Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Step Pyramid of Djoser" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The Step Pyramid of Djoser" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Step Pyramid of Djoser" IELTS READING

Questions 14-20

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number, i-ix, in boxes 14-20 on your answer sheet.

List of Headings

i. The areas and artefacts within the pyramid itself

ii. A difficult task for those involved

iii. A king who saved his people

iv. A single certainty among other less definite facts

v. An overview of the external buildings and areas

vi. A pyramid design that others copied

vii. An idea for changing the design of burial structures

viii. An incredible experience despite the few remains

ix. The answers to some unexpected questions

14. Paragraph A

15. Paragraph B

16. Paragraph C

17. Paragraph D

18. Paragraph E

19. Paragraph F

20. Paragraph G

The Step Pyramid of Djoser

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. The pyramids are the most famous monuments of ancient Egypt and still hold enormous interest for people in the present day. These grand, impressive tributes to the memory of the Egyptian kings have become linked with the country even though other cultures, such as the Chinese and Mayan, also built pyramids. The evolution of the pyramid form has been written and argued about for centuries. However, there is no question that, as far as Egypt is concerned, it began with one monument to one king designed by one brilliant architect: the Step Pyramid of Djoser at Saqqara.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Kim tự tháp bậc thang của Djoser
    • Kim tự tháp là di tích nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại và vẫn còn giữ được sự quan tâm to lớn của con người ngày nay. Những cống hiến lớn, ấn tượng này để tưởng nhớ các vị vua Ai Cập đã trở nên gắn kết với đất nước này mặc dù các nền văn hóa khác, chẳng hạn như Trung Quốc và Maya, cũng xây dựng kim tự tháp. Sự tiến hóa của hình thức kim tự tháp đã được viết và tranh luận trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, đối với Ai Cập, không có gì phải bàn cãi rằng kim tự tháp bắt đầu với một tượng đài cho một vị vua được thiết kế bởi một kiến trúc sư lỗi lạc: Kim tự tháp bậc thang của Djoser tại Saqqara.

B. Djoser was the first king of the Third Dynasty of Egypt and the first to build in stone. Prior to Djoser’s reign, tombs were rectangular monuments made of dried clay brick, which covered underground passages where the deceased person was buried. For reasons which remain unclear, Djoser’s main official, whose name was Imhotep, conceived of building a taller, more impressive tomb for his king by stacking stone slabs on top of one another, progressively making them smaller, to form the shape now known as the Step Pyramid. Djoser is thought to have reigned for 19 years, but some historians and scholars attribute a much longer time for his rule, owing to the number and size of the monuments he built.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Djoser là vị vua đầu tiên của vương triều thứ ba của Ai Cập và là người đầu tiên xây dựng kim tự tháp bằng đá. Trước triều đại của Djoser, các ngôi mộ là những di tích hình chữ nhật làm bằng gạch đất sét khô, bao phủ các lối đi ngầm nơi người đã khuất được chôn cất. Vì những lý do vẫn chưa rõ ràng, quan chức chính của Djoser, tên là Imhotep, đã lên ý tưởng xây dựng một lăng mộ cao hơn, ấn tượng hơn cho vị vua của mình bằng cách xếp chồng các phiến đá lên nhau, dần dần làm cho chúng nhỏ lại, để tạo thành hình dạng ngày nay được gọi là Kim tự tháp bậc thang. Djoser được cho là đã trị vì 19 năm, nhưng một số sử gia và học giả cho rằng thời gian cai trị của ông lâu hơn nhiều do số lượng và kích thước của các di tích mà ông đã xây dựng.

C. The Step Pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last century, and it is now known that the building process went through many different stages. Historian Marc Van de Mieroop comments on this, writing ‘Much experimentation was involved, which is especially clear in the construction of the pyramid in the center of the complex. It had several plans … before it became the first Step Pyramid in history, piling six levels on top of one another … The weight of the enormous mass was a challenge for the builders, who placed the stones at an inward incline in order to prevent the monument breaking up.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Kim tự tháp bậc thang đã được kiểm tra và nghiên cứu kỹ lưỡng trong thế kỷ qua, và hiện nay người ta biết rằng quá trình xây dựng đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Nhà sử học Marc Van de Mieroop nhận xét về điều này, viết rằng ‘Nhiều thử nghiệm đã được thực hiện, việc xây dựng kim tự tháp ở trung tâm của khu phức hợp đã rõ ràng. Có rất nhiều kế hoạch được đưa ra … trước khi nó trở thành Kim tự tháp bậc thang đầu tiên trong lịch sử, chồng chất sáu tầng lên nhau … Trọng lượng của khối khổng lồ này là một thách thức đối với những người xây dựng, những người đã đặt những viên đá ở một độ nghiêng hướng vào trong để ngăn chặn tượng đài bị phá vỡ. ‘

D. When finally completed, the Step Pyramid rose 62 meters high and was the tallest structure of its time. The complex in which it was built was the size of a city in ancient Egypt and included a temple, courtyards, shrines, and living quarters for the priests. It covered a region of 16 hectares and was surrounded by a wall 10.5 meters high. The wall had 13 false doors cut into it with only one true entrance cut into the south-east corner; the entire wall was then ringed by a trench 750 meters long and 40 meters wide. The false doors and the trench were incorporated into the complex to discourage unwanted visitors. If someone wished to enter, he or she would have needed to know in advance how to find the location of the true opening in the wall. Djoser was so proud of his accomplishment that he broke the tradition of having only his own name on the monument and had Imhotep’s name carved on it as well.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Cuối cùng, khi hoàn thành, Kim tự tháp bậc thang đã cao 62 mét và là công trình kiến trúc cao nhất vào thời đó. Khu phức hợp mà nó được xây dựng có quy mô của một thành phố ở Ai Cập cổ đại và bao gồm một ngôi đền, sân, đền thờ và khu sinh hoạt cho các linh mục. Nó có diện tích 16 hec-ta và được bao quanh bởi một bức tường cao 10,5 mét. Bức tường có 13 cánh cửa giả, nhưng trong đó chỉ có một lối vào thật góc đông nam; toàn bộ bức tường sau đó được bao quanh bởi một rãnh dài 750 m và rộng 40 m. Những cánh cửa giả và đường hào được kết hợp vào khu phức hợp để làm nản lòng những vị khách không mong muốn. Nếu ai đó muốn vào, người đó cần phải biết trước cách tìm vị trí của cánh của thực sự trên bức tường. Djoser tự hào về thành tích của mình khi ông đã phá vỡ truyền thống chỉ có tên riêng của mình trên đài kỷ niệm và có cả tên của Imhotep được khắc trên đó.

E. The burial chamber of the tomb, where the king’s body was laid to rest, was dug beneath the base of the pyramid, surrounded by a vast maze of long tunnels that had rooms off them to discourage robbers. One of the most mysterious discoveries found inside the pyramid was a large number of stone vessels. Over 40,000 of these vessels, of various forms and shapes, were discovered in storerooms off the pyramid’s underground passages. They are inscribed with the names of rulers from the First and Second Dynasties of Egypt and made from different kinds of stone. There is no agreement among scholars and archaeologists on why the vessels were placed in the tomb of Djoser or what they were supposed to represent. The archaeologist Jean-Philippe Lauer, who excavated most of the pyramid and complex, believes they were originally stored and then give a ‘proper burial’ by Djoser in his pyramid to honor his predecessors. There are other historians, however, who claim the vessels were dumped into the shafts as yet another attempt to prevent grave robbers from getting to the king’s burial chamber.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các ngăn chôn cất của lăng mộ nơi mà thân thể của nhà vua được đặt yên nghỉ được đào sâu bên dưới nền của Kim tự tháp, được bao quanh bởi một mê cung các đường hầm dài có các phòng trống để ngăn cản bọn cướp. Một trong những khám phá bí ẩn nhất được phát hiện bên trong kim tự tháp là số lượng lớn tàu thuyền bằng đá. Hơn 40 ngàn tàu thuyền với nhiều loại hình và kiểu dáng, được khám phá trong kho chứa cách xa hẳn các lối đi ngầm của Kim tự tháp. Chúng được ghi tên của người trị vì từ triều đại thứ nhất và thứ 2 của Ai Cập và được làm từ các loại đá khác nhau. Không có tranh cãi nào giữa các học giả và nhà khảo cổ về việc tại sao các tàu thuyền được đặt trong mồ của Djoser hay là chúng đại diện cho điều gì. Nhà khảo cổ Jean-Philippe Lauer người đã khai quật hầu hết các Kim tự tháp và khu phức hợp, tin rằng chúng đầu tiên là được Djoser lưu trữ và sau đó ban tặng việc chôn cất thích hợp để tôn vinh những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, cũng có các nhà lịch sử khác cho là các tàu thuyền được đổ đống trong các hầm cho đến nay là một nỗ lực khác để ngăn chặn các tên trộm mồ mả khỏi phòng chôn cất nhà vua.

F. Unfortunately, all of the precautions and intricate design of the underground network did not prevent ancient robbers from finding a way in. Djoser’s grave goods, and even his body, were stolen at some point in the past and all archaeologists found were a small number of his valuables overlooked by the thieves. There was enough left throughout the pyramid and its complex, however, to astonish and amaze the archaeologists who excavated it.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thật không may, tất cả các thiết kế phức tạp và phòng ngừa của hệ thống ngầm đã không ngăn được các tên trộm xưa tìm đường lẻn vào trong. Các vật phẩm trong mộ của Djoser thậm chí là thân thể ông ta cũng bị lấy cắp vào một thời điểm nào đó trong quá khứ và tất cả các những thứ nhà khảo cổ học tìm thấy là những vật phẩm giá trị nhỏ mà các tên trộm đã bỏ qua. Tuy nhiên vẫn còn đủ các vật phẩm còn lại trên khắp các kim tự tháp và khu phức hợp của nó làm cho các nhà khảo cổ khai quật chúng ngạc nhiên và kinh ngạc.

G. Egyptologist Miroslav Verner writes, ‘Few monuments hold a place in human history as significant as that of the Step Pyramid in Saqqara … It can be said without exaggeration that this pyramid complex constitutes a milestone in the evolution of monumental stone architecture in Egypt and in the world as a whole.’ The Step Pyramid was a revolutionary advance in architecture and became the archetype which all the other great pyramid builders of Egypt would follow.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Egyptologist Miroslav Verner viết, “ Một vài lăng mộ vẫn giữ quan trọng như Kim tự tháp bậc thang ở Saqqara trong lịch sử loài người . Không nói quá thì khu phức hợp kim tự tháp này làm nên một thiên niên kỷ trong tiến trình phát triển của kiến trúc lăng mộ đá ở Ai Cập và trên thế giới nói chung. Kim tự tháp bậc thang là một tiến bộ mang tính cách mạng trong kiến trúc và trở nên một khuôn mẫu các mà các nhà xây dựng Kim tự tháp lớn khác của Ai cập noi theo.

Questions 21-24

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 21-24 on your answer sheet.

The Step Pyramid of Djoser

The complex that includes the Step Pyramid and its surroundings is considered to be as big as an Egyptian 21 ………………….. of the past. The area outside the pyramid included accommodation that was occupied by 22 ………………….., along with many other buildings and features.

A wall ran around the outside of the complex and a number of false entrances were built into this. In addition, a long 23 ………………….. encircled the wall. As a result, any visitors who had not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid grounds unless they knew the 24 ………………….. of the real entrance.

Questions 25-26

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet.

Which TWO of the following points does the writer make about King Djoser?

A. Initially he had to be persuaded to build in stone rather than clay.

B. There is disagreement concerning the length of his reign.

C. He failed to appreciate Imhotep’s part in the design of the Step Pyramid.

D. A few of his possessions were still in his tomb when archaeologists found it.

E. He criticised the design and construction of other pyramids in Egypt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR