Dịch + Giải thích từ mới Passage "Is There Anybody Out There?" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0 "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Is There Anybody Out There?" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Is There Anybody Out There?" IELTS READING

Questions 14—17

Reading Passage 2 has five paragraphs, A-E. Choose the correct heading for paragraphs B-E from the headings below.

Write the correct number, i-vii, in boxes 14-17 on your answer sheet.

List of Headings

I. Seeking the transmission of radio signals from planets

II. Appropriate responses to signals from other civilizations

III. Vast distances to Earth’s closest neighbors

IV. Assumptions underlying the search for extra-terrestrial intelligence

V. Reasons for the search for extra-terrestrial intelligence

VI. Knowledge of extra-terrestrial life forms

VII. Likelihood of life on other planets

Example: Paragraph A. Answer: v

14. Paragraph B

15. Paragraph C

16. Paragraph D

17. Paragraph E

Is There Anybody Out There?

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The Search for Extra-Terrestrial Intelligence

The question of whether we are alone in the Universe has haunted humanity for centuries, but we may now stand poised on the brink of the answer to that question, as we search for radio signals from other intelligent civilizations. This search is often known by the acronym SETI [search for extraterrestrial intelligence], is a difficult one. Although groups around the world have been searching intermittently for three decades, it is only now that we have reached the level of technology where we can make a determined attempt to search all nearby stars for any sign of life.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Có ai ngoài đó không?
  • Nỗ lực tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất
   • Câu hỏi rằng liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ này hay không đã ám ảnh nhân loại trong nhiều thế kỷ qua; nhưng bây giờ chúng ta đang tiến rất gần đến việc trả lời cho câu trả hỏi trên khi chúng ta tìm kiếm được các tín hiệu vô tuyến đến từ các nền văn minh khác. Việc tìm kiếm này thường được biết đến với tên gọi tắt là SETI (viết tắt của các từ Tìm kiếm Trí thông minh ngoài trái đất) và đây được xem là một nhiệm vụ khó khăn. Mặc dù các nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới đã được tìm kiếm liên tục trong ba thập kỷ qua nhưng chỉ đến thời điểm hiện tại thì trình độ công nghệ của chúng ta mới đạt đến trình độ đủ cao trong việc tìm kiếm các ngôi sao lân cận và để phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu của sự sống.

A. The primary reason for the search is basic curiosity - the same curiosity about the natural world that drives all pure science. We want to know whether we are alone in the Universe. We want to know whether life evolves naturally if given the right conditions, or whether there is something very special about the Earth to have fostered the variety of life forms that we see around us on the planet. The simple detection of a radio signal will be sufficient to answer this most basic of all questions. In this sense, SETI is another cog in the machinery of pure science which is continually pushing out the horizon of our knowledge. However, there are other reasons for being interested in whether life exists elsewhere. For example, we have had civilization on Earth for perhaps only a few thousand years, and the threats of nuclear war and pollution over the last few decades have told us that our survival may be tenuous. Will we last another two thousand years or will we wipe ourselves out? Since the lifetime of a planet like ours is several billion years, we can expect that if other civilizations do survive in our galaxy, their ages will range from zero to several billion years. Thus any other civilization that we hear from is likely to be far older on average than ourselves. The mere existence of such a civilization will tell of that long-term survival is possible, and gives us some cause for optimism. It is even possible that the older civilization may pass on the benefits of their experience in dealing with threats to survival such as nuclear war and global pollution, and other threats that we haven't yet discovered.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Lý do chính cho việc tìm kiếm này cơ bản là do tính tò mò – sự tò mò về thế giới tự nhiên đã chèo lái và dẫn dắt tất cả ngành khoa học tuần túy. Chúng ta muốn biết liệu mình có đơn độc trong vũ trụ hay không. Chúng ta muốn biết liệu sự sống chỉ tiến hóa theo hướng tự nhiên nếu có điều kiện thích hợp hay phải có thứ gì đó rất đặc biệt để Trái đất có thể nuôi dưỡng sự đa dạng của các loài trên hành tinh xanh này. Việc phát hiện một tín hiệu radio đơn giản thôi cũng sẽ đủ để trả lời tất cả các câu hỏi cơ bản nhất này. Với cách nghĩ này thì tổ chứ SETI sẽ là một mắt xích khác trong bộ máy khoa học thuần túy để giúp chúng ta tiếp tục mở mang chân trời kiến thức. Tuy nhiên, có những lý do khác giải thích cho việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Ví dụ, nền văn minh trên trái đất của chúng ta mới chỉ có vài nghìn năm nhưng các mối đe dọa do chiến tranh hạt nhân và ô nhiễm trong vài thập kỷ gần đây đã cho thấy rằng sự sống còn của chúng ta có thể sẽ rất mong manh. Liệu chúng ta sẽ có thể kéo dài nền văn minh này thêm hai ngàn năm nữa không, hay chúng ta sẽ tự đào thải chính mình? Vì sự sống trên trái đất như chúng ta là khoảng vài tỷ năm nên chúng ta có thể hy vọng rằng nếu có nền văn minh nào khác tồn tại trong thiên hà thì tuổi của chúng sẽ nằm trong khoảng từ không đến vài tỷ năm. Vì vậy bất kỳ nền văn minh khác mà chúng ta biết đến có thể sẽ có tuổi trung bình lớn hơn trái đất của chúng ta rất nhiều. Những tồn tại đơn thuần của một nền văn minh như vậy sẽ cho chúng ta biết rằng sự tồn tại lâu dài là hoàn toàn có thể, và điều này cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để lạc quan. Thậm chí, nền văn minh lâu đời đó có thể sẽ giúp truyền đạt kinh nghiệm của họ cho chúng ta trong việc ứng phó với những đe dọa tới sự sống như là chiến tranh hạt nhân, ô nhiễm toàn cầu, và những mối đe dọa khác mà chúng ta chưa phát hiện ra.

B. In discussing whether we are alone, most SETI scientists adopt two ground rules. First. UFOs [Unidentified Flying objects] are generally ignored since most scientists don`t consider the evidence for them to be strong enough to bear serious consideration (although it is also important to keep an open mind in case any really convincing evidence emerges in the future). Second, we make a very conservative assumption that we are looking for a life form that is pretty well like us, since if it differs radically from us we may well not recognize it as a life form, quite apart from whatever we are able to communicate with it. In other words, the life form we are looking for may well have two green heads and seven fingers, but it will nevertheless resemble us in that it should communicate with its fellows. Be interested in the Universe, Live on a planet orbiting a star like our Sun, and perhaps most restrictively have chemistry, like us, based on carbon and water.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi thảo luận về việc liệu chúng ta có đơn độc hay không trong vũ trụ, hầu hết các nhà khoa học ở viện SETI đều áp dụng hai nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, vật thể bay không thể xác định UFOs thường bị bỏ qua vì hầu hết các nhà khoa học cho rằng bằng chứng cho nó là không đủ thuyết phục để xem xét một cách nghiêm túc (mặc dù chúng ta nên có cái nhìn cởi mở hơn trong tình huống có bất kỳ bằng chứng cứ thuyết phục nào xuất hiện trong tương lai). Thứ hai, chúng ta có một giả định khá bảo thủ là phải tìm kiếm một hình thức sống khác tương đối giống với chúng ta vì nếu khác hoàn toàn với loài người thì chúng ta sẽ không công nhận chúng là một dạng thức sống, ngoại trừ việc liệu chúng ta có khả năng giao tiếp được với họ. Nói cách khác, các dạng sống mà chúng ta đang tìm kiếm có thể có hai đầu màu xanh lá cây và bảy ngón tay, nhưng nó sẽ vẫn giống như chúng ta, nó có thể giao tiếp với đồng loại của mình, quan tâm đến vũ trụ, sống trên một hành tinh quay xung quanh một ngôi sao giống như mặt trời, và có lẽ có một chất hóa học dù là hạn chế nhất như chúng ta dựa trên carbon và nước.

C. Even when we make these assumptions, our understanding of other life forms is still severely limited. We do not even know, for example, how many stars have planets, and we certainly do not know how likely it is that life will arise naturally, given the right conditions. However, when we look at the 100 billion stars in our galaxy [the Milky Way], and 100 billion galaxies. In the observable Universe, it seems inconceivable that at least one of these planets does not have a life form on it; in fact, the best educated guess we can make using the little that we do know about the conditions for carbon-based life, leads us to estimate that perhaps one in 100,000 stars might have a life-bearing planet orbiting it. That means that our nearest neighbors are perhaps 1000 light years away which is almost next door in astronomical terms.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngay cả khi chúng ta giả định như vậy thì sự hiểu biết của chúng ta về các dạng sống khác vẫn còn rất hạn chế. Ví dụ, chúng ta thậm chí còn không biết có bao nhiêu ngôi sao có hành tinh, và chúng ta chắc chắn không biết làm thế nào để một sự sống hình thành một cách tự nhiên khi có điều kiện thích hợp. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào 100 tỷ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta (Milky Way), và 100 tỷ thiên hà trong vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được thì việc có ít nhất một trong những hành tinh này mà không có bất kỳ một sự sống trên nó thì thật là kỳ lạ; trên thực tế, dự đoán có căn cứ tốt nhất mà chúng ta có thể đưa ra là do vận dụng kiến thức ít ỏi về những điều kiện của sự sống có Carbon, điều này giúp chúng ta dự đoán được rằng có khoảng một trong 100,000 ngôi sao là có khả năng có một hành tinh sống quay quanh nó. Điều đó có nghĩa là hàng xóm gần nhất của chúng ta có lẽ cách chúng ta khoảng 100 năm ánh sáng và đó là gần như là cánh cửa tiếp theo để nghiên cứu về thiên văn học.

D. An alien civilization could choose many different ways of sending information across the galaxy, but many of these either require too much energy, or else are severely attenuated while traversing the vast distances across the galaxy. It bums out that for a given amount of transmitted power: radio waves in the frequency range 1000 to 3000 MHz travel the greatest distance. and so all searches to date have concentrated on looking for radio waves in this frequency range. So far there have been a number of searches by various groups around the world, including Australian searches using the radio telescope at Parkes, New South Wales. Until now there have not been any detections from the few hundred stars which have been searched. The scale of the searches has been increased dramatically since 1992, when the US Congress voted NASA $10 million per year for ten years to conduct a thorough search for extra-terrestrial life. Much of the money in this project is being spent on developing the special hardware needed to search many frequencies at once. The project has two parts. One part is a targeted search using the world's largest radio telescopes. The American-operated telescope in Arecibo. Puerto Rico and the French telescope in Nancy in France. This part of the project is searching the nearest 1000 likely stars with a high sensibility for signals in the frequency range 1000 to 3000 MHz. The other parts of the project is an undirected search which is monitoring all of the space with a lower using the smaller antennas of NASA`s Deep Space Network.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một nền văn minh ngoài trái đất có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để gửi thông tin qua các thiên hà, nhưng những cách gửi thông tin này hoặc là cần rất nhiều năng lượng, hoặc là sẽ bị suy giảm nghiêm trọng trong khi vượt qua khoảng cách lớn giữa các thiên hà. Người ta đã chỉ ra rằng, đối với một lượng năng lượng nhất định được truyền đi thì sóng vô tuyến trong dải tần số từ 1000-3000 MHz là có khả năng đi xa nhất, và vì vậy tất cả các tìm kiếm cho đến nay đều tập trung vào việc tìm kiếm các sóng vô tuyến trong dải tần số này. Vì vậy, đến nay có rất nhiều nhóm khác nhau trên thế giới, kể cả Úc, đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm bằng cách sử dụng kính thiên văn vô tuyến ở Parkes, New South Wales. Nhưng cho đến nay họ vẫn không phát hiện được bất kỳ ngôi sao nào có khả năng tồn tại sự sống từ vài trăm ngôi sao mà họ đã nghiên cứu. Quy mô của việc tìm kiếm này đã được tăng lên đáng kể từ năm 1992, khi Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu cho NASA 10 triệu đô mỗi năm trong vòng mười năm để tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng cuộc sống ngoài Trái đất. Phần lớn số tiền trong dự án này đang được chi tiêu vào việc phát triển các phần cứng đặc biệt cần thiết để tìm kiếm nhiều tần số cùng một lúc. Dự án gồm hai phần. Một phần là tìm kiếm có mục tiêu sử dụng các kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới, các kính thiên văn của Mỹ đang sử dụng tại Arecibo, Puerto Rico và các kính thiên văn Pháp tại Nancy ở Pháp. Đây là một phần của dự án tìm kiếm các khu vực gần 1000 ngôi sao có khả năng có sự sống với độ nhạy cao cho tín hiệu trong dải tần số 1000-3000 MHz. Các phần khác của dự án là một cuộc tìm kiếm vô hướng để giám sát tất cả không gian với độ nhạy thấp hơn, sử dụng ăng-ten nhỏ hơn của Deep Space Network NASA.

E. There is considerable debate over how we should react if we detect a signal from an alien civilization. Everybody agrees that we should not reply immediately. Quite apart from the impracticality of sending e reply over such large distances at short notice, it raises a host of ethical questions that would have to be addressed by the global community before any reply could be sent. Would the human race face the culture shock if faced with a superior and much older civilization? Luckily, there is no urgency about this. The stars being searched are hundreds of light years away, so it takes hundreds of years for their signal to reach us, and a further few hundred years for our reply to reach them. It is not important, then, if there`s a delay of a few years, or decades, while the human race debates the question of whether to reply and perhaps carefully drafts a reply.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đã có một sự tranh luận đáng kể về cách chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu chúng ta phát hiện một tín hiệu từ một nền văn minh ngoài hành tinh. Mọi người đều đồng ý rằng chúng ta không nên trả lời ngay lập tức. Ngoài tính phi thực tế của việc gửi câu trả lời trên một khoảng cách lớn như vậy trong thời gian ngắn thì việc làm này phát sinh một loạt các câu hỏi về đạo đức mà sẽ phải được giải quyết bởi các cộng đồng toàn cầu trước khi bất kỳ câu trả lời nào có thể được gửi đi. Liệu loài người sẽ phải đối mặt với những cú sốc văn hóa khi phải đối mặt với một nền văn minh cao và già hơn rất nhiều hay không? May mắn thay là việc này không cấp thiết lắm. Các ngôi sao được tìm kiếm cách chúng ta hàng trăm năm ánh sáng nên phải mất hàng trăm năm để tín hiệu của họ tiếp cận được với chúng ta, và thêm vài trăm năm nữa để câu trả lời của chúng ta có thể tiếp cận họ. Nên nếu có một sự chậm trễ vài năm, hay nhiều thập kỷ thì cũng không quan trọng, trong khi loài người vẫn còn đang tranh luận về câu hỏi để trả lời, và có lẽ họ nên soạn thảo câu trả lời một cách cẩn thận trước khi gửi đi.

Question 18-20

Answer the questions below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 18-20 on your answer sheet.

18. What is the life expectancy of Earth?

19. What kind of signals from other intelligent civilizations are SETI scientists searching for?

20. How many stars are the world’s most powerful radio telescopes searching?

Questions 21-26

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 2? In boxes 21-26 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this more than once.

21. Alien civilizations may be able to help the human race to overcome serious problems

23. SETI scientists are trying to find a life form that resembles humans in many ways.

23. The Americans and Australians have co-operated on joint research projects.

24. So far SETI scientists have picked up radio signals from several stars.

25. The NASA project attracted criticism from some members of Congress.

26. If a signal from outer space is received, it will be important to respond promptly.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR