Dịch + giải thích transcript "Four business values" IELTS LISTENING SECTION 4

· Listening

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Four business values" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Four business values" IELTS LISTENING SECTION 4

In public discussion of business, we take certain values for granted. Today I’m going to talk about four of them: collaboration, hard work, creativity and excellence. Most people would say they’re all ‘good things’. I’m going to suggest that’s an over-simple view.

 • IELTS TUTOR dịch: Trong cuộc thảo luận công khai về kinh doanh, chúng tôi coi các giá trị nhất định là điều hiển nhiên. Hôm nay tôi sẽ nói về bốn trong số đó: hợp tác, làm việc chăm chỉ, sáng tạo và sự xuất sắc. Hầu hết mọi người sẽ nói rằng tất cả chúng đều là 'những điều tốt đẹp'. Tôi sẽ gợi ý rằng đó là một cách nhìn quá đơn giản.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới
  • Take something for granted: xem … là hiển nhiển
  • Collaboration: sự hợp tác
  • Creativity: sự sáng tạo
  • Excellence: sự xuất sắc

The trouble with these values is that they’re theoretical concepts, removed from the reality of day-to-day business. Pursue values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention.

 • IELTS TUTOR dịch: Rắc rối với những giá trị này là chúng là những khái niệm lý thuyết, bị loại bỏ khỏi thực tế kinh doanh hàng ngày. Theo đuổi các giá trị bằng mọi cách, nhưng hãy chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra. Chúng thực sự có thể gây ra thiệt hại, điều mà không phải là ý định.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Business leaders generally try to do the right thing. But all too often the right thing backfires, if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. The values can easily get in the way of what’s actually intended.

 • IELTS TUTOR dịch: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường cố gắng làm điều đúng đắn. Nhưng tất cả những điều đúng đắn thường phản tác dụng, nếu những nhà lãnh đạo đó chấp nhận các giá trị mà không hiểu và quản lý các tác dụng phụ phát sinh. Các giá trị có thể dễ dàng cản trở những gì thực sự dự định.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

OK. So the first value I’m going to discuss is collaboration. Er, let me give you an example. On a management training course I once attended, we were put into groups and had to construct a bridge across a stream, using building blocks that we were given. The rule was that everyone in the team had to move at least one building block during the construction. This was intended to encourage teamwork.

 • IELTS TUTOR dịch: OK. vậy, giá trị đầu tiên tôi sẽ thảo luận là sự cộng tác. Er, để tôi cho bạn một ví dụ. Trong một khóa đào tạo về quản lý mà tôi từng tham gia, chúng tôi được chia thành các nhóm và phải xây dựng một cây cầu bắc qua một con suối bằng cách sử dụng các khối xây dựng mà chúng tôi được giao. Quy tắc là mọi người trong đội phải di chuyển ít nhất một khối xây dựng trong quá trình xây dựng. Điều này nhằm khuyến khích tinh thần đồng đội
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

But it was really a job best done by one person. The other teams tried to collaborate on building the structure, and descended into confusion, with everyone getting in each other’s way. Our team leader solved the challenge brilliantly. She simply asked everyone in the team to move a piece a few centimetres, to comply with the rule, and then let the person in the team with an aptitude for puzzles like this build it alone. We finished before any other team. My point is that the task wasn’t really suited to teamworking, so why make it one?

 • IELTS TUTOR dịch: Nhưng đó thực sự là một công việc được thực hiện tốt nhất bởi một người. Các nhóm khác đã cố gắng cộng tác để xây dựng cấu trúc và rơi vào sự bối rối, mọi người cản đường nhau. Trưởng nhóm của chúng tôi đã giải quyết thử thách một cách xuất sắc. Cô ấy chỉ đơn giản yêu cầu mọi người trong đội di chuyển một mảnh ghép vài cm, tuân thủ quy tắc, sau đó để người trong đội có năng khiếu về các câu đố như thế này xây dựng nó một mình. Chúng tôi đã hoàn thành trước bất kỳ đội nào khác. Quan điểm của tôi là nhiệm vụ đó không thực sự phù hợp để làm việc theo nhóm, vậy tại sao lại làm nó?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Teamwork can also lead to inconsistency – a common cause of poor sales. In the case of a smartphone that a certain company launched, one director wanted to target the business market, and another demanded it was aimed at consumers. The company wanted both directors to be involved, so gave the product a consumer-friendly name, but marketed it to companies. The result was that it met the needs of neither group. It would have been better to let one director or the other have his way, not both.

 • IELTS TUTOR dịch: Làm việc theo nhóm cũng có thể dẫn đến sự không thống nhất – một nguyên nhân phổ biến dẫn đến doanh số bán hàng kém. Trong trường hợp một chiếc điện thoại thông minh mà một công ty nào đó tung ra thị trường, một giám đốc muốn nhắm vào thị trường doanh nghiệp, và một giám đốc khác lại yêu cầu nó nhắm vào người tiêu dùng. Công ty muốn cả hai giám đốc cùng tham gia, vì vậy đã đặt cho sản phẩm một cái tên thân thiện với người tiêu dùng, nhưng đã tiếp thị nó cho các công ty. Kết quả là nó không đáp ứng nhu cầu của cả hai nhóm. Sẽ tốt hơn nếu để giám đốc này hay giám đốc kia làm theo cách của mình, không phải cả hai.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now industriousness, or hard work. It’s easy to mock people who say they work hard: after all, a hamster running around in a wheel is working hard – and getting nowhere. Of course hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise it wastes the resources that companies value most – time and energy. And that’s bad for the organisation.

 • IELTS TUTOR dịch: Bây giờ cần cù, hay làm việc chăm chỉ. Thật dễ dàng để chế nhạo những người nói rằng họ làm việc chăm chỉ: xét cho cùng, một chú chuột hamster chạy quanh bánh xe đang làm việc chăm chỉ – và chẳng đi đến đâu. Tất nhiên làm việc chăm chỉ là đáng giá, nhưng chỉ khi được nhắm đúng mục tiêu. Nếu không, nó sẽ lãng phí nguồn tài nguyên mà các công ty đánh giá cao nhất – thời gian và năng lượng. Và điều đó có hại cho tổ chức.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

There’s a management model that groups people according to four criteria: clever, hard-working, stupid and lazy. Here ‘lazy’ means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks. It doesn’t mean trying to avoid work altogether.

 • IELTS TUTOR dịch: Có một mô hình quản lý nhóm mọi người theo bốn tiêu chí: thông minh, chăm chỉ, ngu ngốc và lười biếng. Ở đây 'lười biếng' có nghĩa là có một quyết tâm hợp lý để không thực hiện các nhiệm vụ không cần thiết. Nó không có nghĩa là cố gắng trốn tránh công việc hoàn toàn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Most people display two of these characteristics, and the most valuable people are those who are both clever and lazy: they possess intellectual clarity, and they don’t rush into making decisions. They come up with solutions to save the time and energy spent by the stupid and hard-working group. Instead of throwing more man-hours at a problem, the clever and lazy group looks for a more effective solution.

 • IELTS TUTOR dịch: Hầu hết mọi người đều thể hiện hai trong số những đặc điểm này và những người có giá trị nhất là những người vừa thông minh vừa lười biếng: họ có trí tuệ minh mẫn và họ không vội vàng đưa ra quyết định. Họ đưa ra các giải pháp để tiết kiệm thời gian và sức lực bị sử dụng bởi nhóm làm việc chăm chỉ và ngu ngốc. Thay vì dành nhiều thời gian hơn cho một vấn đề, nhóm thông minh và lười biếng tìm kiếm một giải pháp hiệu quả hơn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Next we come to creativity. This often works well – creating an attention-grabbing TV commercial, for example, might lead to increased sales. But it isn’t always a good thing. Some advertising campaigns are remembered for their creativity, without having any effect on sales.

 • IELTS TUTOR dịch: Tiếp theo chúng ta đến với sự sáng tạo. Điều này thường hoạt động tốt – ví dụ: tạo một quảng cáo truyền hình thu hút sự chú ý có thể dẫn đến tăng doanh thu. Nhưng nó không phải luôn luôn là một điều tốt. Một số chiến dịch quảng cáo được nhớ đến nhờ tính sáng tạo mà không ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

This happened a few years ago with the launch of a chocolate bar: subsequent research showed that plenty of consumers remembered the adverts, but had no idea what was being advertised. The trouble is that the creator derives pleasure from coming up with the idea, and wrongly assumes the audience for the campaign will share that feeling.

 • IELTS TUTOR dịch: Điều này đã xảy ra cách đây vài năm với sự ra mắt của một thanh sô-cô-la: nghiên cứu sau đó cho thấy nhiều người tiêu dùng nhớ đến quảng cáo nhưng không biết quảng cáo là gì. Vấn đề là người sáng tạo cảm thấy thích thú khi nảy ra ý tưởng và giả định sai rằng khán giả của chiến dịch sẽ chia sẻ cảm giác đó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

A company that brings out thousands of new products may seem more creative than a company that only has a few, but it may be too creative, and make smaller profits. Creativity needs to be targeted, to solve a problem that the company has identified. Just coming up with more and more novel products isn’t necessarily a good thing.

 • IELTS TUTOR dịch: Một công ty đưa ra hàng ngàn sản phẩm mới có vẻ sáng tạo hơn một công ty chỉ có một vài sản phẩm, nhưng nó có thể quá sáng tạo và kiếm được ít lợi nhuận hơn. Sự sáng tạo cần được hướng tới, nhằm giải quyết một vấn đề mà công ty đã xác định. Chỉ nghĩ ra ngày càng nhiều sản phẩm mới lạ không nhất thiết là một điều tốt.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

And finally, excellence. We all know companies that claim they ‘strive for excellence’, but it takes a long time to achieve excellence. In business, being first with a product is more profitable than having the best product. A major study of company performance compared pioneers – that is, companies bringing out the first version of a particular product – with followers, the companies that copied and improved on that product.

 • IELTS TUTOR dịch: Và cuối cùng, sự xuất sắc. Tất cả chúng ta đều biết các công ty luôn tuyên bố rằng họ 'phấn đấu vì sự xuất sắc', nhưng phải mất một thời gian dài để đạt được sự xuất sắc. Trong kinh doanh, trở thành người đầu tiên có sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận hơn là có sản phẩm tốt nhất. Một nghiên cứu lớn về hiệu quả hoạt động của công ty đã so sánh những người tiên phong – nghĩa là các công ty đưa ra phiên bản đầu tiên của một sản phẩm cụ thể – là những người theo sau, những công ty đã sao chép và cải tiến sản phẩm đó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The study found that the pioneers commanded an average market share of 29 percent, while the followers achieved less than half that, only 13 percent – even though their product might have been better. Insisting on excellence in everything we do is time-consuming, wastes energy and leads to losing out on opportunities. Sometimes, second-rate work is more worthwhile than excellence. ‘Make sure it’s excellent’ sounds like a good approach to business, but the ‘just-get-started’ approach is likely to be more successful.

 • IELTS TUTOR dịch: Nghiên cứu cho thấy những người tiên phong chiếm thị phần trung bình là 29%, trong khi những người theo sau đạt được ít hơn một nửa thị phần đó, chỉ 13% – mặc dù sản phẩm của họ có thể tốt hơn. Nhấn mạnh vào sự xuất sắc trong mọi thứ chúng ta làm là tốn thời gian, lãng phí năng lượng và dẫn đến đánh mất cơ hội. Đôi khi, công việc hạng hai đáng giá hơn sự xuất sắc. 'Đảm bảo rằng nó xuất sắc' nghe có vẻ là một cách tiếp cận kinh doanh tốt, nhưng cách tiếp cận 'mới bắt đầu' có khả năng thành công hơn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4