Dịch + Giải thích từ mới Passage "The coconut palm" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The coconut palm" IELTS READING

The coconut palm

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

For millennia, the coconut has been central to the lives of Polynesian and Asian peoples. In the western world, on the other hand, coconuts have always been exotic and unusual, sometimes rare. The Italian merchant traveller Marco Polo apparently saw coconuts in South Asia in the late 13th century, and among the mid-14th-century travel writings of Sir John Mandeville there is mention of ‘great Notes of Ynde’ (great Nuts of India). Today, images of palm-fringed tropical beaches are clichés in the west to sell holidays, chocolate bars, fizzy drinks and even romance.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trong hàng nghìn năm, cây dừa đã trở thành trung tâm đời sống của người Polynesian và người dân châu Á. Trong khi đó đối với các quốc gia phương Tây, cây dừa lại là một loài cây khác thường, đôi khi còn được coi là hiếm. Một thương gia người Ý tên là Marco Polo đã phát hiện cây dừa ở vùng Đông Á vào cuối thể kỷ thứ 13, và vào giữa thế kỷ thử 14 trong bút kí du lịch của ông John Mandevill có đề cập đến dừa là loại hạt tuyệt hảo của Ấn Độ. Ngày nay, biểu tượng của những bãi biển với rặng dừa nhiệt đới đã trở thành sáo ngữ cho các nước phương Tây để bán trong các kỳ nghỉ, thanh socola, đồ uống có gas hay thậm chí là cả sự lãng mạn.

Typically, we envisage coconuts as brown cannonballs that, when opened, provide sweet white flesh. But we see only part of the fruit and none of the plant from which they come. The coconut palm has a smooth, slender, grey trunk, up to 30 metres tall. This is an important source of timber for building houses, and is increasingly being used as a replacement for endangered hardwoods in the furniture construction industry. The trunk is surmounted by a rosette of leaves, each of which may be up to six metres long. The leaves have hard veins in their centres which, in many parts of the world, are used as brushes after the green part of the leaf has been stripped away. Immature coconut flowers are tightly clustered together among the leaves at the top of the trunk. The flower stems may be tapped for their sap to produce a drink, and the sap can also be reduced by boiling to produce a type of sugar used for cooking.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thông thường, chúng ta hình dung dừa là một quả cầu màu nâu mà khi bổ ra sẽ thấy phần cùi trắng ngọt ở trong. Nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần của loại quả này mà không thấy được các bộ phận khác của nó. Cây dừa có thân mịn, thẳng, màu xám và thường cao 30 mét. Đó là nguồn gỗ quan trọng để xây dựng nhà cửa, và ngày càng được sử dụng nhiều như là một sự thay thế cho các loại gỗ cứng đang cạn kiệt trong ngành công nghiệp làm đồ nội thất. Thân cây được bao bọc bởi quần thể lá xếp theo hình cánh hoa hồng, mỗi tàu lá dài khoảng 6 mét. Lá cây có các vân cứng ở giữa mà ở nhiều nơi trên thế giới, chúng được sử dụng như bàn chải sau khi phần lá cây màu xanh được tước bỏ. Hoa dừa non được kết lại thành chùm giữa các tán lá ở ngọn cây. Cuống hoa dừa có thể trích xuất nhựa để sản xuất đồ uống, và nhựa cũng có thể được cô lại để sản xuất ra một loại đường dùng trong nấu ăn.

Coconut palms produce as many as seventy fruits per year, weighing more than a kilogram each. The wall of the fruit has three layers: a waterproof outer layer, a fibrous middle layer and a hard, inner layer. The thick fibrous middle layer produces coconut fibre, ‘coir’, which has numerous uses and is particularly important in manufacturing ropes. The woody innermost layer, the shell, with its three prominent ‘eyes’, surrounds the seed. An important product obtained from the shell is charcoal, which is widely used in various industries as well as in the home as a cooking fuel. When broken in half, the shells are also used as bowls in many parts of Asia.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cây dừa sản sinh ra khoảng 70 quả mỗi năm, mỗi quả nặng hơn 1kg. Vỏ của trái dừa gồm ba lớp: lớp vỏ bên ngoài chống nước, lớp xơ ở giữa và lớp trong cứng. Lớp xơ ở giữa cung cấp xơ dừa, hay còn gọi là xơ, có rất nhiều công dụng và là một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất dây thừng. Lớp gỗ bên trong nhất hay còn gọi là vỏ với 3 lỗ đậm màu giống như mắt, bao quanh cùi dừa. Một sản phẩm quan trọng được chế biến từ vỏ dừa là dầu, thứ được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều ngành công nghiệp cũng như dùng tại nhà như dầu ăn. Khi bổ đôi trái dừa, vỏ dừa cũng có thể được sử dụng làm bát tại rất nhiều quốc gia ở Châu Á.

Inside the shell are the nutrients (endosperm) needed by the developing seed. Initially, the endosperm is a sweetish liquid, coconut water, which is enjoyed as a drink, but also provides the hormones which encourage other plants to grow more rapidly and produce higher yields. As the fruit matures, the coconut water gradually solidifies to form the brilliant white, fat-rich, edible flesh or meat. Dried coconut flesh, ‘copra’, is made into coconut oil and coconut milk, which are widely used in cooking in different parts of the world, as well as in cosmetics. A derivative of coconut fat, glycerine, acquired strategic importance in a quite different sphere, as Alfred Nobel introduced the world to his nitroglycerine-based invention: dynamite.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Bên trong lớp vỏ là rất nhiều dưỡng chất (nội nhũ) cần thiết cho sự phát triển của trái dừa. Ban đầu, nội nhũ là một chất lỏng có vị ngọt, hay gọi là nước dừa, thứ được dùng như đồ uống nhưng nó cũng đồng thời cung cấp hooc-mon kích thích cây phát triển nhanh hơn và tạo năng suất cao hơn. Khi trái dừa già hơn, nước dừa cạn dần để hình thành một lớp thịt trắng nhiều dưỡng chất và có thể ăn được. Thịt dừa khô được dùng để chế biến dầu dừa và sữa dừa, những sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn cũng như mỹ phẩm ở khắp nơi trên thế giới. Một dẫn xuất từ chất béo của dừa, glycerine, có tầm quan trọng chiến lược trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như Alfred Nobel đã giới thiệu với thế giới phát minh dựa vào nitroglycerine của mình: chất nổ.

Their biology would appear to make coconuts the great maritime voyagers and coastal colonizers of the plant world. The large, energy-rich fruits are able to float in water and tolerate salt, but cannot remain viable indefinitely; studies suggest after about 110 days at sea they are no longer able to germinate. Literally cast onto desert island shores, with little more than sand to grow in and exposed to the full glare of the tropical sun, coconut seeds are able to germinate and root. The air pocket in the seed, created as the endosperm solidifies, protects the embryo. In addition, the fibrous fruit wall that helped it to float during the voyage stores moisture that can be taken up by the roots of the coconut seedling as it starts to grow.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cơ chế sinh học của chúng dường như làm cho dừa trở thành những nhà thám hiểm hàng hải vĩ đại và trở thành những kẻ định cư ven biển của thế giới thực vật. Những quả to, giàu năng lượng có thể nổi trong nước và chịu được muối, nhưng không thể tồn tại vô thời hạn; các nghiên cứu cho thấy sau khoảng 110 ngày trên biển, chúng không còn khả năng nảy mầm. Theo đúng nghĩa đen, được ném lên bờ đảo sa mạc, chỉ có ít cát để phát triển và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiệt đới chói chang, hạt dừa có thể nảy mầm và bén rễ. Túi khí trong sọ dừa, được tạo ra khi nội nhũ cứng lại, bảo vệ phôi. Ngoài ra, lớp xơ dừa giúp nó nổi trong suốt chuyến đi dự trữ độ ẩm mà rễ của cây dừa con có thể hấp thụ khi nó bắt đầu phát triển.

There have been centuries of academic debate over the origins of the coconut. There were no coconut palms in West Africa, the Caribbean or the east coast of the Americans before the voyages of the European explorers Vasco da Gama and Columbus in the late 15th and early 16th centuries. 16th century trade and human migration patterns reveal that Arab traders and European sailors are likely to have moved coconuts from South and Southeast Asia to Africa and then across the Atlantic to the east coast of America. But the origin of coconuts discovered along the west coast of America by 16th century sailors has been the subject of centuries of discussion. Two diametrically opposed origins have been proposed: that they came from Asia, or that they were native to America. Both suggestions have problems. In Asia, there is a large degree of coconut diversity and evidence of millennia of human use – but there are no relatives growing in the wild. In America, there are close coconut relatives, but no evidence that coconuts are indigenous. These problems have led to the intriguing suggestion that coconuts originated on coral islands in the Pacific and were dispersed from there.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đã có hàng thế kỷ tranh luận học thuật về nguồn gốc của dừa. Đã từng không có cây dừa ở Tây Phi, Caribe hay bờ biển phía đông của người Mỹ trước các chuyến đi của các nhà thám hiểm châu Âu Vasco da Gama và Columbus vào cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16. Các mô hình di cư và thương mại của con người vào thế kỷ 16 tiết lộ rằng các thương nhân Ả Rập và các thủy thủ châu Âu có thể đã chuyển dừa từ Nam và Đông Nam Á đến Châu Phi, sau đó băng qua Đại Tây Dương đến bờ biển phía đông của Châu Mỹ. Nhưng nguồn gốc của dừa được các thủy thủ thế kỷ 16 phát hiện dọc theo bờ biển phía tây nước Mỹ đã là chủ đề thảo luận của nhiều thế kỷ. Hai nguồn gốc hoàn toàn trái ngược nhau đã được đưa ra: rằng chúng đến từ châu Á hoặc chúng có nguồn gốc từ châu Mỹ. Cả hai đề xuất đều có vấn đề. Ở châu Á, có mức độ đa dạng dừa lớn và bằng chứng về việc sử dụng của con người trong hàng thiên niên kỷ – nhưng không có họ hàng dừa nào mọc trong tự nhiên. Ở Mỹ, có các cây họ hàng gần với dừa, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy dừa là cây bản địa. Những vấn đề này đã dẫn đến gợi ý thú vị rằng dừa có nguồn gốc từ các đảo san hô ở Thái Bình Dương và được phân tán từ đó.

Questions 1-8

Complete the table below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.

The coconut palm

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 9-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

9. Coconut seeds need shade in order to germinate.

10. Coconuts were probably transported to Asia from America in the 16th century.

11. Coconuts found on the west coast of America were a different type from those found on the east coast.

12. All the coconuts found in Asia are cultivated varieties.

13. Coconuts are cultivated in different ways in America and the Pacific.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR