Dịch + Giải thích từ mới Passage "The White Horse of Uffington" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

Bên cạnh CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The White Horse of Uffington" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The White Horse of Uffington" IELTS READING

The White Horse of Uffington

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The cutting of huge figures or ‘geoglyphs’ into the earth of English hillsides has taken place for more than 3,000 years. There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority on the chalk downlands of the country’s southern counties. The figures include giants, horses, crosses and regimental badges. Although the majority of these geoglyphs date within the last 300 years or so, there are one or two that are much older.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Con ngựa trắng của Uffington
  • Việc khắc các nhân vật khổng lồ, hay còn gọi là ‘geoglyph’, vào các sườn đồi ở Anh đã diễn ra hơn 3.000 năm. Có 56 nhân vật khắc trên các ngọn đồi nằm rải rác trên khắp nước Anh, với phần lớn nằm trên vùng đất màu phấn của các quận phía nam của đất nước. Các nhân vật này bao gồm người khổng lồ, ngựa, thánh giá và huy hiệu trung đoàn. Mặc dù phần lớn các bức điêu khắc trên đồi này có niên đại trong vòng 300 năm trở lại đây, nhưng vẫn có một hoặc hai hình cũ hơn nhiều.

The most famous of these figures is perhaps also the most mysterious – the Uffington White Horse in Oxfordshire. The White Horse has recently been re-dated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age* date. More controversial is the date of the enigmatic Long Man of Wilmington in Sussex. While many historians are convinced the figure is prehistoric, others believe that it was the work of an artistic monk from a nearby priory and was created between the 11th and 15th centuries.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhân vật nổi tiếng nhất trong số những nhân vật này có lẽ cũng là nhân vật bí ẩn nhất – Ngựa trắng Uffington ở Oxfordshire. Ngựa Trắng gần đây đã được xác định lại niên đại và thậm chí còn cũ hơn so với niên đại thời kỳ đồ sắt tiền La Mã * cổ đại được ấn định trước đó. Gây tranh cãi hơn là niên đại của Long Man bí ẩn của Wilmington ở Sussex. Trong khi nhiều nhà sử học tin rằng bức tượng này có từ thời tiền sử, những người khác lại tin rằng đó là tác phẩm của một nhà sư nghệ thuật từ một tu viện gần đó và được tạo ra từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15.

The method of cutting these huge figures was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below. However, the grass would soon grow over the geoglyph again unless it was regularly cleaned or scoured by a fairly large team of people. One reason that the vast majority of hill figures have disappeared is that when the traditions associated with the figures faded, people no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose the chalk outline. Furthermore, over hundreds of years the outlines would sometimes change due to people not always cutting in exactly the same place, thus creating a different shape to the original geoglyph. That fact that any ancient hill figures survive at all in England today is testament to the strength and continuity of local customs and beliefs which, in one case at least, must stretch back over millennia.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phương pháp cắt những nhân vật khổng lồ này chỉ đơn giản là cắt bỏ lớp cỏ bên trên để lộ lớp phấn trắng lấp lánh bên dưới. Tuy nhiên, cỏ sẽ sớm mọc lại trên các bức khắc trừ khi nó được làm sạch hoặc quét dọn thường xuyên bởi một nhóm người. Một lý do mà phần lớn các hình tượng đồi đã biến mất là khi những truyền thống gắn liền với các hình tượng bị phai nhạt, người ta không còn bận tâm hay nhớ đến việc dọn cỏ để phô phần phấn ra nữa. Hơn nữa, qua hàng trăm năm, các đường viền đôi khi sẽ thay đổi do không phải lúc nào người ta cũng cắt ở cùng một vị trí, do đó tạo ra một hình dạng khác với nhân vật ban đầu. Thực tế là bất kỳ hình tượng ngọn đồi cổ đại nào còn tồn tại ở Anh ngày nay là minh chứng cho sức mạnh và tính liên tục của các phong tục và tín ngưỡng địa phương, ít nhất có một trường hợp, phải trải dài hàng thiên niên kỷ.

The Uffington White Horse is a unique, stylised representation of a horse consisting of a long, sleek back, thin disjointed legs, a streaming tail, and a bird-like beaked head. The elegant creature almost melts into the landscape. The horse is situated 2.5 km from Uffington village on a steep close to the Late Bronze Age* (c. 7th century BCE) hillfort of Uffington Castle and below the Ridgeway, a long-distance Neolithic** track.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngựa trắng Uffington là một đại diện độc đáo, được cách điệu của một con ngựa bao gồm lưng dài, bóng mượt, hai chân mỏng rời rạc, đuôi dài và đầu có mỏ giống chim. Sinh vật tao nhã gần như tan vào cảnh vật. Con ngựa nằm cách làng Uffington 2,5 km trên một sườn dốc gần với ngọn đồi của Lâu đài Uffington cuối Thời đại đồ đồng (khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên) và bên dưới Ridgeway, một con đường chạy dài từ thời kỳ đồ đá mới.

The Uffington Horse is also surrounded by Bronze Age burial mounds. It is not far from the Bronze Age cemetery of Lambourn Seven Barrows, which consists of more than 30 well-preserved burial mounds. The carving has been placed in such a way as to make it extremely difficult to see from close quarters, and like many geoglyphs is best appreciated from the air. Nevertheless, there are certain areas of the Vale of the White Horse, the valley containing and named after the enigmatic creature, from which an adequate impression may be gained. Indeed on a clear day the carving can be seen from up to 30 km away.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Uffington Horse cũng được bao quanh bởi các gò chôn cất thời đồ Đồng. Nó không xa nghĩa trang thời đồ đồng của Lambourn Seven Barrows nơi có nhiều hơn 30 gò chôn cất được giữ gìn cẩn thận. Hình chạm khắc này được bố trí theo kiểu rất khó nhìn thấy từ các vị trí gần và giống như nhiều hình thù khổng lồ sẽ được nhìn thấy rõ nhất từ trên không. Tuy nhiên, có những khu vực nhất định của Vale of the White Horse, thung lũng chứa con sinh vật bí ẩn này và được đặt theo tên của nó, nơi mà có thể có được một cảm tưởng trọn vẹn. Thực sự một ngày đẹp trời có thể được nhìn thấy hình chạm khắc này từ khoảng cách lên đến 30km.

The earliest evidence of a horse at Uffington is from the 1070s CE when ‘White Horse Hill’ is mentioned in documents from the nearby Abbey of Abingdon, and the first reference to the horse itself is soon after, in 1190 CE. However, the carving is believed to date back much further than that. Due to the similarity of the Uffington White Horse to the stylised depictions of horses on 1st century BCE coins, it had been thought that the creature must also date to that period.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bằng chứng sớm nhất về một con ngựa ở Uffington là từ những năm 1070 CN khi " ngọn đồi White Horse" được đề cập trong các tài liệu từ Tu viện Abingdon gần đó, và tài liệu tham khảo đầu tiên về chính con ngựa cũng có ngay sau đó vào 1190 CN. Tuy nhiên, hình chạm khắc này được cho là có niên đại lâu hơn thế nhiều. Do sự tương đồng của Uffington White Horse với các mô tả cách điệu của những con ngựa trên đồng xu vào thế kỷ thứ nhất trước CN, người ta cho rằng sinh vật này cũng phải có từ thời đó.

However, in 1995 Optically Stimulated Luminescence (OSL) testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on soil from two of the lower layers of the horse’s body, and from another cut near the base. The result was a date for the horse’s construction somewhere between 1400 and 600 BCE – in other words, it had a Late Bronze Age or Early Iron Age origin.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tuy nhiên, vào năm 1995 thử nghiệm Phát quang kích thích quang học (OSL) được đơn vị khảo cổ Oxford thực hiện trên đất từ hai lớp đất bên dưới thân ngựa và từ vết cắt gần nền đất. Kết quả là thời gian tạo nên con ngựa đâu đó khoảng 1400 và 600 TCN- nói cách khác, nó có nguồn gốc đầu thời đồ sắt hoặc cuối thời đồ đồng.

The latter end of this date range would tie the carving of the horse in with occupation of the nearby Uffington hillfort, indicating that it may represent a tribal emblem making the land of the inhabitants of the hillfort. Alternatively, the carving may have been carried out during a Bronze or Iron Age ritual. Some researchers see the horse as representing the Celtic*** horse goddess Epona, who was worshipped as a protector of horses, and for her associations with fertility. However, the cult of Epona was not imported from Gaul (France) until around the first century CE. This date is at least six centuries after the Uffington Horse was probably carved. Nevertheless, the horse had great ritual and economic significance during the Bronze and Iron Ages, as attested by its depictions on jewellery and other metal objects. It is possible that the carving represents a goddess in native mythology, such as Rhiannon, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cuối khoảng thời gian này liên kết hình chạm khắc con ngựa với việc chiếm đóng các pháo đài Uffington gần đó, cho thấy rằng nó có lẽ đại diện cho một biểu tượng bộ lạc đã tạo nên vùng đất của những người sinh sống ở đỉnh đồi có hào lũy bao quanh. Ngoài ra, hình chạm khắc này có lẽ được thực hiện trong một nghi thức thời đồ sắt hoặc đồ đồng. Một vài nhà nghiên cứu xem con ngựa như là đại diện cho nữ thần ngựa Celtic *** Epona người được tôn sùng như người bảo vệ cho những con ngựa, và vì sự liên tưởng đến khả năng sinh sản của bà. Tuy nhiên sự sùng bái Epona không được du nhập từ Gaul Pháp cho đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau CN. Uffington Horse có lẽ được chạm khắc sau thời gian này ít nhất là sáu thế kỷ. Tuy nhiên, con ngựa có ý nghĩa kinh tế và nghi thức lớn trong thời kỳ đồ đồng và đồ sắt, như đã được minh chứng bởi các hình vẽ của nó trên trang sức và đồ vật kim loại khác. Có thể việc khắc vẽ tượng trưng cho một vị thần trong thần thoại bản địa, như Rhiannon, sau này được mô tả trong huyền thoại xứ Wales như là một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục vàng và cưỡi một con ngựa trắng.

The fact that geoglyphs can disappear easily, along with their associated rituals and meaning, indicates that they were never intended to be anything more than temporary gestures. But this does not lessen their importance. These giant carving are a fascinating glimpse into the minds of their creators and how they viewed the landscape in which they lived.

*Iron Age: a period (in Britain 800 BCE – 43 CE) that is characterised by the use of iron tools

*Bronze Age: a period (in Britain c. 2,500 BCE – 800 BCE) that is characterised by the development of bronze tools

**Neolithic: a period (in Britain c. 4,000 BCE – c. 2,500 BCE) that is significant for the spread of agricultural practices, and the use of stone tools

***Celtic: an ancient people who migrated from Europe to Britain before the Romans

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sự thật là những hình thù khổng lồ có thể biến mất một cách dễ dàng, cùng với những ý nghĩa và nghi thức liên quan của chúng, cho thấy rằng chúng chưa bao giờ có ý định dành cho bất cứ thứ gì ngoài các điệu bộ nhất thời. Nhưng sự thật không làm giảm đi tầm quan trọng của nó. Những hình thù khắc vẽ khổng lồ này là một góc nhìn thú vị thoáng qua trong tâm trí của những người tạo ra nó và cách mà họ nghĩ về khung cảnh nơi mà họ đã sống.

Questions 1-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 1-8 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country.

2. There are more geoglyphs in the shape of a horse than any other creature.

3. A recent dating of the Uffington White Horse indicates that people were mistaken about its age.

4. Historians have come to an agreement about the origins of the Long Man of Wilmington.

5. Geoglyphs were created by people placing white chalk on the hillside.

6. Many geoglyphs in England are no longer visible.

7. The shape of some geoglyphs has been altered over time.

8. The fame of the Uffington White Horse is due to its size.

Questions 9-13

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

The Uffington White Horse

The location of the Uffington White Horse:

a distance of 2.5 km from Uffington village

near an ancient road known as the 9 …………………

close to an ancient cemetery that has a number of burial mounds

Dating the Uffington White Horse:

first reference to White Horse Hill appears in 10 ………………… from the 1070s

horses shown on coins from the period 100 BCE – 1 BCE are similar in appearance

according to analysis of the surrounding 11 …………………, the Horse is Late Bronze Age / Early Iron Age

Possible reasons for creation of the Uffington White Horse:

an emblem to indicate land ownership

formed part of an ancient ritual

was a representation of goddess Epona – associated with protection of horses and 12…………………

was a representation of a Welsh goddess called 13 ………………….

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR