Dịch + Giải thích từ mới Passage "The power of play" IELTS READING

· Reading,Cam,Education

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The power of play" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The power of play" IELTS READING

The power of play

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Virtually every child, the world over, plays. The drive to play is so intense that children will do so in any circumstances, for instance when they have no real toys, or when parents do not actively encourage the behavior. In the eyes of a young child, running, pretending, and the building is fun. Researchers and educators know that these playful activities benefit the development of the whole child across social, cognitive, physical, and emotional domains. Indeed, play is such an instrumental component to healthy child development that the United Nations High Commission on Human Rights (1989) recognized play as a fundamental right of every child.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sức mạnh của chơi đùa
  • Chơi đùa là nhu cầu thiết yếu của hầu hết mọi đứa trẻ trên toàn thế giới. Khao khát được chơi mãnh liệt đến mức chúng sẽ chơi trong bất kỳ trường hợp nào, ví dụ như khi chúng không có đồ chơi hay khi cha mẹ không chủ động khuyến khích chúng. Trong mắt của một đứa trẻ, chạy, giả vờ và xây dựng là niềm vui. Các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục biết rằng những hoạt động vui chơi này mang lại sự phát triển toàn diện cho trẻ em trên các lĩnh vực xã hội, nhận thức, thể chất và cảm xúc. Thật vậy, chơi là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển lành mạnh của trẻ. Ủy ban Nhân quyền cấp cao của Liên hợp quốc (1989) đã công nhận chơi là một quyền cơ bản của mọi trẻ em.

Yet, while experts continue to expound a powerful argument for the importance of play in children’s lives, the actual time children spend playing continues to decrease. Today, children play eight hours less each week than their counterparts did two decades ago (Elkind 2008). Under the pressure of rising academic standards, play is being replaced by test preparation in kindergartens and grade schools, and parents who aim to give their preschoolers a leg up are led to believe that flashcards and educational ‘toys’ are the paths to success. Our society has created a false dichotomy between play and learning.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tuy nhiên, trong khi các chuyên gia tiếp tục đưa ra lập luận về tầm quan trọng của việc chơi đùa với trẻ em, thì thời gian trẻ được chơi đang ngày một sụt giảm. Trẻ em ngày nay chơi ít hơn tám giờ mỗi tuần so với trẻ 2 thập kỷ trước (Elkind 2008). Dưới áp lực của các tiêu chuẩn giáo dục ngày càng tăng, việc chơi bị thay thế bằng luyện thi ở trường mẫu giáo và trường phổ thông, và một vài phụ huynh muốn phát triển con họ tin rằng thẻ ghi nhớ và đồ chơi giáo dục là con đường dẫn đến thành công. Do đó, xã hội chúng ta đã tạo ra một sự tách biệt sai lầm giữa chơi và học.

Through play, children learn to regulate their behavior, lay the foundations for later learning in science and mathematics, figure out the complex negotiations of social relationships, build a repertoire of creative problem-solving skills, and so much more. There is also an important role for adults in guiding children through playful learning opportunities.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Thông qua chơi, trẻ học cách điều chỉnh hành vi của mình, đặt nền móng cho việc học khoa học và toán học sau này, giải quyết những vấn đề phức tạp về mối quan hệ xã hội, xây dựng kĩ năng giải quyết vấn đề sáng tạo, ... Ngoài ra để trẻ em có những cơ hội học tập vui tươi, người lớn đóng một vai trò rất quan trọng.

Full consensus on a formal definition of play continues to elude the researchers and theorists who study it. Definitions range from discrete descriptions of various types of play such as physical, construction, language, or symbolic play (Miller & Almon 2009), to lists of broad criteria, based on observations and attitudes, that are meant to capture the essence of all play behaviors (e.g. Rubin et al. 1983).

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những nhà nghiên cứu và lý thuyết không có sự đồng thuận tuyệt đối về khái niệm “chơi”. Các khái niệm trải dài từ những loại riêng biệt như các trò chơi về thể chất, xây sựng, ngôn ngữ hay ký hiệu (Miller & Almon 2009) đến bản chất của các trò chơi dựa trên sự quan sát và các thái độ (Rubin et al. 1983).

A majority of the contemporary definitions of play focus on several key criteria. The founder of the National Institute for Play, Stuart Brown, has described the play as ‘anything that spontaneously is done for its own sake’. More specifically, he says it ‘appears purposeless, produces pleasure and joy, [and] leads one to the next stage of mastery’ (as quoted in Tippett 2008). Similarly, Miller and Almon (2009) say that play includes ‘activities that are freely chosen and directed by children and arise from intrinsic motivation’. Often, play is defined along a continuum as more or less playful using the following set of behavioral and dispositional criteria (e.g. Rubin et al. 1983).

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phần lớn các khái niệm chơi đều tập trung vào một vài tiêu chí chính. Người sáng lập của Viện chơi quốc gia, Stuart Brown, đã mô tả chơi như là một hành động tự phát bởi mục đích riêng của nó. Cụ thể hơn, ông cho rằng chơi không có mục đích chỉ nhằm tạo ra niềm vui, [và] dẫn một người đến giai đoạn tiếp theo của sự thành thạo (trích dẫn trong Tippett 2008). Tương tự như vậy, Miller và Almon (2009) nói rằng chơi bao gồm các hoạt động mà trẻ em được tự do lựa chọn, điều khiển và thường bắt nguồn từ ham muốn tự nhiên. Thông thường, chơi là một chuỗi các hoạt động liên tục mang tính giải trí bám theo những tiêu chí về hành vi và cảm xúc sau(ví dụ: Rubin et al. 1983)

Play is pleasurable: Children must enjoy the activity or it is not played. It is intrinsically motivated: Children engage in play simply for the satisfaction the behavior itself brings. It has no extrinsically motivated function or goal. Play is process-oriented: When children play, the means are more important than the ends. It is freely chosen, spontaneous, and voluntary. If a child is pressured, they will likely not think of the activity as play. Play is actively engaged: Players must be physically and/or mentally involved in the activity. Play is non-literal. It involves make-believe.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chơi là một điều thú vị: Nếu bắt trẻ phải thích các hoạt động thì đó không phải là chơi. Đây chính là bản chất của trẻ: Chúng tham gia chơi chỉ đơn giản là vì sự hài lòng mà nó mang lại. Nó không có chức năng hoặc mục đích bên ngoài. Chơi là một quá trình được định hướng như sau: Khi trẻ chơi, ý nghĩa quan trọng hơn kết quả. Nó được tự do lựa chọn, tự phát và tự nguyện. Nếu một đứa trẻ bị áp lực, chúng sẽ không xem hoạt động này là một trò chơi. Chơi được tham gia tích cực: Người chơi phải hoạt động thể chất hoặc/và tinh thần. Chơi không liên quan đến giả tạo mà là sự tin tưởng.

According to this view, children’s playful behaviors can range in degree from 0% to 100% playful. Rubin and colleagues did not assign greater weight to any one dimension in determining playfulness; however, other researchers have suggested that process orientation and a lack of obvious functional purpose may be the most important aspects of play (e.g. Pellegrini 2009).

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Theo quan điểm này, mức độ vui tươi của trẻ được rơi vào khoảng từ 0% đến 100%. Trong việc xác định mức độ vui tươi, Rubin và đồng nghiệp của ông không phân chia các mức độ lớn hơn; tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác đã đề xuất rằng định hướng quá trình và việc thiếu mục đích có thể là yếu tố quan trọng nhất của trò chơi (ví dụ: Pellegrini 2009).

From the perspective of a continuum, play can thus blend with other motives and attitudes that are less playful, such as work. Unlike the play, work is typically not viewed as enjoyable and it is extrinsically motivated (i.e. it is goal-oriented). Researcher Joan Goodman (1994) suggested that hybrid forms of work and play are not a detriment to learning; rather, they can provide optimal contexts for learning. For example, a child may be engaged in a difficult, goal-directed activity set up by their teacher, but they may still be actively engaged and intrinsically motivated. At this mid-point between play and work, the child’s motivation, coupled with guidance from an adult, can create robust opportunities for playful learning.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Từ quan điểm của sự liên tục, chơi có thể kết hợp với các hoạt động khác mang ít tính giải trí hơn, chẳng hạn như làm việc. Không giống như chơi, làm việc không được xem là thú vị và được thúc ép từ yếu tố bên ngoài (nghĩa là nó hướng đến mục tiêu). Nhà nghiên cứu Joan Goodman (1994) cho rằng các hình thức kết hợp giữa làm và chơi không gây bất lợi cho việc học: thay vào đó, chúng có thể mang lại môi trường học tốt. Ví dụ, một đứa trẻ có thể tham gia vào một hoạt động khó, hướng đến mục tiêu do giáo viên tạo ra, nhưng chúng vẫn có thể tham gia một cách tích cực và thích thú. Giữa chơi và làm việc, động lực của trẻ và sự hướng dẫn từ người lớn có thể tạo ra cơ hội mạnh mẽ cho việc học một cách vui vẻ.

Critically, recent research supports the idea that adults can facilitate children’s learning while maintaining a playful approach in interactions known as ‘guided play’ (Fisher et al. 2011). The adult’s role in play varies as a function of their educational goals and the child’s developmental level (Hirsch-Pasek et al. 2009).

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nghiên cứu gần đây ủng hộ ý tưởng người lớn có thể tạo điều kiện học tập vui tươi cho trẻ em thông qua các tương tác được gọi là ‘trò chơi giáo dục‘ (Fisher et al. 2011). Vai trò của người lớn trong trò chơi thay đổi theo mục tiêu giáo dục và mức độ phát triển của trẻ em (Hirsch-Pasek et al. 2009).

The guided play takes two forms. At a very basic level, adults can enrich the child’s environment by providing objects or experiences that promote aspects of a curriculum. In the more direct form of guided play, parents or other adults can support children’s play by joining in the fun as a co-player, raising thoughtful questions, commenting on children’s discoveries, or encouraging further exploration or new facets to the child’s activity. Although playful learning can be somewhat structured, it must also be child-centered (Nicolopolou et al. 2006). Play should stem from the child’s own desire.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trò chơi giáo dục có hai hình thức. Ở mức độ sơ căn, người lớn có thể làm phong phú môi trường học bằng các đồ vật hoặc các bài học kinh nghiệm liên quan đến chương trình giảng dạy. Ở hình thức chơi trực tiếp, cha mẹ hoặc người lớn có thể hỗ trợ trẻ bằng cách chơi chung, đưa ra các câu hỏi, nhận xét về những khám phá của trẻ hoặc khuyến khích trẻ khám phá thêm các khía cạnh mới. Mặc dù việc này phần lớn được sắp đặt, nhưng nó cũng phải tập trung vào trẻ em (Nicolopolou et al. 2006). Chơi nên xuất phát từ mong muốn riêng của trẻ.

Both free and guided play are essential elements in a child-centered approach to playful learning. Intrinsically motivated free play provides the child with true autonomy, while guided play is an avenue through which parents and educators can provide more targeted learning experiences. In either case, play should be actively engaged, it should be predominantly child-directed, and it must be fun.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cả chơi tự do và chơi giáo dục đều là những yếu tố quan trọng lấy trẻ em làm trung tâm. Chơi tự do cung cấp cho trẻ quyền tự chủ, trong khi chơi giáo dục là một con đường giúp cha mẹ và các nhà giáo dục truyền đạt bài học hiệu quả hơn. Trong cả hai trường hợp, chơi nên được tích cực tham gia, hướng đến trẻ em và khiến trẻ vui vẻ.

Questions 27-31

Look at the following statements (Questions 27-31) and the list of researchers below. Match each statement with the correct researcher, A-G. Write the correct letter, A-G, in boxes 27-31 on your answer sheet.

27. Play can be divided into a number of separate categories.

28. Adults’ intended goals affect how they play with children.

29. Combining work with play may be the best way for children to learn.

30. Certain elements of play are more significant than others.

31. Activities can be classified on a scale of playfulness.

List of Researchers

A. Elkind

B. Miller & Almon

C. Rubin et al.

D. Stuart Brown

E. Pellegrini

F. Joan Goodman

G. Girsch-Pasek et al.

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3? In boxes 32-36 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the winter

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

32. Children need toys in order to play.

33. It is a mistake to treat play and learning as separate types of activities.

34. Play helps children to develop their artistic talents.

35. Researchers have agreed on a definition of play.

36. Work and play differ in terms of whether or not they have a target.

Questions 37-40

Complete the summary below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

Guided play

In the simplest form of guided play, an adult contributes to the environment in which the child is playing. Alternatively, an adult can play with a child and develop the play, for instance by 37…………………….. the child to investigate different aspects of their game. Adults can help children to learn through play and may make the activity rather structured, but it should still be based on the child’s 38…………………………. to play.

Play without the intervention of adults gives children real 39………………………….; with adults, play can be 40………………………… at particular goals. However, all forms of play should be an opportunity for children to have fun.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR