Dịch + giải thích transcript “What Hazel should analyse about items in newspapers” IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi) IELTS TUTOR cũng cung cấp “What Hazel should analyse about items in newspapers” IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài “What Hazel should analyse about items in newspapers” IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript “What Hazel should analyse about items in newspapers” IELTS LISTENING SECTION 3

HAZEL: Tom, could I ask you for some advice, please?

TOM: Yes of course, if you think I can help. What’s it about?

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Tất nhiên là có rồi, nếu bạn nghĩ rằng tôi có thể giúp được. Nó là về cái gì?

HAZEL: It’s my first media studies assignment, and I’m not sure how to go about it. You must have done it last year.

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: Đây là bài tập nghiên cứu truyền thông đầu tiên của tôi, và tôi không chắc phải thực hiện nó như thế nào. Bạn chắc hẳn là đã làm điều đó năm ngoái.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Media: truyền thông

TOM: Is that the one comparing the coverage of a particular story in a range of newspapers?

HAZEL: That’s right.

TOM: Oh yes, I really enjoyed writing it.

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Ồ vâng, tôi thực sự rất thích viết nó.

HAZEL: So what sort of things do I need to compare?

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: Vậy tôi cần so sánh những thứ gì?

TOM: Well, there are several things. For example, there’s the question of which page of the newspaper the item appears on.

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Vâng, có một số điều. Ví dụ, có câu hỏi là mục tin tức này xuất hiện ở trang nào của tờ báo.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Item: một bài viết trong tờ báo/ mục tin tức

HAZEL: You mean, because there’s a big difference between having it on the front page and the bottom of page ten, for instance?

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: Ý anh là, chẳng hạn như bởi vì có một sự khác biệt lớn giữa việc có nó ở trang đầu và cuối trang mười?

TOM: Exactly. And that shows how important the editor thinks the story is. Then there’s the size – how many columns, inches the story is given, how many columns it spreads over.

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Chính xác. Và điều đó cho thấy người biên tập nghĩ câu chuyện quan trọng như thế nào. Sau đó là kích thước  – câu chuyện được cho bao nhiêu cột, inch, nó trải rộng bao nhiêu cột.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HAZEL: And I suppose that includes the headline.

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: Và tôi cho rằng điều đó bao gồm tiêu đề.

TOM: It certainly does. It’s all part of attracting the reader’s attention.

HAZEL: What about graphics – whether there’s anything visual in addition to the text?

TOM: Yes, you need to consider those, too, because they can have a big effect on the reader’s understanding of the story – sometimes a bigger effect than the text itself. Then you’ll need to look at how the item is put together: what structure is it given? Bear in mind that not many people read beyond the first paragraph, so what has the journalist put at the beginning? And if, say, there are conflicting opinions about something, does one appear near the end, where people probably won’t read it?

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Vâng, bạn cũng cần xem xét những điều đó, bởi vì chúng có thể có ảnh hưởng lớn đến việc hiểu của người đọc về câu chuyện – đôi khi ảnh hưởng lớn hơn cả văn bản. Sau đó, bạn sẽ cần xem cách các mục được kết hợp với nhau: nó được đưa ra theo cấu trúc nào? Hãy nhớ rằng không có nhiều người đọc vượt quá đoạn đầu tiên, vậy nhà báo đã đặt gì ở đầu? Và nếu, chẳng hạn, có ý kiến ​​trái ngược nhau về một điều gì đó, liệu một ý kiến ​​có xuất hiện ở gần cuối không, nơi mọi người có thể sẽ không đọc nó?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HAZEL: And newspapers sometimes give wrong or misleading information, don’t they?

Either deliberately or by accident. Should I be looking at that, too?

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: Và báo chí đôi khi đưa thông tin sai hoặc gây hiểu lầm, phải không?

  Hoặc cố ý hoặc vô tình. Tôi có nên nhìn vào đó không?

 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Misleading: gây hiểu lầm
  • Deliberately: cố ý
  • by accident: vô tình

TOM: Yes, if you can. Compare what’s in different versions, and as far as possible, try and work out what’s true and what isn’t. And that relates to a very important point: what’s the writer’s purpose , or at least the most important one, if they have several. It may seem to be to inform the public, but often it’s that they want to create fear, or controversy, or to make somebody look ridiculous.

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Vâng, nếu bạn có thể. So sánh những gì có trong các phiên bản khác nhau và cố gắng hết sức có thể để tìm ra điều gì đúng và điều gì không. Và điều đó liên quan đến một điểm rất quan trọng: mục đích của người viết là gì, hoặc ít nhất là mục đích quan trọng nhất, nếu họ có nhiều mục đích. Nó có vẻ là để thông báo cho công chúng, nhưng thường thì họ muốn tạo ra sự sợ hãi, tranh cãi hoặc khiến ai đó trông thật lố bịch.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HAZEL: Gosh, I see what you mean. And I suppose the writer may make assumptions about the reader.

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: Chúa ơi, tôi hiểu ý của bạn. Và tôi cho rằng người viết có thể đưa ra các giả định về người đọc.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Assumption: giả định

TOM: That’s right – about their knowledge of the subject, their attitudes, and their level of education, which means writing so that the readers understand without feeling patronised. All of that will make a difference to how story is presented.

 • IELTS TUTOR dịch:TOM: Đúng vậy – về kiến ​​thức của họ, về chủ đề, thái độ và trình độ học vấn của họ, nghĩa là viết sao cho người đọc hiểu mà không cảm thấy bị coi thường. Tất cả những điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt trong cách mà câu chuyện được trình bày
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HAZEL: Does it matter what type of story I write about?

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: Tôi viết về thể loại truyện nào có quan trọng không?

TOM: No – national or international politics, the arts … Anything, as long as it’s covered in two or three newspaper. Though of course it’ll be easier and more fun if it’s something you’re interested in and know something about.

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Không – chính trị quốc gia hay quốc tế, nghệ thuật… Bất cứ thứ gì, miễn là nó được đăng trên hai hoặc ba tờ báo. Mặc dù tất nhiên sẽ dễ dàng và thú vị hơn nếu đó là thứ bạn quan tâm và biết điều gì đó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Politics: chính trị

HAZEL: And on that basis a national news item would be worth analyzing – I’m quite keen on politics, so I’ll try and find a suitable topic. What did you choose for your analysis, Tom?

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: Và trên cơ sở đó, một mục tin tức quốc gia sẽ đáng để phân tích – Tôi khá quan tâm đến chính trị, vì vậy tôi sẽ cố gắng tìm một chủ đề phù hợp. Bạn đã chọn gì cho phân tích của mình, Tom?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TOM: I was interested in how newspapers express their opinions explicitly, so I wanted to compare editorials in different papers, but when I started looking, I couldn’t find two on the same topic that I felt like analysing.

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Tôi quan tâm đến cách các tờ báo thể hiện quan điểm của họ một cách rõ ràng, vì vậy tôi muốn so sánh các bài xã luận trên các tờ báo khác nhau, nhưng khi tôi bắt đầu tìm kiếm, tôi không thể tìm thấy hai câu hỏi về cùng một chủ đề mà tôi muốn phân tích.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HAZEL: In that case, I won’t even bother to look.

TOM: So in the end I chose a human-interest story – a terribly emotional story about a young girl who was very ill, and lots of other people – mostly strangers – raised money so she could go abroad for treatment. Actually, I was surprised – some papers just wrote about how wonderful everyone was, but others considered the broader picture, like why treatment wasn’t available here.

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Vì vậy, cuối cùng tôi đã chọn một câu nhân cảm – một câu chuyện vô cùng xúc động về một cô gái trẻ bị bệnh nặng, và rất nhiều người khác – hầu hết là những người xa lạ – đã quyên góp tiền để cô ấy có thể ra nước ngoài điều trị. Trên thực tế, tôi đã rất ngạc nhiên - một số bài báo chỉ viết về việc mọi người tuyệt vời như thế nào, nhưng những bài báo khác lại xem xét bức tranh rộng hơn, chẳng hạn như tại sao không có phương pháp điều trị nào ở đây.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HAZEL: Hmm, I usually find stories like that raise quite strong feelings in me! I’ll avoid that . Perhaps I’ll choose an arts topic, like different reviews of a film, or something about funding for the arts – I’ll think about that.

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: Hừm, tôi thường thấy những câu chuyện như thế khơi dậy trong tôi những cảm xúc khá mạnh mẽ! Tôi sẽ tránh điều đó. Có lẽ tôi sẽ chọn một chủ đề nghệ thuật, chẳng hạn như các bài đánh giá khác nhau về một bộ phim, hoặc điều gì đó về tài trợ cho nghệ thuật – tôi sẽ nghĩ về điều đó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TOM: Yes, that might be interesting.

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Vâng, điều đó có thể thú vị.

HAZEL: OK, well thanks a lot for your help, Tom. It’s been really useful.

 • IELTS TUTOR dịch: HAZEL: OK, cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn, Tom. Nó thực sự hữu ích.

TOM: You’re welcome. Good luck with the assignment, Hazel.

 • IELTS TUTOR dịch: TOM: Không có chi. Chúc may mắn với nhiệm vụ, Hazel.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4