Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Swiffer" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0 "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The Swiffer" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Swiffer" IELTS READING

The Swiffer

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

For a fascinating tale about creativity, look at a cleaning product called the Swiffer and how it came about, urges writer Jonah Lehrer. In the story of the Swiffer, he argues, we have the key elements in producing breakthrough ideas: frustration, moments of insight and sheer hard work. The story starts with a multinational company which had invented products for keeping homes spotless, and couldn’t come up with better ways to clean floors, so it hired designers to watch how people cleaned. Frustrated after hundreds of hours of observation, they one day noticed a woman do with a paper towel what people do all the time: wipe something up and throw it away. An idea popped into lead designer Harry West’s head: the solution to their problem was a floor mop with a disposable cleaning surface. Mountains of prototypes and years of teamwork later, they unveiled the Swiffer, which quickly became a commercial success.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Để có một câu chuyện hấp dẫn về sự sáng tạo, hãy nhìn vào một sản phẩm làm sạch có tên Swiffer và nó ra đời như thế nào, nhà văn Jonah Lehrer thôi thúc. Trong câu chuyện của Swiffer, ông ấy lập luận, chúng ta có những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra những ý tưởng đột phá: sự tuyệt vọng, khoảnh khắc sáng suốt và làm việc chăm chỉ. Câu chuyện bắt đầu từ một công ty đa quốc gia đã phát minh ra các sản phẩm để giữ cho ngôi nhà sạch sẽ không tì vết và không thể tìm ra cách tốt hơn để làm sạch sàn nhà, vì vậy họ đã thuê các nhà thiết kế để xem mọi người làm sạch như thế nào. Thất vọng sau hàng trăm giờ quan sát, một ngày nọ, họ nhận thấy một người phụ nữ thường làm với chiếc khăn giấy, điều mà mọi người thường làm: lau thứ gì đó và vứt nó đi. Một  ý tưởng nảy ra trong đầu nhà thiết kế Harry West: giải pháp cho vấn đề của họ là cây lau sàn với bề mặt lau dùng một lần. Hàng loạt nguyên mẫu và nhiều năm làm việc nhóm sau đó, họ đã cho ra mắt chiếc Swiffer, nhanh chóng trở thành một thành công về mặt thương mại.

Lehrer, the author of Imagine, a new book that seeks to explain how creativity works, says this study of the imagination started from a desire to understand what happens in the brain at the moment of sudden insight. ‘But the book definitely spiraled out of control,’ Lehrer says. ‘When you talk to creative people, they’ll tell you about the ‘eureka’* moment, but when you press them they also talk about the hard work that comes afterwards, so I realised I needed to write about that, too. And then I realised I couldn’t just look at creativity from the perspective of the brain, because it’s also about the culture and context, about the group and the team and the way we collaborate.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Lehrer, tác giả của Imagine, một cuốn sách mới tìm cách giải thích cách thức hoạt động của sự sáng tạo, cho biết nghiên cứu về trí tưởng tượng này bắt đầu từ mong muốn hiểu những gì xảy ra trong não bộ khi chúng ta bất ngờ nhận ra được điều gì đó. Nhưng cuốn sách chắc chắn đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Lehrer nói. ‘Khi bạn nói chuyện với những người sáng tạo, họ sẽ nói với bạn về khoảnh khắc’ eureka ‘ (khoảnh khắc “tìm ra rồi” khi chúng ta đột nhiên nhận ra điều gì đó), nhưng khi bạn thúc giục, họ cũng nói về sự chăm chỉ sau đó, vì vậy tôi nhận ra mình cũng cần phải viết về điều đó. Và sau đó tôi nhận ra rằng mình không thể chỉ nhìn sự sáng tạo từ góc độ của bộ não, bởi vì nó còn là về văn hóa và bối cảnh, về nhóm và đội và cách chúng ta cộng tác. “

When it comes to the mysterious process by which inspiration comes into your head as if from nowhere, Lehrer says modern neuroscience has produced a ‘first draft’ explanation of what is happening in the brain. He writes of how burnt-out American singer Bob Dylan decided to walk away from his musical career in 1965 and escape to a cabin in the woods, only to be overcome by a desire to write. Apparently ‘Like a Rolling Stone’ suddenly flowed from his pen. ‘It’s like a ghost is writing a song,’ Dylan has reportedly said. ‘It gives you the song and it goes away.’ But it’s no ghost, according to Lehrer.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khi nói đến quá trình bí ẩn mà cảm hứng đến trong đầu bạn như thể không biết từ đâu, Lehrer cho biết khoa học thần kinh hiện đại đã đưa ra ‘bản thảo đầu tiên’ giải thích về những gì đang xảy ra trong não. Ông viết về việc ca sĩ người Mỹ Bob Dylan mỏi mệt đã quyết định từ bỏ sự nghiệp âm nhạc của mình vào năm 1965 và trốn vào một căn nhà gỗ trong rừng, chỉ để thỏa mong muốn được viết. Rõ ràng ‘Like a Rolling Stone’ đột nhiên chảy ra từ cây bút của anh ấy. ‘Giống như một con ma đang viết một bài hát’ Dylan đã nói. Nó cho bạn bài hát và nó biến mất. Nhưng đó không phải là ma, theo Lehrer.

Instead, the right hemisphere of the brain is assembling connections between past influences and making something entirely new. Neuroscientists have roughly charted this process by mapping the brains of people doing word puzzles solved by making sense of remotely connecting information. For instance, subjects are given three words – such as ‘age’, ‘mile’ and ‘sand’ – and asked to come up with a single word that can precede or follow each of them to form a compound word. (It happens to be ‘stone’.) Using brain-imaging equipment, researchers discovered that when people get the answer in an apparent flash of insight, a small fold of tissue called the anterior superior temporal gyrus suddenly lights up just beforehand. This stays silent when the word puzzle is solved through careful analysis. Lehrer says that this area of the brain lights up only after we’ve hit the wall on a problem. Then the brain starts hunting through the ‘filing cabinets of the right hemisphere’ to make the connections that produce the right answer.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thay vào đó, bán cầu não phải đang tập hợp các kết nối giữa những ảnh hưởng trong quá khứ và tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới. Các nhà khoa học thần kinh đã sơ bộ lập biểu đồ quá trình này bằng cách lập bản đồ não của những người giải các câu đố chữ bằng cách kết nối thông tin từ xa. Ví dụ, các chủ thể được cho ba từ – chẳng hạn như ‘tuổi’, ‘dặm’ và ‘cát’ – và được yêu cầu tìm một từ duy nhất có thể đứng trước hoặc theo sau mỗi từ để tạo thành một từ ghép. Nó hóa ra là ‘đá’. Sử dụng thiết bị hình ảnh não, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi mọi người có được câu trả lời trong nháy mắt, một nếp gấp nhỏ của mô được gọi là con quay thái dương phía trước đột ngột sáng lên ngay trước đó. Chúng không phản ứng gì khi câu đố từ được giải quyết thông qua phân tích cẩn thận. Lehrer nói rằng vùng não này chỉ sáng lên sau khi chúng ta đụng phải một vấn đề. Sau đó, bộ não bắt đầu tìm kiếm thông qua các ngăn chứa hồ sơ của bán cầu phải để tạo ra các kết nối tạo ra câu trả lời đúng.

Studies have demonstrated it’s possible to predict a moment of insight up to eight seconds before it arrives. The predictive signal is a steady rhythm of alpha waves emanating from the brain’s right hemisphere, which are closely associated with relaxing activities. ‘When our minds are at ease-when those alpha waves are rippling through the brain – we’re more likely to direct the spotlight of attention towards that stream of remote associations emanating from the right hemisphere,’ Lehrer writes. ‘In contrast, when we are diligently focused, our attention tends to be towards the details of the problems we are trying to solve.’ In other words, then we are less likely to make those vital associations. So, heading out for a walk or lying down are important phases of the creative process, and smart companies know this. Some now have a policy of encouraging staff to take time out during the day and spend time on things that at first glance are unproductive (like playing a PC game), but day-dreaming has been shown to be positively correlated with problem-solving. However, to be more imaginative, says Lehrer, it’s also crucial to collaborate with people from a wide range of backgrounds because if colleagues are too socially intimate, creativity is stifled.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các nghiên cứu đã chứng minh rằng có thể dự đoán một khoảnh khắc như vậy lên đến tám giây trước khi nó đến. Tín hiệu tiên đoán là một nhịp điệu ổn định của sóng alpha phát ra từ bán cầu não phải, có liên quan chặt chẽ với các hoạt động thư giãn. Lehrer viết: “Khi tâm trí của chúng ta thoải mái khi những làn sóng alpha đó lướt qua não – chúng ta có nhiều khả năng hướng sự chú ý vào luồng liên kết từ xa phát ra từ bán cầu não phải. Ngược lại, khi chúng ta siêng  năng tập trung, sự chú ý của chúng ta có xu hướng hướng đến các chi tiết của vấn đề mà chúng ta đang cố gắng giải quyết.” Nói cách khác, chúng ta ít có khả năng thực hiện những liên kết quan trọng đó. Vì vậy, ra ngoài đi dạo hoặc nằm dài là những giai đoạn quan trọng của quá trình sáng tạo và các công ty thông minh biết điều này. Một số hiện có chính sách khuyến khích nhân viên dành thời gian trong ngày và dành thời gian cho những việc thoạt nhìn không mang lại hiệu quả (như chơi một trò chơi PC), nhưng mộng tưởng đã được chứng minh là có tương quan thuận với việc giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, để trở nên giàu trí tưởng tượng hơn, Lehrer nói, điều quan trọng là phải cộng tác với những người từ nhiều nguồn gốc khác nhau bởi vì nếu các đồng nghiệp quá thân thiết về mặt xã hội, khả năng sáng tạo sẽ bị kìm hãm.

Creativity, it seems, thrives on serendipity. American entrepreneur Steve Jobs believed so. Lehrer describes how at Pixar Animation, Jobs designed the entire workplace to maximise the chance of strangers bumping into each other, striking up conversations and learning from one another. He also points to a study of 766 business graduates who had gone on to own their own companies. Those with the greatest diversity of acquaintances enjoyed far more success. Lehrer says he has taken all this on board, and despite his inherent shyness, when he’s sitting next to strangers on a plane or at a conference, forces himself to initiate conversations. As for predictions that the rise of the Internet would make the need for shared working space obsolete, Lehrer says research shows the opposite has occurred; when people meet face-to-face, the level of creativity increases. This is why the kind of place we live in is so important to innovation. According to theoretical physicist Geoffrey West, when corporate institutions get bigger, they often become less receptive to change. Cities, however, allow our ingenuity to grow by pulling huge numbers of different people together, who then exchange ideas. Working from the comfort of our homes may be convenient, therefore, but it seems we need the company of others to achieve our finest ‘eureka’ moments.

Glossary:

Eureka: In ancient Greek, the meaning was 'I have found!'. Now it can be used when people suddenly find the solution to a difficult problem and want to celebrate.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có vẻ như sự sáng tạo phát triển dựa trên sự tình cờ. Doanh nhân người Mỹ Steve Jobs đã tin như vậy. Lehrer mô tả cách tại Pixar Animation, Jobs đã thiết kế toàn bộ nơi làm việc để tối đa hóa khả năng những người lạ chạm mặt nhau, bắt đầu các cuộc trò chuyện và học hỏi lẫn nhau. Ông cũng chỉ ra một nghiên cứu về 766 sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh đã tiếp tục sở hữu các công ty của riêng họ. Những người có sự đa dạng về người quen lớn nhất sẽ thành công hơn nhiều. Lehrer nói rằng anh ấy đã thực hiện tất cả những điều này trên máy bay, và mặc dù vốn có tính nhút nhát, nhưng khi ngồi cạnh người lạ trên máy bay hoặc tại một hội nghị, anh ấy buộc mình phải bắt đầu các cuộc trò chuyện. Đối với những dự đoán rằng sự gia tăng của Internet sẽ khiến nhu cầu về không gian làm việc chung trở nên lỗi thời, Lehrer nói rằng nghiên cứu cho thấy điều ngược lại đã xảy ra; khi mọi người gặp mặt trực tiếp, mức độ sáng tạo tăng lên. Đây là lý do tại sao loại nơi chúng ta sống lại rất quan trọng đối với sự đổi mới. Theo nhà vật lý lý thuyết Geoffrey West, khi các tổ chức doanh nghiệp lớn hơn, họ thường trở nên kém tiếp thu với sự thay đổi. Tuy nhiên, các thành phố cho phép sự sáng tạo của chúng ta phát triển bằng cách kéo một số lượng lớn những người khác nhau lại với nhau, sau đó họ sẽ trao đổi ý tưởng. Do đó, làm việc thoải mái trong nhà của chúng ta có thể thuận tiện, nhưng có vẻ như chúng ta cần sự đồng hành của những người khác để đạt được những khoảnh khắc ‘eureka’ tốt nhất của mình.
  • Bảng chú giải:
  • Eureka: Trong tiếng Hy Lạp cổ đại, nghĩa là 'Tôi đã tìm thấy!'. Bây giờ nó có thể được sử dụng khi mọi người đột nhiên tìm ra giải pháp cho một vấn đề khó khăn và muốn ăn mừng.

Questions 27-30

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 27-30 on your answer sheet.

27. What are we told about the product called a ‘Swifter’?

A. Its designers had little experience working with household objects.

B. Once the idea for it was conceived, it did not take long to develop.

C. It achieved profits beyond the manufacturer’s expectations.

D. Its design was inspired by a common housework habit.

28. When Jonah Lehrer began writing his book,

A. he had not intended to focus on creativity.

B. he ended up revising his plans for the content.

C. he was working in a highly creative environment.

D. he was driven by his own experience of the ‘eureka’ moment.

29. Lehrer refers to the singer Bob Dylan in order to

A. illustrate how ideas seem spontaneous.

B. exemplify ways in which we might limit our inventiveness.

C. contrast different approaches to stimulating the imagination.

D. propose particular approaches to regaining lost creativity.

30. What did neuroscientists discover from the word puzzle experiment?

A. Memories are easier to retrieve when they are more meaningful.

B. An analytical approach to problem-solving is not necessarily effective.

C. One part of the brain only becomes active when a connection is made suddenly.

D. Creative people tend to take a more instinctive approach to solving language problems.

Questions 31-34

Complete each sentence with the correct ending, A-G, below. Write the correct letter, A-G, in boxes 31-34 on your answer sheet.

31. Scientists know a moment of insight is coming

32. Mental connections are much harder to make

33. Some companies require their employees to stop working

34. A team will function more successfully

A. when people are not too familiar with one another.

B. because there is greater activity in the right side of the brain.

C. if people are concentrating on the specifics of a problem.

D. so they can increase the possibility of finding answers.

E. when people lack the experience required for problem-solving.

F. when the brain shows strong signs of distraction.

G. when both hemispheres of the brain show activity.

Questions 35-39

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 35-39 on your answer sheet.

How other people influence our creativity

Steve Jobs

made changes to the (35)……………………… to encourage interaction at Pixar.

Lehrer

company owners must have a wide range of (36)………………………. to do well.

it’s important to start (37)………………………. with new people

the (38)………………………….. has not replaced the need for physical contact.

Geoffrey West

living in (39)……………………………….. encourages creativity.

Question 40

Choose the correct letter; A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 40 on your answer sheet.

40. Which of the following is the most suitable title for Reading Passage 3?

A. Understanding what drives our moments of inspiration

B. Challenging traditional theories of human creativity

C. Creative solutions for enhancing professional relationships

D. How the future is shaped by innovative ideas and inspired people.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR