Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Dead Sea Scrolls" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The Dead Sea Scrolls" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Dead Sea Scrolls" IELTS READING

The Dead Sea Scrolls

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

In late 1946 or early 1947, three Bedouin teenagers were tending their goats and sheep near the ancient settlement of Qumran, located on the northwest shore of the Dead Sea in what is now known as the West Bank. One of these young shepherds tossed a rock into an opening on the side of a cliff and was surprised to hear a shattering sound. He and his companions later entered the cave and stumbled across a collection of large clay jars, seven of which contained scrolls with writing on them. The teenagers took the seven scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiquities dealer. Word of the find spread, and Bedouins and archaeologists eventually unearthed tens of thousands of additional scroll fragments from 10 nearby caves; together they make up between 800 and 900 manuscripts. It soon became clear that this was one of the greatest archaeological discoveries ever made.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vào cuối năm 1946 hoặc đầu năm 1947, ba thanh thiếu niên Bedouin đang chăn dê và cừu gần khu định cư cổ đại Qumran, nằm trên bờ Tây Bắc của Biển Chết, nơi ngày nay được gọi là Bờ Tây. Một trong những người chăn cừu trẻ tuổi này đã ném một tảng đá vào một khe hở bên vách đá và ngạc nhiên khi nghe thấy một âm thanh vỡ tan. Sau đó, anh và những người bạn đồng hành của mình vào hang động và tình cờ bắt gặp một bộ sưu tập các lọ lớn bằng đất sét, bảy trong số đó chứa các cuộn giấy có chữ viết trên đó. Các thiếu niên mang bảy cuộn giấy đến một thị trấn gần đó, nơi chúng được bán với giá thấp cho một đại lý bán cổ vật địa phương. Tin đồn về phát hiện này lan rộng, Bedouins và các nhà khảo cổ cuối cùng đã khai quật được hàng chục nghìn cuộn giấy tương tự từ 10 hang động gần đó; tát cả tạo thành 800 đến 900 bản thảo. Rõ ràng đây là một trong những khám phá khảo cổ học vĩ đại nhất từng được thực hiện.

The origin of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2,000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of scholarly debate even today. According to the prevailing theory, they are the work of a population that inhabited the area until Roman troops destroyed the settlement around 70 CE. The area was known as Judea at that time, and the people are thought to have belonged to a group called the Essenes, a devout Jewish sect.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nguồn gốc của các cuộn giấy ở Biển Chết, được viết cách đây khoảng 2.000 năm từ năm 150 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên, vẫn là chủ đề tranh luận của giới học thuật cho đến tận ngày nay. Theo lý thuyết phổ biến, chúng là công trình của một cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực cho đến khi quân đội La Mã phá hủy khu định cư vào khoảng năm 70 CN. Khu vực này được gọi là Judea vào thời điểm đó, và họ cho rằng những người dân này thuộc một nhóm gọi là Essenes, một giáo phái Do Thái sùng đạo.

The majority of the texts on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew, with some fragments written in an ancient version of its alphabet thought to have fallen out of use in the fifth century BCE. But there are other languages as well. Some scrolls are in Aramaic, the language spoken by many inhabitants of the region from the sixth century BCE to the siege of Jerusalem in 70 CE. In addition, several texts feature translations of the Hebrew Bible into Greek.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Phần lớn các nội dung trên các cuộn giấy ở Biển Chết là bằng tiếng Do Thái, một số đoạn được viết bằng một phiên bản cổ của bảng chữ cái mà mọi người cho rằng đã không còn sử dụng vào thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Nhưng cũng có những ngôn ngữ khác. Một số cuộn giấy được viết bằng tiếng Aramaic, ngôn ngữ được nhiều cư dân trong vùng sử dụng từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên cho đến Cuộc vây hãm thành Giê-ru-sa-lem năm 70 sau Công nguyên. Ngoài ra, một số còn là bản dịch Kinh thánh tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp.

The Dead Sea Scrolls include fragments from every book of the Old Testament of the Bible except for the Book of Esther. The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qumran is Isaiah; this copy, dated to the first century BCE, is considered the earliest biblical manuscript still in existence. Along with biblical texts, the scrolls include documents about sectarian regulations and religious writings that do not appear in the Old Testament.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các cuộn giấy biển chết bao gồm nhiều đoạn từ từng cuốn sách trong Cựu kinh ước của kinh thánh ngoại trừ cuốn Esther. Toàn bộ cuốn kinh thánh Do thái duy nhất được lưu giữ trong số các bản thảo từ Qumran là Isaiah; bản sao này có niên đại vào thế kỷ thứ nhất trước CN, được xem như là bản thảo kinh thánh sớm nhất vẫn còn tồn tại. Cùng với các văn bản kinh thánh, các cuộn giấy bao gồm các tài liệu về các quy định giáo phái và các tác phẩm tôn giáo không có trong Cựu ước.

The writing on the Dead Sea Scrolls is mostly in black or occasionally red ink, and the scrolls themselves are nearly all made of either parchment (animal skin) or an early form of paper called ‘papyrus’. The only exception is the scroll numbered 3Q15, which was created out of a combination of copper and tin. Known as the Copper Scroll, this curious document features letters chiselled onto metal – perhaps, as some have theorized, to better withstand the passage of time. One of the most intriguing manuscripts from Qumran, this is a sort of ancient treasure map that lists dozens of gold and silver caches. Using an unconventional vocabulary and odd spelling, it describes 64 underground hiding places that supposedly contain riches buried for safekeeping. None of these hoards have been recovered, possibly because the Romans pillaged Judea during the first century CE. According to various hypotheses, the treasure belonged to local people, or was rescued from the Second Temple before its destruction or never existed to begin with.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Việc viết chữ trên các cuộn giấy Biển Chết hầu như là bằng mực đen hoặc đôi khi bằng mực đỏ, và bản thân các cuộn giấy này hầu như được làm bằng da ( da động vật) hay kiểu giấy sơ khai được gọi là " giấy cói". Ngoại lệ duy nhất là cuộn giấy được đánh số 3015 được tạo ra từ sự kết hợp giữa đồng và thiết. Được gọi là cuộn đồng, tài liệu gây tò mò này có đặc điểm là các chữ cái được đục trên kim loại - có lẽ- vì một vài người đã giả thuyết, để chống chọi tốt hơn với hành trình thời gian. Một trong những bản thảo hấp dẫn nhất từ Qumran, đây là một loại bản đồ kho báu cổ xưa liệt kê hàng tá kho vàng và bạc. Sử dụng từ vựng độc đáo và cách viết kỳ lạ, nó mô tả 64 nơi cất giấu dưới lòng đất được cho là chứa của cải được chôn cất vì sự an toàn. Không có kho tích trữ nào trong số này được phục hồi, có thể bởi vì người La Mã đã cướp phá Judea trong thế kỷ thứ nhất CN. Theo nhiều giả thuyết khác nhau, kho báu thuộc về người dân địa phương hoặc được giải cứu khỏi ngôi đền thứ hai trước khi bị tàn phá hoặc chưa bao giờ tồn tại.

Some of the Dead Sea Scrolls have been on interesting journeys. In 1948, a Syrian Orthodox archbishop known as Mar Samuel acquired four of the original seven scrolls from a Jerusalem shoemaker and part-time antiquity dealer, paying less than $100 for them. He then travelled to the United States and unsuccessfully offered them to a number of universities, including Yale. Finally, in 1954, he placed an advertisement in the business newspaper The Wall Street Journal – under the category ‘Miscellaneous Items for Sale’ – that read: ‘Biblical Manuscripts dating back to at least 200 B.C. are for sale. This would be an ideal gift to an educational or religious institution by an individual or group.’ Fortunately, Israeli archaeologist and statesman Yigael Yadin negotiated their purchase and brought the scrolls back to Jerusalem, where they remain to this day.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một vài cuộn giấy Biển Chết đã trải qua những hành trình thú vị. Vào năm 1948, tổng giám mục chính thống giáo Syria tên là Mar Samuel đã có được bốn trong số bảy cuộn giấy gốc từ một thợ đóng giày Jerusalem kiêm người bán đồ cổ bán thời gian, với giá chưa đến 100 đô la. Ông ấy sau đó đi đến Mỹ và không thành công khi tặng chúng cho một số trường Đại Học bao gồm cả Yale. Cuối cùng vào năm 1954 ông ta đặt một quảng cáo trên một tờ báo kinh doanh The Wall Streel Jounal - dưới danh mục " các mặt hàng linh tinh đang bán" - ghi: những bản thảo Kinh thánh có niên đại ít nhất 200 năm trước Công Nguyên đang bán". Đây sẽ là một món quà lý tưởng cho các tổ chức tôn giáo hoặc giáo dục của cá nhân hoặc một nhóm. Thật may mắn, nhà khảo cổ và chính khách người Israel Yigael Yadin đã thương lượng việc mua bán và mang những cuộn giấy quay trở về Jerusalem nơi mà chúng vẫn còn cho đến ngày nay.

In 2017, researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls. The university’s Eshbal Ratson and Jonathan Ben-Dov spent one year reassembling the 60 fragments that make up the scroll. Deciphered from a band of coded text on parchment, the find provides insight into the community of people who wrote it and the 364-day calendar they would have used. The scroll names celebrations that indicate shifts in seasons and details two yearly religious events known from another Dead Sea Scroll. Only one more known scroll remains untranslated.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Vào năm 2017, các nhà nghiên cứu từ Đại học Haifa đã khôi phục và giải mã một trong những cuộn cuối cùng chưa được dịch. Eshbal Ratson và Jonathan Ben-Dov của trường đại học đã dành một năm để lắp ráp 60 mảnh tạo nên cuộn giấy. Được giải mã từ một dải văn bản được mã hóa trên giấy da, phát hiện này mang đến cái nhìn sâu sắc về cộng đồng của những người đã viết ra nó và lịch 364 ngày mà họ đã sử dụng. Cuộn giấy ghi tên các dịp kỷ niệm cho thấy sự thay đổi theo mùa và các chi tiết mà hai sự kiện tôn giáo hàng năm được biết từ cuộn giấy biển chết khác. Chỉ còn một cuộn đã biết nữa chưa được dịch.

Questions 1–5

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1–5.

The Dead Sea Scrolls

Discovery

Qumran, 1946/7

three Bedouin shepherds in their teens were near an opening on side of cliff

heard a noise of breaking when one teenager threw a 1...................

teenagers went into the 2.................. and found a number of containers made of 3..................

The scrolls

date from between 150 BCE and 70 CE

thought to have been written by group of people known as the 4......................

written mainly in the 5...................... language

most are on religious topics, written using ink on parchment or papyrus

Questions 6–13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 6–13 on your answer sheeet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

6. The Bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them.

7. There is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls..

8. Most of the books of the Bible written on the scrolls are incomplete.

9. The information on the Copper Scroll is written in an unusual way.

10. Mar Samuel was given some of the scrolls as a gift.

11. In the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel.

12. The scroll that was pieced together in 2017 contains information about annual occasions in the Qumran area 2,000 years ago.

13. Academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR