"The importance of children’s play": Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch)

· Cam,Reading,Education

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The importance of children’s play" IELTS READING

The importance of children’s play

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Brick by brick, six-year-old Alice is building a magical kingdom. Imagining fairy-tale turrets and fire-breathing dragons, wicked witches and gallant heroes, she’s creating an enchanting world. Although she isn’t aware of it, this fantasy is helping her take her first steps towards her capacity for creativity and so it will have important repercussions in her adult life.

Minutes later, Alice has abandoned the kingdom in favour of playing schools with her younger brother. When she bosses him around as his ‘teacher’, she’s practising how to regulate her emotions through pretence. Later on, when they tire of this and settle down with a board game, she’s learning about the need to follow rules and take turns with a partner.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tầm quan trọng của trò chơi trẻ em
  • Từng bước một, đứa trẻ sáu tuổi Alice đang xây dựng một thế giới ma thuật. Tưởng tượng những pháo đài thần tiên và những con rồng thở ra lửa, những mụ phù thủy độc ác và những anh hùng dũng cảm, bé gái đang tạo ra một thế giới quyến rũ. Mặc dù em không nhận thức được nó, sự tưởng tượng này đã giúp em bước đầu tiên đến năng lực tưởng tượng và nó có hệ quả quan trọng trong cuộc sống trường thành.
  • Vài phút sau, Alice đã lãng quên thế giới đó bởi yêu thích chơi chung với em trai của mình. Khi em chỉ huy em trai như là cô giáo của em trai mình, em đang tập cách kiểm soát cảm xúc thông qua sự giả vờ. Lúc sau, khi đã chán nản việc này và trở nên bình tĩnh với trò chơi cờ, em học được sự cần thiết tuân thủ theo luật và chơi theo lượt với bạn chơi.

‘Play in all its rich variety is one of the highest achievements of the human species,’ says Dr David Whitebread from the Faculty of Education at the University of Cambridge, UK. ‘It underpins how we develop as intellectual, problem-solving adults and is crucial to our success as a highly adaptable species.’

Recognising the importance of play is not new: over two millennia ago, the Greek philosopher Plato extolled its virtues as a means of developing skills for adult life, and ideas about play-based learning have been developing since the 19th century.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tiến sĩ David Whitebread thuộc Khoa Giáo dục tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh cho biết, “Vui chơi với sự phong phú của nó là một trong những thành tựu cao nhất của loài người”. Đây là nền tảng cho cách chúng ta phát triển như một người trưởng thành có trí tuệ, giải quyết vấn đề và rất quan trọng đối với thành công của chúng ta như là một loài có khả năng thích nghi cao.
 • Nhận ra sự quan trọng của vui chơi không phải là mới: hơn hai nghìn năm trước, triết gia người Hy Lạp Plato đã ca ngợi tác dụng của nó như là một phương pháp phát triển các kỹ năng cho cuộc sống trưởng thành và ý tưởng về học dựa vào vui chơi đã được bắt đầu phát triển từ thế kỷ 19.

But we live in changing times, and Whitebread is mindful of a worldwide decline in play, pointing out that over half the people in the world now live in cities. ‘The opportunities for free play, which I experienced almost every day of my childhood, are becoming increasingly scarce,’ he says. Outdoor play is curtailed by perceptions of risk to do with traffic, as well as parents’ increased wish to protect their children from being the victims of crime, and by the emphasis on ‘earlier is better’ which is leading to greater competition in academic learning and schools.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhưng chúng ta sống trong thời đại luôn thay đổi và Whitebread lưu tâm đến sự sụt giảm các cuộc vui chơi trên thế giới, chỉ ra rằng hơn một nửa người trên thế giới bây giờ sống ở thành phố. “Những cơ hội để tự do vui chơi, mà tôi đã trải qua mỗi ngày thời thơ ấu, đang ngày trở nên khan hiếm”, ông nói. Vui chơi ngoài trời bị giới hạn bởi cha mẹ nhận thức sự nguy hiểm của xe cộ, đồng thời cha mẹ ngày càng muốn bảo vệ con của họ không trở thành nạn nhân của tội ác, và bởi sự cạnh tranh lớn hơn trong việc học tập ở trường vì bố mẹ cho rằng càng học sớm càng tốt.

International bodies like the United Nations and the European Union have begun to develop policies concerned with children’s right to play, and to consider implications for leisure facilities and educational programmes. But what they often lack is the evidence to base policies on.

‘The type of play we are interested in is child-initiated, spontaneous and unpredictable – but, as soon as you ask a five-year-old “to play”, then you as the researcher have intervened,’ explains Dr Sara Baker. ‘And we want to know what the long-term impact of play is. It’s a real challenge.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những tổ chức thế giới như Liên Hợp Quốc và Liên Minh Châu Âu đã bắt đầu phát triển những chính sách liên quan đến quyền vui chơi của trẻ em và xem xét tác dụng thiết bị giải trí và các chương trình giáo dục. Nhưng cái họ thường thiếu là bằng chứng để tạo nên các chính sách này.
 • Tiến sĩ Sara Baker giải thích: “Dạng vui chơi mà chúng ta thích thú là những dạng vui chơi bắt đầu từ trẻ em, tự phát, không thể đoán trước; nếu bạn yêu cầu một đứa trẻ 5 tuổi là hãy chơi đi, thì bạn không khác gì một nhà nghiên cứu đã can thiệp vào quá trình vui chơi của chúng. Và chúng ta muốn biết sự ảnh hưởng dài hạn của vui chơi là gì. Đó thực sư là một thách thức”

Dr Jenny Gibson agrees, pointing out that although some of the steps in the puzzle of how and why play is important have been looked at, there is very little data on the impact it has on the child’s later life.

Now, thanks to the university’s new Centre for Research on Play in Education, Development and Learning (PEDAL), Whitebread, Baker, Gibson and a team of researchers hope to provide evidence on the role played by play in how a child develops.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tiến sĩ Jenny Gibson đồng ý, chỉ ra rằng mặc dù đã có một vài bước tiến trong vấn đề nan giải vì sao vui chơi quan trọng và nó quan trọng như thế nào, nhưng có rất ít thông tin về việc vui chơi ảnh hưởng ra sao với cuộc sống của trẻ con sau này.
 • Giờ đây, nhờ vào Trung tâm nghiên cứu mới của trường Đại học trò chơi trong Giáo dục, Phát triển và Học tập (PEDAL), Whitebread, Baker, Gibson và một nhóm các nhà nghiên cứu hi vọng sẽ cung cấp dẫn chứng về vai trò của trò chơi đối với với sự phát triển của đứa trẻ như thế nào.

‘A strong possibility is that play supports the early development of children’s self control,’ explains Baker. ‘This is our ability to develop awareness of our own thinking processes – it influences how effectively we go about undertaking challenging activities.’

In a study carried out by Baker with toddlers and young pre-schoolers, she found that children with greater self-control solved problems more quickly when exploring an unfamiliar set-up requiring scientific reasoning. ‘This sort of evidence makes us think that giving children the chance to play will make them more successful problemsolvers in the long run.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • ‘Một khả năng lớn là trò chơi hỗ trợ khả năng tự kiểm soát của trẻ em trong thời gian đầu phát triển’ Baker giải thích. ‘Đây là khả năng của chúng ta nhằm phát triển nhận thức về các quá trình tư duy của chính mình. Nó ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả khi chúng ta thực hiện các hoạt động đầy thách thức’.
 • Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Baker với những đứa bé mới tập đi và những đứa trẻ mẫu giáo, cô phát hiện rằng những trẻ với khả năng tự kiềm chế tốt hơn thì giải quyết vấn đề nhanh hơn khi khám phá một điều mới lạ đòi hỏi những lập luận khoa học. ‘Các bằng chứng này khiến chúng tôi nghĩ rằng cho trẻ em cơ hội chơi sẽ giúp chúng giải quyết vấn đề thành công hơn về lâu dài.’

If playful experiences do facilitate this aspect of development, say the researchers, it could be extremely significant for educational practices, because the ability to self regulate has been shown to be a key predictor of academic performance.

Gibson adds: ‘Playful behaviour is also an important indicator of healthy social and emotional development. In my previous research, I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can even be useful in the diagnosis of neurodevelopmental disorders like autism.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Theo các nhà nghiên cứu, nếu các kinh nghiệm vui chơi tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển này, thì nó có thể cực kỳ ý nghĩa đối với giáo dục thực tiễn, bởi vì khả năng tự điều chỉnh đã được chứng minh là yếu tố dự báo chính về kết quả học tập.
 • Gibson cho biết thêm: ‘Hành vi vui chơi cũng là một chỉ số quan trọng cho sự phát triển xã hội và cảm xúc lành mạnh’. Trong nghiên cứu trước đây, tôi đã nghiên cứu cách quan sát trẻ em trong lúc chơi có thể cho chúng ta có được những manh mối quan trọng về sức khỏe của chúng và thậm chí có thể hữu ích trong chẩn đoán rối loạn phát triển thần kinh như tự kỷ.

Whitebread’s recent research has involved developing a play-based approach to supporting children’s writing. ‘Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study that a playful stimulus was far more effective than an instructional one.’ Children wrote longer and better-structured stories when they first played with dolls representing characters in the story. In the latest study, children first created their story with Lego*, with similar results. ‘Many teachers commented that they had always previously had children saying they didn’t know what to write about. With the Lego building, however, not a single child said this through the whole year of the project.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nghiên cứu gần đây của Whitebread đã tham gia phát triển một cách tiếp cận dựa trên trò chơi để hỗ trợ trẻ em viết chữ. ‘Nhiều học sinh tiểu học cảm thấy khó khăn, nhưng chúng tôi đã chỉ ra trong một nghiên cứu trước đây rằng sự kích thích bằng trò chơi hiệu quả hơn nhiều so với dùng một bài giảng’. Trẻ em đã viết những câu chuyện dài hơn và có cấu trúc tốt hơn khi lần đầu tiên chơi với búp bê - đại diện cho những nhân vật trong câu chuyện. Trong nghiên cứu mới nhất, trẻ em lần đầu tiên tạo ra câu chuyện với Lego với những kết quả tương tự. ‘Nhiều giáo viên nhận xét rằng trước đây luôn có những đứa trẻ nói rằng chúng không biết phải viết gì. Tuy nhiên, với lắp ghép Lego, không có đứa trẻ nào nói điều này trong suốt một năm thực hiện dự án’.

Whitebread, who directs PEDAL, trained as a primary school teacher in the early 1970s, when, as he describes, ‘the teaching of young children was largely a quiet backwater, untroubled by any serious intellectual debate or controversy.’ Now, the landscape is very different, with hotly debated topics such as school starting age.

Somehow the importance of play has been lost in recent decades. It’s regarded as something trivial, or even as something negative that contrasts with “work”. Let’s not lose sight of its benefits, and the fundamental contributions it makes to human achievements in the arts, sciences and technology. Let’s make sure children have a rich diet of play experiences.’

* Lego: coloured plastic building blocks and other pieces that can be joined together

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Whitebread, người chỉ đạo PEDAL, được đào tạo thành một giáo viên tiểu học vào đầu những năm 1970, khi đó theo sự mô tả của ông ‘việc dạy dỗ trẻ em phần lớn là một nơi yên tĩnh, không xảy ra bất kỳ tranh luận hay tranh cãi nào. Bây giờ, viễn cảnh rất khác, với các chủ đề tranh luận sôi nổi như độ tuổi bắt đầu đến trường. Bằng cách nào đó tầm quan trọng của trò chơi đã bị mất đi trong những thập kỷ gần đây.
 • Nó được coi như một thứ gì đó tầm thường, hoặc thậm chí là một thứ gì đó tiêu cực đối lập với ‘công việc’. Chúng ta không thể bỏ qua lợi ích và những đóng góp nền tảng của trò chơi cho những thành tựu mà con người đã đạt được trong nghệ thuật, khoa học và công nghệ. Hãy chắc chắn rằng trẻ em có những trải nghiệm trò chơi bổ ích và giá trị.

Questions 1-8

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.

Children's play

Uses of children’s play

building a ‘magical kingdom’ may help develop 1 ....................

board games involve 2 .................... and turn-taking

Recent changes affecting children’s play

populations of 3 .................... have grown

opportunities for free play are limited due to:

fear of 4 ....................

fear of 5 ....................

increased 6 .................... in schools

International policies on children’s play:

it is difficult to find 7 .................... to support new policies

research needs to study the impact of play on the rest of the child’s 8 ....................

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information given on the reading passage? In boxes 9-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

9. Children with good self-control are known to be likely to do well at school later on.

10. The way a child plays may provide information about possible medical problems.

11. Playing with dolls was found to benefit girls’ writing more than boys’ writing.

12. Children had problems thinking up ideas when they first created the story with Lego.

13. People nowadays regard children’s play as less significant than they did in the past.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR