Dịch + giải thích transcript “Romeo and Juliet” IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài “Romeo and Juliet” IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript “Romeo and Juliet” IELTS LISTENING SECTION 3

ED:Did you make notes while you were watching the performances of Romeo and Juliet, Gemma?

GEMMA:Yes, I did. I found it quite hard though. I kept getting too involved in the play.

ED:Me too. I ended up not taking notes. I wrote down my impressions when I got home. Do you mind if I check a few things with you? In case I've missed anything. And I've also got some questions about our assignment.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Tôi cũng vậy. Cuối cùng tôi đã không ghi chép.Tôi đã viết ra những ấn tượng của mình khi về đến nhà. Bạn có phiền không nếu tôi kiểm tra một vài điều với bạn? Trong trường hợp tôi đã bỏ lỡ bất cứ điều gì.Và tôi cũng có một số câu hỏi về nhiệm vụ của chúng ta
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

GEMMA:No, it's good to talk things through. I may have missed things too.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Không, thật tốt khi nói chuyện với nhau. Tôi có thể đã bỏ lỡ những điều quá.

ED:OK great. So first of all, I'm not sure how much information we should include in our reviews.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Tuyệt. vậy, trước hết, tôi không chắc chúng tôi nên đưa bao nhiêu thông tin vào các bài đánh giá của mình.

GEMMA:Right. Well, I don't think we need to describe what happens. Especially as Romeo and Juliet is one of Shakespeare's most well-known plays.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Phải. Chà, tôi không nghĩ chúng ta cần phải mô tả những gì xảy ra.Đặc biệt là Romeo và Juliet là một trong những vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • well-known: nổi tiếng
  • play: vở kịch

ED:Yeah, everyone knows the story. In an essay we'd focus on the poetry and Shakespeare's use of imagery etc., but that isn't really relevant in a review. We're supposed to focus on how effective this particular production is.

GEMMA:Mmm. We should say what made it a success or a failure.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:ừm. Chúng ta nên nói điều gì đã khiến nó thành công hay thất bại.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Success: sự thành công
  • Failure: sự thất bại

ED:And part of that means talking about the emotional impact the performance had on us. I think that's important.

GEMMA:Yes. And we should definitely mention how well the director handled important bits of the play-like when Romeo climbs onto Juliet's balcony.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Đúng. Và chúng ta chắc chắn nên đề cập đến việc đạo diễn đã xử lý các phần quan trọng của vở kịch tốt như thế nào khi Romeo trèo lên ban công của Juliet.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Balcony: ban công

ED:And the fight between Mercutio and Tybalt.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Và cuộc chiến giữa Mercutio và Tybalt.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Fight: cuộc chiến

GEMMA:Yes. It would also be interesting to mention the theatre space and how the director used it but I don't think we'll have space in 800 words.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Đúng. Cũng sẽ rất thú vị nếu đề cập đến không gian rạp hát và cách đạo diễn sử dụng nó nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ có đủ chỗ trong 800 từ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Space: không gian

ED:No. OK. That all sounds quite straightforward. So what about The Emporium Theatre's production of the play?

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Không. OK. Tất cả nghe khá thẳng thắn.Vậy còn việc sản xuất vở kịch của Nhà hát Emporium thì sao?

GEMMA:I thought some things worked really well but there were some problems too.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Tôi nghĩ rằng một số thứ hoạt động rất tốt nhưng cũng có một số vấn đề.

ED:Yeah. What about the set, for example?

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Vâng. Ví dụ về bối cảnh thì sao?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Set: bối cảnh

GEMMA:I think it was visually really stunning.I'd say that was probably the most memorable thing about this production.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Tôi nghĩ rằng nó là trực quan thực sự tuyệt đẹp. Tôi muốn nói rằng đó có lẽ là điều đáng nhớ nhất về quá trình sản xuất này.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Visually (adj) trực quan
  • Stunning: tuyệt đẹp

ED:You're right.

ED:The set design was really amazing, but actually I have seen similar ideas used in other productions.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Thiết kế bối cảnh thực sự tuyệt vời, nhưng thực sự tôi đã thấy những ý tưởng tương tự được sử dụng trong các tác phẩm khác.

GEMMA:What about the lighting? Some of the scenes were so dimly lit it was quite hard to see.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Còn ánh sáng thì sao?Một số phân cảnh thiếu sáng đến mức khá khó nhìn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ED:I didn't dislike it. It helped to change the mood of the quieter scenes.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Tôi không phải không thích nó.Nó giúp thay đổi tâm trạng của những cảnh yên tĩnh hơn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

GEMMA:That's a good point.

ED:What did you think of the costumes?

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Bạn nghĩ gì về trang phục?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Costumes: trang phục

GEMMA:I was a bit surprised by the contemporary dress, I must say.

ED:Yeah - I think it worked well, but I had assumed it would be more conventional.

GEMMA:Me too. I liked the music at the beginning and I thought the musicians were brilliant, but I thought they were wasted because the music didn't have much impact in Acts 2 and 3.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Tôi cũng vậy. Tôi thích âm nhạc ngay từ đầu và tôi nghĩ các nhạc sĩ thật xuất sắc, nhưng tôi nghĩ họ thật lãng phí vì âm nhạc không có nhiều tác động trong phần hành động 2 và 3.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Musician: nhạc sĩ

ED:Yes - that was a shame.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Vâng - đó là một sự xấu hổ.

GEMMA:One problem with this production was that the actors didn't deliver the lines that well.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Một vấn đề với quá trình sản xuất này là các diễn viên không truyền đạt lời thoại tốt.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

GEMMA:They were speaking too fast.

ED:It was a problem I agree, but I thought it was because they weren't speaking loudly enough - especially at key points in the play.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Đó là một vấn đề mà tôi đồng ý, nhưng tôi nghĩ đó là do họ nói không đủ to - đặc biệt là ở những điểm quan trọng trong vở kịch.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Key (adj) quan trọng

GEMMA:I actually didn't have a problem with that.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Tôi thực sự không có vấn đề gì với điều đó.

ED:It's been an interesting experience watching different versions of Romeo and Juliet, hasn't it?

GEMMA:Definitely. It's made me realise how relevant the play still is.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Chắc chắn. Nó khiến tôi nhận ra vở kịch vẫn liên quan như thế nào.

ED:Right. I mean a lot's changed since Shakespeare's time, but in many ways nothing's changed. There are always disagreements and tension between teenagers and their parents.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Phải. Ý tôi là rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ thời của Shakespeare, nhưng theo nhiều cách thì không có gì thay đổi.Luôn có những bất đồng và căng thẳng giữa thanh thiếu niên và cha mẹ của họ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Disagreement: bất đồng
  • Tension: căng thẳng

GEMMA:Yes, that's something all young people can relate to - more than the violence and the extreme emotions in the play.

ED:How did you find watching it in translation?

 • IELTS TUTOR dịch: ED:bạn thấy như thế nào về xem nó trong bản dịch?

GEMMA:Really interesting. I expected to find it more challenging, but I could follow the story pretty well.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Thật sự thú vị.Tôi dự kiến ​​​​sẽ thấy nó khó khăn hơn, nhưng tôi có thể theo dõi câu chuyện khá tốt.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Challenging (adj) thử thách, khó khăn

ED:I stopped worrying about not being able to understand all the words and focused on the actors' expressions. The ending was pretty powerful.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Tôi ngừng lo lắng về việc không thể hiểu tất cả các từ và tập trung vào biểu cảm của các diễn viên.Cái kết khá mạnh mẽ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Expression: biểu cảm

GEMMA:Yes. That somehow intensified the emotion for me.

ED:Did you know Shakespeare's been translated into more languages than any other writer?

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Bạn có biết Shakespeare đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ hơn bất kỳ nhà văn nào khác không?

GEMMA:What's the reason for his international appeal, do you think?

 • IELTS TUTOR dịch:GEMMA:Bạn có nghĩ lý do cho sự hấp dẫn quốc tế của ông ấy là gì không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Appeal: sự hấp dẫn

ED:I was reading that it's because his plays are about basic themes that people everywhere are familiar with.

 • IELTS TUTOR dịch: ED:Tôi đã đọc được rằng đó là vì các vở kịch của anh ấy nói về những chủ đề cơ bản mà mọi người ở mọi nơi đều quen thuộc.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

GEMMA:Yeah, and they can also be understood on different levels. The characters have such depth.

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Vâng, và chúng cũng có thể được hiểu ở các cấp độ khác nhau. Các nhân vật có chiều sâu như vậy.

ED: Right - which allows directors to experiment and find new angles.

 • IELTS TUTOR dịch: ED: đúng vậy - cho phép các đạo diễn thử nghiệm và tìm ra những góc nhìn mới.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Experiment: (v) thử nghiệm
  • Angle: góc nhìn

GEMMA: Tha's really important because ...

 • IELTS TUTOR dịch: GEMMA:Điều đó thực sự quan trọng bởi vì...
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4