Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Dover Bronze-Age Boat" IELTS READING

· Reading,Cam,Technology

Bên cạnh hướng dẫn Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The Dover Bronze-Age Boat" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Dover Bronze-Age Boat" IELTS READING

The Dover Bronze-Age Boat

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A beautifully preserved boat, made around 3,000 years ago and discovered by chance in a muddy hole, has had a profound impact on archaeological research.

It was 1992. In England, workmen were building a new road through the heart of Dover, to connect the ancient port and the Channel Tunnel, which, when it opened just two years later, was to be the first land link between Britain and Europe for over 10,000 years. A small team from the Canterbury Archaeological Trust (CAT) worked alongside the workmen, recording new discoveries bought to light by the machines.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Con thuyền thời đại đồ đồng Dover
 • Một chiếc thuyền vẫn còn nguyên vẹn, được làm cách đây khoảng 3.000 năm và tình cờ được phát hiện trong một hố bùn, đã có tác động sâu sắc đến nghiên cứu khảo cổ học.
  • Đó là năm 1992. Ở Anh, các công nhân đang xây dựng một con đường mới xuyên qua trung tâm của Dover, để kết nối cảng cổ và Đường hầm Channel, khi nó mở cửa chỉ hai năm sau đó, là tuyến đường bộ đầu tiên giữa Anh và châu Âu trong hơn 10.000 năm. Một nhóm nhỏ từ Canterbury Archaeological Trust (CAT) đã làm việc cùng với các công nhân, ghi lại những khám phá mới được máy móc đưa ra ánh sáng.

At the base of the deep shaft six meters below the modern streets, a wooden structure was revealed. Cleaning away the waterlogged site overlying the timbers, archaeologists realized its true nature. They had found a prehistoric boat, preserved by the type of sediment in which it was buried. It was then named by Dover Bronze- Age Boat.

About nine meters of the boat’s length was recovered; one end lay beyond the excavation and had to be left. What survived consisted essentially of four intricately carved oak planks: two on the bottom, joined along a central seam by a complicated system of wedges and stitched to the others. The seams had been made watertight by pads of moss, fixed by wedges and yew stitches.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ở chân trục sâu sáu mét bên dưới những con phố hiện đại, một công trình kiến trúc bằng gỗ đã lộ ra. Làm sạch địa điểm bị úng nước nằm bao phủ phía trên các lớp gỗ, các nhà khảo cổ nhận ra bản chất thực sự của nó. Họ đã tìm thấy một chiếc thuyền thời tiền sử, được bảo quản bằng loại trầm tích mà mà con thuyền được chôn cất bên trong. Sau đó nó được đặt tên là Thuyền Dover Bronze-Age.
 • Khoảng chín mét chiều dài của con thuyền đã được phục hồi; một đầu nằm ngoài tiến trình khai quật và phải bỏ lại. Những gì còn sót lại về cơ bản bao gồm bốn tấm ván gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo: hai tấm ở dưới cùng, được nối dọc theo một đường nối chính giữa bằng một hệ thống nêm phức tạp và được nối lại với những tấm khác. Các đường nối kín nước với việc sử dụng các miếng rêu, được cố định bằng nêm và các mũi khâu thủy tùng.

The timbers that closed the recovered end of the boat had been removed in antiquity when it was abandoned, but much about its original shape could be deduced. There was also evidence for missing upper side planks. The boat was not a wreck, but had been deliberately discarded, dismantled and broken. Perhaps it had been “ritually killed” at the end of its life, like other Bronze-Age objects.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các tấm gỗ đóng phần cuối của con thuyền được phục hồi đã bị loại bỏ từ thời cổ đại khi con tàu bị bỏ hoang, nhưng có thể suy ra nhiều điều về hình dạng ban đầu của nó. Ngoài ra còn có bằng chứng cho việc thiếu tấm ván mặt trên. Nó không đơn thuần là một xác tàu, mà đã bị cố tình vứt bỏ, tháo dỡ và bị phá hủy. Có lẽ nó đã bị “phá hủy theo nghi thức tôn giáo” như các đồ vật thời kỳ đồ đồng khác.

With hindsight, it was significant that the boat was found and studied by mainstream archaeologists who naturally focused on its cultural context. At the time, ancient boats were often considered only from a narrower technological perspective, but news about the Dover boat reached a broad audience. In 2002, on the tenth anniversary of the discovery, the Dover Bronze-Age Boat Trust hosted a conference, where this meeting of different traditions became apparent. Alongside technical papers about the boat, other speakers explored its social and economic contexts, and the religious perceptions of boats in Bronze- Age societies. Many speakers came from overseas, and debate about cultural connections was renewed.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Kinh nghiệm rút ra cho thấy điều quan trọng là con thuyền đã được tìm thấy và nghiên cứu bởi các nhà khảo cổ học chính thống, những người tự nhiên tập trung vào bối cảnh văn hóa của nó. Vào thời điểm đó, những chiếc thuyền cổ thường chỉ được xem xét dưới góc độ hẹp hơn mang tính công nghệ, nhưng tin tức về chiếc thuyền Dover đã đến được với một lượng lớn người xem. Năm 2002, nhân kỷ niệm 10 năm ngày phát hiện, Dover Age Bronze Boat Trust đã tổ chức một hội nghị, nơi mà cuộc gặp gỡ của các truyền thống khác nhau trở nên rõ ràng. Cùng với các tài liệu chuyên môn về thuyền, các diễn giả khác khám phá bối cảnh xã hội và kinh tế của nó, cũng như nhận thức tôn giáo về thuyền trong các xã hội thời kỳ đồ đồng. Nhiều diễn giả đến từ nước ngoài, và cuộc tranh luận về các kết nối văn hóa đã được làm mới.

Within seven years of excavation, the Dover boat had been conserved and displayed, but it was apparent that there were issues that could not be resolved simply by studying the old wood. Experimental archaeology seemed to be the solution: a boat reconstruction, half-scale or full-sized, would permit assessment of the different hypotheses regarding its build and the missing end. The possibility of returning to Dover to search for a boat’s unexcavated northern end was explored, but practical and financial difficulties were insurmountable - and there was no guarantee that the timbers had survived the previous decade in the changed environment.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong vòng bảy năm sau khi khai quật, con thuyền Dover đã được bảo tồn và trưng bày, nhưng rõ ràng là có những vấn đề không thể giải quyết đơn giản bằng cách nghiên cứu gỗ cổ. Khảo cổ học thực nghiệm dường như là một giải pháp: việc tái tạo một chiếc thuyền, quy mô một nửa hoặc kích thước bằng, sẽ cho phép đánh giá các giả thuyết khác nhau liên quan đến hình dáng và phần cuối bị mất tích của nó. Khả năng quay trở lại Dover để tìm kiếm đầu phía bắc chưa được khai quật của một con thuyền đã được khám phá, nhưng những khó khăn về thực tế và tài chính là không thể vượt qua – và không có gì đảm bảo rằng những tấm gỗ vẫn tồn tại trong thập kỷ trước trong môi trường thay đổi.

Detailed proposals to reconstruct the boat were drawn up in 2004. Archaeological evidence was beginning to suggest a Bronze- Age community straddling the Channel, brought together by the sea, rather than separated by it. In a region today divided by languages and borders, archaeologists had a duty to inform the general public about their common cultural heritage.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các đề xuất chi tiết để tái tạo lại con thuyền đã được đưa ra vào năm 2004. Các bằng chứng khảo cổ đã bắt đầu cho thấy một cộng đồng thời đại đồ đồng sống chung quanh Kênh, tập hợp lại bởi biển chứ không phải ngăn cách bởi nó. Trong một khu vực ngày nay bị chia cắt bởi ngôn ngữ và biên giới, các nhà khảo cổ có nhiệm vụ thông báo cho công chúng về di sản văn hóa chung của họ.

The boat project began in England but it was conceived from the start as a European collaboration. Reconstruction was only part of a scheme that would include a major exhibition and an extensive educational and outreach programme. Discussions began early in 2005 with archaeological bodies, universities and heritage organizations either side of the Channel. There was much enthusiasm and support, and an official launch of the project was held at an international seminar in France in 2007. Financial support was confirmed in 2008 and the project then named BOAT 1550BC got under way in June 2011.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Dự án thuyền bắt đầu ở Anh nhưng ngay từ đầu nó đã được hình thành như một sự hợp tác của cả châu Âu. Tái thiết chỉ là một phần của kế hoạch bao gồm một cuộc triển lãm lớn và một chương trình giáo dục và tiếp cận cộng đồng. Các cuộc thảo luận bắt đầu vào đầu năm 2005 với các cơ quan khảo cổ, các trường đại học và các tổ chức di sản ở hai bên Kênh. Nhận được rất nhiều sự nhiệt tình và ủng hộ, và sự ra mắt chính thức của dự án đã được tổ chức tại một hội thảo quốc tế ở Pháp vào năm 2007. Hỗ trợ tài chính đã được xác nhận vào năm 2008 và dự án sau đó có tên là BOAT 1550BC được khởi động vào tháng 6 năm 2011.

A small team began to make the boat at the start of 2012 on the Roman Lawn outside Dover museum. A full- scale reconstruction of a mid-section had been made in 1996, primarily to see how Bronze- Age replica tools performed. In 2012, however, the hull shape was at the centre of the work, so modern power tools were used to carve the oak planks, before turning to prehistoric tools for finishing. It was decided to make the replica haft-scale for reasons of cost and time, any synthetic materials were used for the stitching, owing to doubts about the scaling and tight timetable.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một nhóm nhỏ đã bắt đầu làm chiếc thuyền vào đầu năm 2012 trên Bãi cỏ La Mã bên ngoài bảo tàng Dover. Việc tái tạo toàn bộ phần giữa đã được thực hiện vào năm 1996, chủ yếu để xem các công cụ sao chép thời kỳ đồ đồng hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, vào năm 2012, hình dạng thân tàu là trung tâm của dự án, vì vậy các công cụ điện hiện đại đã được sử dụng để chạm khắc các tấm ván gỗ sồi, trước khi chuyển sang các công cụ thời tiền sử để hoàn thiện. Người ta quyết định làm bản sao với quy mô một nửa vì lý do chi phí và thời gian, bất kỳ vật liệu tổng hợp nào cũng được sử dụng để khâu, do nghi ngờ về việc mở rộng quy mô và thời gian biểu chặt chẽ.

Meanwhile, the exhibition was being prepared ready for opening in July 2012 at the Castle Museum in Boulogne-sur-Mer. Entitled 'Beyond the Horizon: Societies of the Channel & North Sea 3,500 years ago' it brought together for the first time a remarkable collection of Bronze- Age objects, including many new discoveries for commercial archaeology and some of the great treasure of the past. The reconstructed boat, as a symbol of the maritime connections that bound together the communities either side of the Channel, was the centrepiece.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong khi đó, triển lãm đang được chuẩn bị sẵn sàng để khai mạc vào tháng 7 năm 2012 tại Bảo tàng Lâu đài ở Boulogne-sur-Mer. Với tựa đề ‘Beyond the Horizon: Societies of the Channel & North Sea 3.500 years ago”, lần đầu tiên nó tập hợp một bộ sưu tập đáng chú ý về các đồ vật thời đại đồ đồng, bao gồm nhiều khám phá mới về khảo cổ học thương mại và một số kho báu lớn trong quá khứ. Con thuyền được tái tạo, như một biểu tượng của các kết nối hàng hải gắn kết các cộng đồng ở hai bên Kênh, là trung tâm của triển lãm.

Questions 1-5

Complete the chart below. Choose ONE WORD ONLY from the text for each answer. Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

Boat

Questions 6-9

Do the following statements agree with the information given in the text? In boxes 6-9 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

6. Archaeologists realized that the boat had been damaged on purpose.

7. Initially, only the technological aspects of the boat were examined.

8. Archaeologists went back to the site to try and find the missing northern.

9. Evidence found in 2004 suggested that the Bronze-Age Boat had been used for trade.

Questions 10-13

Answer the questions below. Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the text for each answer. Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

10. How far under the ground was the boat found?

11. What natural material had been secured to the boat to prevent water entering?

12. What aspect of the boat was the focus of the 2012 reconstruction?

13. Which two factors influenced the decision not to make a full-scale reconstruction of the boat?

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR