Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Benefits of Being Bilingual" IELTS READING

· Reading,Cam,Education

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The Benefits of Being Bilingual" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Benefits of Being Bilingual" IELTS READING

The Benefits of Being Bilingual

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. According to the latest figures, the majority of the world’s population is now bilingual or multilingual, having grown up speaking two or more languages. In the past, such children were considered to be at a disadvantage compared with their monolingual peers. Over the past few decades, however, technological advances have allowed researchers to look more deeply at how bilingualism interacts with and changes the cognitive and neurological systems, thereby identifying several clear benefits of being bilingual.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những lợi ích của song ngữ
    • Theo những số liệu mới nhất, phần lớn dân số thế giới hiện nay dùng song ngữ hoặc đa ngữ, tức là họ có thể nói hai hoặc nhiều ngôn ngữ. Trong quá khứ, những đứa trẻ nói song ngữ hoặc đa ngữ bị nghĩ là có nhiều bất lợi hơn những đứa chỉ dùng 1 ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, nhờ có những tiến bộ về khoa học, các nhà khoa học đã nghiên cứu về việc song ngữ có mối liên quan như thế nào với hệ thống nhận thức và thần kinh, từ đó có thể chỉ ra những lợi ích của việc dùng hai ngôn ngữ.

B. Research shows that when a bilingual person uses one language, the other is active at the same time. When we hear a word, we don’t hear the entire word all at once: the sounds arrive in sequential order. Long before the word is finished, the brain’s language system begins to guess what that word might be. If you hear ‘can’, you will likely activate words like ‘candy’ and ‘candle’ as well, at least during the earlier stages of word recognition. For bilingual people, this activation is not limited to a single language; auditory input activates corresponding words regardless of the language to which they belong. Some of the most compelling evidence for this phenomenon, called ‘language co-activation’, comes from studying eye movements. A Russian-English bilingual asked to ‘pick up a marker’ from a set of objects would look more at a stamp than someone who doesn’t know Russian, because the Russian word for ‘stamp’, marka, sounds like the English word he or she heard, ‘marker’. In cases like this, language co-activation occurs because what the listener hears could map onto words in either language.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghiên cứu cho thấy rằng khi một người song ngữ sử dụng một ngôn ngữ, ngôn ngữ còn lại cũng hoạt động. Khi chúng ta nghe một từ, chúng ta không nghe toàn bộ từ cùng lúc: các âm thanh đến theo một trật tự. Trước khi một từ kết thúc, hệ thống ngôn ngữ của não bắt đầu đoán từ đó có thể là gì. Ví dụ như nếu bạn nghe từ ‘can’, bạn sẽ liên tưởng đến những từ như ‘candy’ (kẹo) và ‘candle’ (nến), ít nhất quá trình liên tưởng này xảy ra cho đến tận khi bạn nhận biết được từ đó. Đối với người song ngữ, sự liên tưởng này không giới hạn ở 1 ngôn ngữ mà nó còn đưa ra những từ tương ứng ở bất kỳ ngôn ngữ nào. Hiện tượng này được gọi là ‘đồng kích hoạt ngôn ngữ’ và những bằng chứng chứng minh cho nó được rút ra từ việc nghiên cứu sự di chuyển của mắt. Ví dụ khi yêu cầu một người dùng song ngữ Nga-Anh lấy một cái ‘marker’ (cục tẩy’), họ thường chú ý nhiều hơn vào một cái tem vì trong tiếng Nga, tem được đọc là ‘marka’ khá giống với từ ‘cục tẩy’ trong tiếng Anh. Trong những trường hợp như vậy, sự đồng kích hoạt ngôn ngữ xảy ra bởi vì người nghe có thể phản xạ bằng cả hai ngôn ngữ.

C. Having to deal with this persistent linguistic competition can result in difficulties, however. For instance, knowing more than one language can cause speakers to name pictures more slowly, and can increase ‘tip-of-the-tongue states’, when you can almost, but not quite, bring a word to mind. As a result, the constant juggling of two languages creates a need to control how much a person accesses a language at any given time. For this reason, bilingual people often perform better on tasks that require conflict management. In the classic Stroop Task, people see a word and are asked to name the colour of the word’s font. When the colour and the word match (i., the word ‘red’ printed in red), people correctly name the colour more quickly than when the colour and the word don’t match (i., the word ‘red’ printed in blue). This occurs because the word itself (‘red’) and its font colour (blue) conflict. Bilingual people often excel at tasks such as this, which tap into the ability to ignore competing perceptual information and focus on the relevant aspects of the input. Bilinguals are also better at switching between two tasks; for example, when bilinguals have to switch from categorizing objects by colour (red or green) to categorizing them by shape (circle or triangle), they do so more quickly than monolingual people, reflecting better cognitive control when having to make rapid changes of strategy.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, việc đồng kích hoạt ngôn ngữ này cũng dẫn đến những khó khăn. Ví dụ, do biết nhiều ngôn ngữ người nói có thể gọi tên hình ảnh tương ứng chậm hơn, và có thể làm gia tăng giai đoạn biết nghĩa của một từ nhưng không nhớ được từ đó. Kết quả là, việc xáo trộn hai ngôn ngữ khiến chúng ta phải kiểm soát việc sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn. Vì lý do này, những người song ngữ cũng thường giải quyết những công việc có tính xung đột tốt hơn. Trong bài kiểm tra màu sắc mang tên Stroop Task, mọi người nhìn một từ và được yêu cầu gọi tên màu font chữ của nó là gì. Khi màu sắc của font chữ và từ khớp với nhau (như, chữ ‘red’ được in bằng màu đỏ), người ta gọi tên nhanh hơn khi màu chữ và từ không khớp (ví dụ, từ ‘red’ được in bằng màu xanh). Điều này xảy ra bởi vì chính bản thân từ đó (‘màu đỏ’) và màu chữ của nó (màu xanh) xung đột với nhau. Người song ngữ thường thực hiện các nhiệm vụ như thế này tốt hơn vì họ có thể bỏ qua những thông tin gây tương phản và chú ý nhiều hơn vào khía cạnh họ cần xem xét. Những người song ngữ cũng tốt hơn với việc chuyển đổi giữa hai nhiệm vụ; ví dụ, khi người dùng hai ngôn ngữ phải chuyển đổi từ việc phân loại các đối tượng bằng màu sắc (màu đỏ hoặc màu xanh lá cây) sang phân loại chúng theo hình dạng (hình tròn hoặc hình tam giác), họ làm nhanh hơn nhiều so với người đơn ngữ, điều này phản ánh họ thích nghi với những sự thay đổi nhanh hơn.

D. It also seems that the neurological roots of the bilingual advantage extend to brain areas more traditionally associated with sensory processing. When monolingual and bilingual adolescents listen to simple speech sounds without any intervening background noise, they show highly similar brain stem responses. When researchers play the same sound to both groups in the presence of background noise, however, the bilingual listeners’ neural response is considerably larger, reflecting better encoding of the sound’s fundamental frequency, a feature of sound closely related to pitch perception.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Điều này cũng có vẻ như là rễ thần kinh của người song ngữ được lợi thế mở rộng hơn mức thông thường đến các khu vực não liên quan đến điều chế cảm quan. Khi các thanh niên nói đơn ngữ và song ngữ cùng nghe những âm thanh có các câu nói đơn giản mà không bị can thiệp bởi bất cứ tiếng ồn xung quanh nào, chúng cho thấy phản ứng thân não rất giống nhau. Tuy nhiên khi các nhà nghiên cứu mở cùng một âm thanh cho cả hai nhóm với sự hiện diện của tạp âm nền thì đáp ứng thần kinh của người nghe song ngữ là đáng kể hơn, điều này phản ánh sự mã hóa tần số âm thanh cơ bản tốt hơn, một đặc điểm của âm thanh liên quan chặt chẽ đến nhận thức cường độ.

E. Such improvements in cognitive and sensory processing may help a bilingual person to process information in the environment, and help explain why bilingual adults acquire a third language better than monolingual adults master a second language. This advantage may be rooted in the skill of focussing on information about the new language while reducing interference from the languages they already know.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Những cải tiến như vậy trong xử lý nhận thức và cảm quan có thể giúp một người nói hai ngôn ngữ xử lý thông tin trong môi trường, và giúp giải thích tại sao những người song ngữ trưởng thành có thể đạt được một ngôn ngữ thứ ba tốt hơn những người lớn đơn ngữ thành thạo một ngôn ngữ thứ hai. Lợi thế này có thể bắt nguồn từ kỹ năng tập trung vào thông tin của ngôn ngữ mới đồng thời giảm sự can thiệp từ các ngôn ngữ mà họ đã biết.

F. Research also indicates that bilingual experience may help to keep the cognitive mechanisms sharp by recruiting alternate brain networks to compensate for those that become damaged during aging. Older bilinguals enjoy improved memory relative to monolingual people, which can lead to real-world health benefits. In a study of over 200 patients with Alzheimer’s disease, a degenerative brain disease, bilingual patients reported showing initial symptoms of the disease an average of five years later than monolingual patients. In a follow-up study, researchers compared the brains of bilingual and monolingual patients matched on the severity of Alzheimer’s symptoms. Surprisingly, the bilinguals’ brains had more physical signs of disease than their monolingual counterparts, even though their outward behaviour and abilities were the same. If the brain is an engine, bilingualism may help it to go farther on the same amount of fuel.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng kinh nghiệm của người song ngữ có thể giúp giữ cho sự định hình cơ chế nhận thức bằng cách sử dụng mạng não thay thế để bù đắp cho những thứ đã trở nên phai nhòa trong quá trình lão hóa. Những người song ngữ lớn tuổi tận hưởng bộ nhớ được cải thiện so với người đơn ngữ, điều mà có thể dẫn đến lợi ích sức khoẻ trong thế giới thực. Trong một nghiên cứu trên 200 bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer, bệnh thoái hóa não, những bệnh nhân song ngữ cho thấy những triệu chứng ban đầu của bệnh chậm hơn trung bình năm năm so với các bệnh nhân đơn ngữ. Trong một nghiên cứu tiếp theo, các nhà nghiên cứu so sánh bộ não của các bệnh nhân song ngữ và đơn ngữ phù hợp với sự nghiêm trọng các triệu chứng của bệnh Alzheimer. Đáng ngạc nhiên là bộ não của người song ngữ có nhiều dấu hiệu tự nhiên của bệnh hơn so với bên đơn ngữ tương ứng, mặc dù các khả năng và hành vi bên ngoài của họ giống nhau. Nếu não là một động cơ, song ngữ học có thể giúp nó đi xa hơn với cùng một lượng nhiên liệu.

G. Furthermore, the benefits associated with bilingual experience seem to start very early. In one study, researchers taught seven-month-old babies growing up in monolingual or bilingual homes that when they heard a tinkling sound, a puppet appeared on one side of a screen. Halfway through the study, the puppet began appearing on the opposite side of the screen. In order to get a reward, the infants had to adjust the rule they’d learned; only the bilingual babies were able to successfully learn the new rule. This suggests that for very young children, as well as for older people, navigating a multilingual environment imparts advantages that transfer far beyond language.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Hơn nữa, những lợi ích liên quan đến kỹ năng song ngữ dường như bắt đầu rất sớm. Trong một đề tài nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã dạy những em bé 7 tháng tuổi lớn lên trong những gia đình đơn ngữ hoặc song ngữ rằng khi nghe thấy một tiếng leng keng, một con rối xuất hiện ở một bên màn hình. Ở giữa nghiên cứu, con rối xuất hiện ở phía đối diện của màn hình. Để có được phần thưởng, những đứa trẻ sơ sinh phải áp dụng nguyên tắc mà chúng đã học; chỉ những đứa trẻ song ngữ mới có thể thành công trong việc học luật mới. Điều này cho thấy rằng đối với trẻ nhỏ, cũng như những người lớn tuổi, việc điều hướng một môi trường đa ngôn ngữ sẽ truyền đạt những lợi ích vượt ra khỏi ngôn ngữ.

Questions 27-31

Complete the table below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 27-31 on your answer sheet.

The Benefits of Being Bilingual

The benefits of being bilingual

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage? In boxes 32-36 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

32. Attitudes towards bilingualism have changed in recent years.

33. Bilingual people are better than monolingual people at guessing correctly what words are before they are finished.

34. Bilingual people consistently name images faster than monolingual people.

35. Bilingual people’s brains process single sounds more efficiently than monolingual people in all situations.

36. Fewer bilingual people than monolingual people suffer from brain disease in old age.

Questions 37-40

Reading Passage has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 37-40 on your answer sheet.

37. an example of how bilingual and monolingual people’s brains respond differently to a certain type of non-verbal auditory input

38. a demonstration of how a bilingual upbringing has benefits even before we learn to speak

39. a description of the process by which people identify words that they hear

40. reference to some negative consequences of being bilingual

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR