Dịch + Giải thích từ mới Passage "Reducing the Effects of Climate Change" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0 "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Reducing the Effects of Climate Change" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Reducing the Effects of Climate Change" IELTS READING

Reducing the Effects of Climate Change

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Mark Rowe reports on the increasingly ambitious geo-engineering projects being explored by scientists

A. Such is our dependence on fossil fuels, and such is the volume of carbon dioxide already released into the atmosphere, that many experts agree that significant global warming is now inevitable. They believe that the best we can do is keep it at a reasonable level, and at present, the only serious option for doing this is cutting back on our carbon emissions. But while a few countries are making major strides in this regard, the majority are having great difficulty even stemming the rate of increase, let alone reversing it. Consequently, an increasing number of scientists are beginning to explore the alternative of geo-engineering — a term which generally refers to the intentional large-scale manipulation of the environment. According to its proponents, geo-engineering is the equivalent of a backup generator: if Plan A - reducing our dependency on fossil fuels - fails, we require a Plan B, employing grand schemes to slow down or reverse the process of global warming.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Giảm thiểu những tác động của biến đối khí hậu
 • Báo cáo của Mark Rowe về các dự án địa kỹ thuật đầy tham vọng đang được nghiên cứu bởi giới khoa học.
  • Sự phụ thuộc của chúng ta vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch cũng như lượng khí CO2 được thải vào môi trường lớn đến mức các chuyên gia phải đồng ý rằng sự nóng lên của trái đất là điều không thể tránh khỏi. Họ cũng tin rằng điều khả dĩ nhất mà chúng ta có thể làm là giữ tình trạng nóng lên ở một mức độ ổn định và có thể chấp nhận được, và lựa chọn duy nhất lúc này là cắt giảm lượng khí carbon. Tuy vậy, chỉ có một vài nước mới làm được điều này, còn đại đa số các nước khác vẫn phải đối mặt với những khó khăn trong việc ngăn lượng khí này tăng lên chứ đừng nói đến giảm đi. Do vậy mà ngày càng nhiều các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu một kỹ thuật thay thế gọi là địa kỹ thuật – một thuật ngữ nói chung chỉ sự can thiệp của con người đến môi trường trên diện rộng. Theo như những người ủng hộ kỹ thuật này, địa kỹ thuật cũng được coi như một chiếc máy phát điện dự phòng: Nếu kế hoạch A-giảm sự phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch thất bại thì chúng ta chuyển qua kế hoạch B- thực hiện các kế hoạch vĩ mô để làm chậm lại hoặc đảo ngược quá trình nóng lên toàn cầu.

B. Geo-engineering; has been shown to work, at least on a small localised scale. For decades, MayDay parades in Moscow have taken place under clear blue skies, aircraft having deposited dry ice, silver iodide and cement powder to disperse clouds. Many of the schemes now suggested look to do the opposite, and reduce the amount of sunlight reaching the planet. The most eye-catching idea of all is suggested by Professor Roger Angel of the University of Arizona. His scheme would employ up to 16 trillion minute spacecraft, each weighing about one gram, to form a transparent, sunlight-refracting sunshade in an orbit 1.5 million km above the Earth. This could, argues Angel, reduce the amount of light reaching the Earth by two per cent.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Địa kỹ thuật đã có hiệu quả, ít nhất là ở quy mô nhỏ. Ví dụ như qua nhiều thập kỷ, những cuộc diễu binh ngày Quốc tế lao động tại Matxcova đã diễn ra dưới bầu trời trong xanh quang đãng, do khí cầu mang đá khô, bạc iot và bột xi măng đã xua tan mây mù. Có rất nhiều dự án đang được đề xuất thực hiện ngược lại nhằm giảm lượng ánh sáng chiếu đến trái đất. Ý tưởng đáng chú ý nhất thuộc về giáo sư Roger Angel đến từ đại học Arizona. Giải pháp của ông là sử dụng đến 16 nghìn tỷ phi thuyền không gian siêu nhỏ, mỗi cái nặng khoảng 1 gam để tạo ra một tấm kính trong suốt khúc xạ ánh sáng mặt trời ở quỹ đạo trên Trái Đất 1.5 triệu km. Theo giáo sư thì tấm kính này có thể làm giảm đến 2% lượng ánh sáng chiếu vào Trái Đất.

C. The majority of geo-engineering projects so far carried out — which include planting forests in deserts and depositing iron in the ocean to stimulate the growth of algae - have focused on achieving a general cooling of the Earth. But some look specifically at reversing the melting at the poles, particularly the Arctic. The reasoning is that if you replenish the ice sheets and frozen waters of the high latitudes, more light will be reflected back into space, so reducing the warming of the oceans and atmosphere.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần lớn các dự án về địa chất đã được thực hiện, bao gồm trồng rừng trên sa mạc hay đưa sắt xuống biển để kích thích sự phát triển của tảo biển – tất cả đều nhằm mục đích chung để làm giảm nhiệt độ Trái Đất. Bên cạnh đó là một số dự án đặc biệt quan tâm vào việc làm sao để có thể tránh việc băng tan ở các cực, đặc biệt là Bắc Cực. Lý do ở đây là nếu chúng ta càng bổ sung thêm nhiều phiến băng tại khu vực có vĩ độ cao, lượng ánh sáng bị phản xạ lại vào không gian càng nhiều, nhờ vậy sẽ giảm đi sự ấm lên của các đại dương và khí quyển.

D. The concept of releasing aerosol sprays into the stratosphere above the Arctic has been proposed by several scientists. This would involve using sulphur or hydrogen sulphide aerosols so that sulphur dioxide would form clouds, which would, in turn, lead to a global dimming. The idea is modelled on historic volcanic explosions, such as that of Mount Pinatubo in the Philippines in 1991, which led to a short-term cooling of global temperatures by 0.5 °C. Scientists have also scrutinised whether it's possible to preserve the ice sheets of Greenland with reinforced high-tension cables, preventing icebergs from moving into the sea. Meanwhile, in the Russian Arctic, geo-engineering plans include the planting of millions of birch trees. Whereas the regions native evergreen pines shade the snow and absorb radiation, birches would shed their leaves in winter, thus enabling radiation to be reflected by the snow. Re-routing Russian rivers to increase cold water flow to ice-forming areas could also be used to slow down warming, say some climate scientists.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một vài nhà khoa học đã đề xuất việc phun sương vào tầng bình lưu phía trên Bắc Cực. Bằng cách sử dụng sương lưu huỳnh hay H2S, theo đó SO2 sẽ tạo ra các đám mây và giúp che mù quanh Trái Đất. Ý tưởng này dựa trên những vụ phun trào núi lửa trong lịch sử, ví dụ như vụ phun trào núi lửa Pinatubo ở Philippines vào năm 1991 đã khiến cho nhiệt độ toàn cầu tạm giảm đi được 0,5°C. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng xem liệu có thể giữ các tảng băng ở Greenland khỏi bị trôi ra biển bằng hệ thống dây cáp chịu lực hay không. Trong khi đó, kế hoạch địa chất bao gồm việc việc trồng hàng triệu cây bạch dương ở vùng Bắc cực trong địa phận nước Nga. Ở những vùng rừng xanh tự nhiên, cây xanh sẽ che đi tuyết và hấp thụ nguồn bức xạ, trong khi cây bạch dương sẽ rụng lá vào mùa đông, cho phép tuyết phản xạ lại nguồn bức xạ ấy. Một số nhà khoa học về khí hậu cho hay, việc định tuyến lại các dòng sông ở Nga để tăng lượng nước lạnh chảy đến những vùng tạo băng cũng có thể được thực hiện nhằm làm chậm đi sự ấm lên toàn cầu.

E. But will such schemes ever be implemented? Generally speaking, those who are most cautious about geo-engineering are the scientists involved in the research. Angel says that his plan is ‘no substitute for developing renewable energy: the only permanent solution'. And Dr Phil Rasch of the US-based Pacific Northwest National Laboratory is equally guarded about the role of geo-engineering: 'I think all of us agree that if we were to end geo-engineering on a given day, then the planet would return to its pre-engineered condition very rapidly, and probably within ten to twenty years. That’s certainly something to worry about.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhưng những kế hoạch như vậy sẽ bao giờ được thực hiện? Nói chung, những người thận trọng nhất về địa kỹ thuật là các nhà khoa học tham gia nghiên cứu. Angel nói rằng kế hoạch của anh ấy là "không thể thay thế cho việc phát triển năng lượng tái tạo: giải pháp lâu dài duy nhất". Và Tiến sĩ Phil Rasch của Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng thận trọng không kém về vai trò của địa kỹ thuật: 'Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng nếu chúng ta kết thúc địa kỹ thuật vào một ngày nhất định, thì hành tinh sẽ quay trở lại tình trạng lúc chưa có kỹ thuật địa và có lẽ trong vòng mười đến hai mươi năm. Đó chắc chắn là điều đáng lo ngại.’

F. The US National Center for Atmospheric Research has already suggested that the proposal to inject sulphur into the atmosphere might affect rainfall patterns across the tropics and the Southern Ocean. ‘Geo-engineering plans to inject stratospheric aerosols or to seed clouds would act to cool the planet, and act to increase the extent of sea ice,’ says Rasch. ‘But all the models suggest some impact on the distribution of precipitation.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ đã gợi ý rằng đề xuất bơm lưu huỳnh vào khí quyển có thể ảnh hưởng đến lượng mưa trên khắp vùng nhiệt đới và Nam Đại Dương. Rasch cho biết: “Các kế hoạch địa kỹ thuật để bơm sol khí vào tầng bình lưu hoặc rắc hạt vào các đám mây sẽ có tác dụng làm mát hành tinh và có tác dụng làm tăng phạm vi của băng biển. ‘Nhưng tất cả các mô hình đều cho thấy một số tác động đến sự phân bố lượng mưa.’

G. A further risk with geo-engineering projects is that you can “overshoot Y says Dr Dan Hunt, from the University of Bristol’s School of Geophysical Sciences, who has studied the likely impacts of the sunshade and aerosol schemes on the climate. ‘You may bring global temperatures back to pre-industrial levels, but the risk is that the poles will still be warmer than they should be and the tropics will be cooler than before industrialisation.’To avoid such a scenario,” Hunt says, “Angel’s project would have to operate at half strength; all of which reinforces his view that the best option is to avoid the need for geo-engineering altogether.”

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tiến sĩ Dan Hunt, từ Trường Khoa học Địa Vật lý của Đại học Bristol, người đã nghiên cứu các tác động có thể xảy ra của các sơ đồ che nắng và sol khí đối với khí hậu, cho biết: Một rủi ro nữa với các dự án địa kỹ thuật là bạn có thể "đi quá xa". " Bạn co thể làm cho nhiệt độ toàn cầu trở lại mức trước công nghiệp hóa, nhưng rủi ro là các cực sẽ vẫn ấm hơn mức bình thường và các vùng nhiệt đới sẽ mát hơn so với trước khi công nghiệp hóa. 'Để tránh một kịch bản như vậy," Hunt nói, "Dự án của Angel sẽ phải hoạt động với một nửa cường độ; tất cả những điều đó củng cố quan điểm của ông rằng lựa chọn tốt nhất là tránh hoàn toàn nhu cầu về địa kỹ thuật.”

H. The main reason why geo-engineering is supported by many in the scientific community is that most researchers have little faith in the ability of politicians to agree — and then bring in — the necessary carbon cuts. Even leading conservation organisations see the value of investigating the potential of geo-engineering. According to Dr Martin Sommerkorn, climate change advisor for the World Wildlife Fund’s International Arctic Programme, ‘Human-induced climate change has brought humanity to a position where we shouldn’t exclude thinking thoroughly about this topic and its possibilities.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Lý do chính tại sao kỹ thuật địa lý được nhiều người trong cộng đồng khoa học ủng hộ là hầu hết các nhà nghiên cứu ít tin tưởng vào khả năng các chính trị gia sẽ đồng ý - và sau đó đưa vào - việc cắt giảm carbon cần thiết. Ngay cả các tổ chức bảo tồn hàng đầu cũng nhận thấy giá trị của việc điều tra tiềm năng của địa kỹ thuật. Theo Tiến sĩ Martin Sommerkorn, cố vấn về biến đổi khí hậu cho Chương trình Bắc Cực Quốc tế của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới, 'Biến đổi khí hậu do con người gây ra đã đưa loài người đến một vị trí mà chúng ta không nên loại trừ việc suy nghĩ thấu đáo về chủ đề này và các khả năng của nó.'

Questions 27-29

Reading Passage 3 has eight paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 27-29 on your answer sheet.

27. mention of a geo-engineering project based on an earlier natural phenomenon

28. an example of a successful use of geo-engineering

29. a common definition of geo-engineering

Questions 30-36

Complete the table below. Choose ONE WORD from the passage for each answer. Write your answers in boxes 30-36 on your answer sheet.

Reduce effects of climate changes

Questions 37-40

Look at the following statements (Questions 37-40) and the list of scientists below. Match each statement with the correct scientist, A-D. Write the correct letter, A-D, in boxes 37-40 on your answer sheet.

37. The effects of geo-engineering may not be long-lasting.

38. Geo-engineering is a topic worth exploring.

39. It may be necessary to limit the effectiveness of geo-engineering projects.

40. Research into non-fossil-based fuels cannot be replaced by geo-engineering.

List of Scientists

A. Roger Angel

B. Phil Rasch

C. Dan Lunt

D. Martin Sommerkorn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR