Dịch + Giải thích từ mới Passage "The thylacine" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0 "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The thylacine" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The thylacine" IELTS READING

The thylacine

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The extinct thylacine, also known as the Tasmanian tiger, was a marsupial* that bore a superficial resemblance to a dog. Its most distinguishing feature was the 13-19 dark brown stripes over its back, beginning at the rear of the body and extending onto the tail. The thylacine’s average nose-to-tail length for adult males was 162.6 cm, compared to 153.7 cm for females.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Loài thylacine đã tuyệt chủng, còn được gọi là hổ Tasmania, là một loài thú có túi có bề ngoài rất giống chó. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là 13-19 sọc màu nâu sẫm trên lưng, bắt đầu ở phía sau cơ thể và kéo dài đến đuôi. Chiều dài đuôi noseto trung bình của con đực trưởng thành là 162,6 cm, còn con cái là 153,7 cm.

The thylacine appeared to occupy most types of terrain except dense rainforest, with open eucalyptus forest thought to be its prime habitat. In terms of feeding, it was exclusively carnivorous, and its stomach was muscular with an ability to distend so that it could eat large amounts of food at one time, probably an adaptation to compensate for long periods when hunting was unsuccessful and food scarce. The thylacine was not a fast runner and probably caught its prey by exhausting it during a long pursuit. During long-distance chases, thylacines were likely to have relied more on scent than any other sense. They emerged to hunt during the evening, night and early morning and tended to retreat to the hills and forest for shelter during the day. Despite the common name ‘tiger’, the thylacine had a shy, nervous temperament. Although mainly nocturnal, it was sighted moving during the day and some individuals were even recorded basking in the sun.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thylacine dường như sống ở hầu hết các loại địa hình ngoại trừ rừng nhiệt đới rậm rạp, gồm rừng bạch đàn – môi trường sống chính của nó. Về cách kiếm ăn, nó là loài ăn thịt độc nhất, và dạ dày của nó rất cơ bắp với khả năng co bóp để có thể ăn một lượng lớn thức ăn cùng một lúc, có lẽ là một sự thích nghi để bù đắp cho thời gian dài chúng săn bắn không thành công và thức ăn khan hiếm. Thylacine không phải là kẻ chạy nhanh và có lẽ đã tóm gọn con mồi bằng cách dùng hết sức để truy đuổi dài. Trong các cuộc rượt đuổi đường dài, thylacines có khả năng dựa vào mùi hương nhiều hơn bất kỳ giác quan nào khác. Chúng xuất hiện vào buổi tối, đêm và sáng sớm và có xu hướng rút lên đồi và rừng để trú ẩn vào ban ngày. Mặc dù có tên chung là “hổ”, thylacine có tính khí nhút nhát, lo lắng. Mặc dù chủ yếu hoạt động về đêm, nó được quan sát thấy di chuyển vào ban ngày và một số cá thể thậm chí còn phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.

The thylacine had an extended breeding season from winter to spring, with indications that some breeding took place throughout the year. The thylacine, like all marsupials, was tiny and hairless when born. Newborns crawled into the pouch on the belly of their mother, and attached themselves to one of the four teats, remaining there for up to three months. When old enough to leave the pouch, the young stayed in a lair such as a deep rocky cave, well-hidden nest or hollow log, whilst the mother hunted.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thylacine có một mùa sinh sản kéo dài từ mùa đông sang mùa xuân, với các dấu hiệu cho thấy một số sinh sản diễn ra quanh năm. Giống như tất cả các loài thú có túi, thylacine đều rất nhỏ và không có lông khi được sinh ra. Trẻ sơ sinh chui vào trong cái túi trên bụng của mẹ và tự gắn vào một trong bốn núm vú, ở đó cho đến ba tháng. Khi đủ lớn để rời khỏi túi, con non ở trong hang ổ như hang đá sâu, tổ kín hoặc khúc gỗ rỗng, trong khi mẹ săn mồi.

Approximately 4,000 years ago, the thylacine was widespread throughout New Guinea and most of mainland Australia, as well as the island of Tasmania. The most recent, well-dated occurrence of a thylacine on the mainland is a carbon-dated fossil from Murray Cave in Western Australia, which is around 3,100 years old. Its extinction coincided closely with the arrival of wild dogs called dingoes in Australia and a similar predator in New Guinea. Dingoes never reached Tasmania, and most scientists see this as the main reason for the thylacine’s survival there.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Khoảng 4.000 năm trước, thylacine phổ biến khắp New Guinea và phần lớn lục địa Australia, cũng như đảo Tasmania. Sự xuất hiện gần đây nhất của một thylacine trên đất liền là một hóa thạch có niên đại từ Hang Murray ở Tây Úc, khoảng 3.100 năm tuổi. Sự tuyệt chủng của nó trùng khớp với sự xuất hiện của những con chó hoang được gọi là dingoes ở Úc và một loài săn mồi tương tự ở New Guinea. Dingoes không bao giờ đến được Tasmania, và hầu hết các nhà khoa học coi đây là lý do chính cho sự sống sót của thylacine ở đó.

The dramatic decline of the thylacine in Tasmania, which began in the 1830s and continued for a century, is generally attributed to the relentless efforts of sheep farmers and bounty hunters** with shotguns. While this determined campaign undoubtedly played a large part, it is likely that various other factors also contributed to the decline and eventual extinction of the species. These include competition with wild dogs introduced by European settlers, loss of habitat along with the disappearance of prey species, and a distemper-like disease which may also have affected the thylacine.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sự suy giảm mạnh mẽ của thylacine ở Tasmania bắt đầu từ những năm 1830 và kéo dài trong một thế kỷ, sự suy giảm này thường được cho là do những nỗ lực không ngừng của những người chăn nuôi cừu và thợ săn tiền thưởng với súng ngắn. Mặc dù chiến dịch được xác định này chắc chắn đóng một vai trò quan trọng, nhưng có khả năng là sự suy giảm và sự tuyệt chủng của loài này xuất phát từ nhiều yếu tố khác nữa. Chúng bao gồm sự đấu đá với những con chó hoang do những người định cư ở châu Âu đưa vào, việc mất môi trường sống cùng với sự biến mất của các loài săn mồi và một căn bệnh giống như chứng xa lắc cũng có thể ảnh hưởng đến thylacine.

There was only one successful attempt to breed a thylacine in captivity, at Melbourne Zoo in 1899. This was despite the large numbers that went through some zoos, particularly London Zoo and Tasmania’s Hobart Zoo. The famous naturalist John Gould foresaw the thylacine’s demise when he published his Mammals of Australia between 1848 and 1863, writing, ‘The numbers of this singular animal will speedily diminish, extermination will have its full sway, and it will then, like the wolf of England and Scotland, be recorded as an animal of the past.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chỉ có một nỗ lực thành công để nhân giống một con hổ thylacine trong điều kiện nuôi nhốt tại sở thú Melbourne vào năm 1899. Điều này xảy ra bất chấp một số lượng lớn đã đi qua một vài sở thú, đặc biệt sở thú London và sở thú Hobart của Tasmania. Nhà tự nhiên học John Gould đã thấy trước sự diệt vong của hổ thylacine khi xuất bản cuốn Mammals của Australia của ông ấy vào khoản 1848 và 1863. " Số lượng động vật hiếm có này sẽ nhanh chóng giảm đi, sự hủy diệt sẽ có ảnh hưởng nặng và sau đó, giống như chó sói Anh và Scotland, được ghi nhận là động vật của quá khứ.

However, there seems to have been little public pressure to preserve the thylacine, nor was much concern expressed by scientists at the decline of this species in the decades that followed. A notable exception was T.T. Flynn, Professor of Biology at the University of Tasmania. In 1914, he was sufficiently concerned about the scarcity of the thylacine to suggest that some should be captured and placed on a small island. But it was not until 1929, with the species on the very edge of extinction, that Tasmania’s Animals and Birds Protection Board passed a motion protecting thylacines only for the month of December, which was thought to be their prime breeding season. The last known wild thylacine to be killed was shot by a farmer in the north-east of Tasmania in 1930, leaving just captive specimens. Official protection of the species by the Tasmanian government was introduced in July 1936, 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo on 7th September, 1936.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, dường như có rất ít áp lực của công chúng để bảo tồn hổ thylacine, và các nhà khoa học cũng không biểu lộ sự quan tâm đến sự sụt giảm của loài này ở những thập kỷ sau đó. Một ngoại lệ đáng chú ý là T.T. Flynn, giáo sư sinh học tại đại học Tasmania. Năm 1914, ông lo ngại về sự khan hiếm của thylacine đề xuất rằng một vài con nên được bắt và đặt vào một hòn đảo nhỏ. Nhưng mãi đến năm 1929, với việc loài hổ này đang trên bờ vực tuyệt chủng, Ban Bảo vệ Chim và Động vật của Tasmania mới thông quan một đề nghị bảo vệ thylacine chỉ trong tháng 12, được cho là mùa sinh sản chủ yếu của chúng. Con thylacine hoang cuối cùng được biết là bị giết chết do một người nông dân bắn ở phía đông bắc Tasmania vào năm 1930, chỉ còn lại những mẫu vật nuôi nhốt. Sự bảo vệ chính thức của loài này bởi chính phủ Tasmania được đưa vào hồi tháng bảy năm 1936, 59 ngày trước khi cá thể cuối cùng được biết đã chết ở sở thú Hobart vào ngày 7 tháng 9 năm 1936.

There have been numerous expeditions and searches for the thylacine over the years, none of which has produced definitive evidence that thylacines still exist. The species was declared extinct by the Tasmanian government in 1986.

* marsupial: a mammal, such as a kangaroo, whose young are born incompletely developed and are typically carried and suckled in a pouch on the mother’s belly

**bounty hunters: people who are paid a reward for killing a wild animal

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Có rất nhiều cuộc thám hiểm và tìm kiếm hổ thylacine qua nhiều năm nhưng không một cuộc tìm kiếm nào tạo ra được những bằng chứng rõ ràng rằng thylacine vẫn còn tồn tại. Loài này đã được tuyên bố tuyệt chủng bởi chính phủ Tasmanian vào năm 1986
  • * thú có túi: một loài động vật có vú, chẳng hạn như chuột túi, có con non được sinh ra chưa phát triển đầy đủ và thường được bế và bú trong túi trên bụng mẹ
  • **thợ săn tiền thưởng: những người được trả công khi giết một con thú hoang

Questions 1-5

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-5 on your answer sheet.

The thylacine

Appearance and behaviour

looked rather like a dog

had a series of stripes along its body and tail

ate an entirely 1 ………………… diet

probably depended mainly on 2 ………………… when hunting

young spent first months of life inside its mother’s 3 …………………

Decline and extinction

last evidence in mainland Australia is a 3,100-year-old 4 …………………

probably went extinct in mainland Australia due to animals known as dingoes

reduction in 5 ………………… and available sources of food were partly responsible for decline in Tasmania

Questions 6-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 6-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

6. Significant numbers of thylacines were killed by humans from the 1830s onwards.

7. Several thylacines were born in zoos during the late 1800s.

8. John Gould’s prediction about the thylacine surprised some biologists.

9. In the early 1900s, many scientists became worried about the possible extinction of the thylacine.

10. T.T. Flynn’s proposal to rehome captive thylacines on an island proved to be impractical.

11. There were still reasonable numbers of thylacines in existence when a piece of legislation protecting the species during their breeding season was passed.

12. From 1930 to 1936, the only known living thylacines were all in captivity.

13. Attempts to find living thylacines are now rarely made.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR