Dịch + Giải thích từ mới Passage "Zoo conservation programmes" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Zoo conservation programmes" IELTS READING

Zoo conservation programmes

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

One of London Zoo’s recent advertisements caused me some irritation, so patently did it distort reality. Headlined “Without zoos, you might as well tell these animals to get stuffed”, it was bordered with illustrations of several endangered species and went on to extol the myth that without zoos like London Zoo these animals “will almost certainly disappear forever”. With the zoo world’s rather mediocre record on conservation, one might be forgiven for being slightly sceptical about such an advertisement.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN CÁC SỞ THÚ
    • Một trong những quảng cáo gần đây của Sở thú Luân Đôn khiến tôi hơi khó chịu, vì rõ ràng là nó đã bóp méo sự thật. Với tiêu đề "Nếu không có sở thú, có thể bạn cũng bảo rằng những con thú này đã bị ăn mất", nó được bao quanh bởi hình minh họa của một số loài có nguy cơ tuyệt chủng và tiếp tục tán dương huyền thoại rằng nếu không có những sở thú như Sở thú London, những con vật này "gần như chắc chắn sẽ biến mất vĩnh viễn". Với thành tích bảo tồn khá tầm thường của thế giới sở thú, một người có thể được tha thứ cho việc hơi hoài nghi về một quảng cáo như vậy.

Zoos were originally created as places of entertainment, and their suggested involvement with conservation didn’t seriously arise until about 30 years ago, when the Zoological Society of London held the first formal international meeting on the subject. Eight years later, a series of world conferences took place, entitled “The Breeding of Endangered Species”, and from this point onwards conservation became the zoo community’s buzzword. This commitment has now been clear defined in The World Zoo Conservation Strategy (WZCS, September 1993), which although an important and welcome document does seem to be based on an unrealistic optimism about the nature of the zoo industry.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các sở thú ban đầu được tạo ra để làm nơi giải trí và đề xuất tham gia bảo tồn của chúng không thực sự xuất hiện cho đến khoảng 30 năm trước, khi Hiệp hội Động vật học Luân Đôn tổ chức cuộc họp quốc tế chính thức đầu tiên về chủ đề này. Tám năm sau, một loạt hội nghị thế giới đã diễn ra với chủ đề “Nhân giống các loài có nguy cơ tuyệt chủng”, và từ thời điểm này trở đi, việc bảo tồn đã trở thành từ thông dụng của cộng đồng sở thú. Cam kết này hiện đã được xác định rõ ràng trong Chiến lược bảo tồn vườn thú thế giới (WZCS, tháng 9 năm 1993), một tài liệu mặc dù quan trọng và đáng hoan nghênh nhưng có vẻ lại dựa trên sự lạc quan phi thực tế về bản chất của ngành công nghiệp sở thú.

The WZCS estimates that there are about 10,000 zoos in the world, of which around 1,000 represent a core of quality collections capable of participating in coordinated conservation programmes. This is probably the document’s first failing, as I believe that 10,000 is a serious underestimate of the total number of places masquerading as zoological establishments. Of course, it is difficult to get accurate data but, to put the issue into perspective, I have found that, in a year of working in Eastern Europe, I discover fresh zoos on almost a weekly basis.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • WZCS ước tính rằng có khoảng 10.000 vườn thú trên thế giới, trong đó có khoảng 1.000 vườn thú đại diện cho các tập hợp nòng cốt đủ tư cách có khả năng tham gia vào các chương trình bảo tồn phối hợp. Đây có lẽ là sai sót đầu tiên của tài liệu, vì tôi tin rằng con số 10.000 là một sự đánh giá thấp nghiêm trọng về tổng số các địa điểm đội lốt cơ sở vườn thú. Tất nhiên, rất khó để có được dữ liệu chính xác, nhưng để đánh giá đúng hơn, tôi nhận thấy rằng, trong một năm làm việc ở Đông Âu, tôi phát hiện ra những sở thú mới gần như hàng tuần.

The second flaw in the reasoning of the WZCS document is the naive faith it places in its 1,000 core zoos. One would assume that the calibre of these institutions would have been carefully examined, but it appears that the criterion for inclusion on this select list might merely be that the zoo is a member of a zoo federation or association. This might be a good starting point, working on the premise that members must meet certain standards, but again the facts don’t support the theory. The greatly respected American Association of Zoological Parks and Aquariums (AAZPA) has had extremely dubious members, and in the UK the Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland has.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lỗ hổng thứ hai trong lập luận của tài liệu WZCS là niềm tin ngây thơ mà nó đặt vào 1.000 sở thú cốt lõi của mình. Người ta sẽ cho rằng chất lượng của các tổ chức này đã được kiểm tra cẩn thận, nhưng có vẻ như tiêu chí để đưa vào danh sách lựa chọn này có thể chỉ đơn thuần là vườn thú là thành viên của liên đoàn hoặc hiệp hội vườn thú. Đây có thể là một điểm khởi đầu tốt, dựa trên tiền đề là các thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, nhưng một lần nữa, thực tế lại không ủng hộ lý thuyết. Hiệp hội Công viên Động vật và Thủy cung Hoa Kỳ (AAZPA) rất được kính trọng đã có những thành viên cực kỳ đáng ngờ, và ở Vương quốc Anh, Liên đoàn Vườn bách thú của Vương quốc Anh và Ireland cũng có.

Occasionally had members that have been roundly censured in the national press. These include Robin Hill Adventure Park on the Isle of Wight, which many considered the most notorious collection of animals in the country. This establishment, which for years was protected by the Isle’s local council (which viewed it as a tourist amenity), was finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed under the terms of the Zoo Licensing Act 1981. As it was always a collection of dubious repute, one is obliged to reflect upon the standards that the Zoo Federation sets when granting membership. The situation is even worse in developing countries where little money is available for redevelopment and it is hard to see a way of incorporating collections into the overall scheme of the WZCS.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thỉnh thoảng có những thành viên đã bị chỉ trích gay gắt trên báo chí quốc gia. Những thành viên bị chỉ trích đó bao gồm Công viên Robin Hill Adventure trên Đảo Wight, nơi được nhiều người coi là bộ sưu tập khét tiếng nhất về động vật trong cả nước. Cơ sở này, trong nhiều năm được bảo vệ bởi hội đồng địa phương của Isle (vốn coi nó như một tiện nghi dành cho khách du lịch), cuối cùng đã bị đóng cửa sau một báo cáo kết tội của một thanh tra thú y được chỉ định theo các điều khoản của Đạo luật cấp phép vườn thú năm 1981. Luôn luôn là vì những lời đồn đáng ngờ, người ta buộc phải suy nghĩ dựa trên các tiêu chuẩn mà Liên đoàn Sở thú đặt ra khi cấp tư cách thành viên. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn ở các nước đang phát triển, nơi có ít tiền để tái phát triển và thật khó để tìm ra cách kết hợp các tập hợp động vật vào kế hoạch tổng thể của WZCS.

Even assuming that the WZCS’s 1,000 core zoos are all of a high standard complete with scientific staff and research facilities, trained and dedicated keepers, accommodation that permits normal or natural behaviour, and a policy of co-operating fully with one another what might be the potential for conservation? Colin Tudge, author of Last Animals at the Zoo (Oxford University Press, 1992), argues that “if the world”s zoos worked together in co-operative breeding programmes, then even without further expansion they could save around 2,000 species of endangered land vertebrates’. This seems an extremely optimistic proposition from a man who must be aware of the failings and weaknesses of the zoo industry the man who, when a member of the council of London Zoo, had to persuade the zoo to devote more of its activities to conservation. Moreover, where are the facts to support such optimism?

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngay cả khi giả sử rằng 1.000 vườn thú nòng cốt của WZCS đều đạt tiêu chuẩn cao với đầy đủ đội ngũ khoa học và cơ sở nghiên cứu, những người trông coi được đào tạo và tận tâm, chỗ ở cho phép hành vi bình thường hoặc tự nhiên và chính sách hợp tác đầy đủ với sở thú khác vậy thì tiềm năng bảo tồn là gì? Colin Tudge, tác giả cuốn Last Animals at the Zoo (Nhà xuất bản Đại học Oxford, 1992), lập luận rằng “nếu các sở thú trên thế giới” làm việc cùng nhau trong các chương trình nhân giống hợp tác, thì thậm chí không cần mở rộng hơn nữa, chúng có thể cứu được khoảng 2.000 loài động vật có xương sống' đang bị đe dọa trên cạn.  Đây có vẻ là một đề xuất cực kỳ lạc quan từ một người ắt hẳn nhận thức được những thất bại và điểm yếu của ngành công nghiệp sở thú, người mà khi còn là thành viên của hội đồng Sở thú Luân Đôn, đã phải thuyết phục sở thú dành nhiều hoạt động hơn cho công tác bảo tồn. Hơn nữa, đâu là cơ sở lập luận để hỗ trợ sự lạc quan như vậy?

Today approximately 16 species might be said to have been “saved” by captive breeding programmes, although a number of these can hardly be looked upon as resounding successes. Beyond that, about a further 20 species are being seriously considered for zoo conservation programmes. Given that the international conference at London Zoo was held 30 years ago, this is pretty slow progress, and a long way off Tudge’s target of 2,000.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngày nay, có thể nói rằng khoảng 16 loài đã được “cứu” nhờ các chương trình nhân giống nuôi nhốt, mặc dù một số trong số này khó có thể được coi là thành công vang dội. Ngoài ra, khoảng 20 loài khác đang được xem xét nghiêm túc cho các chương trình bảo tồn vườn thú. Dựa vào hội nghị quốc tế tại Sở thú Luân Đôn đã được tổ chức cách đây 30 năm, đây là một tiến độ khá chậm và còn lâu mới đạt được mục tiêu 2.000 của Tudge.

Questions 16 - 22

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 3? In boxes 16-22, write:

Y if the statement agrees with the writer

N if the statement contradicts the writer

NG if it is impossible to say what the writer thinks about this

Example: London Zoos advertisements are poorly presented. NOT GIVEN

16. London Zoo’s advertisements are dishonest.

17. Zoos made an insignificant contribution to conservation up until 30 years ago.

18. The WZCS document is not known in Eastern Europe.

19. Zoos in the WZCS select list were carefully inspected.

20. No-one knew how the animals were being treated at Robin Hill Adventure Park.

21. Colin Tudge was dissatisfied with the treatment of animals at London Zoo.

22. The number of successful zoo conservation programmes is unsatisfactory.

Questions 23-25

Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 23-25 on your answer sheet.

23. What were the objectives of the WZCS document?

A. to improve the calibre of zoos worldwide

B. to identify zoos suitable for conservation practice

C. to provide funds for zoos in underdeveloped countries

D. to list the endangered species of the world

24. Why does the writer refer to Robin Hill Adventure Park?

A. to support the Isle of Wight local council

B. to criticise the 1981 Zoo Licensing Act

C. to illustrate a weakness in the WZCS document

D. to exemplify the standards in AAZPA zoos

25. What word best describes the writer’s response to Colin Tudges’ prediction on captive breeding programmes?

A. disbelieving

B. impartial

C. prejudiced

D. accepting

Questions 26-28

The writer mentions a number of factors which lead him to doubt the value of the WZCS document Which THREE of the following factors are mentioned? Write your answers (A-F) in boxes 26-28 on your answer sheet.

List of Factors

A. the number of unregistered zoos in the world

B. the lack of money in developing countries

C. the actions of the Isle of Wight local council

D. the failure of the WZCS to examine the standards of the “core zoos”

E. the unrealistic aim of the WZCS in view of the number of species “saved” to date

F. the policies of WZCS zoo managers

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR