Dịch + Giải thích từ mới Passage "MIGRATORY BEEKEEPING" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "MIGRATORY BEEKEEPING" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "MIGRATORY BEEKEEPING" IELTS READING

MIGRATORY BEEKEEPING

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

MIGRATORY BEEKEEPING

Taking Wing

To eke out a full-time living from their honeybees, about half the nation’s 2,000 commercial beekeepers pull up stakes each spring, migrating north to find more flowers for their bees. Besides turning floral nectar into honey, these hardworking insects also pollinate crops for farmers - for a fee. As autumn approaches, the beekeepers pack up their hives and go south, scrambling for pollination contracts in hot spots like California’s fertile Central Valley.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghề nuôi ong du mục
    • Để bổ sung cho việc kiếm sống toàn thời gian từ những con ong mật của họ, khoảng một nửa trong số 2.000 người nuôi ong thương mại của quốc gia sẽ nhổ cọc vào mỗi mùa xuân, di cư về phía bắc để tìm thêm hoa cho đàn ong của họ. Bên cạnh việc biến mật hoa thành mật ong, những con côn trùng chăm chỉ này còn thụ phấn cho cây trồng - có tính phí. Khi mùa thu đến gần, những người nuôi ong đóng gói tổ ong của họ và đi về phía nam, tranh giành các hợp đồng thụ phấn ở những điểm nóng như Thung lũng Trung tâm màu mỡ của California.

Of the 2,000 commercial beekeepers in the United States about half migrate. This pays off in two ways. Moving north in the summer and south in the winter lets bees work a longer blooming season, making more honey — money — for their keepers. Second, beekeepers can carry their hives to farmers who need bees to pollinate their crops. Every spring a migratory beekeeper in California may move up to 160 million bees to flowering fields in Minnesota and every winter his family may haul the hives back to California, where farmers will rent the bees to pollinate almond and cherry trees.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong số 2.000 người nuôi ong thương mại ở Hoa Kỳ, khoảng một nửa di cư. Điều này hiệu quả theo hai cách. Di chuyển về phía bắc vào mùa hè và phía nam vào mùa đông để ong làm việc trong một mùa hoa nở dài hơn, kiếm được nhiều mật hơn — tiền — cho những người chăm sóc chúng. Thứ hai, những người nuôi ong có thể mang tổ ong của họ đến những người nông dân cần ong để thụ phấn cho cây trồng của họ. Mỗi mùa xuân, một người nuôi ong di cư ở California có thể di chuyển tới 160 triệu con ong đến những cánh đồng hoa ở Minnesota và mỗi mùa đông, gia đình anh ta có thể vận chuyển tổ ong về California, nơi nông dân sẽ thuê những con ong để thụ phấn cho cây hạnh nhân và anh đào.

Migratory beekeeping is nothing new. The ancient Egyptians moved clay hives, probably on rafts, down the Nile to follow the bloom and nectar flow as it moved toward Cairo. In the 1880s North American beekeepers experimented with the same idea, moving bees on barges along the Mississippi and on waterways in Florida, but their lighter, wooden hives kept falling into the water. Other keepers tried the railroad and horse-drawn wagons, but that didn’t prove practical. Not until the 1920s when cars and trucks became affordable and roads improved, did migratory beekeeping begin to catch on.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghề nuôi ong di cư không có gì mới. Người Ai Cập cổ đại đã di chuyển các tổ ong bằng đất sét, có thể là trên bè, xuôi dòng sông Nile để đi theo dòng mật hoa và hoa khi chúng di chuyển về phía Cairo. Vào những năm 1880, những người nuôi ong ở Bắc Mỹ đã thử nghiệm ý tưởng tương tự, di chuyển những con ong trên sà lan dọc theo sông Mississippi và trên các tuyến đường thủy ở Florida, nhưng những tổ ong bằng gỗ, nhẹ hơn của họ cứ rơi xuống nước. Những người nuôi ong khác đã thử đường sắt và xe ngựa, nhưng điều đó không thực tế. Mãi cho đến những năm 1920 khi ô tô và xe tải trở nên có giá cả phải chăng và đường xá được cải thiện, nghề nuôi ong di cư mới bắt đầu phổ biến.

For the Californian beekeeper, the pollination season begins in February. At this time, the beehives are in particular demand by farmers who have almond groves; they need two hives an acre. For the three-week long bloom, beekeepers can hire out their hives for $32 each. It’s a bonanza for the bees too. Most people consider almond honey too bitter to eat so the bees get to keep it for themselves.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đối với người nuôi ong ở California, mùa thụ phấn bắt đầu vào tháng Hai. Tại thời điểm này, các tổ ong được những người nông dân có vườn hạnh nhân đặc biệt cần; họ cần hai đàn ong trên một mẫu Anh. Đối với thời gian nở hoa kéo dài ba tuần, những người nuôi ong có thể cho thuê tổ ong của họ với giá 32 đô la mỗi tổ. Đó cũng là một may mắn cho những con ong. Hầu hết mọi người cho rằng mật ong hạnh nhân quá đắng để ăn nên những con ong đã giữ nó cho riêng mình.

By early March it is time to move the bees. It can take up to seven nights to pack the 4,000 or so hives that a beekeeper may own. These are not moved in the middle of the day because too many of the bees would end up homeless. But at night, the hives are stacked onto wooden pallets, back-to-back in sets of four, and lifted onto a truck. It is not necessary to wear gloves or a beekeeper’s veil because the hives are not being opened and the bees should remain relatively quiet. Just in case some are still lively, bees can be pacified with a few puffs of smoke blown into each hive’s narrow entrance.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đến đầu tháng ba là thời gian để di chuyển những con ong. Có thể mất tới bảy đêm để đóng gói khoảng 4.000 tổ ong mà một người nuôi ong có thể sở hữu. Chúng không được di chuyển vào giữa ngày vì quá nhiều ong sẽ không có nhà. Nhưng vào ban đêm, các tổ ong được xếp chồng lên nhau trên các pallet gỗ, xếp thành bộ 4 cái và được đưa lên xe tải. Không cần thiết phải đeo găng tay hoặc mạng che mặt của người nuôi ong vì tổ ong không được mở ra và đàn ong sẽ tương đối im lặng. Chỉ trong trường hợp một số vẫn còn hoạt động, những con ong có thể được xoa dịu bằng một vài luồng khói thổi vào lối vào hẹp của mỗi tổ ong.

In their new location, the beekeeper will pay the farmer to allow his bees to feed in such places as orange groves. The honey produced here is fragrant and sweet and can be sold by the beekeepers. To encourage the bees to produce as much honey as possible during this period, the beekeepers open the hives and stack extra boxes called supers on top. These temporary hive extensions contain frames of empty comb for the bees to fill with honey. In the brood chamber below, the bees will stash honey to eat later. To prevent the queen from crawling up to the top and laying eggs, a screen can be inserted between the brood chamber and the supers. Three weeks later the honey can be gathered.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tại địa điểm mới của họ, người nuôi ong sẽ trả tiền cho người nông dân để cho ong của anh ta kiếm ăn ở những nơi như vườn cam. Mật ong được tạo ra ở đây thơm và ngọt và có thể được những người nuôi ong bán đi . Để khuyến khích những con ong sản xuất càng nhiều mật càng tốt trong giai đoạn này, những người nuôi ong mở các tổ ong và xếp các hộp phụ gọi là kép phụ lên trên. Những phần mở rộng tổ ong tạm thời này chứa các khung lỗ tổ ong trống để chứa mật ong. Ở buồng ấp bên dưới, ong sẽ cất mật để ăn sau. Để ngăn mối chúa bò lên đỉnh và đẻ trứng, có thể lắp một tấm chắn giữa buồng ấp trứng và kép phụ. Ba tuần sau, mật ong có thể thu được.

Foul smelling chemicals are often used to irritate the bees and drive them down into the hive’s bottom boxes, leaving the honey-filled supers more or less bee free. These can then be pulled off the hive. They are heavy with honey and may weigh up to 90 pounds each. The supers are taken to a warehouse. In the extracting room, the frames are lilted out and lowered into an “uncapper” where rotating blades shave away the wax that covers each cell. The uncapped frames are put in a carousel that’s on the bottom of a large stainless steel drum. The carousel is filled to capacity with 72 frames. A switch is flipped and the frames begin to whirl at 300 revolutions per minute; centrifugal force throws the honey out of the combs. Finally, the honey is poured into barrels for shipment.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các hóa chất có mùi hôi thường được sử dụng để kích thích ong và xua chúng xuống các hộp dưới cùng của tổ ong, khiến những chiếc hộp chứa đầy mật ong gần như không có ong. Những cái kép phụ này sau đó có thể được kéo ra khỏi tổ ong. Chúng nặng trĩu mật ong và có thể nặng tới 90 pound mỗi kép. Các kép phụ được đưa đến một nhà kho. Trong phòng lấy mật, các khung được kéo ra và đưa vào một “cái máy cạo sáp”, nơi các lưỡi dao quay sẽ cạo sạch lớp sáp bao phủ từng ô. Các khung chưa được cạo sáp được đặt trong một băng chuyền ở dưới cùng của một thùng thép không gỉ lớn. Băng chuyền được lấp đầy với 72 khung. Một công tắc được bật và các khung bắt đầu quay với tốc độ 300 vòng quay mỗi phút; lực ly tâm ném mật ong ra khỏi lỗ tổ ong. Cuối cùng, mật ong được đổ vào thùng để vận chuyển.

After this, approximately a quarter of the hives weakened by disease, mites, or an ageing or dead queen, will have to be replaced. To create new colonies, a healthy double hive, teeming with bees, can be separated into two boxes. One-half will hold the queen and a young, already mated queen can be put in the other half, to make two hives from one. By the time the flowers bloom, the new queens will be laying eggs, filling each hive with young worker bees. The beekeeper’s family will then migrate with them to their summer location.

Adapted from “America’s Beekeepers: Hives for Hire” by Alan Mairson, National Geographic.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau đó, khoảng một phần tư số tổ ong bị suy yếu do bệnh tật, ký sinh gây bệnh, hoặc ong chúa già hoặc chết, sẽ phải được thay thế. Để tạo ra các bầy mới, một đàn ong kép khỏe mạnh, lúc nhúc ong có thể được tách thành hai thùng. Một nửa sẽ giữ ong chúa và một ong con chúa con đã giao phối có thể được đặt vào nửa còn lại, để tạo thành hai tổ ong từ một tổ. Vào thời điểm hoa nở, những con ong chúa mới sẽ đẻ trứng, lấp đầy mỗi tổ bằng những con ong thợ trẻ. Sau đó, gia đình của người nuôi ong sẽ cùng chúng di cư đến địa điểm mùa hè của họ.

Questions 13-19

The flow chart below outlines the movements of the migratory beekeeper as described in Reading Passage 126.

Complete the flow chart Choose your answers from the box at the bottom of the page and write your answers in boxes 13-19 on your answer sheet.

BEEKEEPER MOVEMENTS

Beekeeping

List of Words/Phrases

smoke

chemicals

pay

barrels

protection

charge

set off

light

split

pollinate

machines

supers

combs

screen

prepare

full

empty

queens

Questions 20-23

Label the diagram below. Choose ONE OR TWO WORDS from the Reading Passage for each answer. Write your answers in boxes 20-23 on your answer sheet.

Beekeeping

Questions 24-27

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2? In boxes 24-27, write:

YES if the statement agrees with the information given

NO if the statement contradicts the information given

NOT GIVEN if there is no information about this

24. The Egyptians keep bees on the banks of the Nile.

25. First attempts at migratory beekeeping in America were unsuccessful.

26. Bees keep honey for themselves in the bottom of the hive.

27. The honey is spun to make it liquid.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR