Dịch + giải thích transcript “HOLLY’S WORK PLACEMENT” IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài “HOLLY’S WORK PLACEMENT” IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript “HOLLY’S WORK PLACEMENT” IELTS LISTENING SECTION 3

HOLLY: Hello Dr Green – I’m here to talk to you about my work placement

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Xin chào Tiến sĩ Green – Tôi ở đây để nói chuyện với bạn về việc thự tập của tôi
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • work placement: công việc thực tập

TUTOR: Oh yes, it’s Holly, isn’t it?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Ồ Ừ, đó là Holly, phải không?

HOLLY: Yes.

HOLLY:I decided to go for the Orion Stadium placement. The event I’ll be managing is one where I’m helping to set up a sports competition for primary school children

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY:Tôi đã quyết định chọn thực tập của Sân vận động Orion. Sự kiện mà tôi sẽ quản lý là thiết lập một cuộc thi thể thao cho trẻ em tiểu học
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR:Yup. That’s always a popular placement – even though it can be tougher than you think working with children.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Đúng vậy. Đó luôn là một công việc thực tập phổ biến – mặc dù nó có thể khó hơn bạn nghĩ khi làm việc với trẻ em.

HOLLY:I know, but it’s the fresh air that attracts me – organising something indoors doesn’t have the same appeal, even though it might be fun.

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Tôi biết, nhưng làm gió mới là điều tôi thích – tổ chức một cái gì đó trong nhà không có sức hấp dẫn tương tự, mặc dù nó có thể thú vị.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR:OK, so obviously safety’s going to be one of your key concerns for this event.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Ok, vậy rõ ràng là an toàn sẽ là một trong những mối quan tâm chính của bạn cho sự kiện này.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:Yes, I’ve already thought about that I’ll need to make sure none of the equipment’s damaged.

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Vâng, tôi đã nghĩ về việc tôi sẽ cần đảm bảo rằng không có thiết bị nào bị hư hỏng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR:Ah well, you’ll be working with schools, so the equipment will be their responsibility. However, the grounds and what goes on there will be yours

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: À tốt, bạn sẽ làm việc với các trường học, vì vậy thiết bị sẽ do họ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sàn nhà và những gì diễn ra ở đó sẽ là của bạn
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:Oh I see – that’ll include keeping everyone within the boundary once they’re in their kit and on the field?

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Ồ, tôi hiểu rồi-điều đó bao gồm việc giữ mọi người trong ranh giới khi họ ở trong bộ đồ nghề và trên sân?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR:Exactly – you’ll need to inspect areas like changing rooms as well for anything someone can trip over, but your main priority will be not to lose anyone!

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Chính xác – bạn sẽ cần phải kiểm tra các khu vực như phòng thay đồ cũng như bất cứ thứ gì mà ai đó có thể đi qua, nhưng ưu tiên chính của bạn sẽ là không để lạc mất bất kỳ ai!
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:Right. I’ll need staff to help with that.

TUTOR:And don’t forget about the spectators.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Và đừng quên khán giả.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Spectator: khán giả

HOLLY: Mmm. I was thinking that many of them will be parents, who could help run the event.

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Mmm. Tôi đã nghĩ rằng nhiều người trong số họ sẽ là cha mẹ, những người có thể giúp điều hành sự kiện.

TUTOR:I wouldn’t rely on that. They’ll be more interested in filming their children than volunteering

HOLLY:I’ll need to make sure they don’t interfere with events doing that!

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Tôi cần đảm bảo rằng họ không ảnh hướng đến những sự kiện bằng cách làm như vậy!
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • interfere with: can thiệp, ảnh hưởng đến…

TUTOR:And that’s not always easy, especially when a proud parent’s trying to get a snap of their child and you want them to move elsewhere

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Và điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là khi một bậc cha mẹ tự hào đang cố gắng chụp ảnh con của họ và bạn muốn họ chuyển đi nơi khác
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Proud: tự hào
  • get a snap of: chụp ảnh …

HOLLY:OK. What about the scheduling?

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Được, Còn việc lên lịch thì sao?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Scheduling: việc lên lịch

TUTOR:With sporting events there are all sorts of things that can alter the timetable-like rain, for instance – though so far, we’ve always been lucky with that.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Với các sự kiện thể thao, chẳng hạn, có rất nhiều thứ có thể làm thay đổi thời gian biểu giống như mưa – mặc dù cho đến nay, chúng ta luôn may mắn với điều đó
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:Yeah, and I was thinking about what to do if someone got hurt as well. I know that last year that caused a terrible delay

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Vâng, và tôi đang nghĩ về việc phải làm gì nếu ai đó cũng bị thương. Tôi biết rằng năm ngoái đã gây ra sự chậm trễ khủng khiếp
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR: You have to be prepared for such things.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Bạn phải chuẩn bị cho những điều như vậy.

HOLLY:Oh. What if a match ends in a draw– do you let the teams keep going until someone wins?

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Ồ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trận đấu kết thúc với tỷ số hòa – bạn có để các đội tiếp tục thi cho đến khi ai đó thắng không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • draw(noun) tỉ số hoà

TUTOR: That’ll be up to you – and again, you need to plan for it.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Điều đó sẽ tùy thuộc vào bạn – và một lần nữa, bạn cần phải lên kế hoạch cho nó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:Right

TUTOR:Now, the aim of your work placement is to give you the opportunity to develop the skills that an events manager needs. So, let’s talk about those a bit.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Bây giờ, mục tiêu của việc thực tập là mang lại cho bạn cơ hội phát triển các kỹ năng mà một người quản lý sự kiện cần. Vì vậy, chúng ta hãy nói về những điều đó một chút.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Opportunity: cơ hội

HOLLY:Well, I think my communication skills are pretty good. I can talk on the phone to people and book venues and that kind of thing

 • ELTS TUTOR dịch: HOLLY : Chà, tôi nghĩ kỹ năng giao tiếp của tôi khá tốt. Tôi có thể nói chuyện điện thoại với mọi người và đặt địa điểm và những thứ đại loại như vậy
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Book: đặt
  • Venue: địa điểm

TUTOR:Good – just remember it isn’t only about what you say. If you meet someone face-to-face and want to persuade them to be a sponsor, for example.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Tốt – chỉ cần nhớ nó không chỉ về những gì bạn nói. Ví dụ, nếu bạn gặp ai đó trực tiếp và muốn thuyết phục họ làm nhà tài trợ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:Oh, I’ll dress up for that! Sure

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Ồ, tôi sẽ mặc đồ đẹp cho sự kiện đó! Chắc chắn rồi
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • dress up: mặc đồ đẹp

TUTOR:Good. Let’s go on to think about your organisational skills. You’re working in a very people-based industry and that means things won’t always go to plan.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Tốt. Hãy tiếp tục suy nghĩ về kỹ năng tổ chức của bạn. Bạn đang làm việc trong một ngành công nghiệp dựa vào con người và điều đó có nghĩa là mọi thứ không phải lúc nào cũng đi đúng kế hoạch.

HOLLY: I guess it’s being prepared to make changes that matters.

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Tôi đoán việc chuẩn bị để thay đổi là quan trọng.

TUTOR:That’s right. You may have to make an on-the-spot change to a timetable because of a problem you hadn’t anticipated.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Đúng vậy. Bạn có thể phải thay đổi ngay thời gian biểu vì một vấn đề mà bạn không lường trước được.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:… just do it! OK.

TUTOR:How’s your time management these days?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Những ngày này, việc quản lý thời gian của bạn như thế nào?

HOLLY:I’m working on it – I’m certainly better when I have a deadline, which is why this work suits me.

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Tôi đang cố gắng – Tôi chắc chắn sẽ tốt hơn khi tôi có thời hạn, đó là lý do tại sao công việc này phù hợp với tôi.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR:Yes, but it’s how you respond as that deadline approaches!

HOLLY:I know I’ve got to look calm even if I’m in a panic.

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Tôi biết mình phải tỏ ra bình tĩnh ngay cả khi đang hoảng loạn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Calm: bình tĩnh
  • Panic: hoảng loạn

TUTOR:Just think to yourself – no one must know I’m under pressure

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Hãy tự nghĩ – không ai biết tôi đang bị áp lực
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:Yeah-even though I’m multi-tasking like crazy!

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Vâng-mặc dù tôi nhiều việc phải làm nhiều việc như điên!
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • multi-tasking: làm nhiều việc cùng 1 lúc

TUTOR:Another skill that events managers need is creativity. Often your client has what we call the big picture idea, but it’s up to the events manager to think of all the fine points that go to making it work.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Một kỹ năng khác mà các nhà quản lý sự kiện cần có là sự sáng tạo. Thường thì khách hàng sẽ có những ý tưởng lớn, nhưng người quản lý sự kiện phải nghĩ ra tất cả những điểm tốt để tạo tính hiệu quả.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Creativity: sự sáng tạo

HOLLY:Right, so I need to listen carefully to that idea and then fill in all the gaps

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Đúng vậy, vì vậy tôi cần lắng nghe cẩn thận ý kiến ​​đó và sau đó điền vào tất cả các khoảng trống

TUTOR:That’s right. And you’ll have a team working under you, so another key skill is leadership. Your team may have lots of ideas too, but you’ve got to make the ultimate choices. Do we have refreshments inside or out, for example?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Đúng vậy. Và bạn sẽ có một nhóm làm việc dưới bạn, vì vậy một kỹ năng quan trọng là khả năng lãnh đạo. Nhóm của bạn cũng có thể có rất nhiều ý tưởng, nhưng bạn phải đưa ra những lựa chọn cuối cùng. Chẳng hạn, chúng ta có đồ ăn uống nhẹ bên trong hay bên ngoài?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:Isn’t it better to be democratic?

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Không phải trở nên dân chủ thì tốt hơn à?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • democratic(adj) : dân chủ

TUTOR:It’s a nice idea, but you have the ultimate responsibility. So, believe in what you think best. Be prepared to say ‘yes’, that’s a good idea but it won’t work here.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Đó là một ý tưởng hay, nhưng bạn là người có trách nhiệm cuối cùng. Vì vậy, hãy tin vào những gì bạn nghĩ là tốt nhất. Hãy chuẩn bị để nói ‘có’, đó là một ý tưởng hay nhưng nó sẽ không hiệu quả ở đây.

HOLLY:I see what you mean. What about the networking side of things? I know it’s an area that a lot of students worry about because we don’t have much experience to offer others.

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Tôi hiểu ý bạn. Còn về khía cạnh quan hệ xã hội? Tôi biết đó là một lĩnh vực mà rất nhiều sinh viên lo lắng vì chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm để cung cấp cho những người khác.

TUTOR:But even without it – you can still be an interesting person with useful ideas. And the more people you impress, the better.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Nhưng ngay cả khi không có nó – bạn vẫn có thể là một người thú vị với những ý tưởng hữu ích. Và bạn càng gây ấn tượng với nhiều người thì càng tốt.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:I guess that will help me when I apply for a real job.

 • IELTS TUTOR dịch: HOLLY : Tôi đoán điều đó sẽ giúp ích cho tôi khi tôi xin việc thực sự.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TUTOR:Exactly – think ahead – remember what your ambitions are and keep them in mind.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Chính xác – suy nghĩ trước – ghi nhớ tham vọng của bạn là gì và ghi nhớ chúng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HOLLY:Definitely

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4