Dịch + Giải thích từ mới Passage "Nutmeg – a valuable spice" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Nutmeg – a valuable spice" IELTS READING

Nutmeg – a valuable spice

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The nutmeg tree, Myristica fragrans, is a large evergreen tree native to Southeast Asia. Until the late 18th century, it only grew in one place in the world: a small group of islands in the Banda Sea, part of the Moluccas – or Spice Islands – in northeastern Indonesia. The tree is thickly branched with dense foliage of tough, dark green oval leaves, and produces small, yellow, bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits. The fruit is encased in a flesh husk. When the fruit is ripe, this husk splits into two halves along a ridge running the length of the fruit. Inside is a purple-brown shiny seed, 2-3 cm long by about 2 cm across, surrounded by a lacy red or crimson covering called an ‘aril’. These are the sources of the two spices nutmeg and mace, the former being produced from the dried seed and the latter from the aril.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhục đậu khấu - một loại gia vị có giá trị
    • Cây nhục đậu khấu, tên khoa học là Myristica Fragrans, là một loại cây thường xanh lớn có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Cho đến cuối thế kỷ 18, loại cây này chỉ phát triển ở một nơi duy nhất trên thế giới: nhóm đảo nhỏ ở biển Banda, thuộc Quần đảo Maluku – hay còn gọi là Quần đảo Spice – ở phía đông bắc Indonesia. Cây có nhiều nhánh với tán dày đặc; bộ lá cứng khỏe hình bầu dục màu xanh đậm; cây cho ra hoa hình chuông màu vàng và quả hình quả lê màu vàng nhạt. Quả được bọc trong một lớp vỏ. Khi quả chín, lớp vỏ này nứt ra thành hai nửa dọc theo chiều dài cạnh sườn của quả. Bên trong là một hạt nâu tím sáng bóng, dài 2 – 3 cm, rộng khoảng 2 cm, được bao phủ bởi một lớp màu đỏ đậm hoặc đỏ thắm gọi là ’aril’. Chúng chính là nguyên liệu để sản xuất hai loại gia vị: hạt nhục khấu đậu khô và bột Mace được nghiền từ lớp vỏ ‘aril’.

Nutmeg was a highly prized and costly ingredient in European cuisine in the Middle Ages, and was used as a flavouring, medicinal, and preservative agent. Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location of the source of this extremely valuable commodity. The Arab-Venetian dominance of the trade finally ended in 1512, when the Portuguese reached the Banda Islands and began exploiting its precious resources.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhục đậu khấu là một nguyên liệu đắt tiền, cực kỳ được coi trọng trong ẩm thực châu Âu thời Trung cổ, và được sử dụng như một hương liệu, dược liệu và chất bảo quản. Trong suốt thời kỳ này, người Ả Rập là nhà nhập khẩu độc quyền của gia vị này sang châu Âu. Họ bán hạt nhục đậu khấu với giá cao cho các thương nhân ở Venice, nhưng họ không bao giờ để lộ nguồn gốc của mặt hàng vô cùng quý giá này. Sự thống trị của người Ả Rập-Venice trong giao thương nhục khấu đậu cuối cùng đã kết thúc vào năm 1512, khi người Bồ Đào Nha đặt chân đến quần đảo Banda và bắt đầu khai thác nguồn tài nguyên quý giá này.

Always in danger of competition from neighbouring Spain, the Portuguese began subcontracting their spice distribution to Dutch traders. Profits began to flow into the Netherlands, and the Dutch commercial fleet swiftly grew into one of the largest in the world. The Dutch quietly gained control of most of the shipping and trading of spices in Northern Europe. Then, in 1580, Portugal fell under Spanish rule, and by the end of the 16th century the Dutch found themselves locked out of the market. As prices for pepper, nutmeg, and other spices soared across Europe, they decided to fight back.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Luôn có nguy cơ xung đột với nước láng giềng Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha bắt đầu ký hợp đồng phân phối gia vị cho các thương nhân Hà Lan. Lợi nhuận bắt đầu chảy vào Hà Lan và nước này nhanh chóng phát triển trở thành một trong những cái tên lớn nhất thế giới về mặt thương mại. Người Hà Lan lặng lẽ giành quyền kiểm soát hầu hết các hoạt động vận chuyển và buôn bán gia vị ở Bắc Âu. Sau đó, vào năm 1580, Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha đô hộ và thống trị, và vào cuối thế kỷ 16, người Hà Lan bị cô lập khỏi thị trường. Khi giá hạt tiêu, hạt nhục đậu khấu và các loại gia vị khác tăng vọt trên khắp châu Âu, họ quyết định sẽ có những biện pháp đáp trả.

In 1602, Dutch merchants founded the VOC, a trading corporation better known as the Dutch East India Company. By 1617, the VOC was the richest commercial operation in the world. The company had 50,000 employees worldwide, with a private army of 30,000 men and a fleet of 200 ships. At the same time, thousands of people across Europe were dying of the plague, a highly contagious and deadly disease. Doctors were desperate for a way to stop the spread of this disease, and they decided nutmeg held the cure. Everybody wanted nutmeg, and many were willing to spare no expense to have it. Nutmeg bought for a few pennies in Indonesia could be sold for 68,000 times its original cost on the streets of London. The only problem was the short supply. And that’s where the Dutch found their opportunity.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Năm 1602, các thương nhân Hà Lan đã thành lập VOC, một tập đoàn thương mại được biết đến với cái tên Công ty Đông Ấn Hà Lan. Đến năm 1617, VOC là tổ chức thương mại giàu nhất thế giới. Công ty có 50.000 nhân viên trên toàn thế giới, với một đội quân tư nhân gồm 30.000 người và một đội 200 tàu. Lúc đó, hàng ngàn người trên khắp châu Âu đã chết vì đại dịch, một căn bệnh rất dễ lây lan và gây tử vong. Các bác sĩ đã khẩn trương tìm cách ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này và họ đã đưa đến kết luận hạt nhục đậu khấu có thể chữa khỏi bệnh. Ai cũng muốn có nhục khấu đậu; có người sẵn sàng mua loại hạt này bằng bất cứ giá nào. Nhục đậu khấu chỉ đáng giá vài xu ở Indonesia có thể được bán với giá gấp 68.000 lần trên đường phố London. Vấn đề duy nhất là nguồn cung hiếm. Và đó là lúc mà người Hà Lan nắm bắt cơ hội.

The Banda Islands were ruled by local sultans who insisted on maintaining a neutral trading policy towards foreign powers. This allowed them to avoid the presence of Portuguese or Spanish troops on their soil, but it also left them unprotected from other invaders. In 1621, the Dutch arrived and took over. Once securely in control of the Bandas, the Dutch went to work protecting their new investment. They concentrated all nutmeg production into a few easily guarded areas, uprooting and destroying any trees outside the plantation zones. Anyone caught growing a nutmeg seedling or carrying seeds without the proper authority was severely punished. In addition, all exported nutmeg was covered with lime to make sure there was no chance a fertile seed which could be grown elsewhere would leave the islands. There was only one obstacle to Dutch domination. One of the Banda Islands, a sliver of land called Run, only 3 km long by less than 1 km wide, was under the control of the British. After decades of fighting for control of this tiny island, the Dutch and British arrived at a compromise settlement, the Treaty of Breda, in 1667. Intent on securing their hold over every nutmeg-producing island, the Dutch offered a trade: if the British would give them the island of Run, they would in turn give Britain a distant and much less valuable island in North America. The British agreed. That other island was Manhattan, which is how New Amsterdam became New York. The Dutch now had a monopoly over the nutmeg trade which would last for another century.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Quần đảo Banda được cai trị bởi các tiểu vương địa phương, những người một mực duy trì chính sách thương mại trung lập đối với các cường quốc nước ngoài. Điều này cho phép họ tránh sự hiện diện của quân đội Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha trên lãnh thổ của mình, nhưng cũng khiến họ có thể bị đe dọa những kẻ xâm lược khác. Năm 1621, người Hà Lan đến và tiếp quản. Sau khi kiểm soát được Bandas một cách an toàn, người Hà Lan bắt đầu công việc bảo vệ những khoản đầu tư mới của họ. Họ tập trung tất cả sản xuất hạt nhục đậu khấu vào các khu vực dễ bảo vệ, nhổ gốc và phá hủy bất kỳ cây nào bên ngoài khu vực đồn điền. Bất cứ ai trồng cây nhục đậu khấu hoặc mang hạt giống mà không được phép đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngoài ra, tất cả hạt nhục đậu khấu xuất khẩu được phủ vôi để đảm bảo không một hạt giống nào có thể nảy mầm. Có một trở ngại duy nhất cho sự thống trị của Hà Lan. Một trong những đảo ở Quần đảo Banda được gọi là Run, chỉ dài 3km, rộng chưa đầy 1km, nằm dưới sự kiểm soát của người Anh. Sau nhiều thập kỷ đấu tranh để giành quyền kiểm soát hòn đảo nhỏ bé này, Hà Lan và Anh đã đi đến một thỏa thuận, Hiệp ước Breda, vào năm 1667. Với tham vọng kiểm soát toàn bộ quần đảo và độc quyền sản xuất hạt nhục đậu khấu, Hà Lan đưa ra một lời đề nghị: nếu người Anh trao cho họ quyền kiểm soát hòn đảo Run thì họ sẽ trao cho Anh một hòn đảo xa xôi và ít giá trị hơn ở Bắc Mỹ. Người Anh đã đồng ý. Hòn đảo trong thỏa thuận đó là Manhattan thuộc thành phố New York, Hoa Kỳ ngày nay. Người Hà Lan khi đó đã độc quyền thương mại hạt nhục đậu khấu và sự thống trị này còn kéo dài thêm một thế kỷ tiếp đó.

Then, in 1770, a Frenchman named Pierre Poivre successfully smuggled nutmeg plants to safety in Mauritius, an island off the coast of Africa. Some of these were later exported to the Caribbean where they thrived, especially on the island of Grenada. Next, in 1778, a volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami that wiped out half the nutmeg groves. Finally, in 1809, the British returned to Indonesia and seized the Banda Islands by force. They returned the islands to the Dutch in 1817, but not before transplanting hundreds of nutmeg seedlings to plantations in several locations across southern Asia. The Dutch nutmeg monopoly was over.

Today, nutmeg is grown in Indonesia, the Caribbean, India, Malaysia, Papua New Guinea and Sri Lanka, and world nutmeg production is estimated to average between 10,000 and 12,000 tonnes per year.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau đó vào năm 1770, Một người Pháp tên là Pierre Poivre đã mang lén thành công cây nhục đậu khấu đến nơi an toàn ở Mauritius, một hòn đảo ngoài khơi châu Phi. Một số sau này được xuất khẩu đến vùng Caribbean nơi mà chúng phát triển mạnh đặc biệt là trên hòn đảo Grenada. Tiếp đến là vào năm 1778, một vụ phun trào núi lửa ở Bansa gây ra sóng thần càng quét một nửa rừng nhục đậu khấu. Cuối cùng vào năm 1809 người Anh đã quay trở lại Indonesia và dùng vũ lực để chiếm lấy quần đảo Bandas. Họ hoàn trả quần đảo cho người Hà Lan vào năm 1817 sau khi cấy ghép hàng trăm cây nhục đậu khấu con đến những đồn điền ở vài khu vực khắp Nam Á. Sự độc quyền hạt đậu khấu của người Hà Lan đã qua đi.
  • Ngày nay, hạt đậu khấu được trồng ở Indonesia, vùng Caribe, Ấn độ, Malaysia, Papua New Guinea và Srilanka, và sản lượng hạt đậu khấu trên toàn thế giới được dự đoán trung bình khoảng 10.000 đến 12.000 tấn mỗi năm.

Questions 1-4

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-4 on your answer sheet.

The nutmeg tree and fruit

the leaves of the tree are 1……………………. in shape

the 2……………………. surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe

the 3……………………. is used to produce the spice nutmeg

the covering known as the aril is used to produce 4……………………..

the tree has yellow flowers and fruit

Questions 5-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 5-7 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

5. In the Middle Ages, most Europeans knew where nutmeg was grown.

6. The VOC was the world’s first major trading company.

7. Following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all the islands where nutmeg grew.

Questions 8-13

Complete the table below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet.

Nutmeg

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR