Dịch + giải thích transcript "Maple syrup" IELTS LISTENING SECTION 4

· Listening

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Maple syrup" IELTS LISTENING SECTION 4

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Maple syrup" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Maple syrup" IELTS LISTENING SECTION 4

Hello everyone. Today we're going to look at another natural food product and that's maple syrup.What is this exactly?Well, maple syrup looks rather like clear honey, but it's not made by bees; it's produced from the plant fluid - or sap - inside the maple tree and that makes maple syrup a very natural product. Maple syrup is a thick, golden, sweet-tasting liquid that can be bought in bottles or jars and poured onto food such as waffles and ice cream or used in the baking of cakes and pastries. It contains no preservatives or added ingredients, and it provides a healthy alternative to refined sugar.

 • IELTS TUTOR dịch: Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một sản phẩm thực phẩm tự nhiên khác và đó là xi-rô cây phong. Chính xác thì đây là gì? Chà, xi-rô cây phong trông giống như mật ong trong, nhưng nó không phải do ong tạo ra; nó được sản xuất từ ​​chất lỏng thực vật - hoặc nhựa cây - bên trong cây phong và điều đó làm cho xi-rô cây phong trở thành một sản phẩm rất tự nhiên. Xi-rô phong là một chất lỏng đặc, vàng, có vị ngọt, có thể mua trong chai hoặc lọ và đổ lên thức ăn như bánh quế và kem hoặc được sử dụng để nướng bánh. Nó không chứa chất bảo quản hoặc các thành phần bổ sung, và nó cung cấp một sự thay thế lành mạnh cho đường tinh luyện.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới

Let's just talk a bit about the maple tree itself, which is where maple syrup comes from. So, there are many species of maple tree, and they'll grow without fertilizer in areas where there's plenty of moisture in the soil. However, they'll only do this if another important criterion is fulfilled, which is that they must have full or partial sun exposure during the day and very cool nights - and I'll talk more about that in a minute. There are only certain parts of the world that provide all these conditions: one is Canada, and by that, I mean all parts of Canada, and the other is the north-eastern states of North America. In these areas, the climate suits the trees perfectly. In fact, Canada produces over two-thirds of the world's maple syrup, which is why the five-pointed maple leaf is a Canadian symbol and has featured on the flag since 1964.

 • IELTS TUTOR dịch: Chúng ta hãy nói một chút về bản thân cây phong, là nguồn gốc của xi-rô cây phong. Vậy, có rất nhiều loài cây phong và chúng sẽ phát triển mà không cần phân bón ở những nơi có nhiều độ ẩm trong đất. Tuy nhiên, chúng sẽ chỉ làm điều này nếu một tiêu chí quan trọng khác được đáp ứng, đó là chúng phải có sự tiếp xúc hoàn toàn hoặc một phần với ánh nắng mặt trời vào ban ngày và rất mát mẻ vào ban đêm - và tôi sẽ nói thêm về điều đó sau một phút nữa. Chỉ có một số phần nhất định của thế giới cung cấp tất cả những điều kiện này: một là Canada, ý tôi là tất cả các vùng của Canada, và hai là các bang phía đông bắc của Bắc Mỹ. Ở những khu vực này, khí hậu hoàn toàn phù hợp với cây. Trên thực tế, Canada sản xuất hơn hai phần ba xi-rô cây phong trên thế giới, đó là lý do tại sao lá phong năm cánh là biểu tượng của Canada và xuất hiện trên quốc kỳ từ năm 1964.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

So how did maple syrup production begin? Well, long before Europeans settled in these parts of the world, the indigenous communities had started producing maple sugar. They bored holes in the trunks of maple trees and used containers made of tree bark to collect the liquid sap as it poured out. As they were unable to keep the liquid for any length of time - they didn't have storage facilities in those days - they boiled the liquid by placing pieces of rock that had become scorching hot from the sun into the sap. They did this until it turned into sugar, and they were then able to use this to sweeten their food and drinks. Since that time, improvements have been made to the process, but it has changed very little overall.

 • IELTS TUTOR dịch: Vậy quá trình sản xuất xi-rô cây phong bắt đầu như thế nào? Chà, rất lâu trước khi người châu Âu định cư ở những nơi này trên thế giới, các cộng đồng bản địa đã bắt đầu sản xuất đường cây phong. Họ khoét lỗ trên thân cây phong và sử dụng các thùng làm bằng vỏ cây để hứng chất lỏng nhựa khi nó chảy ra. Vì họ không thể giữ chất lỏng trong thời gian dài - thời đó họ không có phương tiện lưu trữ - nên họ đun sôi chất lỏng bằng cách đặt những mảnh đá đã trở nên nóng như thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời vào nhựa cây. Họ đã làm điều này cho đến khi nó biến thành đường, và sau đó họ có thể sử dụng chất này để làm ngọt thức ăn và đồ uống của mình. Kể từ thời điểm đó, quy trình đã được cải tiến nhưng nhìn chung nó thay đổi rất ít.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

So let's look at the production of maple syrup today. Clearly, the maple forests are a valuable resource in many Canadian and North American communities. The trees have to be well looked after and they cannot be used to make syrup until the trunks reach a diameter of around 25 centimetres.This can take anything up to 40 years. As I've already mentioned, maple trees need the right conditions to grow and also to produce sap.

 • IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào việc sản xuất xi-rô cây thích ngày hôm nay. Rõ ràng, những khu rừng phong là một nguồn tài nguyên quý giá ở nhiều cộng đồng Canada và Bắc Mỹ. Cây phải được chăm sóc cẩn thận và chúng không thể được sử dụng để làm xi-rô cho đến khi thân cây đạt đường kính khoảng 25 cm. Quá trình này có thể mất tới 40 năm. Như tôi đã đề cập, cây phong cần điều kiện thích hợp để phát triển và cũng để tạo ra nhựa cây.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Why is this? Well, what happens is that during a cold night, the tree absorbs water from the soil, and that rises through the tree's vascular system. But then in the warmer daytime, the change in temperature causes the water to be pushed back down to the bottom of the tree.This continual movement - up and down - leads to the formation of the sap needed for maple syrup production. When the tree is ready, it can be tapped and this involves drilling a small hole into the trunk and inserting a tube into it that ends in a bucket.

 • IELTS TUTOR dịch: Tại sao lại thế này? Chà, điều xảy ra là trong một đêm lạnh giá, cây hút nước từ đất, và nước dâng lên qua hệ thống mạch máu của cây. Nhưng sau đó vào ban ngày ấm áp hơn, sự thay đổi nhiệt độ khiến nước bị đẩy ngược xuống gốc cây. Sự chuyển động liên tục này - lên và xuống - dẫn đến sự hình thành nhựa cây cần thiết cho quá trình sản xuất xi-rô cây phong. Khi cây đã sẵn sàng, nó có thể được lấy nhựa và điều này bao gồm đến việc khoan một lỗ nhỏ trên thân cây và đặt vào đó một cái ống mà đuôi ống ở trong một cái xô.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The trees can often take several taps, though the workers take care not to cause any damage to the healthy growth of the tree itself. The sap that comes out of the trees consists of 98 percent water and 2 percent sugar and other nutrients. It has to be boiled so that much of that water evaporates, and this process has to take place immediately, using what are called evaporators.These are basically extremely large pans - the sap is poured into these, a fire is built and the pans are then heated until the sap boils. As it does this, the water evaporates, and the syrup begins to form.

 • IELTS TUTOR dịch: Những cái cây thường có thể cần vài vòi lấy nhựa, mặc dù vậy, những người công nhân cẩn thận để không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho sự phát triển khỏe mạnh của chính cái cây đó. Nhựa chảy ra từ cây bao gồm 98 phần trăm nước và 2 phần trăm đường và các chất dinh dưỡng khác. Nó phải được đun sôi để phần lớn lượng nước đó bốc hơi, và quá trình này phải diễn ra ngay lập tức, sử dụng cái được gọi là thiết bị bay hơi. Về cơ bản, đây là những chiếc chảo cực lớn - nhựa cây được đổ vào những chiếc chảo này, nhóm lửa và những chiếc chảo sau đó được đun nóng cho đến khi nhựa sôi. Khi làm như vậy, nước sẽ bốc hơi và xi-rô bắt đầu hình thành.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The evaporation process creates large quantities of steam, and the sap becomes thicker and denser, and, at just the right moment, when the sap is thick enough to be called maple syrup, the worker removes it from the heat. After this process, something called 'sugar sand' has to be filtered out as this builds up during the boiling and gives the syrup a cloudy appearance and a slightly gritty taste. Once this has been done, the syrup is ready to be packaged so that it can be used for a whole variety of products. It takes 40 litres of sap to produce one litre of maple syrup so you can get an idea of how much is needed! So that's the basic process. In places like Quebec where ...

 • IELTS TUTOR dịch: Quá trình bốc hơi tạo ra một lượng lớn hơi nước, và nhựa cây trở nên dày và đặc hơn, và vào đúng thời điểm, khi nhựa cây đủ đặc để được gọi là xi-rô cây phong, người công nhân sẽ lấy nhựa ra khỏi nhiệt. Sau quá trình này, một thứ gọi là 'đường cát' phải được lọc ra vì chất này hình thành trong lúc đun sôi và khiến xi-rô có màu đục và vị hơi sạn. Khi điều này đã được thực hiện, xi-rô đã sẵn sàng để được đóng gói để có thể sử dụng cho nhiều loại sản phẩm. Cần 40 lít nhựa cây để sản xuất một lít xi-rô cây thích, vì vậy bạn có thể có 1 ý tưởng về lượng nhựa cây cần thiết là bao nhiêu! Vậy, đó là quá trình cơ bản. Ở những nơi như Quebec, nơi ...
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4