Dịch + Giải thích từ mới Passage "Bats to the rescue" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Bats to the rescue" IELTS READING

Bats to the rescue

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

How Madagascar’s bats are helping to save the rainforest

There are few places in the world where relations between agriculture and conservation are more strained. Madagascar’s forests are being converted to agricultural land at a rate of one percent every year. Much of this destruction is fuelled by the cultivation of the country’s main staple crop: rice. And a key reason for this destruction is that insect pests are destroying vast quantities of what is grown by local subsistence farmers, leading them to clear forest to create new paddy fields. The result is devastating habitat and biodiversity loss on the island, but not all species are suffering. In fact, some of the island’s insectivorous bats are currently thriving and this has important implications for farmers and conservationists alike.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những chú dơi Madagascar đang giúp cứu vớt rừng nhiệt đới như thế nào?
 • Có rất ít nơi trên thế giới mà mối quan hệ giữa nông nghiệp và bảo tồn trở nên căng thẳng hơn. Rừng Madagascar đang được chuyển đổi sang đất nông nghiệp với tỷ lệ một phần trăm mỗi năm. Phần lớn sự tàn phá này được thúc đẩy bởi việc trồng cây lương thực chính của đất nước: lúa gạo. Và một lý do chính cho sự tàn phá này là do côn trùng gây hại đang phá hủy một lượng lớn những gì được trồng bởi những người nông dân địa phương tự cung tự cấp, khiến họ phải phá rừng để tạo ra những cánh đồng lúa mới. Kết quả là môi trường sống bị tàn phá và mất đa dạng sinh học trên đảo, nhưng không phải tất cả các loài đều phải gánh chịu. Trên thực tế, một số loài dơi ăn côn trùng trên đảo hiện đang phát triển mạnh và điều này có ý nghĩa quan trọng đối với nông dân cũng như các nhà bảo tồn.

Enter University of Cambridge zoologist Ricardo Rocha. He’s passionate about conservation, and bats. More specifically, he’s interested in how bats are responding to human activity and deforestation in particular. Rocha’s new study shows that several species of bats are giving Madagascar’s rice farmers a vital pest control service by feasting on plagues of insects. And this, he believes, can ease the financial pressure on farmers to turn forest into fields.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhà động vật học Ricardo Rocha vào Đại học Cambridge. Ông đam mê bảo tồn và loài dơi. Cụ thể hơn, ông quan tâm đến cách loài dơi phản ứng với hoạt động của con người và nạn phá rừng nói riêng. Nghiên cứu mới của Rocha cho thấy một số loài dơi đang cho nông dân trồng lúa ở Madagascar một công cụ kiểm soát sâu bệnh quan trọng bằng cách ăn các loại côn trùng gây dịch. Và theo ông thì điều này có thể giảm bớt áp lực tài chính đối với người nông dân trong việc biến rừng thành ruộng.

Bats comprise roughly one-fifth of all mammal species in Madagascar and thirty-six recorded bat species are native to the island, making it one of the most important regions for conservation of this animal group anywhere in the world.

Co-leading an international team of scientists, Rocha found that several species of indigenous bats are taking advantage of habitat modification to hunt insects swarming above the country’s rice fields. They include the Malagasy mouse-eared bat, Major’s long-fingered bat, the Malagasy white-bellied free-tailed bat and Peters’ wrinkle-lipped bat.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Dơi chiếm khoảng 1/5 tổng số loài động vật có vú ở Madagascar và 36 loài dơi được ghi nhận có nguồn gốc từ hòn đảo, khiến nó trở thành một trong những khu vực quan trọng nhất để bảo tồn nhóm động vật này trên thế giới.
 • Đồng dẫn đầu một nhóm các nhà khoa học quốc tế, Rocha phát hiện ra rằng một số loài dơi bản địa đang lợi dụng việc thay đổi môi trường sống để săn côn trùng tràn ngập trên các cánh đồng lúa của đất nước. Chúng bao gồm dơi tai chuột Malagasy, dơi ngón dài Major, dơi đuôi dài bụng trắng Malagasy và dơi có nếp nhăn của Peters.

‘These winner species are providing a valuable free service to Madagascar as biological pest suppressors,’ says Rocha. ‘We found that six species of bat are preying on rice pests, including the paddy swarming caterpillar and grass webworm. The damage which these insects cause puts the island’s farmers under huge financial pressure and that encourages deforestation.’

The study, now published in the journal Agriculture, Ecosystems and Environment, set out to investigate the feeding activity of insectivorous bats in the farmland bordering the Ranomafana National Park in the southeast of the country.

Rocha and his team used state-of-the-art ultrasonic recorders to record over a thousand bat ‘feeling buzzes’ (echolocation sequences used by bats to target their prey) at 54 sites, in order to identify the favourite feeding spots of the bats. The next used DNA barcoding techniques to analyse droppings collected from bats at the different sites.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Rocha cho biết: “Những loài chiến thắng này đang cung cấp một dịch vụ miễn phí có giá trị cho Madagascar như những loài ngăn chặn dịch hại sinh học. “Chúng tôi phát hiện ra rằng sáu loài dơi đang săn sâu bọ hại lúa, bao gồm cả sâu bướm ăn lúa và sâu tơ cỏ. Thiệt hại mà những loài côn trùng này gây ra khiến nông dân trên đảo phải chịu áp lực tài chính lớn và khiến họ phá rừng.”
 • Nghiên cứu hiện đã được công bố trên tạp chí Nông nghiệp, Hệ sinh thái và môi trường, bắt đầu điều tra hoạt động kiếm ăn của những con dơi ăn côn trùng ở vùng đất nông nghiệp tiếp giáp công viên quốc giá Ranomafana ở Đông Nam của đất nước.
 • Rocha và nhóm của anh ấy đã sử dụng máy ghi âm siêu âm hiện đại để ghi âm hơn một ngàn " tiếng kêu có cảm giác vo vo" của dơi ( chuỗi định vị bằng tiếng vang được sử dụng bởi những con dơi nhắm vào những con mồi của chúng) tại 54 nơi, để xác định những nơi kiếm ăn yêu thích của dơi. Kỹ thuật mã vạch DNA được sử dụng tiếp theo để phân tích phân thu được từ dơi ở những nơi khác nhau.

The recordings revealed that bat activity over rice fields was much higher than it was in continuous forest – seven times higher over rice fields which were on flat ground, and sixteen times higher over fields on the sides of hills – leaving no doubt that the animals are preferentially foraging in these man-made ecosystems. The researchers suggest that the bats favour these fields because lack of water and nutrient run-off make these crops more susceptible to insect pest infestations. DNA analysis showed that all six species of bat had fed on economically important insect pests. While the findings indicated that rice farming benefits most from the bats, the scientists also found indications that the bats were consuming pests of other crops, including the black twig borer (which infests coffee plants), the sugarcane cicada, the macadamia nut-borer, and the sober tabby (a pest of citrus fruits).

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những bản ghi âm tiết lộ rằng hoạt động của dơi trên các cánh đồng lúa cao hơn nhiều so với lúc nó hoạt động trong những khu rừng liên tiếp - cao hơn bảy lần trên những cánh đồng lúa trên mặt đất bằng phẳng và cao hơn 16 lần trên những cánh đồng lúa trên các sườn đồi - không còn nghi ngờ rằng động vật thích kiếm ăn trong các hệ sinh thái nhân tạo. Các nhà nghiên cứu cho rằng những con dơi thích những cánh đồng này bởi thiếu nước và sự cạn kiệt chất dinh dưỡng khiến cho những loài cây này dễ bị côn trùng phá hoại hơn ( tức là có nhiều mồi cho dơi hơn). Phân tích DNA cho thấy rằng toàn bộ sáu loài dơi ăn những con côn trùng gây hại quan trọng về mặt kinh tế. Mặc dù những phát hiện chỉ ra rằng trồng lúa là có lợi nhất từ những con dơi, nhưng các nhà khoa học cũng thấy những dấu hiệu rằng những con dơi đang tiêu thụ sâu bọ gây hại của những loại cây khác bao gồm sâu đục cành đen ( gây hại cho những cây cà phê), ve sầu mật mía, sâu đục hạt macadamia, và bướm tabi nhạt màu ( một loài gây hại cho trái cây có múi).

‘The effectiveness of bats as pest controllers has already been proven in the USA and Catalonia,’ said co-author James Kemp, from the University of Lisbon. ‘But our study is the first to show this happening in Madagascar, where the stakes for both farmers and conservationists are so high.’

Local people may have a further reason to be grateful to their bats. While the animal is often associated with spreading disease, Rocha and his team found evidence that Malagasy bats feed not just on crop pests but also on mosquitoes – carriers of malaria, Rift Valley fever virus and elephantiasis – as well as blackflies, which spread river blindness.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đồng tác giả James Kemp từ đại học Lisbon cho biết " Hiệu quả của những con dơi như là những người kiểm soát sâu bọ gây hại đã được chứng minh tại Mỹ và Catalonia". " Nhưng nghiên cứu của chúng ta là nghiên cứu đầu tiên chứng minh rằng nó xảy ra ở Madagascar, nơi mà phần góp của cả nông dân và các nhà bảo tồn đều rất cao"
 • Những người địa phương có một lý do sâu xa hơn để cảm ơn những chú dơi của họ. Mặc dù động vật thường được liên tường với sự lây lan dịch bệnh, Rocha và nhóm của anh ấy đã tìm thấy bằng chứng rằng dơi Malagasy không chỉ ăn những con sâu bọ gây hại trên cây trồng mà còn ăn những con muỗi - vật mang mầm bệnh sốt rét, vi rút sốt Thung lũng Rift và bệnh phù chân voi cũng như ruồi đen những con lây bệnh mù lòa trên sông.

Rocha points out that the relationship is complicated. When food is scarce, bats become a crucial source of protein for local people. Even the children will hunt them. And as well as roosting in trees, the bats sometimes roost in buildings, but are not welcomed there because they make them unclean. At the same time, however, they are associated with sacred caves and the ancestors, so they can be viewed as beings between worlds, which makes them very significant in the culture of the people. And one potential problem is that while these bats are benefiting from farming, at the same time deforestation is reducing the places where they can roost, which could have long-term effects on their numbers. Rocha says, ‘With the right help, we hope that farmers can promote this mutually beneficial relationship by installing bat houses.’

Rocha and his colleagues believe that maximising bat populations can help to boost crop yields and promote sustainable livelihoods. The team is now calling for further research to quantify this contribution. ‘I’m very optimistic,’ says Rocha. ‘If we give nature a hand, we can speed up the process of regeneration.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Rocha chỉ ra rằng mối quan hệ này khá là phức tạp. Khi thức ăn khan hiếm, những con dơi trở thành nguồn protein chính cho người dân địa phương. Thâm chí trẻ em cũng đi săn chúng. Và cũng như khi đậu trên cây, những con chim đôi khi đậu trên các tòa nhà nhưng không được chào đón ở đó vì chúng làm cho các tòa nhà bị bẩn. Tuy nhiên, đồng thời chúng còn được liên tưởng với những hang động thiêng liêng và tổ tiên, vì vậy chúng có thể được xem như là những sinh vật ở giữa các thế giới ( thế giới cổ xưa, thiêng liêng, thế giới hiện tại) điều khiến cho chúng rất quan trọng trong văn hóa của con người. Và một vấn đề tiềm ẩn nữa là mặc dù những con dơi này đang hưởng lợi từ việc canh tác nhưng đồng thời nạn phá rừng cũng đang làm giảm những nơi mà chúng có thể đậu, điều có thể có những ảnh hưởng về lâu về dài lên số lượng dơi. Rocha cho biết " với sự giúp đỡ thích hợp, chúng ta hi vọng rằng nông dân có thể thúc đẩy mối quan hệ cùng có lợi này bằng cách lắp đặt nhà nuôi dơi".
 • Rocha và các đồng nghiệp của anh ấy tin rằng việc tối đa hóa quần thể dơi đó có thể giúp tăng năng suất cây trồng và thúc đẩy cách kiếm sống bền vững. Nhóm hiện đang kêu gọi nghiên cứu sâu hơn nữa để định lượng sự đóng góp này. Rocha cho biết " tôi rất lạc quan". " Nếu chúng ta giúp thiên nhiên một tay thì chúng ta cũng đẩy nhanh quá trình tái sinh".

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 1-6 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. Many Madagascan forests are being destroyed by attacks from insects.

2. Loss of habitat has badly affected insectivorous bats in Madagascar.

3. Ricardo Rocha has carried out studies of bats in different parts of the world.

4. Habitat modification has resulted in indigenous bats in Madagascar becoming useful to farmers.

5. The Malagasy mouse-eared bat is more common than other indigenous bat species in Madagascar.

6. Bats may feed on paddy swarming caterpillars and grass webworms.

Questions 7-13

Complete the table below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet.

Bats

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR