Dịch + Giải thích từ mới Passage "What destroyed the civilisation of Easter Island?" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "What destroyed the civilisation of Easter Island?" IELTS READING

Questions 14-20

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number, i-ix, in boxes 14-20 on your answer sheet.

List of Headings

i. Evidence of innovative environment management practices

ii. An undisputed answer to a question about the moai

iii. The future of the moai statues

iv. A theory which supports a local belief

v. The future of Easter Island

vi. Two opposing views about the Rapanui people

vii. Destruction outside the inhabitants’ control

viii. How the statues made a situation worse

ix. Diminishing food resources

14. Paragraph A

15. Paragraph B

16. Paragraph C

17. Paragraph D

18. Paragraph E

19. Paragraph F

20. Paragraph G

IELTS TUTOR lưu ý:

What destroyed the civilisation of Easter Island?

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. Easter Island, or Rapu Nui as it is known locally, is home to several hundred ancient human statues - the moai. After this remote Pacific island was settled by the Polynesians, it remained isolated for centuries. All the energy and resources that went into the moai - some of which are ten metres tall and weigh over 7,000 kilos - came from the island itself. Yet when Dutch explorers landed in 1722, they met a Stone Age culture. The moai were carved with stone tools, then transported for many kilometres, without the use of animals or wheels, to massive stone platforms. The identity of the moai builders was in doubt until well into the twentieth century. Thor Heyerdahl, the Norwegian ethnographer and adventurer, thought the statues had been created by pre-Inca peoples from Peru. Bestselling Swiss author Erich von Daniken believed they were built by stranded extraterrestrials. Modern science - linguistic, archaeological and genetic evidence - has definitively proved the moai builders were Polynesians, but not how they moved their creations. Local folklore maintains that the statues walked, while researchers have tended to assume the ancestors dragged the statues somehow, using ropes and logs.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Điều gì đã phá hủy nền văn minh của đảo Phục Sinh?
    • Đảo Phục Sinh, được biết với tiếng địa phương Rapu Nui, là nơi tồn tại của hàng trăm pho tượng người cổ đại – tượng moai. Sau khi người Polynesia di cư đến sinh sống tại hòn đảo xa xôi của Thái Bình Dương này, đảo Phục Sinh vẫn tách biệt với thế giới trong nhiều thế kỷ. Tất cả nguồn năng lượng và tài nguyên để xây nên các pho tượng moai – một số cao đến 10 mét và nặng hơn 7,000 kg – đều bắt nguồn từ chính hòn đảo này. Đến tận năm 1722 khi những nhà thám hiểm Hà Lan đặt chân lên đảo, họ mới phát hiện được một nền văn hóa thời đồ đá. Các tượng moai này được chạm khắc bằng các dụng cụ bằng đá, sau đó được vận chuyển nhiều cây số đến các nền đá lớn mà không cần đến sự hỗ trợ của bánh xe hay sức kéo từ động vật. Danh tính của những người chế tạo ra moai vẫn còn là ẩn số cho đến tận thế kỷ XX. Thor Heyerdahl, một nhà dân tộc học đồng thời cũng là một nhà thám hiểm người Na Uy, cho rằng các bức tượng này đã được tạo ra bởi tổ tiên của người Inca ở Peru. Tác giả có ấn phẩm bán chạy nhất người Thụy Sỹ, Erich von Daniken, thì lại tin rằng chúng được chế tạo bởi những người ngoài hành tinh bị mắc kẹt ở đây. Những bằng chứng về ngôn ngữ học, khảo cổ học và di truyền học hiện đại cuối cùng đã chỉ rõ ra rằng người Polynesia là những người đã chế tạo nên những bức tượng này, nhưng cách họ di chuyển chúng vẫn chưa được phát hiện ra. Theo truyền thuyết địa phương thì những bức tượng tự di chuyển, trong khi các nhà nghiên cứu lại cho rằng tổ tiên chúng ta bằng một cách nào đó đã kéo những bức tượng đi chỉ với dây thừng và những khúc gỗ.

B. When the Europeans arrived, Rapa Nui was grassland, with only a few scrawny trees. In the 1970s and 1980s, though, researchers found pollen preserved in lake sediments, which proved the island had been covered in lush palm forests for thousands of years. Only after the Polynesians arrived did those forests disappear. US scientist Jared Diamond believes that the Rapanui people - descendants of Polynesian settlers - wrecked their own environment. They had unfortunately settled on an extremely fragile island - dry, cool, and too remote to be properly fertilised by windblown volcanic ash. When the islanders cleared the forests for firewood and farming, the forests didn’t grow back. As trees became scarce and they could no longer construct wooden canoes for fishing, they ate birds. Soil erosion decreased their crop yields. Before Europeans arrived, the Rapanui had descended into civil war and cannibalism, he maintains. The collapse of their isolated civilisation, Diamond writes, is a ’worst-case scenario for what may lie ahead of us in our own future’.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khi người châu Âu đến đây, đảo Phục Sinh là vùng đồng cỏ với rất ít cây thân cao. Tuy vậy, trong những năm 1970 và 1980, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy phấn hoa được bảo quản trong các trầm tích đáy hồ, điều này chứng tỏ hòn đảo đã từng được bao phủ bởi những rừng cọ tươi tốt qua nhiều thiên niên kỷ. Những khu rừng ấy đã biến mất sau khi người Polynesia đặt chân lên hòn đảo. Nhà khoa học Mỹ Jared Diamond tin rằng những người Rapanui – hậu duệ của cư dân Polynesia – đã tàn phá môi trường của chính họ. Họ chẳng may lại định cư tại một hòn đảo cực kỳ mỏng manh – khô, mát, và quá xa xôi để có thể nhận được nguồn dinh dưỡng từ bụi tro núi lửa. Khi những cư dân trên đảo chặt phá rừng để lấy củi đốt và trồng trọt, những khu rừng này đã không mọc lại được. Vì lượng cây cối trở nên cạn kiệt, họ không thể làm thuyền bè bằng gỗ để đánh cá nữa nên chuyển sang ăn chim chóc. Sự xói mòn đất làm giảm năng suất trồng trọt. Ông cho rằng trước khi người châu Âu đến, người Rapanui đã rơi vào cuộc nội chiến và ăn thịt lẫn nhau. Diamond viết rằng, sự sụp đổ của nền văn minh bị cô lập là ‘một viễn cảnh tệ hại nhất đối với những gì loài người sẽ phải đối mặt trong tương lai’.

C. The moai, he thinks, accelerated the self-destruction. Diamond interprets them as power displays by rival chieftains who, trapped on a remote little island, lacked other ways of asserting their dominance. They competed by building ever bigger figures. Diamond thinks they laid the moai on wooden sledges, hauled over log rails, but that required both a lot of wood and a lot of people. To feed the people, even more land had to be cleared. When the wood was gone and civil war began, the islanders began toppling the moai. By the nineteenth century none were standing.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ông cho rằng những bức tượng kia đã đẩy mạnh quá trình tự sụp đổ. Diamond miêu tả chúng như là thứ để các thủ lĩnh đối lập, những người bị mắc kẹt ở một hòn đảo nhỏ xa xôi và chẳng có cách nào khác để khẳng định sự thống trị và khẳng định sức mạnh của mình. Họ cạnh tranh nhau bằng cách chế tạo nên những bức tượng ngày một lớn hơn. Diamond cho rằng họ đã đặt tượng lên các xe lăn gỗ được kéo trên đường ray, nhưng việc đó đòi hỏi rất nhiều gỗ lẫn nhân công. Để cung cấp đủ lương thực cho cư dân, nhiều đất đai thậm chí lại càng phải được phát quang thêm nữa. Khi nguồn gỗ không còn và cuộc nội chiến bắt đầu, những cư dân trên đảo bắt đầu kéo đổ các bức tượng xuống. Đến thế kỷ 19 chẳng còn bức tượng nào đứng nguyên.

D. Archaeologists Terry Hunt of the University of Hawaii and Carl Lipo of California State University agree that Easter Island lost its lush forests and that it was an ‘ecological catastrophe' - but they believe the islanders themselves weren’t to blame. And the moai certainly weren’t. Archaeological excavations indicate that the Rapanui went to heroic efforts to protect the resources of their wind-lashed, infertile fields. They built thousands of circular stone windbreaks and gardened inside them, and used broken volcanic rocks to keep the soil moist. In short, Hunt and Lipo argue, the prehistoric Rapanui were pioneers of sustainable farming.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các nhà khảo cổ học Terry Hunt của Đại học Hawaii và Carl Lipo của Đại học Bang California đồng ý rằng Đảo Phục Sinh đã mất đi những khu rừng tươi tốt và đó là một 'thảm họa sinh thái' - nhưng họ tin rằng chính người dân trên đảo không có lỗi. Và chắc chắn cũng không phải là moai. Các cuộc khai quật khảo cổ chỉ ra rằng người Rapanui đã có những nỗ lực anh dũng để bảo vệ tài nguyên trên những cánh đồng bạc màu, bị gió quật ngã của họ. Họ đã xây dựng hàng nghìn tấm chắn gió bằng đá hình tròn và làm vườn bên trong chúng, đồng thời sử dụng đá núi lửa vỡ để giữ ẩm cho đất. Tóm lại, Hunt và Lipo tranh luận, người Rapanui thời tiền sử là những người tiên phong trong canh tác bền vững.

E. Hunt and Lipo contend that moai-building was an activity that helped keep the peace between islanders. They also believe that moving the moai required few people and no wood, because they were walked upright. On that issue, Hunt and Lipo say, archaeological evidence backs up Rapanui folklore. Recent experiments indicate that as few as 18 people could, with three strong ropes and a bit of practice, easily manoeuvre a 1,000 kg moai replica a few hundred metres. The figures’ fat bellies tilted them forward, and a D-shaped base allowed handlers to roll and rock them side to side.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hunt và Lipo cho rằng việc xây tượng moai là một hoạt động giúp duy trì hòa bình giữa những người dân trên đảo. Họ cũng tin rằng việc di chuyển moai cần ít người và không cần gỗ vì chúng được đặt thẳng đứng. Về vấn đề đó, Hunt và Lipo nói, bằng chứng khảo cổ ủng hộ văn hóa dân gian Rapanui. Các thí nghiệm gần đây chỉ ra rằng chỉ cần 18 người, với ba sợi dây chắc chắn và một chút luyện tập, có thể dễ dàng di chuyển một mô hình moai nặng 1.000 kg đi vài trăm mét. Phần bụng béo của các nhân vật nghiêng chúng về phía trước và chân đế hình chữ D cho phép người điều khiển lăn và lắc chúng sang hai bên.

F. Moreover, Hunt and Lipo are convinced that the settlers were not wholly responsible for the loss of the island’s trees. Archaeological finds of nuts from the extinct Easter Island palm show tiny grooves, made by the teeth of Polynesian rats. The rats arrived along with the settlers, and in just a few years, Hunt and Lipo calculate, they would have overrun the island. They would have prevented the reseeding of the slow-growing palm trees and thereby doomed Rapa Nui’s forest, even without the settlers’ campaign of deforestation. No doubt the rats ate birds’ eggs too. Hunt and Lipo also see no evidence that Rapanui civilisation collapsed when the palm forest did. They think its population grew rapidly and then remained more or less stable until the arrival of the Europeans, who introduced deadly diseases to which islanders had no immunity. Then in the nineteenth century slave traders decimated the population, which shrivelled to 111 people by 1877.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hơn nữa, Hunt và Lipo tin chắc rằng những người định cư không hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cây cối trên đảo bị mất. Các phát hiện khảo cổ về hạt từ loài cọ đã tuyệt chủng trên Đảo Phục Sinh cho thấy những đường rãnh nhỏ do răng của loài chuột Polynesia tạo ra. Những con chuột đến cùng với những người định cư, và theo tính toán của Hunt và Lipo, chỉ trong vài năm, chúng tràn ngập hòn đảo. Chúng sẽ ngăn chặn việc trồng lại những cây cọ phát triển chậm và do đó phá hủy khu rừng của Rapa Nui, ngay cả khi không có chiến dịch phá rừng của những người định cư. Chắc chắn lũ chuột cũng ăn trứng chim. Hunt và Lipo cũng không thấy bằng chứng nào cho thấy nền văn minh Rapanui đã sụp đổ khi rừng cọ biến mất. Họ nghĩ rằng dân số của Rapanui tăng nhanh và sau đó ít nhiều ổn định cho đến khi người châu Âu đến, những người đã mang đến những căn bệnh chết người mà người dân đảo không có khả năng miễn dịch. Sau đó, vào thế kỷ 19, những người buôn bán nô lệ đã tàn sát dân số, giảm xuống còn 111 người vào năm 1877.

G. Hunt and Lipo’s vision, therefore, is one of an island populated by peaceful and ingenious moai builders and careful stewards of the land, rather than by reckless destroyers ruining their own environment and society. ‘Rather than a case of abject failure, Rapu Nui is an unlikely story of success’, they claim. Whichever is the case, there are surely some valuable lessons which the world at large can learn from the story of Rapa Nui.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Do đó, cách nhìn nhận của Hunt và Lipo là một cách nhìn nhận về một hòn đảo được cư trú bởi những người xây dựng moai hòa bình và khéo léo đồng thời là những người quản lý đất đai cẩn thận, chứ không phải bởi những kẻ hủy diệt liều lĩnh hủy hoại môi trường và xã hội của chính họ. Họ khẳng định: “Thay vì một trường hợp thất bại nặng nề, Rapu Nui là một câu chuyện thành công không tưởng”. Dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn có một số bài học quý giá mà thế giới nói chung có thể học được từ câu chuyện của Rapa Nui.

Questions 21-24

Complete the summary below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 21-24 on your answer sheet.

Jared Diamond’s View

Diamond believes that the Polynesian settlers on Rapa Nui destroyed its forests, cutting down its trees for fuel and clearing land for 21 .................... Twentieth-century discoveries of pollen prove that Rapu Nui had once been covered in palm forests, which had turned into grassland by the time the Europeans arrived on the island. When the islanders were no longer able to build the 22 .................... they needed to go fishing, they began using the island’s 23 .................... as a food source, according to Diamond. Diamond also claims that the moai were built to show the power of the island’s chieftains, and that the methods of transporting the statues needed not only a great number of people, but also a great deal of 24 .................... .

Questions 25 and 26

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet.

On what points do Hunt and Lipo disagree with Diamond?

A. the period when the moai were created

B. how the moai were transported

C. the impact of the moai on Rapanui society

D. how the moai were carved

E. the origins of the people who made the moai.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR