Dịch + giải thích transcript "History Of Furniture Rossi" IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi) IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề "History Of Furniture Rossi" IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "History Of Furniture Rossi" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "History Of Furniture Rossi" IELTS LISTENING SECTION 3

Tutor: Well James, I've had a look over your case study and for a first draft, it looks promising

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Chà, James, tôi đã xem qua nghiên cứu điển hình của bạn và bản thảo đầu tiên, nó có vẻ đầy hứa hẹn

James: I have to be honest, when you told us we had to write about a furniture company, it didn't sound like the kind of thing that would interest me, but since then. I've changed my mind .

 • IELTS TUTOR dịch: James: Tôi phải thành thật mà nói, khi bạn nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải viết về một công ty nội thất, nó có vẻ không phải là thứ khiến tôi hứng thú, nhưng kể từ đó. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Tutor: Why's that?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Tại sao vậy?

James: Well, as you know. Furniture Rossi is an Australian company, still comparatively small compared to some of the high street stores, but it's got plans to expand into foreign markets. So I choose it for that reason. It's going through a transition - it's a family-run business aiming to build a global brand.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Vâng, như bạn đã biết. Nội thất Rossi là một công ty của Úc, vẫn còn tương đối nhỏ so với một số cửa hàng trên đại lộ, nhưng nó có kế hoạch mở rộng ra thị trường nước ngoài. Vì vậy, tôi chọn nó vì lý do đó. Nó đang trải qua quá trình chuyển đổi - đó là một doanh nghiệp do gia đình điều hành nhằm xây dựng một thương hiệu toàn cầu.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: All right, and you've made that clear in your writing. One thing, though, that I think you've overlooked is why Luca Rossi started a furniture company here in Australia in the first place.

 • IELTS TUTOR dịch:  Người hướng dẫn: Được rồi, và bạn đã nói rõ điều đó trong bài viết của mình. Tuy nhiên, có một điều mà tôi nghĩ bạn đã bỏ qua đó là lý do tại sao Luca Rossi lại thành lập một công ty nội thất ngay từ đầu tại Úc.

James: Well, he'd just got an arts degree, hadn't he? And people were trying to talk him into an academic profession but he wanted a practical job - something he thought would be more satisfying in the long run. His grandfather had been a craftsman. He'd made furniture in Italy and he'd passed this skill on to Luca's father, and well, Luca thought he'd like to continue the tradition.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Chà, anh ấy lấy bằng nghệ thuật phải không? Và mọi người đang cố thuyết phục anh ấy theo nghề học thuật nhưng anh ấy muốn có một công việc thực tế - điều mà anh ấy nghĩ sẽ hài lòng hơn về lâu dài. Ông nội của anh ấy đã từng là một thợ thủ công. Anh ấy đã làm đồ nội thất ở Ý và anh ấy đã truyền lại kỹ năng này cho cha của Luca, và Luca nghĩ anh ấy muốn tiếp tục truyền thống.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: Yes, that was the motivation behind his decision. And what was it, do you think that gave Furniture Rossi a competitive edge over other furniture companies?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Vâng, đó là động lực đằng sau quyết định của anh ấy. Và điều gì đã giúp Nội thất Rossi có lợi thế cạnh tranh so với các công ty nội thất khác?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Motivation:  động lực
  • Competitive (adj) cạnh tranh

James: I wouldn't think it was price. It's always been at the higher end of the market, but according to my research, it was to do with the attitude of the employees - they were really focused on giving good customer service.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Tôi không nghĩ đó là giá cả. Nó luôn nằm ở phân khúc cao cấp hơn trên thị trường, nhưng theo nghiên cứu của tôi, đó là do thái độ của nhân viên - họ thực sự tập trung vào việc cung cấp dịch vụ khách hàng tốt.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: Yes, Luca Rossi insisted on that. Their promotional campaigns also emphasised the fact that the wood only came from Australian forests, but that was the case with their rivals, too, so it wouldn't have made them stand out. OK, we'll have a careful look at the content of your case study in a minute, but I just want to make a general comment first, before you start writing your second draft.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Vâng, Luca Rossi đã nhấn mạnh vào điều đó. Các chiến dịch quảng bá của họ cũng nhấn mạnh thực tế rằng gỗ chỉ đến từ các khu rừng ở Úc, nhưng đó cũng là trường hợp của các đối thủ của họ, vì vậy điều đó sẽ không khiến họ trở nên nổi bật. Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét kỹ nội dung nghiên cứu của bạn sau một phút, nhưng tôi chỉ muốn đưa ra nhận xét chung trước khi bạn bắt đầu viết bản thảo thứ hai.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

James: OK

Tutor: Yes, what I'd like to see more of is your opinion, a bit more critical thinking, rather than the bare facts. But it's good to see you've been careful with your referencing this time.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Vâng, điều tôi muốn biết nhiều hơn là ý kiến ​​của bạn, một chút tư duy phản biện hơn là những sự thật trần trụi. Nhưng thật tốt khi thấy bạn đã cẩn thận với việc tham khảo lần này.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • critical thinking: tư duy phản biện

James: Thanks. And I read and re-read my work so I’m pretty sure there aren’t any errors with the language.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Cảm ơn. Và tôi đã đọc đi đọc lại tác phẩm của mình nên tôi khá chắc chắn rằng không có bất kỳ lỗi ngôn ngữ nào.

Tutor: Yes, it’s fine. Oh, but there’s one other thing I could probably mention at this point.

 • IELTS TUTOR dịch:Người hướng dẫn: ừ, không sao đâu. Ồ, nhưng có một điều khác mà tôi có thể đề cập đến vào thời điểm này.

James: Yes?

Tutor: Well, at the end of term, you'll also be giving a presentation - also on Furniture Rossi.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Chà, vào cuối học kỳ, bạn cũng sẽ thuyết trình - cũng về Furniture Rossi

James: Yes, I haven't given it much thought yet.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Vâng, tôi vẫn chưa suy nghĩ nhiều.

Tutor: Understandably. But, while you're writing the case study, I'd recommend you think about what kind of information would be suitable to use in your presentation. Remember - the last time you gave a presentation on a company, you spent a considerable part of the time providing the audience with financial data, but they probably needed to hear more about company strategy.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Có thể hiểu được. Tuy nhiên, trong khi viết nghiên cứu điển hình, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ xem loại thông tin nào sẽ phù hợp để sử dụng trong bài thuyết trình của mình. Hãy nhớ rằng - lần cuối cùng bạn thuyết trình về một công ty, bạn đã dành một phần đáng kể thời gian cung cấp cho khán giả dữ liệu tài chính, nhưng có lẽ họ cần nghe thêm về chiến lược của công ty.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

James: Yes, I did concentrate rather too much on the figures. I'll make sure there's a balance this time.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Vâng, tôi đã tập trung quá nhiều vào các con số. Lần này tôi sẽ đảm bảo có sự cân bằng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
Tutor: Good

Tutor: OK, so let's just think about the content of your case study - the history of Furniture Rossi. I see here in paragraph four you're talking about how Luca Rossi raised the capital for his new business venture - and then you're talking about the customer base growing much wider - but what was it that prompted this growth?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: OK, vậy chúng ta hãy nghĩ về nội dung nghiên cứu tình huống của bạn - lịch sử của Furniture Rossi. Tôi thấy ở đây trong đoạn bốn bạn đang nói về cách Luca Rossi huy động vốn cho công ty kinh doanh mới của mình - và sau đó bạn đang nói về cơ sở khách hàng ngày càng mở rộng - nhưng điều gì đã thúc đẩy sự tăng trưởng này?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • raise the capital: huy động vốn
  • prompt: thúc đẩy

James: Well, that was to do with the quality of the furniture products that the company was selling. People loved that it was all hand-made and would last.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Chà, điều đó liên quan đến chất lượng của các sản phẩm nội thất mà công ty đang bán. Mọi người thích rằng nó đều được làm bằng tay và sẽ tồn tại lâu dài

Tutor: And because demand from customers kept growing?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Và bởi vì nhu cầu từ khách hàng tiếp tục tăng lên?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

James: Well, then Rossi needed to take on more craftsmen so they could make sure the orders were ready on time, and then, he also had to set up two new warehouses to make distribution quicker.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Chà, sau đó Rossi cần tuyển thêm nhiều thợ thủ công để họ có thể đảm bảo các đơn đặt hàng luôn sẵn sàng đúng hạn, và sau đó, anh ấy cũng phải thành lập hai nhà kho mới để phân phối nhanh hơn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: Yes. And from there, the company really grew. But think what happened next. They started looking at ways to increase their profits and called in a consultant. And what he saw immediately was that the infrastructure was completely outdated - they were paying three full-time admin staff just for data-entry. So he recommended they upgrade their software programs and that, in turn, cut operational costs and just speeded everything up.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: ừ. Và từ đó, công ty thực sự phát triển. Nhưng hãy nghĩ những gì xảy ra tiếp theo. Họ bắt đầu tìm cách tăng lợi nhuận và thuê chuyên gia tư vấn. Và những gì anh ấy thấy ngay lập tức là cơ sở hạ tầng đã hoàn toàn lỗi thời - họ đang trả lương cho ba nhân viên quản trị toàn thời gian chỉ để nhập dữ liệu. Vì vậy, ông đề nghị họ nâng cấp các chương trình phần mềm của mình và điều đó sẽ cắt giảm chi phí vận hành và tăng tốc mọi thứ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

James: I'm surprised they didn't get on to that earlier, but I suppose Luca Rossi was more interested in the design aspect, rather than the finance side of things.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Tôi ngạc nhiên là họ không đề cập đến điều đó sớm hơn, nhưng tôi cho rằng Luca Rossi quan tâm đến khía cạnh thiết kế hơn là khía cạnh tài chính của mọi thứ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: Yes, I imagine that's why he eventually turned the day- to-day running of the company over to his son. And in fact, it was the son, Marco, who persuaded his father to move on from traditional television advertising and go online instead.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Vâng, tôi cho rằng đó là lý do tại sao cuối cùng ông ấy đã chuyển giao công việc điều hành công ty hàng ngày cho con trai mình. Và trên thực tế, chính người con trai, Marco, đã thuyết phục cha mình chuyển từ quảng cáo truyền hình truyền thống sang quảng cáo trực tuyến.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Advertising: quảng cáo

James: I guess that's the best way to reach people.

Tutor: It can be, but initially, customers actually complained.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Có thể, nhưng ban đầu, khách hàng thực sự phàn nàn.

James: Why?

Tutor: Well, some users found it hard to navigate their way around the website - so they were getting frustrated and giving up. So then the company called in a professional to improve it.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Chà, một số người dùng cảm thấy khó định hướng trên trang web - vì vậy họ cảm thấy thất vọng và bỏ cuộc. Vì vậy, sau đó công ty đã gọi một chuyên gia để cải thiện nó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

James: I see. He must have done a good job. They've had a continuous three-year rise in revenue - so things must be going well.

 • IELTS TUTOR dịch: James: Tôi hiểu rồi. Anh ấy hẳn đã làm một công việc tốt. Họ đã có doanh thu tăng liên tục trong ba năm - vì vậy mọi thứ phải diễn ra tốt đẹp.

Tutor: Indeed. And what of the future?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Thật vậy. Và những gì của tương lai?

James: Well, I probably need to talk about this a bit more in the concluding paragraphs, don't I? Consumers are already aware of the quality of the furniture, that's for sure, but I think the company is aiming to publicise their values – the fact that they have respect for beauty, durability and functionality, and the environment. A lot of companies are already …

 • IELTS TUTOR dịch: James: Chà, có lẽ tôi cần nói về điều này nhiều hơn một chút trong đoạn kết luận, phải không? Người tiêu dùng đã biết về chất lượng của đồ nội thất, đó là điều chắc chắn, nhưng tôi nghĩ công ty đang hướng tới việc công khai các giá trị của họ – thực tế là họ tôn trọng vẻ đẹp, độ bền và chức năng cũng như môi trường. Rất nhiều công ty đã…
 • ELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4