Dịch + Giải thích từ mới Passage "Volcanoes – earth-shattering news" IELTS READING

· Reading,Cam,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Volcanoes – earth-shattering news" IELTS READING

Questions 14-17

Reading Passage 2 has four sections A-D. Choose the correct heading for the each section from the list of headings below. Write the correct number i-vi in boxes 14-17 on your answer sheet.

List of Headings

i. Causes of volcanic eruption

ii. Efforts to predict volcanic eruption

iii. Volcanoes and the features of our planet

iv. Different types of volcanic eruption

v. International relief efforts

vi.The unpredictability of volcanic eruption

14. Section A

15. Section B

16. Section C

17. Section D

IELTS TUTOR lưu ý:

Volcanoes – earth-shattering news

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

When Mount Pinatubo suddenly erupted on 9 June 1991, the power of volcanoes past and present again hit the headlines.

A. Volcanoes are the ultimate earth-moving machinery. A violent eruption can blow the top few kilometres off a mountain, scatter fine ash practically all over the globe and hurt rock fragments into the stratosphere to darken the skies a continent away.

Earth shattering news But the classic eruption – cone-shaped mountain, big bang, mushroom cloud and surges of molten lava – is only a tiny part of a global story. Volcanism, the name given to volcanic processes, really has shaped the world. Eruptions have rifted continents, raised mountain chains, constructed islands and shaped the topography of the earth. The entire ocean floor has a basement of volcanic basalt.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Núi lửa phun trào
 • Khi núi Pinatubo đột nhiên bùng nổ vào ngày 9 tháng 6 năm 1991, sức mạnh của các ngọn núi lửa trong quá khứ và hiện tại lại nhấn vào tiêu đề A Núi lửa là máy móc di chuyển trái đất cuối cùng.
  • A. Núi lửa là cỗ máy di chuyển trái đất tối cao. Một vụ phun trào dữ dội có thể thổi bay đỉnh núi vài km, phân tán tro mịn trên gần như khắp địa cầu và phá vỡ các mảnh đá vào trong tầng bình lưu để làm tối bầu trời cách xa một lục địa.
  • Nhưng vụ phun trào kinh điển – ngọn núi hình nón, vụ nổ lớn, đám mây hình nấm và dòng dung nham nóng chảy – chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện toàn cầu. Các hiện tượng núi lửa, tên được đặt cho các quá trình núi lửa, thực sự đã định hình thế giới. Các vụ phun trào đã làm rạn nứt các lục địa, nâng các dãy núi, tạo ra các hòn đảo và định hình địa hình trái đất. Toàn bộ đáy đại dương có một nền đá bazan núi lửa.

Volcanoes have not only made the continents, they are also thought to have made the world’s first stable atmosphere and provided all the water for the oceans, rivers and ice-caps. There are now about 600 active volcanoes. Every year they add two or three cubic kilometres of rock to the continents. Imagine a similar number of volcanoes smoking away for the last 3,500 million years. That is enough rock to explain the continental crust.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Núi lửa không chỉ tạo ra các lục địa mà còn được cho là đã tạo ra bầu khí quyển ổn định đầu tiên trên thế giới và cung cấp tất cả nước cho các đại dương, sông ngòi và các chỏm băng. Hiện có khoảng 600 ngọn núi lửa đang hoạt động. Mỗi năm chúng bổ sung thêm hai hoặc ba km khối đá cho các lục địa. Hãy tưởng tượng một số lượng núi lửa tương tự đã bốc khói trong 3.500 triệu năm qua. Đã đủ đá để giải thích cho lớp vỏ lục địa.

What comes out of volcanic craters is mostly gas. More than 90% of this gas is water vapour from the deep earth: enough to explain, over 3,500 million years, the water in the oceans. The rest of the gas is nitrogen, carbon dioxide, sulphur dioxide, methane, ammonia and hydrogen. The quantity of these gases, again multiplied over 3,500 million years, is enough to explain the mass of the world’s atmosphere. We are alive because volcanoes provided the soil, air and water we need.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những gì thoát ra từ miệng núi lửa chủ yếu là khí. Hơn 90% lượng khí này là hơi nước từ sâu trong lòng đất: đủ để giải thích cho nước trong các đại dương trong hơn 3.500 triệu năm. Phần còn lại của khí là nitơ, carbon dioxide, sulfur dioxide, metan, amoniac và hydro. Lượng khí này một lần nữa được nhân lên trong 3.500 triệu năm, đủ để giải thích khối lượng của bầu khí quyển thế giới. Chúng ta đang sống vì núi lửa đã cung cấp đất, không khí và nước mà chúng ta cần.

B. Geologists consider the earth as having a molten core, surrounded by a semi-molten mantle and a brittle, outer skin. It helps to think of a soft-boiled egg with a runny yolk, a firm but squishy white and a hard shell. If the shell is even slightly cracked during boiling, the white material bubbles out and sets like a tiny mountain chain over the crack – like an archipelago of volcanic islands such as the Hawaiian Islands. But the earth is so much bigger and the mantle below is so much halter.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B. Các nhà địa chất cho là trái đất có lõi nóng chảy, được bao quanh bởi lớp phủ bán nóng chảy và lớp da bên ngoài giòn. Nó giúp nghĩ về một quả trứng luộc mềm với lòng đỏ lỏng, lòng trắng chắc nhưng mềm và có vỏ cứng. Nếu vỏ thậm chí bị nứt nhẹ trong quá trình đun sôi, chất màu trắng sẽ sủi bọt và đặc lại thành một dãy núi nhỏ trên khắp vết nứt – giống như một quần đảo gồm các đảo núi lửa như Quần đảo Hawaii. Nhưng trái đất lớn hơn rất nhiều và lớp phủ bên dưới nóng hơn nhiều.

Even though the mantle rocks are kept solid by overlying pressure, they can still slowly ‘flow’ like thick treacle. The flow, thought to be in the form of convection currents, is powerful enough to fracture the ‘eggshell’ of the crust into plates, and keep them bumping and grinding against each other, or even overlapping, at the rate of a few centimetres a year. These fracture zones, where the collisions occur, are where earthquakes happen. And, very often, volcanoes.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Mặc dù các lớp đá của lớp phủ được giữ cho rắn chắc do áp lực đè bên trên, nhưng chúng vẫn có thể 'chảy' từ từ giống như mật đường dày. Dòng chảy, được cho là ở dạng dòng đối lưu, đủ mạnh để bẻ gãy 'vỏ trứng' của lớp vỏ thành các mảng, khiến chúng va chạm và cọ xát vào nhau, hoặc thậm chí chồng lên nhau, với tốc độ vài cm mỗi năm. Những vùng đứt gãy này, nơi xảy ra va chạm, là nơi xảy ra động đất. Và thường là núi lửa.

C. These zones are lines of weakness, or hot spots. Every eruption is different, but put at its simplest, where there are weaknesses, rocks deep in the mantle, heated to 1,350oC, will start to expand and rise. As they do so, the pressure drops, and they expand and become liquid and rise more swiftly.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Những khu vực này là những điểm yếu, hoặc điểm nóng. Mỗi đợt phun trào đều khác nhau, nhưng nói một cách đơn giản nhất, ở những nơi có điểm yếu, đá nằm sâu trong lớp phủ, được nung nóng tới 1.350C, sẽ bắt đầu giãn nở và nhô lên. Khi chúng làm như vậy, áp lực giảm xuống và chúng bung ra, trở thành chất lỏng và dâng lên nhanh hơn.

Sometimes it is slow: vast bubbles of magma – molten rock from the mantle – inch towards the surface, cooling slowly, to show through as granite extrusions (as on Skye, or the Great Whin Sill, the lava dyke squeezed out like toothpaste that carries part of Hadrian’s Wall in northern England). Sometimes – as in Northern Ireland, Wales and the Karoo in South Africa – the magma rose faster, and then flowed out horizontally on to the surface in vast thick sheets. In the Deccan plateau in western India, there are more than two million cubic kilometres of lava, some of it 2,400 metres thick, formed over 500,000 years of slurping eruption.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đôi khi nó diễn ra chậm: những bong bóng magma khổng lồ – đá nóng chảy từ lớp phủ – nhích dần lên bề mặt, nguội đi từ từ, để lộ ra dưới dạng phun trào đá granit (như trên Skye, hoặc Great Whin Sill, con đê dung nham ép ra như kem đánh răng mang theo một phần của Bức tường Hadrian ở miền bắc nước Anh). Đôi khi - như ở Bắc Ireland, xứ Wales và Karoo ở Nam Phi - magma dâng lên nhanh hơn, rồi chảy ra bề mặt theo chiều ngang thành những tấm dày rộng lớn. Ở cao nguyên Deccan phía tây Ấn Độ, có hơn 2 triệu km khối dung nham, một số chỗ dày 2.400 mét, được hình thành trong hơn 500.000 năm phun trào xì xụp.

Sometimes the magma moves very swiftly indeed. It does not have time to cool as it surges upwards. The gases trapped inside the boiling rock expand suddenly, the lava glows with heat, it begins to froth, and it explodes with tremendous force. Then the slightly cooler lava following it begins to flow over the lip of the crater. It happens on Mars, it happened on the moon, it even happens on some of the moons of Jupiter and Uranus. By studying the evidence, vulcanologists can read the force of the great blasts of the past. Is the pumice light and full of holes? The explosion was tremendous. Are the rocks heavy, with huge crystalline basalt shapes, like the Giant’s Causeway in Northern Ireland? It was a slow, gentle eruption.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Đôi khi magma thực sự di chuyển rất nhanh. Nó không có thời gian để nguội khi nó dâng lên. Các khí bị mắc kẹt bên trong tảng đá đang sôi đột ngột bung ra, dung nham bùng nóng lên, nó bắt đầu sủi bọt và bùng nổ với một lực cực lớn. Sau đó, dung nham nguội hơn một chút theo sau đó bắt đầu chảy qua miệng miệng núi lửa. Nó xảy ra trên sao Hỏa, nó xảy ra trên mặt trăng, nó thậm chí còn xảy ra trên một số mặt trăng của sao Mộc và sao Thiên Vương. Bằng cách nghiên cứu bằng chứng, các nhà nghiên cứu núi lửa có thể đọc được sức mạnh của những vụ nổ lớn trong quá khứ. Liệu đá bọt ( loại đá núi lửa) có ít hay nhiều lỗ? Vụ phun trào là rất kinh khủng. Liệu những tảng đá có nặng, với hình dạng bazan kết tinh khổng lồ, giống như Giant’s Causeway ở Bắc Ireland? Đó là một vụ phun trào chậm, nhẹ nhàng.

The biggest eruptions are deep on the mid-ocean floor, where new lava is forcing the continents apart and widening the Atlantic by perhaps five centimetres a year. Look at maps of volcanoes, earthquakes and island chains like the Philippines and Japan, and you can see the rough outlines of what are called tectonic plates – the plates which make up the earth’s crust and mantle. The most dramatic of these is the Pacific ‘ring of fire’ where there have the most violent explosions – Mount Pinatubo near Manila, Mount St Helen’s in the Rockies and El Chichón in Mexico about a decade ago, not to mention world-shaking blasts like Krakatoa in the Sunda Straits in 1883.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những vụ phun trào lớn nhất diễn ra sâu dưới đáy đại dương, nơi dung nham mới đang buộc các lục địa tách rời nhau và mở rộng Đại Tây Dương có lẽ khoảng 5 cm mỗi năm. Nhìn vào các bản đồ về núi lửa, động đất và các chuỗi đảo như Philippines và Nhật Bản, bạn có thể thấy những đường nét ghồ ghề của cái được gọi là các mảng kiến tạo – những mảng tạo nên lớp vỏ và lớp phủ của trái đất. Dữ dội nhất trong số này là 'vành đai lửa' Thái Bình Dương, nơi xảy ra nhiều vụ nổ dữ dội nhất - Núi Pinatubo gần Manila, Núi St Helen's ở Rockies và El Chichón ở Mexico khoảng một thập kỷ trước, chưa kể những vụ nổ gây chấn động thế giới như Krakatoa ở eo biển Sunda năm 1883.

D. But volcanoes are not very predictable. That is because geological time is not like human time. During quiet periods, volcanoes cap themselves with their own lava by forming a powerful cone from the molten rocks slopping over the rim of the crater; later the lava cools slowly into a huge, hard, stable plug which blocks any further eruption until the pressure below becomes irresistible. In the case of Mount Pinatubo, this took 600 years.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Nhưng núi lửa không phải dễ dự đoán. Đó là bởi vì thời gian địa chất không giống như thời gian của con người. Trong thời kỳ yên lặng, các núi lửa tự phủ dung nham của mình bằng cách tạo thành một cái nón rất chắc từ những tảng đá nóng tràn xuống khắp miệng núi lửa; sau đó, dung nham nguội đi từ từ thành một cái nút khổng lồ, cứng và chắc, ngăn chặn bất kỳ vụ phun trào nào nữa cho đến khi áp suất bên dưới trở nên không thể ngăn được. Trong trường hợp của Núi Pinatubo, quá trình này mất 600 năm.

Then, sometimes, with only a small warning, the mountain blows its top. It did this at Mont Pelée in Martinique at 7.49 a.m. on 8 May, 1902. Of a town of 28,000, only two people survived. In 1815, a sudden blast removed the top 1,280 metres of Mount Tambora in Indonesia. The eruption was so fierce that dust thrown into the stratosphere darkened the skies, canceling the following summer in Europe and North America. Thousands starved as the harvest failed, after snow in June and frosts in August. Volcanoes are potentially world news, especially the quiet ones.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sau đó, đôi khi, chỉ với một lời cảnh báo nhỏ, ngọn núi sẽ thổi bay đỉnh của nó. Nó đã làm điều này tại Mont Pelée ở Martinique lúc 7 giờ 49 sáng ngày 8 tháng 5 năm 1902. Thuộc một thị trấn có 28.000 dân, chỉ có hai người sống sót. Năm 1815, một vụ nổ bất ngờ đã phá hủy đỉnh núi Tambora cao 1.280 mét ở Indonesia. Vụ phun trào dữ dội đến mức bụi bay vào tầng bình lưu làm tối bầu trời, làm mất đi mùa hè năm sau ở châu Âu và Bắc Mỹ. Hàng nghìn người chết đói do mất mùa sau đợt tuyết rơi vào tháng 6 và sương giá vào tháng 8. Núi lửa có khả năng trở thành tin tức thế giới, đặc biệt là những cái yên lặng.

Questions 18-21

Answer the questions below using NO MORE THAN THREE WORDS AND/ OR A NUMBER from the passage for each answer. Write your answers in boxes 18-21 on your answer sheet.

18. What are the sections of the earth’s crust, often associated with volcanic activity, called?

19. What is the name given to molten rock from the mantle?

20. What is the earthquake zone on the Pacific Ocean called?

21. For how many years did Mount Pinatubo remain inactive?

Questions 22-26

Complete the summary below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 22-26 on your answer sheets.

Volcanic eruptions have shaped the earth’s land surface. They may also have produced the world’s atmosphere and 22 …...…… Eruptions occur when molten rocks from the earth’s mantle rise and expand. When they become liquid, they move more quickly through cracks in the surface. There are different types of eruption. Sometimes the 23 ……...… moves slowly and forms outcrops of granite on the earth’s surface. When it moves more quickly it may flow out in thick horizontal sheets. Examples of this type of eruption can be found in Northern Ireland, Wales, South Africa and 24 …...…… A third type of eruption occurs when the lava emerges very quickly and 25 …...…… violently. This happens because the magma moves so suddenly that 26 …...…… are emitted.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR