Dịch + Giải thích từ mới Passage "Palm oil" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Palm oil" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Palm oil" IELTS READING

Palm oil

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. Palm oil is an edible oil derived from the fruit of the African oil palm tree, and is currently the most consumed vegetable oil in the world. It’s almost certainly in the soap we wash with in the morning, the sandwich we have for lunch, and the biscuits we snack on during the day. Why is palm oil so attractive for manufacturers? Primarily because its unique properties – such as remaining solid at room temperature – make it an ideal ingredient for long-term preservation, allowing many packaged foods on supermarket shelves to have ‘best before’ dates of months, even years, into the future.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Dầu cọ là một loại dầu ăn được lấy từ quả của cây cọ dầu ở châu Phi, và hiện tại nó là loại dầu thực vậy được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Nó hầu như chắc chắn có trong xà phòng mà chúng ta rửa mỗi sáng, trong bánh mì sandwich mà chúng ta ăn trưa và trong bánh quy mà chúng ta ăn nhẹ trong cả ngày. Tại sao dầu cọ lại quá hấp dẫn đối với các nhà sản xuất? Chủ yếu là vì những tính chất đặc biệt của nó như vẫn cô đặc ở nhiệt độ phòng - khiến cho nó trở thành thành phần lý tưởng cho việc bảo quản lâu dài, cho phép nhiều thực phẩm đóng gói trên các kệ siêu thị có thời hạn sử dụng hàng tháng thậm chí hàng năm trong tương lai. ( Trong các bao bì hay dưới đáy hộp thức ăn nhà sản xuất thường ghi " Best before Dec 2022)

B. Many farmers have seized the opportunity to maximise the planting of oil palm trees. Between 1990 and 2012, the global land area devoted to growing oil palm trees grew from 6 to 17 million hectares, now accounting for around ten percent of total cropland in the entire world. From a mere two million tonnes of palm oil being produced annually globally 50 years ago, there are now around 60 million tonnes produced every single year, a figure looking likely to double or even triple by the middle of the century.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhiều nông dân đã chớp lấy cơ hội phát huy tối đa việc trồng cây dầu cọ. Khoảng giữa 1990 và 2012, diện tích đất toàn cầu dành cho việc trồng cây dầu cọ tăng từ 6-17 triệu héc ta, hiện nay chiếm khoảng 10% tổng diện tích đất trồng cây trên toàn thế giới. Từ chỉ 20 triệu tấn dầu cọ được sản xuất hàng năm trên toàn cầu 50 năm trước, hiện nay có khoảng 60 triệu tấn được sản xuất mỗi năm, một con số trong có thể tăng gấp đôi hay thậm chí gấp ba vào thế kỷ này.

C. However, there are multiple reasons why conservationists cite the rapid spread of oil palm plantations as a major concern. There are countless news stories of deforestation, habitat destruction and dwindling species populations, all as a direct result of land clearing to establish oil palm tree monoculture on an industrial scale, particularly in Malaysia and Indonesia. Endangered species – most famously the Sumatran orangutan, but also rhinos, elephants, tigers, and numerous other fauna – have suffered from the unstoppable spread of oil palm plantations.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, có nhiều lý do tại sao các nhà bảo tồn cho rằng sự lan rộng nhanh chóng của các đồn điền dầu cọ là mối lo ngại lớn. Có cô số câu chuyện tin tức về việc phá rừng, toàn bộ là kết quả trực tiếp của việc giải phóng đất để thiết lập độc canh cây cọ dầu ở quy mô nông nghiệp, đặc biệt ở Malaysia và Indonesia. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng - nổi tiếng nhất là loài đười ươi Sumatra nhưng cũng có thể là tê giác, voi, hổ và những loài động vật khác phải chịu đừng từ việc lan rộng không ngăn được của các đồn điền dầu cọ.

D. ‘Palm oil is surely one of the greatest threats to global biodiversity,’ declares Dr Farnon Ellwood of the University of the West of England, Bristol. ‘Palm oil is replacing rainforest, and rainforest is where all the species are. That’s a problem.’ This has led to some radical questions among environmentalists, such as whether consumers should try to boycott palm oil entirely.

Meanwhile Bhavani Shankar, Professor at London’s School of Oriental and African Studies, argues, ‘It’s easy to say that palm oil is the enemy and we should be against it. It makes for a more dramatic story, and it’s very intuitive. But given the complexity of the argument, I think a much more nuanced story is closer to the truth.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tiến sĩ Farnon Ellwood của đại học West of England Bristol tuyên bố: " Dầu cọ chắc chắn là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với đa dạng sinh học toàn cầu". " Dầu cọ đang thay thế rừng nhiệt đới và rừng nhiệt đới là nơi mà tất cả các loài tồn tại. Đó là một vấn đề". Điều này dẫn đến một vài câu hỏi cấp tiến trong giới bảo vệ môi trường như là liệu người tiêu dùng có nên tảy chay toàn bộ dầu cọ hay không.
  • Trong khi Bhavani Shankar, giáo sư tại Trường nghiên cứu Châu Phi và phương đông của London đã lập luận" Thật dễ dàng để nói rằng dầu cọ là kẻ thù và chúng ta nên chống lại nó. Nó tạo nên một câu chuyện kích tính hơn và nó rất trực quan. Nhưng vì sự phức tạp của việc tranh cãi nên tôi nghĩ một câu chuyện có nhiều sắc thái hơn sẽ gần với sự thật hơn"

E. One response to the boycott movement has been the argument for the vital role palm oil plays in lifting many millions of people in the developing world out of poverty. Is it desirable to have palm oil boycotted, replaced, eliminated from the global supply chain, given how many low-income people in developing countries depend on it for their livelihoods? How best to strike a utilitarian balance between these competing factors has become a serious bone of contention.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một phản ứng với phong trào tẩy chay là sự tranh luận về vai trò quan trọng của dầu cọ trong việc đưa hàng triệu người ở thế giới đang phát triển ( các quốc gia nghèo) thoát khỏi nghèo đói. Liệu có mong muốn dầu cọ bị tẩy chay, bị thay thế, bị loại trừ khỏi chuỗi cung cấp toàn cầu, bởi vì bao nhiêu người có thu nhập thấp ở các quốc gia phát triển phụ thuộc vào nó để làm kế sinh nhai? Cách làm tốt nhất để cân bằng sự cân bằng thực dụng giữa những nhân tố cạnh tranh đã trở thành nguyên nhân gây tranh cãi nghiêm trọng này.

F. Even the deforestation argument isn’t as straightforward as it seems. Oil palm plantations produce at least four and potentially up to ten times more oil per hectare than soybean, rapeseed, sunflower or other competing oils. That immensely high yield – which is predominantly what makes it so profitable – is potentially also an ecological benefit. If ten times more palm oil can be produced from a patch of land than any competing oil, then ten times more land would need to be cleared in order to produce the same volume of oil from that competitor.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thậm chí tranh luận về nạn phá rừng không đơn giản như người ta tưởng. Các đồn điền cọ tạo ra tối thiểu bốn lần và có khả năng lên đến 10 lần sản lượng dầu mỗi héc ta so với đậu hành, hạt dầu cải, hướng dương hay các loại dầu cạnh tranh khác. Sản lượng cực kỳ cao là điều chủ yếu khiến nó sinh lợi cao - cũng có khả năng là lợi ích sinh thái. Nếu dầu cọ được sản xuất từ một mảnh đất mà có sản lượng gấp 10 lần so với bất kỳ loại dầu cạnh tranh nào thì gấp 10 lần đất cần được giải phóng để sản xuất số lượng dầu tương tự từ các loại dầu cạnh tranh.

As for the question of carbon emissions, the issue really depends on what oil palm trees are replacing. Crops vary in the degree to which they sequester carbon – in other words, the amount of carbon they capture from the atmosphere and store within the plant. The more carbon a plant sequesters, the more it reduces the effect of climate change. As Shankar explains: ‘[Palm oil production] actually sequesters more carbon in some ways than other alternatives. […] Of course, if you’re cutting down virgin forest it’s terrible – that’s what’s happening in Indonesia and Malaysia, it’s been allowed to get out of hand. But if it’s replacing rice, for example, it might actually sequester more carbon.’

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đối với câu hỏi về khí thải carbon, vấn đề thực sự phụ thuộc vào điều mà các cây dầu cọ đang thay thế. Các loại cây trồng khá khác nhau về mức độ cô lập carbon của chúng - nói cách khác là sản lượng carbon mà chúng lấy được từ không khí và tích trữ trong cây trồng. Càng nhiều carbon được một cái cây cô lập thì nó càng làm giảm tác động của biến đổi khí hậu. Như Shankar giải thích" Việc sản xuất dầu cọ thực sự cô lập nhiều cacbon hơn theo một vài cách nào đó so với các loại thay thế khác. Tất nhiên, nếu bạn đốn rừng nguyên sinh thì thật là tồi tệ - đó là điều đang xảy ra ở Indonesia và Malaysia, nó đã được phép vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nhưng nếu nó đang thay thế cho gạo, chẳng hạn, nó có thể thực sự cô lập nhiều cacbon.

G. The industry is now regulated by a group called the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), consisting of palm growers, retailers, product manufacturers, and other interested parties. Over the past decade or so, an agreement has gradually been reached regarding standards that producers of palm oil have to meet in order for their product to be regarded as officially ‘sustainable. The RSPO insists upon no virgin forest clearing, transparency and regular assessment of carbon stocks, among other criteria. Only once these requirements are fully satisfied is the oil allowed to be sold as certified sustainable palm oil (CSPO). Recent figures show that the RSPO now certifies around 12 million tonnes of palm oil annually, equivalent to roughly 21 percent of the world’s total palm oil production.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngành công nghiệp hiện nay được quản lý bởi một nhóm được gọi là Hội nghị Bàn tròn về Dầu cọ Bền vững (RSPO). bao gồm những người trồng dầu cọ, các nhà bán lẻ, các nhà sản xuất sản phẩm, và các bên quan tâm khác. Trong khoảng một thế kỷ vừa qua, một tranh luận đã dần dần đạt được về phần tiêu chuẩn mà các nhà sản xuất dầu cọ phải đáp ứng để cho sản phẩm của họ được coi chính thức coi như là bền vững. RSPO khẳng định không giải phóng rừng nguyên sinh, đánh giá thường xuyên và minh bạch về trữ lượng carbon giữa các tiêu chí khác. Chỉ khi những yêu cầu này được đáp ứng đầy đủ thì dầu mới được cho phép được bán như là dầu cọ có chứng nhận bền vững ( CSPO). Các số liệu gần đây cho thấy rằng RSPO hiện nay chứng nhận gần 12 triệu tấn dầu cọ hàng năm, tương đương với gấn 21 phần trăm tồng sản lượng dầu cọ trên thế giới.

H. There is even hope that oil palm plantations might not need to be such sterile monocultures, or ‘green deserts’, as Ellwood describes them. New research at Ellwood’s lab hint at one plant which might make all the difference. The bird’s nest fern (Asplenium nidus) grows on trees in an epiphytic fashion (meaning it’s dependent on the tree only for support, not for nutrients), and is native to many tropical regions, where as a keystone species it performs a vital ecological role. Ellwood believes that reintroducing the bird’s nest fern into oil palm plantations could potentially allow these areas to recover their biodiversity, providing a home for all manner of species, from fungi and bacteria, to invertebrates such as insects, amphibians, reptiles and even mammals.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thậm chí còn có hi vọng rằng các đồn điền dầu cọ có lẽ không cần phải là sự chuyên canh cằn cỗi như vậy hoặc " những sa mạc xanh" như Ellwood mô tả chúng. Nghiên cứu mới tại phòng thí nghiệm Ellwood ám chỉ một loại cây có thể làm nên sự khác biệt hoàn toàn. Dương xỉ tổ chim mọc trên cây theo kiểu biểu sinh ( nghĩa là nó phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cây chứ không phụ thuộc vào dinh dưỡng của cây) và nó có nguồn gốc từ rất nhiều khu vực nhiệt đới nơi mà với tư cách là loài chủ chốt thể hiện vai trò sinh thái quan trọng. Ellwood tin rằng việc giới thiệu lại dương xỉ tổ chim vào các đồn điền dầu cọ có thể có khả năng cho phép những khu vực này phục hồi sự đa dạng sinh thái của chúng, cung cấp nhà cho toàn bộ các loài từ nấm và vi khuẩn cho đến động vật không xương sống như côn trùng, động vật lưỡng cư, bò sát và thậm chí động vật có vú.

Questions 14-20

Reading Passage 2 has eight paragraphs, A-H.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 14-20 on your answer sheet.

14. examples of a range of potential environmental advantages of oil palm tree cultivation

15. description of an organisation which controls the environmental impact of palm oil production

16. examples of the widespread global use of palm oil

17. reference to a particular species which could benefit the ecosystem of oil palm plantations

18. figures illustrating the rapid expansion of the palm oil industry

19. an economic justification for not opposing the palm oil industry

20. examples of creatures badly affected by the establishment of oil palm plantations

Questions 21 and 22

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letters in boxes 21 and 22 on your answer sheet.

Which TWO statements are made about the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)?

A. Its membership has grown steadily over the course of the last decade.

B. It demands that certified producers be open and honest about their practices.

C. It took several years to establish its set of criteria for sustainable palm oil certification.

D. Its regulations regarding sustainability are stricter than those governing other industries.

E. It was formed at the request of environmentalists concerned about the loss of virgin forests.

Questions 23-26

Complete the sentences below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 23-26 on your answer sheet.

23. One advantage of palm oil for manufacturers is that it stays ……………………… even when not refrigerated.

24. The ………… is the best known of the animals suffering habitat loss as a result of the spread of oil palm plantations.

25. As one of its criteria for the certification of sustainable palm oil, the RSPO insists that growers check ………… on a routine basis.

26. Ellwood and his researchers are looking into whether the bird’s nest fern could restore ………………… in areas where oil palm trees are grown.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR