Dịch + Giải thích từ mới Passage "Henry Moore (1898-1986)" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Henry Moore (1898-1986)" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Henry Moore (1898-1986)" IELTS READING

Henry Moore (1898-1986)

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The British sculptor Henry Moore was a leading figure in the 20th-century art world

Henry Moore was born in Castleford, a small town near Leeds in the north of England. He was the seventh child of Raymond Moore and his wife Mary Baker. He studied at Castleford Grammar School from 1909 to 1915, where his early interest in art was encouraged by his teacher Alice Gostick. After leaving school, Moore hoped to become a sculptor, but instead he complied with his father’s wish that he train as a schoolteacher. He had to abandon his training in 1917 when he was sent to France to fight in the First World War.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Henry Moore (1898-1986)
 • Nhà điêu khắc người Anh Henry Moore là một biểu tượng hàng đầu trong giới mỹ thuật thế kỉ 20
  • Henry Moore sinh ra ở Castleford, một thị trấn nhỏ gần thành phố Leeds ở phía bắc nước Anh. Ông là con thứ bảy của Raymond Moore và bà Mary Baker. Ông học tại trường Ngữ pháp Castleford từ năm 1909 đến 1915, nơi mà niềm yêu thích của ông đối với nghệ thuật được giáo viên Alice Gostick khuyến khích. Sau khi rời trường, Moore hy vọng trở thành một nhà điêu khắc, nhưng thay vào đó, ông đã làm theo mong muốn của cha mình và trở thành một giáo viên. Sau đó vào năm 1917, ông phải bỏ sự nghiệp nhà giáo của mình để tham gia quân đội và tham chiến ở Pháp trong Thế Chiến I.

After the war, Moore enrolled at the Leeds School of Art, where he studied for two years. In his first year, he spent most of his time drawing. Although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. At the end of that year, he passed the sculpture examination and was awarded a scholarship to the Royal College of Art in London. In September 1921, he moved to London and began three years of advanced study in sculpture.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sau chiến tranh, Moore đăng ký học tại Trường Nghệ thuật Leeds và dành 2 năm học ở đây. Trong năm đầu tiên, ông dành phần lớn thời gian để vẽ. Mặc dù ông muốn học điêu khắc, nhưng phải đến năm hai trường mới phân bổ giáo viên dạy môn học này. Vào cuối năm đó, ông đã vượt qua kỳ thi điêu khắc và được trao học bổng đến học tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia ở London. Vào tháng 9 năm 1921, ông chuyển đến London và bắt đầu ba năm học nâng cao về điêu khắc.

Alongside the instruction he received at the Royal College, Moore visited many of the London museums, particularly the British Museum, which had a wide-ranging collection of ancient sculpture. During these visits, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. As he became increasingly interested in these ‘primitive’ forms of art, he turned away from European sculptural traditions.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bên cạnh những bài học ông có được tại Đại học Hoàng gia, Moore đã đến thăm nhiều bảo tàng ở Luân Đôn, đặc biệt là Bảo tàng Anh Quốc, nơi có một bộ sưu tập nhiều các tác phẩm điêu khắc cổ đại. Trong những chuyến thăm này, ông đã khám phá ra sức mạnh và vẻ đẹp của điêu khắc Ai Cập và châu Phi cổ đại. Khi ông ngày càng thích thú với những hình thức nghệ thuật “nguyên thủy” này, ông dần quay lưng lại với truyền thống điêu khắc châu Âu.

After graduating, Moore spent the first six months of 1925 travelling in France. When he visited the Trocadero Museum in Paris, he was impressed by a cast of a Mayan* sculpture of the rain spirit. It was a male reclining figure with its knees drawn up together, and its head at a right angle to its body. Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed. He himself started carving a variety of subjects in stone, including depiction of reclining women, mother-and-child groups, and masks.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sau khi tốt nghiệp, Moore dành sáu tháng đầu năm 1925 đi du lịch ở Pháp. Khi đến thăm Bảo tàng Trocadero ở Paris, ông đã thật sự ấn tượng bởi một loạt những điêu khắc về thần mưa của người Maya. Đó là hình ảnh một người đàn ông nằm ngửa hai chân vắt chéo lên nhau, và đầu ngả về bên phải của thân người. Moore trở nên say mê với tác phẩm điêu khắc đá này, thứ mà ông nghĩ có một sức mạnh và sự độc đáo mà không có tác phẩm điêu khắc đá nào khác sở hữu. Bản thân ông bắt đầu chạm khắc nhiều đối tượng khác nhau bằng đá, bao gồm phụ nữ, mẹ và con, hay những chiếc mặt nạ.

Moore’s exceptional talent soon gained recognition, and in 1926 he started work as a sculpture instructor at the Royal College. In 1933, he became a member of a group of young artists called Unit One. The aim of the group was to convince the English public of the merits of the emerging international movement in modern art and architecture.

Aroundthis time, Moore moved away from the human figure to experiment with abstract shapes. In 1931, he held an exhibition at the Leicester Galleries in London. His work was enthusiastically welcomed by fellow sculptors, but the reviews in the press were extremely negative and turned Moore into a notorious figure. There were calls for his resignation from the Royal College, and the following year, when his contract expired, he left to start a sculpture department at the Chelsea School of Art in London.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Tài năng đặc biệt của Moore đã sớm được công nhận, và vào năm 1926, ông bắt đầu làm giảng viên điêu khắc tại Đại học Hoàng gia. Năm 1933, ông trở thành thành viên của một nhóm nghệ sĩ trẻ tên là Unit One. Mục đích của nhóm là thuyết phục công chúng Anh về giá trị của phong trào quốc tế mới nổi trong nghệ thuật và kiến trúc hiện đại.
 • Khoảng thời gian này, Moore rời xa hình tượng người để thử nghiệm với các hình thù trừu tượng. Vào năm 1913, ông tổ chức một cuộc triển lãm tại Phòng trưng bày Leicester ở Luân Đôn. Tác phẩm của ông được các nhà điêu khắc đồng nghiệp đón nhận nhiệt tình nhưng các đánh giá trên báo chí thì cực kỳ tiêu cực và làm cho Moore trở thành nhân vật tai tiếng. Có các cuộc kêu gọi ông ta từ chức tại trường đại học Hoàng Gia và năm sau đó lúc mà hợp đồng của ông hết hạn, ông rời đi để mở khoa điêu khắc tại trường nghệ thuật Chelsea tại Luân Đôn.

Throughout the 1930s, Moore did not show any inclination to please the British public. He became interested in the paintings of the Spanish artist Pablo Picasso, whose work inspired him to distort the human body in a radical way. At times, he seemed to abandon the human figure altogether. The pages of his sketchbooks from this period show his ideas for abstract sculptures that bore little resemblance to the human form.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Suốt những năm 1930, Moore không hề tỏ ra có chiều hướng muốn làm hài lòng công chúng Anh. Ông bắt đầu trở nên thích thú với tranh của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Pablo Picasso, tác phẩm của Picasso đã truyền cảm hứng cho ông bóp méo cơ thể người theo một cách triệt để. Có lúc, ông dường như từ bỏ hình tượng người hoàn toàn. Những trang giấy vẽ phác thảo thời kỳ này cho thấy các ý tưởng về điêu khắc trừu tượng có mang chút dáng vẻ hình người.

In 1940, during the Second World War, Moore stopped teaching at the Chelsea School and moved to a farmhouse about 20 miles north of London. A shortage of materials forced him to focus on drawing. He did numerous small sketches of Londoners, later turning these ideas into large coloured drawings in his studio. In 1942, he returned to Castleford to make a series of sketches of the miners who worked there.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vào năm 1940, trong suốt thế chiến thứ hai, Moore ngưng dạy tại trường Chelsea và chuyển đến một nông trại cách Luân Đôn khoảng 20 dặm về phía bắc. Tình trạng thiếu nguyên liệu buộc ông ấy phải tập trung vào việc vẽ. Ông đã thực hiện nhiều phát họa nhỏ về người Luân Đôn, sau đó biến những ý tưởng này thành những bức vẽ màu lớn trong xưởng vẽ của mình. Vào năm 1942, ông quay trở về Castleford để thực hiện một loạt phát thảo về những người thợ mỏ là việc ở đó.

In 1944, Harlow, a town near London, offered Moore a commission for a sculpture depicting a family. The resulting work signifies a dramatic change in Moore’s style, away from the experimentation of the 1930s towards a more natural and humanistic subject matter. He did dozens of studies in clay for the sculpture, and these were cast in bronze and issued in editions of seven to nine copies each. In this way, Moore’s work became available to collectors all over the world. The boost to his income enabled him to take on ambitious projects and start working on the scale he felt his sculpture demanded.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vào năm 1944, Harlow, một thị trấn gần Luân Đôn đề nghị ông thực hiện một bức điêu khắc mô tả một gia đình. Tác phẩm kết quả biểu hiện một sự thay đổi rõ rệt trong phong cách của Moore, rời xa thử nghiệm của những năm 1930 để hướng về chủ đề tự nhiên và con người hơn. Ông thực hiện hàng tá các nghiên cứu điêu khắc bằng đất sét và chúng được đúc bằng đồng và được phát hành thành bảy đến chín phiên bản mỗi tác phẩm. Bằng cách này, tác phẩm của Moore đã có sẵn cho các nhà sưu tập toàn thế giới. Việc tăng thu nhập cho phép ông ta thực hiện dự án đầy tham vọng và bắt đầu làm việc ở quy mô mà ông thấy rằng cần cho các tác phẩm điêu khắc của mình.

Critics who had begun to think that Moore had become less revolutionary were proven wrong by the appearance, in 1950, of the first of Moore’s series of standing figures in bronze, with their harsh and angular pierced forms and distinct impression of menace. Moore also varied his subject matter in the 1950s with such works as Warrior with Shield and Falling Warrior. These were rare examples of Moore’s use of the male figure and owe something to his visit to Greece in 1951, when he had the opportunity to study ancient works of art.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các nhà phê bình bắt đầu cho rằng Moore ngày càng trở nên ít có tính cách mạng đã được chứng minh là sai, khi xuất hiện bức tượng đầu tiên về một loạt các tượng đứng bằng đồng vào năm 1950, có hình dạng được khoét lỗ góc cạnh và thô kệch và ấn tượng rõ ràng về sự đe dọa. Moore cũng thay đổi chủ đề vào những năm 1950 với những tác phẩm như Chiến binh cầm khiên và Chiến binh ngã xuống. Những tác phẩm này là những ví dụ rất hiếm về việc sử dụng các nhân vật nam của Moore và nhờ chuyến đi thăm Hy Lạp vào năm 1951, ông đã có cơ hội nghiên cứu về các tác phẩm nghệ thuật cổ đại.

In his final years, Moore created the Henry Moore Foundation to promote art appreciation and to display his work. Moore was the first modern English sculptor to achieve international critical acclaim and he is still regarded as one of the most important sculptors of the 20th century.

*Mayan: belonging to an ancient civilisation that inhabited parts of current-day Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador and Honduras.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trong những năm cuối đời, Moore đã tạo ra quỹ Henry Moore để nâng cao sự thưởng thức nghệ thuật và để trưng bày tác phẩm của ông. Moore là nhà điêu khắc đương đại người Anh đầu tiên đạt được sự hoan nghênh của giới phê bình quốc tế và ông vẫn được xem như là một trong những nhà điêu khắc quan trọng của thế kỷ 20.
 • *Người Maya: thuộc nền văn minh cổ đại sinh sống ở các vùng của Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador và Honduras ngày nay.

Questions 1-7

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 1? In boxes 1-7 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. On leaving school, Moore did what his father wanted him to do.

2. Moore began studying sculpture in his first term at the Leeds School of Art.

3. When Moore started at the Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent.

4. Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London Museums.

5. The Trocadero Museum’s Mayan sculpture attracted a lot of public interest.

6. Moore thought the Mayan sculpture was similar in certain respects to other stone sculptures.

7. The artists who belonged to Unit One wanted to make modern art and architecture more popular.

Questions 8-13

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet.

Moore’s career as an artist

1930s

Moore’s exhibition at the Leicester Galleries is criticised by the press

Moore is urged to offer his 8………………… and leave the Royal College.

1940s

Moore turns to drawing because 9…………………. for sculpting are not readily available

While visiting his hometown, Moore does some drawings of 10………………….

Moore is employed to produce a sculpture of a 11…………………

12………………. start to buy Moore’s work

Moore’s increased 13…………………. makes it possible for him to do more ambitious sculptures

1950s

Moore’s series of bronze figures marks a further change in his style.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR