Dịch + Giải thích từ mới Passage "Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020"you are going to take a holiday and your friend agrees to stay at your house. Write a letter to him for"IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa HS đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat" IELTS READING

Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A photoreceptor molecule in plant cells has been found to have a second job as a thermometer after dark – allowing plants to read seasonal temperature changes. Scientists say the discovery could help breed crops that are more resilient to the temperatures expected to result from climate change.

A. An international team of scientists led by the University of Cambridge has discovered that the ‘thermometer’ molecule in plants enables them to develop according to seasonal temperature changes. Researchers have revealed that molecules called phytochromes – used by plants to detect light during the day – actually change their function in darkness to become cellular temperature gauges that measure the heat of the night.

The new findings, published in the journal Science, show that phytochromes control genetic switches in response to temperature as well as light to dictate plant development.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • 'Nhiệt kế' thực vật kích hoạt tăng trưởng vào mùa xuân bằng cách đo nhiệt độ ban đêm
 • Một phân tử cảm thụ quang trong tế bào thực vật được phát hiện có công việc thứ hai là trở thành nhiệt kế sau khi trời tối – cho phép thực vật đọc được sự thay đổi nhiệt độ theo mùa. Các nhà khoa học cho biết khám phá này có thể giúp tạo ra các loại cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn với nhiệt độ sẽ thay đổi ​​do biến đổi khí hậu
  • Một nhóm các nhà khoa học quốc tế do Đại học Cambridge dẫn đầu đã phát hiện ra rằng phân tử nhiệt kế trong thực vật cho phép chúng phát triển theo sự thay đổi nhiệt độ theo mùa. Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ rằng các phân tử được gọi là phytochromes – được thực vật sử dụng để phát hiện ánh sáng vào ban ngày – thực sự thay đổi chức năng của chúng vào ban đêm để trở thành đồng hồ đo nhiệt độ tế bào để đo nhiệt độ ban đêm.
  • Phát hiện mới được công bố trên tạp chí Science cho thấy phytochromes kiểm soát các sự chuyển hóa về gen để phản ứng với nhiệt độ cũng như ánh sáng để quyết định sự phát triển của thực vật.

B. At night, these molecules change states, and the pace at which they change is ‘directly proportional to temperature’, say scientists, who compare phytochromes to mercury in a thermometer. The warmer it is, the faster the molecular change – stimulating plant growth.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các nhà khoa học so sánh phytochromes với thủy ngân trong nhiệt kế cho biết: vào ban đêm, các phân tử này thay đổi trạng thái và tốc độ chúng thay đổi tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Càng ấm, sự thay đổi phân tử càng nhanh – kích thích sự phát triển của thực vật.

C. Farmers and gardeners have known for hundreds of years how responsive plants are to temperature: warm winters cause many trees and flowers to bud early, something humans have long used to predict weather and harvest times for the coming year. The latest research pinpoints for the first time a molecular mechanism in plants that reacts to temperature – often triggering the buds of spring we long to see at the end of winter.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nông dân và những người làm vườn đã biết từ hàng trăm năm nay rằng thực vật phản ứng với nhiệt độ như thế nào: mùa đông ấm áp khiến nhiều cây và hoa ra nụ sớm, và con người từ lâu đã sử dụng đặc điểm này để dự đoán thời tiết và thời gian thu hoạch cho năm tới. Các nghiên cứu mới nhất lần đầu tiên xác định cơ chế phân tử ở thực vật phản ứng với nhiệt độ – điều này khiến các trồi nở vào mùa xuân trong khi chúng ta mong mỏi nhìn thấy chúng vào mùa đông.

D. With weather and temperatures set to become ever more unpredictable due to climate change, researchers say the discovery that this light-sensing molecule also functions as the internal thermometer in plant cells could help us breed tougher crops. ‘It is estimated that agricultural yields will need to double by 2050, but climate change is a major threat to achieving this. Key crops such as wheat and rice are sensitive to high temperatures. Thermal stress reduces crop yields by around 10% for every one degree increase in temperature,’ says lead researcher Dr Philip Wigge from Cambridge’s Sainsbury Laboratory. ‘Discovering the molecules that allow plants to sense temperature has the potential to accelerate the breeding of crops resilient to thermal stress and climate change.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Với thời tiết và nhiệt độ ngày càng trở nên khó dự đoán hơn do biến đổi khí hậu, các nhà nghiên cứu cho biết việc phát hiện ra phân tử cảm nhận ánh sáng cũng có chức năng như nhiệt kế bên trong tế bào thực vật có thể giúp chúng ta tạo ra các loại cây trồng cứng cáp hơn. ‘Người ta ước tính rằng năng suất nông nghiệp sẽ cần phải tăng gấp đôi vào năm 2050, nhưng biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn để đạt được điều này. Các cây trồng chủ lực như lúa mì và gạo rất nhạy cảm với nhiệt độ cao’. Nhà nghiên cứu Wigge từ Phòng thí nghiệm Sainsbury của Cambridge cho biết: Căng thẳng nhiệt làm giảm năng suất cây trồng khoảng 10% khi nhiệt độ tăng thêm một độ. Việc khám phá ra các phân tử cho phép thực vật cảm nhận nhiệt độ có khả năng thúc đẩy quá trình nhân giống các loại cây trồng có khả năng chống chịu với căng thẳng nhiệt và biến đổi khí hậu.’

E. In their active state, phytochrome molecules bind themselves to DNA to restrict plant growth. During the day, sunlight activates the molecules, slowing down growth. If a plant finds itself in shade, phytochromes are quickly inactivated – enabling it to grow faster to find sunlight again. This is how plants compete to escape each other’s shade. ‘Light-driven changes to phytochrome activity occur very fast, in less than a second,’ says Wigge.

At night, however, it’s a different story. Instead of a rapid deactivation following sundown, the molecules gradually change from their active to inactive state. This is called ‘dark reversion. ‘Just as mercury rises in a thermometer, the rate at which phytochromes revert to their inactive state during the night is a direct measure of temperature,’ says Wigge.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ở trạng thái hoạt động, các phân tử phytochrome tự liên kết với DNA để hạn chế sự phát triển của cây. Vào ban ngày, ánh sáng mặt trời kích hoạt các phân tử, làm chậm sự phát triển. Nếu cây trồng ở trong bóng râm, phytochromes nhanh chóng bị bất hoạt – tạo điều kiện cho nó phát triển nhanh hơn để tìm lại ánh sáng mặt trời. Đây là cách thực vật cạnh tranh để thoát khỏi bóng râm của nhau. Wigge cho biết: “Những thay đổi do ánh sáng điều khiển đối với hoạt động của phytochrome diễn ra rất nhanh, trong vòng chưa đầy một giây.
 • Tuy nhiên, vào ban đêm, đó là một câu chuyện khác. Thay vì ngừng hoạt động nhanh chóng sau khi mặt trời lặn, các phân tử dần dần chuyển từ trạng thái hoạt động sang trạng thái không hoạt động. Đây được gọi là ‘sự đảo ngược bóng tối’. Wigge cho biết: “Giống như thủy ngân tăng lên trong nhiệt kế, tốc độ phytochromes trở lại trạng thái không hoạt động trong đêm là một thước đo nhiệt độ trực tiếp’.

F. ‘The lower the temperature, the slower the rate at which phytochromes revert to inactivity, so the molecules spend more time in their active, growth-suppressing state. This is why plants are slower to grow in winter. Warm temperatures accelerate dark reversion, so that phytochromes rapidly reach an inactive state and detach themselves from the plant’s DNA – allowing genes to be expressed and plant growth to resume.’ Wigge believes phytochrome thermo-sensing evolved at a later stage, and co-opted the biological network already used for light-based growth during the downtime of night.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • " Nhiệt độ càng thấp, tốc độ mà phytochrome trở lại trạng thái không hoạt động càng chậm, vì vậy các phân tử dành nhiều thời gian trong trạng thái hoạt động, kìm hãm sự phát triển. Đây là lý do tại sao thực vật chậm phát triển hơn vào mùa đông. Nhiệt độ ấm áp đẩy nhanh quá trình đảo ngược bóng tối, do đó phytochrome nhanh chóng đạt được trạng thái không hoạt động và tự tách rời khỏi DNA của thực vật - cho phép gen được biểu hiện và sự tăng trưởng của thực vật tiếp tục". Wigge tin rằng cảm biến nhiệt kế phytochromes phát triển ở giai đoạn sau và đồng chọn mạng lưới sinh học đã được sử dụng cho sự phát triển dựa trên ánh sáng trong thời gian ngừng hoạt động vào ban đêm.

G. Some plants mainly use day length as an indicator of the reason. Other species, such as daffodils, have considerable temperature sensitivity, and can flower months in advance during a warm winter. In fact, the discovery of the dual role of phytochromes provides the science behind a well-known rhyme long used to predict the coming season: oak before ash we’ll have a plash, ash before oak we’re in for a soak.

Wigge explains: ‘Oak trees rely much more on temperature, likely using phytochromes as thermometers to dictate development, whereas ash trees rely on measuring day length to determine their seasonal timing. A warmer spring, and consequently a higher likeliness of a hot summer, will result in oak leafing before ash. A cold spring will see the opposite. As the British know only too well, a colder summer is likely to be a rain-soaked one.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một vài loài thực vật chủ yếu sử dụng độ dài thời gian ban ngày như là một vật chỉ thị của lý do này. Các loài khác như cây thủy tiên vàng có độ nhạy cảm nhiệt độ đáng kể và có thể ra hoa trước nhiều tháng vào một mùa đông ấm áp. Thực tế, khám phá về vai trò kép của phytochrome cung cấp kiến thức khoa học đằng sau vần điệu được biết từ lâu là sử dụng để dự đoán mùa sắp tới: nếu cây sồi ( ra lá) trước cây tầm bì thì chúng ta có một vũng nước ( tức trời ít mưa nên chỉ có một vũng nước), nếu cây tầm bì ( ra lá) trước cây sồi thì chúng ta sẽ có một bữa ngâm mình trong nước ( tức trời mưa rất nhiều.)
 • Wigge giải thích: "những cây sồi phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ, có thể sử dụng phytochrome như những cái nhiệt kế để ra lệnh phát triển trong khi những cây tầm bì dựa vào việc đo độ dài ban ngày để xác định thời gian theo mùa của chúng. Một mùa xuân ấm áp và do đó khả năng cao là có một mùa hè nóng, sẽ làm cho việc rụng lá của cây sồi xảy ra trước cây tầm bì. Một mùa xuân lạnh giá sẽ cho thấy điều ngược lại. Khi người Anh biết quá rõ, một mùa hè lạnh hơn có khả năng sẽ là một mùa hè thấm đẫm mưa.

H. The new findings are the culmination of twelve years of research involving scientists from Germany, Argentina and the US, as well as the Cambridge team. The work was done in a model system, using a mustard plant called Arabidopsis, but Wigge says the phytochrome genes necessary for temperature sensing are found in crop plants as well. ‘Recent advances in plant genetics now mean that scientists are able to rapidly identify the genes controlling these processes in crop plants, and even alter their activity using precise molecular “scalpels”,’ adds Wigge. ‘Cambridge is uniquely well-positioned to do this kind of research as we have outstanding collaborators nearby who work on more applied aspects of plant biology, and can help us transfer this new knowledge into the field.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những phát hiện mới là đỉnh cao của mười hai năm nghiên cứu liên quan đến các nhà khoa học từ Đức, Argentina và Mỹ cũng như nhóm Đại học Cambridge. Công việc được thực hiện trong một hệ thống mô hình sử dụng một cây mù tạt gọi là Arabidopsis nhưng Wigge cho biết những gen phytochrome cần thiết cho cảm biến nhiệt độ cũng được tìm thấy trong các cây trồng. Wigge nói thêm: " Các tiến bộ gần đây trong di truyền thực vật hiện nay có nghĩa là các nhà khoa học có khả năng nhận diện nhanh chóng các gen kiểm soát các quá trình này trong cây trồng và thậm chí thay đổi hoạt động của chúng bằng cách sử dụng " dao mổ" phân tử chính xác. " Cambridge có vị trí thuận lợi đặc biệt để thực hiện loại nghiên cứu này bởi vì chúng ta có những cộng tác xuất sắc gần đó, những người nghiên cứu nhiều những khía cạnh ứng dụng hơn của sinh học cây trồng, và có thể giúp chúng ta chuyển kiến thức mới mẻ này vào lĩnh vực này.

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In boxes 27-32 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

27. The Cambridge scientists’ discovery of the ‘thermometer molecule’ caused surprise among other scientists.

28. The target for agricultural production by 2050 could be missed.

29. Wheat and rice suffer from a rise in temperatures.

30. It may be possible to develop crops that require less water.

31. Plants grow faster in sunlight than in shade.

32. Phytochromes change their state at the same speed day and night.

Questions 33-37

Reading Passage 3 has eight sections, A-H.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 33-37 on your answer sheet.

33. mention of specialists who can make use of the research findings

34. a reference to a potential benefit of the research findings

35. scientific support for a traditional saying

36. a reference to people traditionally making plans based on plant behaviour

37. a reference to where the research has been reported

Questions 38-40

Complete the sentences below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

38. Daffodils are likely to flower early in response to ………………….. weather.

39. If ash trees come into leaf before oak trees, the weather in ………………….. will probably be wet.

40. The research was carried out using a particular species of ………………….. ..

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR