Dịch + giải thích transcript "Kite making by the Maori people of New Zealand" IELTS LISTENING SECTION 4

· Listening

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Kite making by the Maori people of New Zealand" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Kite making by the Maori people of New Zealand" IELTS LISTENING SECTION 4

Well, good morning everyone. As you know, we've been looking at different kinds of art and craft that were practised by the Maori people of New Zealand - at least before the Europeans began to arrive in the 18th century.

 • IELTS TUTOR dịch: Vâng, chào buổi sáng tất cả mọi người. Như bạn đã biết, chúng tôi đã xem xét các loại hình nghệ thuật và thủ công khác nhau do người Maori ở New Zealand thực hiện - ít nhất là trước khi người châu Âu bắt đầu đến vào thế kỷ 18.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới

So, the focus of this lecture is kite making; how the kites were made their appearance and the purposes they served. Well, let's start with the way they were made. As with other Maori artistic traditions, kite-making involved certain rituals. So, firstly, only priests were allowed to fly and handle the largest, most sacred kites. There were rules, too, for the size and scale of the kites that the priests had to follow, and during the preparation of both small and large kites, food was strictly forbidden. In terms of appearance, kites were frequently designed in the image of a native bird, or a Maori god, and sometimes, perhaps less often, a well-known hero.

 • IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, trọng tâm của bài giảng này là làm diều; những con diều đã được tạo ra như thế nào và mục đích mà chúng phục vụ. Chà, hãy bắt đầu với cách chúng được tạo ra. Cũng như các truyền thống nghệ thuật khác của người Maori, việc làm diều bao gồm một số nghi lễ nhất định. Vì vậy, thứ nhất, chỉ có thầy tu mới được thả và điều khiển những con diều lớn nhất, linh thiêng nhất. Cũng có những quy định về kích thước và tỷ lệ của những con diều mà các linh mục phải tuân theo, và trong quá trình chuẩn bị cho cả những con diều nhỏ và lớn, thức ăn đều bị nghiêm cấm. Về hình thức bên ngoài, những con diều thường được thiết kế theo hình ảnh của một loài chim bản địa, hoặc một vị thần Maori, và đôi khi, có lẽ ít thường xuyên hơn, một anh hùng nổi tiếng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

You can imagine that when Maori first arrived in the new country, in New Zealand, it may have taken some time to find suitable materials for their kites - but through trial and error no doubt, they found plants and trees that provided bark and even roots that they could use to make the frames and wings of their kites. And after the frame had been constructed, the kite then had to be decorated. For this the priests used long grasses, and these - when the kite was in the air - would stream along behind it. They also used a variety of feathers to add um, colour to their creations. Well, all this meant it was easy to see a kite in the sky but you could also hear Maori kites. They could be quite noisy indeed and this was because some priests liked to hang a long row of shells from the kite. You can imagine how they'd rattle and clatter in the wind - how they might completely capture your attention

 • IELTS TUTOR dịch: Bạn có thể tưởng tượng rằng khi người Maori lần đầu tiên đến đất nước mới, ở New Zealand, có thể phải mất một thời gian để tìm vật liệu phù hợp cho diều của họ - nhưng thông qua thử nghiệm và sai lầm, họ đã tìm thấy thực vật và cây cung cấp vỏ và thậm chí cả rễ mà họ có thể sử dụng để làm khung và cánh diều của họ. Và sau khi làm xong khung, con diều phải được trang trí. Đối với điều này, các linh mục đã sử dụng cỏ dài, và những thứ này - khi con diều ở trên không - sẽ chảy dọc theo nó. Họ cũng sử dụng nhiều loại lông vũ để thêm màu sắc cho tác phẩm của mình. Chà, tất cả những điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng nhìn thấy một con diều trên bầu trời nhưng bạn cũng có thể nghe thấy tiếng diều của người Maori. Họ thực sự có thể khá ồn ào và điều này là do một số linh mục thích treo một hàng dài vỏ sò trên diều. Bạn có thể tưởng tượng chúng sẽ khua lách cách trong gió như thế nào - chúng có thể hoàn toàn thu hút sự chú ý của bạn như thế nào
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

As I said before, the most common image was probably a bird, and that's the same for other kite-making cultures, but the kites were designed in particular shapes - so there were kites that were triangular, rectangular and also shaped like a diamond. And some of them were so large, it would actually require several men to operate them. Um, some of the kites were also covered in patterns, and to make these patterns, the Maori used different pigments of red and black, and these were either made from a charcoal base or from red-brown day which had been combined with oil obtained from a local species of shark.

 • IELTS TUTOR dịch: Như tôi đã nói trước đây, hình ảnh phổ biến nhất có lẽ là một con chim, và các nền văn hóa làm diều khác cũng vậy, nhưng những con diều được thiết kế theo những hình dạng đặc biệt - vì vậy có những con diều hình tam giác, hình chữ nhật và cũng có hình dạng như một viên kim cương . Và một số trong số chúng quá lớn, nó thực sự cần vài người để vận hành chúng. Um, một số con diều cũng được phủ hoa văn, và để tạo ra những hoa văn này, người Maori đã sử dụng các sắc tố đỏ và đen khác nhau, và chúng được làm từ than củi hoặc từ màu nâu đỏ được kết hợp với dầu thu được từ một loài cá mập địa phương.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now, before I forget, if you have a chance, do visit the Auckland Museum because they have the last surviving 'birdman' kite on display. This is the kind of kite that has a wooden mask at the top of the frame - it's a mask of a human head - and you can clearly see it has a tattoo and also a set of teeth. Quite impressive - and a good example of Maori craftsmanship and symbolism. Right, turning to the purpose and function of the kites, they certainly had multiple uses. Primarily the flying of kites was a way of communicating with the gods and when the kites rose into the air, the Maori used them to deliver messages - perhaps requesting a good harvest, good fortune in war, a successful hunting expedition.

 • IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, trước khi tôi quên, nếu bạn có cơ hội, hãy ghé thăm Bảo tàng Auckland vì họ có trưng bày chiếc diều 'người chim' cuối cùng còn sót lại. Đây là loại diều có mặt nạ bằng gỗ ở trên cùng của khung - đó là mặt nạ của đầu người - và bạn có thể thấy rõ ràng nó có một hình xăm và cả một bộ răng. Khá ấn tượng - và là một ví dụ điển hình về tính biểu tượng và nghề thủ công của người Maori. Đúng vậy, chuyển sang mục đích và chức năng của diều, chúng chắc chắn có nhiều công dụng. Về cơ bản, thả diều là một cách giao tiếp với các vị thần và khi những con diều bay lên không trung, người Maori sử dụng chúng để gửi thông điệp - có thể là yêu cầu một vụ mùa bội thu, may mắn trong chiến tranh, một cuộc thám hiểm săn bắn thành công.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

So, these kites were incredibly valuable to a community - Treasured objects that one generation would pass to the next. People would also fly kites for other reasons, for example, to attract the attention of a neighbouring village. This was done when a meeting was required between Maori elders -a convenient method, indeed.

And finally, when it comes to war, there are traditional stories that describe how when a Maori warrior found himself surrounded by his enemies, a kite could actually provide the possibility of escape - the kites were powerful enough to take a man up into the air, and for this reason, they could also be used to lower him into enemy fortifications so that an attack could begin from the inside. Well, I'm happy to say there seems to be a revival and growing interest in kite-making, and...

 • IELTS TUTOR dịch: Và cuối cùng, khi nói đến chiến tranh, có những câu chuyện truyền thống mô tả khi một chiến binh Maori thấy mình bị bao vây bởi kẻ thù, một chiếc diều thực sự có thể mang lại khả năng trốn thoát - những chiếc diều đủ mạnh để đưa một người lên không trung. , và vì lý do này, chúng cũng có thể được sử dụng để hạ anh ta vào công sự của kẻ thù để có thể bắt đầu một cuộc tấn công từ bên trong. Chà, tôi rất vui khi nói rằng dường như có sự hồi sinh và mối quan tâm ngày càng tăng đối với việc làm diều, và...
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4