Dịch + Giải thích từ mới Passage "Museums of fine art and their public" IELTS READING

· Reading,Cam,Technology

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Museums of fine art and their public" IELTS READING

Museums of fine art and their public

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The fact that people go to the Louvre museum in Paris to see the original painting Mona Lisa when they can see a reproduction anywhere leads us to question some assumptions about the role of museums of fine art in today’s world.

One of the most famous works of art in the world is Leonardo da Vinci’s Mona Lisa. Nearly everyone who goes to see the original will already be familiar with it from reproductions, but they accept that fine art is more rewardingly viewed in its original form.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bảo tàng nghệ thuật và công chúng
  • Ngày nay, người ta vẫn đến bảo tàng Louvre ở Paris để chiêm ngưỡng bức tranh Nàng Mona Lisa gốc trong khi các bản sao có thể được bắt gặp ở bất kỳ đâu. Điều này đã tạo ra quan điểm về vai trò của viện bảo tàng mỹ thuật trong thế giới hiện đại.
   • Một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng toàn thế giới là bức họa nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Hầu hết tất cả những người đến để xem bức họa gốc đều đã quá quen thuộc với các bản sao chép, nhưng người ta chấp nhận một điều rằng mỹ thuật sẽ có thể được cảm nhận trọn vẹn hơn nếu như được xem ở bản gốc.

However, if Mona Lisa was a famous novel, few people would bother to go to a museum to read the writer’s actual manuscript rather than a printed reproduction. This might be explained by the fact that the novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of texts, whereas oil paintings have always been produced as unique objects. In addition, it could be argued that the practice of interpreting or ‘reading’ each medium follows different conventions. With novels, the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page, whereas the ‘reader’ of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tuy nhiên, nếu Mona Lisa là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, sẽ ít người muốn đến bảo tàng để đọc bản thảo gốc của tác giả thay vì đọc bản in. Điều này có thể được lý giải rằng tiểu thuyết phát triển do công nghệ in ấn đã giúp in một khối lượng văn bản lớn trong khi tranh vẽ dầu có tính duy nhất. Thêm vào đó, người ta cho rằng việc hiểu hay đọc mỗi thể loại nghệ thuật sẽ tuân theo những thỏa thuận khác nhau. Với tiểu thuyết, người đọc chủ yếu chú ý đến ý nghĩa của từ thay vì cách thức in ấn trong khi ‘người đọc’ một bức tranh phải chú ý đến các dạng chất liệu như hình vẽ ở trong bức tranh chẳng khác gì chú ý đến ý nghĩa mà chúng biểu thị.

Yet it has always been possible to make very accurate facsimiles of pretty well any fine art work. The seven surviving versions of Mona Lisa bear witness to the fact that in the 16th century, artists seemed perfectly content to assign the reproduction of their creations to their workshop apprentices as regular ‘bread and butter’ work. And today the task of reproducing pictures is incomparably more simple and reliable, with reprographic techniques that allow the production of high-quality prints made exactly to the original scale, with faithful colour values, and even with duplication of the surface relief of the painting.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tuy nhiên việc tạo ra một bản sao giống hệt với bản gốc là hoàn toàn có thể. Bảy bản sao chép của Mona Lisa vẫn có thể tồn tại đến ngày nay là do vào thế kỷ thứ 16, các họa sĩ đều chấp nhận giao quyền sao chép các tác phẩm của họ cho các họa sĩ học việc như một nguồn thu nhập chính. Và ngày nay công việc sao chép tranh ngày càng trở nên đơn giản và đáng tin cậy khi công nghệ in ấn có thể tạo ra các bản in chất lượng cao, với kích cỡ giống hệt với bản gốc, với màu sắc giống hệt nguyên bản và thậm chí sao chép cả việc làm nổi bề mặt của bức tranh.

But despite an implicit recognition that the spread of good reproductions can be culturally valuable, museums continue to promote the special status of original work. Unfortunately, this seems to place severe limitations on the kind of experience offered to visitors.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tuy nhiên, bất chấp sự công nhận ngầm rằng việc các bản sao với chất lượng tốt sẽ có giá trị về mặt văn hóa, các viện bảo tàng vẫn tiếp tục thúc đẩy vị trí đặc biệt của tác phẩm nguyên bản. Thật không may, điều này có vẻ như tạo ra những hạn chế lớn đến những trải nghiệm đem lại cho du khách.

One limitation is related to the way the museum presents its exhibits. As repositories of unique historical objects, art museums are often called ‘treasure houses’. We are reminded of this even before we view a collection by the presence of security guards, attendants, ropes and display cases to keep us away from the exhibits. In many cases, the architectural style of the building further reinforces that notion. In addition, a major collection like that of London’s National Gallery is housed in numerous rooms, each with dozens of works, any one of which is likely to be worth more than all the average visitor possesses. In a society that judges the personal status of the individual so much by their material worth, it is, therefore, difficult not to be impressed by one’s own relative ‘worthlessness’ in such an environment.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một giới hạn liên quan đến cách bảo tàng sắp xếp các vật trưng bày. Là kho chứa các vật thể lịch sử độc đáo, bảo tàng nghệ thuật thường được gọi là 'ngôi nhà báu vật'. Chúng ta được nhắc nhở về điều này ngay cả trước khi chúng ta xem bộ sưu tập bởi sự có mặt của nhân viên bảo vệ, người phục vụ, dây thừng tạo dải ngăn cách và các bảng hiển thị thông tin để giữ chúng ta ở một khoảng cách nhất định khi thưởng lãm các tác phẩm. Trong nhiều trường hợp, phong cách kiến ​​trúc của tòa nhà củng cố thêm khái niệm đó. Ngoài ra, một bộ sưu tập lớn như của Trung tâm triển lãm Quốc gia của London được đặt trong nhiều phòng, mỗi phòng có hàng chục tác phẩm, bất kỳ tác phẩm nào trong số đó có thể giá trị hơn tất cả tài sản sở hữu của một khách tham quan trung lưu. Trong một xã hội mà việc đánh giá địa vị cá nhân phần nhiều là qua giá trị vật chất của họ, do đó khó có thể không bị ấn tượng bởi một tài sản "vô giá trị" trong một môi trường như vậy.

Furthermore, consideration of the ‘value’ of the original work in its treasure house setting impresses upon the viewer that, since these works were originally produced, they have been assigned a huge monetary value by some person or institution more powerful than themselves. Evidently, nothing the viewer thinks about the work is going to alter that value, and so today’s viewer is deterred from trying to extend that spontaneous, immediate, self-reliant kind of reading which would originally have met the work.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hơn nữa, việc xem xét 'giá trị' của tác phẩm gốc trong ngôi nhà kho báu gây ấn tượng với người xem rằng, từ khi những tác phẩm này được tạo ra lúc ban đầu, chúng đã được định giá bằng một giá trị khổng lồ bởi một vài người hoặc tổ chức có thế lực hơn họ. Rõ ràng, không có suy nghĩ nào của người xem về tác phẩm sẽ làm thay đổi giá trị đó, và vì vậy người xem ngày nay bị cản trở khi cố gắng mở rộng việc thưởng thức một cách tự phát, tức thời, tự chủ mà ban đầu đã có với tác phẩm.

The visitor may then be struck by the strangeness of seeing such diverse paintings, drawings and sculptures brought together in an environment for which they were not originally created. This ‘displacement effect is further heightened by the sheer volume of exhibits. In the case of a major collection, there are probably more works on display than we could realistically view in weeks or even months.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sau đó, khách tham quan có thể bị ấn tượng bởi sự kỳ lạ khi nhìn thấy những bức tranh, bản vẽ và điêu khắc đa dạng trong một môi trường mà chúng ban đầu không được tạo ra để đặt ở đó. "Hiệu ứng chuyển vị" này được tăng cường thêm bởi khối lượng vật trưng bày tuyệt đối. Trong trường hợp của một bộ sưu tập lớn, có lẽ có nhiều tác phẩm trưng bày hơn và chúng ta có thể cần đến vài tuần hoặc thậm chí hàng tháng để xem trên thực tế.

This is particularly distressing because time seems to be a vital factor in the appreciation of all art forms. A fundamental difference between paintings and other art forms is that there is no prescribed time over which a painting is viewed. By contrast, the audience encourages an opera or a play over a specific time, which is the duration of the performance. Similarly, novels and poems are read in a prescribed temporal sequence, whereas a picture has no clear place at which to start viewing, or at which to finish. Thus artworks themselves encourage us to view them superficially, without appreciating the richness of detail and labour that is involved.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Điều này đặc biệt gây phiền nhiễu bởi vì thời gian dường như là một yếu tố quan trọng trong sự đánh giá của tất cả các hình thức nghệ thuật. Một sự khác biệt cơ bản giữa các bức tranh và các hình thức nghệ thuật khác là không có thời gian quy định để xem một bức tranh "Không có thời gian quy định để xem một bức tranh" → "không có sự bắt đầu hoặc kết thúc cụ thể". Ngược lại, khán giả khuyến khích một vở opera hoặc một vở kịch trong một khoảng thời gian cụ thể, đó là khoảng thời gian biểu diễn. Tương tự tiểu thuyết và thơ được đọc trong một trình tự thời gian cụ thể, trong khi một bức tranh không có một điểm rõ ràng để bắt đầu xem hoặc để hoàn thành. Vì thế, tác phẩm nghệ thuật tự nó khuyến khích chúng ta xem chúng một cách bề ngoài mà không đánh giá cao sự phong phú về chi tiết và công sức để tạo ra tác phẩm.

Consequently, the dominant critical approach becomes that of the art historian, a specialised academic approach devoted to ‘discovering the meaning’ of art within the cultural context of its time. This is in perfect harmony with the museum's function, since the approach is dedicated to seeking out and conserving ‘authentic’, original, readings of the exhibits. Again, this seems to put paid to that spontaneous, participators criticism which can be found in abundance in criticism of classic works of literature, but is absent from most art history.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Do đó, cách tiếp cận chủ yếu chiếm ưu thế trở thành thuật sử của nghệ thuật, một cách tiếp cận chuyên sâu về học thuật để khám phá ý nghĩa của nghệ thuật trong bối cảnh văn hoá thời đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với chức năng bảo tàng, vì phương pháp tiếp cận được dành để tìm kiếm và bảo tồn các giá trị “xác thực”, nguyên bản, các bản đọc của các cuộc triển lãm. Một lần nữa, điều này dường như đã xóa tan những chỉ trích tự phát có thể tìm thấy trong phần phê bình các tác phẩm văn học cổ điển, nhưng hầu như lại vắng mặt trong lịch sử nghệ thuật.

The displays of art museums serve as a warning of what critical practices can emerge when spontaneous criticism is suppressed. The museum public, like any other audience, experience art more rewardingly when given the confidence to express their views. If appropriate works of fine art could be rendered permanently accessible to the public by means of high-fidelity reproductions, as literature and music already are, the public may feel somewhat less in awe of them. Unfortunately, that may be too much to ask from those who seek to maintain and control the art establishment.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các trưng bày của bảo tàng nghệ thuật là cảnh báo cho những thực tiễn quan trọng có thể xuất hiện khi những lời phê bình tự phát bị đàn áp. Khách tham quan của viện bảo tàng, giống như bất kỳ khán giả khác, trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn hơn khi có được sự tự tin để bày tỏ quan điểm bản thân. Nếu các tác phẩm mỹ thuật thích hợp có thể được tiếp cận dễ dàng cho công chúng bằng các bản sao chép có độ trung thực cao, như trong văn học và âm nhạc, thì công chúng có thể cảm thấy bớt e ngại về chúng hơn. Thật không may, điều đó có thể là quá nhiều để yêu cầu từ những người tìm cách duy trì và kiểm soát các cơ sở nghệ thuật.

Questions 27-31

Complete the summary using the list of words, A-L, below. Write the correct letter, A-L, in boxes 27-31 on your answer sheet.

The value attached to original works of art

People go to art museums because they accept the value of seeing an original work of art. But they do not go to museums to read original manuscripts of novels, perhaps because the availability of novels has depended on 27 .................... for so long, and also because with novels, the 28 .................... are the most important thing.

However, in historical times artists such as Leonardo were happy to instruct 29 .................... to produce copies of their work and these days new methods of reproduction allow excellent replication of surface relief features as well as colour and 30 ....................

It is regrettable that museums still promote the superiority of original works of art, since this may not be in the interests of the 31 .................... .

A. institution

B. mass production

C. mechanical processes

D. public

E. paints

F. artist

G. size

H. underlying ideas

I. basic technology

J readers

K. picture frames

L. assistants

Questions 32-35

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 32—35 on your answer sheet.

32. The writer mentions London’s National Gallery to illustrate

A. the undesirable cost to a nation of maintaining a huge collection of art.

B. the conflict that may arise in society between financial and artistic values.

C. the negative effect a museum can have on visitors’ opinions of themselves.

D. the need to put individual well-being above large-scale artistic schemes.

33. The writer says that today, viewers may be unwilling to criticise a because

A. they lack the knowledge needed to support an opinion.

B. they fear it may have financial implications.

C. they have no real concept of the work’s value.

D. they feel their personal reaction is of no significance.

34. According to the writer, the ‘displacement effect’ on the visitor is caused by

A. the variety of works on display and the way they are arranged.

B. the impossibility of viewing particular works of art over a long period.

C. the similar nature of the paintings and the lack of great works.

D. the inappropriate nature of the individual works selected for exhibition.

35. The writer says that unlike other forms of art, a painting does not

A. involve direct contact with an audience.

B. require a specific location for a performance.

C. need the involvement of other professionals.

D. have a specific beginning or end.

Questions 36-40

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 3? In boxes 36-40 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the views of the writer

NO if the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN if the is impossible to say what the writer thinks about this

36. Art history should focus on discovering the meaning of art using a range of media.

37. The approach of art historians conflicts with that of art museums.

38. People should be encouraged to give their opinions openly on works of art.

39. Reproductions of fine art should only be sold to the public if they are of high quality.

40. In the future, those with power are likely to encourage more people to enjoy art.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR