Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Phoenicians: an almost forgotten people" IELTS READING

· Reading,Cam,Social Issues

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Phoenicians: an almost forgotten people" IELTS READING

The Phoenicians: an almost forgotten people

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The Phoenicians inhabited the region of modern Lebanon and Syria from about 3000 BC. They became the greatest traders of the pre-classical world, and were the first people to establish a large colonial network. Both of these activities were based on seafaring, an ability the Phoenicians developed from the example of their maritime predecessors, the Minoans of Crete.

An Egyptian narrative of about 1080 BC, the Story of Wen-Amen, provides an insight into the scale of their trading activity. One of the characters is Wereket-El, a Phoenician merchant living at Tanis in Egypt’s Nile delta. As many as 50 ships carry out his business, plying back and forth between the Nile and the Phoenician port of Sidon.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Người Phoenicia: một dân tộc gần như bị lãng quên
  • Người Phoenicia sinh sống ở khu vực Lebanon và Syria ngày nay từ khoảng 3000 năm trước Công nguyên. Họ trở thành những thương nhân vĩ đại nhất của thế giới tiền cổ điển, và là những người đầu tiên thiết lập một mạng lưới thuộc địa rộng lớn. Cả hai hoạt động này đều dựa trên việc đi biển, một khả năng mà người Phoenicia đã phát triển từ ví dụ của những tiền bối đi biển của họ, người Minoans ở Crete.
  • Câu chuyện về Wen-Amen của người Ai Cập khoảng năm 1080 trước Công nguyên, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về quy mô hoạt động buôn bán của họ. Một trong những nhân vật chính là Wereket-El, một thương gia người Phoenicia sống tại Tanis thuộc châu thổ sông Nile của Ai Cập. Có tới 50 con tàu thực hiện công việc kinh doanh của ông, đi qua lại giữa sông Nile và cảng Sidon của người Phoenicia.

The most prosperous period for Phoenicia was the 10th century BC, when the surrounding region was stable. Hiram, the king of the Phoenician city of Tyre, was an ally and business partner of Solomon, King of Israel. For Solomon’s temple in Jerusalem, Hiram provided craftsmen with particular skills that were needed for this major construction project. He also supplied materialsparticularly timber, including cedar from the forests of Lebanon. And the two kings went into trade in partnership. They sent out Phoenician vessels on long expeditions (of up to three years for the return trip) to bring back gold, sandalwood, ivory, monkeys and peacocks from Ophir. This is an unidentified place, probably on the east coast of Africa or the west coast of India.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thời kỳ thịnh vượng nhất của Phoenicia là thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên, khi khu vực xung quanh ổn định. Hiram, vua của thành phố Tyre thuộc Phoenicia, là đồng minh và đối tác kinh doanh của Sa-lô-môn, Vua của Y-sơ-ra-ên. Đối với đền thờ của Sa-lô-môn ở Giê-ru-sa-lem, Hiram đã cung cấp cho những người thợ thủ công những kỹ năng đặc biệt cần thiết cho dự án xây dựng lớn này. Ông cũng cung cấp nguyên liệu – đặc biệt là gỗ, bao gồm cả cây tuyết tùng từ các khu rừng ở Liban. Và hai vị vua đã hợp tác giao thương. Họ đã gửi các tàu Phoenicia trong các chuyến thám hiểm dài ngày (lên đến ba năm cho chuyến trở về) để mang về vàng, gỗ đàn hương, ngà voi, khỉ và chim công từ Ophir. Đây là một địa điểm không xác định, có thể là ở bờ biển phía đông của Châu Phi hoặc bờ biển phía tây của Ấn Độ.

Phoenicia was famous for its luxury goods. The cedar wood was not only exported as top-quality timber for architecture and shipbuilding. It was also carved by the Phoenicians, and the same skill was adapted to even more precious work in ivory. The rare and expensive dye for cloth, Tyrian purple, complemented another famous local product, fine linen. The metalworkers of the region, particularly those working in gold, were famous. Tyre and Sidon were also known for their glass.

These were the main products which the Phoenicians exported. In addition, as traders and middlemen, they took a commission on a much greater range of precious goods that they transported from elsewhere.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phoenicia nổi tiếng với hàng xa xỉ phẩm. Gỗ tuyết tùng không chỉ được xuất khẩu như một loại gỗ chất lượng hàng đầu cho kiến trúc và đóng tàu. Nó cũng được chạm khắc bởi người Phoenicia, và kỹ năng tương tự đã được áp dụng với tác phẩm thậm chí còn quý hơn bằng ngà voi. Màu nhuộm hiếm và đắt tiền cho vải, màu tím Tyrian, bổ sung cho một sản phẩm địa phương nổi tiếng khác, vải lanh mịn. Các thợ kim loại trong vùng, đặc biệt là những người làm các sản phẩm từ vàng, rất nổi tiếng. Tyre và Sidon cũng được biết đến với kính họ làm.
 • Đây là những sản phẩm chính mà người Phoenicia xuất khẩu. Ngoài ra, với tư cách là thương nhân và người trung gian, họ nhận hoa hồng đối với nhiều loại hàng hóa quý giá mà họ vận chuyển từ nơi khác đến.

The extensive trade of Phoenicia required much book-keeping and correspondence, and it was in the field of writing that the Phoenicians made their most lasting contribution to world history. The scripts in use in the world up to the second millennium BC (in Egypt, Mesopotamia or China) all required the writer to learn a large number of separate characters – each of them expressing either a whole word or an element of its meaning. By contrast, the Phoenicians, in about 1500 BC, developed an entirely new approach to writing. The marks made (with a pointed tool called a stylus, on damp clay) now attempted to capture the sound of a word. This required an alphabet of individual letters.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Việc buôn bán rộng rãi của Phoenicia đòi hỏi nhiều sách và thư từ, và chính trong lĩnh vực viết lách mà người Phoenicia đã đóng góp lâu dài nhất cho lịch sử thế giới. Các chữ viết được sử dụng trên thế giới cho đến thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên (ở Ai Cập, Lưỡng Hà hoặc Trung Quốc) đều yêu cầu người viết phải học một số lượng lớn các ký tự riêng biệt – mỗi ký tự diễn đạt một từ hoặc một yếu tố ý nghĩa của nó. Ngược lại, người Phoenicia, vào khoảng 1500 năm trước Công nguyên, đã phát triển một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Các dấu được tạo ra bằng một công cụ nhọn gọi là bút cảm ứng, trên đất sét ẩm giờ đây đã cố gắng ghi lại âm thanh của một từ. Điều này yêu cầu một bảng các chữ cái riêng lẻ.

The trading and seafaring skills of the Phoenicians resulted in a network of colonies, spreading westwards through the Mediterranean. The first was probably Citium, in Cyprus, established in the 9th century BC. But the main expansion came from the 8th century BC onwards, when pressure from Assyria to the east disrupted the patterns of trade on the Phoenician coast.

Trading colonies were developed on the string of islands in the centre of the Mediterranean – Crete, Sicily, Malta, Sardinia, Ibiza – and also on the coast of north Africa. The African colonies clustered in particular around the great promontory which, with Sicily opposite, forms the narrowest channel on the main Mediterranean sea route. This is the site of Carthage.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Kỹ năng buôn bán và đi biển của người Phoenicia đã tạo ra một mạng lưới các thuộc địa, trải rộng về phía tây qua Địa Trung Hải. Đầu tiên có lẽ là Citium, ở Síp, được thành lập vào thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên. Nhưng sự mở rộng chính đến từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên trở đi, khi áp lực từ Assyria về phía đông đã làm gián đoạn các mô hình thương mại trên bờ biển Phoenicia.
 • Các thuộc địa buôn bán được phát triển trên chuỗi các đảo ở trung tâm Địa Trung Hải – Crete, Sicily, Malta, Sardinia, Ibiza – và cả trên bờ biển Bắc Phi. Các thuộc địa châu Phi đặc biệt tụ tập xung quanh mỏm đất lớn, đối diện với Sicily, tạo thành kênh hẹp nhất trên tuyến đường biển chính Địa Trung Hải. Đây là địa điểm của Carthage.

Carthage was the largest of the towns founded by the Phoenicians on the north African coast, and it rapidly assumed a leading position among the neighbouring colonies. The traditional date of its founding is 814 BC, but archaeological evidence suggests that it was probably settled a little over a century later.

The subsequent spread and growth of Phoenician colonies in the western Mediterranean, and even out to the Atlantic coasts of Africa and Spain, was as much the achievement of Carthage as of the original Phoenician trading cities such as Tyre and Sidon. But no doubt links were maintained with the homeland, and new colonists continued to travel west.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Carthage là thị trấn lớn nhất trong số các thị trấn do người Phoenicia thành lập trên bờ biển Bắc Phi, và nó nhanh chóng chiếm vị trí hàng đầu trong số các thuộc địa lân cận. Ngày thành lập truyền thống của nó là năm 814 trước Công nguyên, nhưng bằng chứng khảo cổ cho thấy rằng nó có lẽ đã được con người định cư sau đó hơn một thế kỷ.
 • Sự lan rộng và phát triển sau đó của các thuộc địa Phoenicia ở phía tây Địa Trung Hải, và thậm chí ra ngoài bờ biển Đại Tây Dương của châu Phi và Tây Ban Nha, là thành tựu của Carthage cũng giống như các thành phố buôn bán Phoenicia ban đầu như Tyre và Sidon. Nhưng chắc chắn các mối liên hệ vẫn được duy trì với quê hương, và những người thực dân mới tiếp tục đi về phía tây.

From the 8th century BC, many of the coastal cities of Phoenicia came under the control of a succession of imperial powers, each of them defeated and replaced in the region by the next: first the Assyrians, then the Babylonians, Persians and Macedonian Greeks. In 64 BC, the area of Phoenicia became part of the Roman province of Syria. The Phoenicians as an identifiable people then faded from history, merging into the populations of modern Lebanon and northern Syria.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, nhiều thành phố ven biển của Phoenicia nằm dưới sự kiểm soát của liên tiếp các cường quốc đế quốc, mỗi thành phố bị đánh bại và thay thế trong khu vực tiếp theo: đầu tiên là người Assyria, sau đó là người Babylon, người Ba Tư và người Hy Lạp Macedonian. Năm 64 TCN, khu vực Phoenicia trở thành một phần của tỉnh Syria La Mã. Người Phoenicia với tư cách là một dân tộc được công nhận sau đó mờ nhạt khỏi lịch sử, hòa nhập vào các quần thể của Lebanon hiện đại và miền bắc Syria.

Questions 1-8

Complete the sentences below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answer in boxes 1-8 on your answer sheet.

The Phoenician’s trading activities

1. The Phoenicians’ skill at……………………………….helped them to trade.

2. In an ancient story, a…………………………………..from Phoenicia, who lived in Egypt, owned 50 ships.

3. A king of Israel built a…………………………………….using supplies from Phoenicia.

4. Phoenicia supplied Solomon with skilled…………………………….

5. The main material that Phoenicia sent to Israel was……………………………

6. The kings of Phoenicia and Israel formed a business………………………………….in order to carry out trade.

7. Phoenicians carved………………………………………., as well as cedar.

8. The Phoenicians also earned a………………………………………. for shipping goods.

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 9-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

9. Problems with Assyria led to the establishment of a number of Phoenician colonies.

10. Carthage was an enemy town which the Phoenicians won in battle.

11. Phoenicians reached the Atlantic ocean.

12. Parts of Phoenicia were conquered by a series of empires.

13. The Phoenicians welcomed Roman control of the area.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR