Dịch + Giải thích từ mới Passage "IS PHOTOGRAPHY ART?" IELTS READING

· Reading,Cam,Technology

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "IS PHOTOGRAPHY ART?".

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "IS PHOTOGRAPHY ART?" IELTS READING

IS PHOTOGRAPHY ART?

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

This may seem a pointless question today. Surrounded as we are by thousands of photographs, most of us take for granted that, in addition to supplying information and seducing customers, camera images also serve as decoration, afford spiritual enrichment, and provide significant insights into the passing scene. But in the decades following the discovery of photography, this question reflected the search for ways to fit the mechanical medium into the traditional schemes of artistic expression.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • CHỤP ẢNH LÀ NGHỆ THUẬT?
  • Giờ câu hỏi này có vẻ hơi vô nghĩa. Bao quanh chúng ta là hàng ngàn bức ảnh, hầu hết chúng ta đều cho nó là điều hiển nhiên rằng, ngoài việc cung cấp thông tin và thu hút khách hàng, ảnh máy ảnh còn dùng để trang trí, làm giàu tinh thần và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cảnh đi qua. Nhưng trong những thập kỷ sau khi phát minh ra nhiếp ảnh, câu hỏi này phản ánh việc tìm kiếm các cách để đưa phương tiện cơ học này vào các kế hoạch biểu đạt nghệ thuật truyền thống.

The much-publicized pronouncement by painter Paul Delaroche that the daguerreotype* signalled the end of painting is perplexing because this clever artist also forecast the usefulness of the medium for graphic artists in a letter written in 1839. Nevertheless, it is symptomatic of the swing between the outright rejection and qualified acceptance of the medium that was fairly typical of the artistic establishment. Discussion of the role of photography in art was especially spirited in France, where the internal policies of the time had created a large pool of artists, but it was also taken up by important voices in England. In both countries, public interest in this topic was a reflection of the belief that national stature and achievement in the arts were related.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tuyên bố được công bố rộng rãi của họa sĩ Paul Delaroche rằng “phép chụp hình dage” báo hiệu sự kết thúc của hội họa đang gây khó hiểu vì nghệ sĩ thông minh này cũng dự báo tính hữu ích của phương tiện này đối với các nghệ sĩ đồ họa trong một bức thư viết vào năm 1839. Tuy nhiên, nó là dấu hiệu của sự xoay chuyển giữa sự từ chối hoàn toàn và sự chấp nhận đủ điều kiện đối với phương tiện khá điển hình của cơ sở nghệ thuật. Thảo luận về vai trò của nhiếp ảnh trong nghệ thuật đặc biệt sôi nổi ở Pháp, nơi mà các chính sách nội bộ thời đó đã tạo ra một đội ngũ nghệ sĩ lớn, nhưng nó cũng được các tiếng nói quan trọng ở Anh đưa ra. Ở cả hai quốc gia, sự quan tâm của công chúng đối với chủ đề này phản ánh niềm tin rằng tầm vóc quốc gia và thành tựu trong nghệ thuật có liên quan với nhau.

From the maze of conflicting statements and heated articles on the subject, three main positions about the potential of camera art emerged. The simplest, entertained by many painters and a section of the public, was that photographs should not be considered ‘art’ because they were made with a mechanical device and by physical and chemical phenomena instead of by human hand and spirit; to some, camera images seemed to have more in common with fabric produced by machinery in a mill than with handmade creations fired by inspiration. The second widely held view, shared by painters, some photographers, and some critics, was that photographs would be useful to art but should not be considered equal in creativeness to drawing and painting. Lastly, by assuming that the process was comparable to other techniques such as etching and lithography, a fair number of individuals realized that camera images were or could be as significant as handmade works of art and that they might have a positive influence on the arts and on culture in general.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Từ mê cung của những tuyên bố mâu thuẫn và những bài báo gay gắt về chủ đề này, ba quan điểm chính về tiềm năng của nghệ thuật máy ảnh đã xuất hiện. Quan điểm đơn giản nhất, được ủng hộ bởi nhiều họa sĩ và một bộ phận công chúng giải trí là những bức ảnh không nên được coi là ‘nghệ thuật’ vì chúng được tạo ra bằng một thiết bị máy móc và bằng các hiện tượng vật lý và hóa học thay vì bằng bàn tay và tinh thần của con người; đối với một số người, hình ảnh máy ảnh dường như có nhiều điểm chung với vải được sản xuất bằng máy móc trong nhà máy hơn là với các tác phẩm thủ công được tạo nên bởi cảm hứng. Quan điểm thứ hai được chia sẻ rộng rãi bởi các họa sĩ, một số nhiếp ảnh gia và một số nhà phê bình, rằng những bức ảnh sẽ hữu ích cho nghệ thuật nhưng không nên được coi là bình đẳng về khả năng sáng tạo với vẽ và hội họa. Cuối cùng, bằng cách giả định rằng quy trình này có thể so sánh với các kỹ thuật khác như khắc và in thạch bản, một số lượng lớn cá nhân nhận ra rằng hình ảnh máy ảnh có hoặc có thể có ý nghĩa như các tác phẩm nghệ thuật thủ công và chúng có thể có ảnh hưởng tích cực đến nghệ thuật và về văn hóa nói chung.

Artists reacted to photography in various ways. Many portrait painters - miniaturists in particular - who realized that photography represented the ‘handwriting on the wall’ became involved with daguerreotyping or paper photography in an effort to save their careers; some incorporated it with painting, while others renounced painting altogether. Still other painters, the most prominent among them the French painter, Jean - Auguste-Dominique Ingres, began almost immediately to use photography to make a record of their own output and also to provide themselves with source material for poses and backgrounds, vigorously denying at the same time its influence on their vision or its claims as art.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các nghệ sĩ đã phản ứng với nhiếp ảnh theo nhiều cách khác nhau. Nhiều họa sĩ vẽ chân dung – đặc biệt là những nhà tiểu họa – những người nhận ra rằng nhiếp ảnh đại diện cho “viễn cảnh đen tối đã hiện ra rõ mồn một” đã tìm đến “chụp hình dage” hoặc chụp ảnh trên giấy trong nỗ lực cứu vãn sự nghiệp của họ; một số kết hợp nó với hội họa, trong khi những người khác từ bỏ hội họa hoàn toàn. Vẫn còn những họa sĩ khác, nổi bật nhất trong số đó là họa sĩ người Pháp, Jean- Auguste-Dominique Ingres, gần như ngay lập tức bắt đầu sử dụng nhiếp ảnh để ghi lại kết quả đầu ra của riêng họ và cũng để cung cấp cho mình nguồn tư liệu cho các tư thế và bối cảnh, đồng thời mạnh mẽ phủ nhận ảnh hưởng của nó đến tầm nhìn của họ hoặc những tuyên bố của nó như nghệ thuật.

The view that photographs might be worthwhile to artists was enunciated in considerable detail by Lacan and Francis Wey. The latter, an art and literary critic, who eventually recognised that camera images could be inspired as well as informative, suggested that they would lead to greater naturalness in the graphic depiction of anatomy, clothing, likeness, expression, and landscape. By studying photographs, true artists, he claimed, would be relieved of menial tasks and become free to devote themselves to the more important spiritual aspects of their work.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Quan điểm rằng những bức ảnh có thể đáng giá đối với các nghệ sĩ đã được Lacan và Francis Wey trình bày rất chi tiết. Sau đó, một nhà phê bình nghệ thuật và văn học, người cuối cùng đã nhận ra rằng hình ảnh máy ảnh có thể được truyền cảm hứng cũng như cung cấp thông tin, đã gợi ý rằng chúng sẽ dẫn đến sự tự nhiên hơn trong mô tả bằng hình ảnh về giải phẫu, quần áo, chân dung, biểu cảm và phong cảnh. Ông tuyên bố rằng bằng cách nghiên cứu các bức ảnh, các nghệ sĩ chân chính sẽ giảm bớt những công việc tầm thường và trở nên tự do để cống hiến hết mình cho những khía cạnh tinh thần quan trọng hơn trong công việc của họ.

Wey left unstated what the incompetent artist might do as an alternative, but according to the influential French critic and poet Charles Baudelaire, writing in response to an exhibition of photography in 1859, lazy and untalented painters would become photographers. Fired by a belief in art as an imaginative embodiment of cultivated ideas and dreams, Baudelaire regarded photography as ‘a very humble servant of art and science’; a medium largely unable to transcend ‘external reality’. For this critic, photography was linked with ‘the great industrial madness’ of the time, which in his eyes exercised disastrous consequences on the spiritual qualities of life and art.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Wey không nói nghệ sĩ kém năng lực có thể làm gì để thay thế, nhưng theo nhà phê bình và nhà thơ có ảnh hưởng người Pháp Charles Baudelaire, viết về một cuộc triển lãm nhiếp ảnh năm 1859, những họa sĩ lười biếng và không có năng lực sẽ trở thành nhiếp ảnh gia. Được khơi dậy bởi niềm tin vào nghệ thuật như một hiện thân giàu trí tưởng tượng của những ý tưởng và ước mơ được ấp ủ, Baudelaire coi nhiếp ảnh là “một người phục vụ rất khiêm tốn của nghệ thuật và khoa học”; một phương tiện phần lớn không thể vượt qua ‘thực tế bên ngoài’. Đối với nhà phê bình này, nhiếp ảnh được liên kết với “sự điên rồ của nền công nghiệp vĩ đại” vào thời điểm đó, mà trong mắt ông đã gây ra những hậu quả tai hại lên phẩm chất tinh thần của cuộc sống và nghệ thuật.

Eugene Delacroix was the most prominent of the French artists who welcomed photography as help-mate but recognized its limitations. Regretting that ‘such a wonderful invention’ had arrived so late in his lifetime, he still took lessons in daguerreotyping, and both commissioned and collected photographs. Delacroix’s enthusiasm for the medium can be sensed in a journal entry noting that if photographs were used as they should be, an artist might ‘raise himself to heights that we do not yet know.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Eugene Delacroix là người nổi bật nhất trong số các nghệ sĩ Pháp, những người hoan nghênh nhiếp ảnh như một người bạn trợ giúp nhưng nhận ra những hạn chế của nó. Hối tiếc rằng ‘một phát minh tuyệt vời như vậy’ đã đến quá muộn trong cuộc đời mình, ông vẫn học về “chụp hình dage”, đồng thời vừa thuê người thực hiện vừa thu thập các bức ảnh. Sự nhiệt tình của Delacroix đối với phương tiện này có thể được cảm nhận trong một bài viết trên một tạp chí viết rằng nếu những bức ảnh được sử dụng như bình thường, một nghệ sĩ có thể ‘nâng mình lên những tầm cao mà chúng ta chưa biết’.

The question of whether the photograph was document or art aroused interest in England also. The most important statement on this matter was an unsigned article that concluded that while photography had a role to play, it should not be ‘constrained’ into ‘competition’ with art; a more stringent viewpoint led critic Philip Gilbert Hamerton to dismiss camera images as ‘narrow in range, emphatic in assertion, telling one truth for ten falsehoods’.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Câu hỏi liệu ảnh là tài liệu hay nghệ thuật cũng làm dấy lên sự quan tâm ở Anh. Tuyên bố quan trọng nhất về vấn đề này là một bài báo không rõ tác giả kết luận rằng mặc dù nhiếp ảnh có một vai trò nào đó, nhưng không nên “bó buộc” nó vào “sự cạnh tranh” với nghệ thuật; một quan điểm nghiêm ngặt hơn đã khiến nhà phê bình Philip Gilbert Hamerton bác bỏ hình ảnh camera coi nó là “phạm vi hẹp, nói một thật mười sai”.

These writers reflected the opposition of a section of the cultural elite in England and France to the ‘cheapening of art’ which the growing acceptance and purchase of camera pictures by the middle class represented. Technology made photographic images a common sight in the shop windows of Regent Street and Piccadilly in London and the commercial boulevards of Paris. In London, for example, there were at the time some 130 commercial establishments where portraits, landscapes, and photographic reproductions of works of art could be bought. This appeal to the middle class convinced the elite that photographs would foster a desire for realism instead of idealism, even though some critics recognized that the work of individual photographers might display an uplifting style and substance that was consistent with the defining characteristics of art.

* the name given to the first commercially successful photographic images.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những nhà văn này phản ánh sự phản đối của một bộ phận tầng lớp văn hóa ở Anh và Pháp đối với nghệ thuật rẻ rúng mà tầng lớp trung lưu ngày càng chấp nhận và mua ảnh máy ảnh. Công nghệ đã làm cho hình ảnh chụp ảnh trở thành một hình ảnh phổ biến trong các cửa sổ cửa hàng trên phố Regent và Piccadilly ở London và các đại lộ thương mại của Paris. Ví dụ, ở London, vào thời điểm đó, có khoảng 130 cơ sở thương mại, nơi có thể mua các bức chân dung, phong cảnh và bản sao chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sự hấp dẫn đối với tầng lớp trung lưu này đã thuyết phục giới thượng lưu rằng những bức ảnh sẽ thúc đẩy khát vọng về chủ nghĩa hiện thực thay vì chủ nghĩa lý tưởng, mặc dù một số nhà phê bình nhận ra rằng tác phẩm của các nhiếp ảnh gia cá nhân có thể thể hiện một phong cách và chất riêng phù hợp với đặc điểm xác định của nghệ thuật.
 • * tên được đặt cho những bức ảnh chụp thành công về mặt thương mại đầu tiên.

Questions 27-30

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write your answers in boxes 27-30 on your answer sheet.

27. What is the writer’s main point in the first paragraph?

A. photography is used for many different purposes.

B. photographers and artists have the same principal aims.

C. Photography has not always been a readily accepted art form.

D. photographers today are more creative than those of the past.

28. What public view about artists was shared by the French and the English?

A. that only artists could reflect a culture’s true values

B. that only artists were qualified to judge photography

C. that artists could lose work as a result of photography

D. that artist success raised a country’s international profile

29. What does the writer mean by “the handwriting on the wall” in the second line of paragraph 4?

A. an example of poor talent

B. a message that cannot be trusted

C. an advertisement for something new

D. a signal that something bad will happen

30. What was the result of the widespread availability of photographs to the middle classes?

A. The most educated worried about its impact on public taste.

B. It helped artists appreciate the merits of photography.

C. Improvements were made in photographic methods.

D. It led to a reduction in the price of photographs.

Questions 31-34

Complete the summary of Paragraph 3 using the list of words, A-G, below. Write your answers in boxes 31-34 on your answer sheet.

A) inventive

B) similar

C) beneficial

D) next

E) mixed

F) justified

G) inferior

Camera art

In the early days of photography, opinions on its future were 31 ............................, but three clear views emerged. A large number of artists and ordinary people saw photographs as 32 ............................ to paintings because of the way they were produced. Another popular view was that photographs could have a role to play in the art world, despite the photographer being less 33............................... Finally, a smaller number of people suspected that the impact of photography on art and society could be 34...........................

Questions 35-40

Look at the following statements and the list of people, A-E, below. Match each statement with the correct person. Write the correct letter, A-E, in boxes 35-40 on your answer sheet.

35. He claimed that photography would make paintings more realistic.

36. He highlighted the limitations and deceptions of the camera.

37. He documented his production of artwork by photographing his works.

38. He noted the potential for photography to enrich artistic talent.

39. He based some of the scenes in his paintings on photographs.

40. He felt photography was part of the trend towards greater mechanisation.

A. Jean-Auguste-Dominique Ingres

B. Francis Wey

C. Charles Baudelaire

D. Eugene Delacroix

E. Philip Gilbert Hamerton.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR