Dịch + giải thích transcript "Marketing report" IELTS LISTENING SECTION 3.

· Listening

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: "Marketing report" IELTS LISTENING SECTION 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài "Marketing report" IELTS LISTENING SECTION 3.

III. Dịch + giải thích transcript "Marketing report" IELTS LISTENING SECTION 3.

Leo: Anna, I wanted to ask you about my marketing report. I’m not sure about it …

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Anna, tôi muốn hỏi cô về báo cáo tiếp thị của tôi. Tôi không chắc chắn về điều này …

Anna:That’s OK, Leo. So what do you have to do?

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Không sao đâu, Leo. Như vậy bạn sẽ phải làm gì đây?

Leo:Choose a product or service then compare two organisations that produce it. I’m doing instant coffee.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ rồi so sánh hai tổ chức sản xuất ra nó. Tôi đang làm cà phê hòa tan.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Anna: But haven’t you got a weekend job in a clothing store? Why didn’t you choose clothing?

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Nhưng bạn không có một công việc cuối tuần trong một cửa hàng quần áo? Tại sao bạn không chọn quần áo?

Leo:That was my first thought, because I thought it’d give me some practical examples, but when I searched for men’s clothing on the Internet there were hardly any articles. So then I looked for coffee and I found there were tons.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi, vì tôi nghĩ nó sẽ cho tôi một số ví dụ thực tế, nhưng khi tôi tìm kiếm quần áo nam trên mạng thì hầu như không có bài viết nào. Vì vậy, sau đó tôi tìm kiếm cà phê và tôi thấy có rất nhiều.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Anna:Yeah, there are so many brands on the market now. OK, so how much have you actually written?

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Yeah, có rất nhiều thương hiệu trên thị trường bây giờ. OK, vậy bạn đã thực sự viết được bao nhiêu rồi?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Brand: thương hiệu

Leo:I've done part one, on economic and technological factors. I found some good data on technological changes, how in Australia fewer people are buying instant coffee because of cheap coffee percolators that they can use to make real coffee at home.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Tôi đã hoàn thành phần một, về các yếu tố kinh tế và công nghệ. Tôi đã tìm thấy một số dữ liệu tốt về những thay đổi công nghệ, về việc tại Úc ngày càng ít người mua cà phê hòa tan vì máy pha cà phê giá rẻ mà họ có thể sử dụng để pha cà phê thực sự tại nhà.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Economic: thuộc về kinh tế
  • Technological: thuộc về  công nghệ

Anna:But there's also a movement away from drinking coffee...

Leo:... switching to things like herbal teas instead because they think it's healthier? But that's not really to do with technology, it's more cultural. Anyway, for part two I'm comparing two instant coffee companies, CoffeeNow and Shaffers, and I've made this table of products.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo:... chuyển sang những thứ như trà thảo dược thay vì họ nghĩ rằng nó tốt cho sức khỏe hơn? Nhưng điều đó không thực sự liên quan đến công nghệ, nó mang tính văn hóa hơn. Dù sao đi nữa, trong phần hai, tôi đang so sánh hai công ty cà phê hòa tan, CoffeeNow và Shaffers, và tôi đã lập bảng sản phẩm này.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Technology (n) công nghệ
  • Cultural: thuộc về văn hóa

Anna:Right. Let's see ... so you've got the brand names, and prices and selling size, and descriptions. OK, the table looks good, you'll get marks for research there. Where will it go?

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Đúng. Hãy xem... vậy là bạn đã có tên thương hiệu, giá cả, quy mô bán hàng và mô tả. OK, bảng có vẻ tốt, bạn sẽ nhận được điểm cho nghiên cứu ở đó. Nó sẽ đi đâu?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Leo:In the section on the marketing mix, under Product'.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Trong phần về hỗn hợp tiếp thị, bên dưới Sản phẩm'.

Anna:Not in the appendix?

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Không có trong phụ lục?

Leo:No.

Anna:OK, but it's too factual on its own, you need to add some comment in that section about the implications of the figures.

Leo:Right. I'll do that. Now I want to say that I think that Shaffers is more of a follower than a leader in the coffee industry. Now, I'm putting that in the section on market share. Does that seem OK?

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Đúng. Tôi sẽ làm việc đó. Bây giờ tôi muốn nói rằng tôi nghĩ rằng Shaffers là một người theo sau hơn là một nhà lãnh đạo trong ngành cà phê. Bây giờ, tôi đang đặt nó trong phần về thị phần. Điều đó có vẻ ổn chứ?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • market share: thị phần

Anna:Let's see ... so you've begun by explaining what market share is, that's important, but you've got to be careful how you give that opinion.

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Để xem... vậy là bạn đã bắt đầu bằng cách giải thích thị phần là gì, điều đó quan trọng, nhưng bạn phải cẩn thận với cách đưa ra ý kiến ​​đó.

Leo:Do you think it should go in another section?

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Bạn có nghĩ rằng nó nên đi trong một phần khác?

Anna:Well, it's fine where it is but you've got to back it up with some data or they'll say your report lacks weight.

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Chà, nó ở đâu cũng được nhưng bạn phải sao lưu nó với một số dữ liệu nếu không họ sẽ nói rằng báo cáo của bạn thiếu trọng lượng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Leo:OK. One thing I'm worried about is finding anything original to say.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Được. Một điều tôi lo lắng là tìm bất cứ điều gì độc đáo để nói.

Anna:Well, since this is your first marketing report, you're not expected to go out and do interviews and things to collect your own data, you're just using published data. So the analysis you do might not throw up anything that people didn't know before. But the focus is more on how you handle the data - I mean, you might take something like a graph of sales directly from a website, but what makes your work original is the perspective you provide by your interpretation of it.

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Chà, vì đây là báo cáo tiếp thị đầu tiên của bạn, bạn không cần phải ra ngoài và thực hiện các cuộc phỏng vấn và những thứ để thu thập dữ liệu của riêng mình, bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu đã xuất bản. Vì vậy, phân tích bạn thực hiện có thể không đưa ra bất cứ điều gì mà mọi người không biết trước đó. Nhưng trọng tâm hơn là cách bạn xử lý dữ liệu - ý tôi là, bạn có thể lấy thứ gì đó như biểu đồ bán hàng trực tiếp từ một trang web, nhưng điều khiến tác phẩm của bạn trở nên độc đáo là góc nhìn mà bạn cung cấp qua cách diễn giải của bạn về nó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Leo:Oh. You know, it's all so different from business studies assignments at school. It's really surprised me.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Ồ. Bạn biết đấy, nó rất khác so với các bài tập về nghiên cứu kinh doanh ở trường. Nó thực sự làm tôi ngạc nhiên.

Anna:What, how much research you have to do?

 • IELTS TUTOR dịch: James: Anna: hả, bạn phải làm bao nhiêu nghiên cứu?

Leo:I expected that. It's more ... I knew exactly what I had to do to get a good grade at school - and I knew I'd be expected to go more deeply into things here, but I haven't got information on how the lecturer is going to grade my work - what he's looking for.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Tôi mong đợi điều đó. Nó còn hơn thế nữa... Tôi biết chính xác những gì tôi phải làm để đạt điểm cao ở trường - và tôi biết rằng tôi sẽ phải tìm hiểu sâu hơn về mọi thứ ở đây, nhưng tôi không có thông tin về cách giảng viên tiến hành để chấm điểm công việc của tôi - thứ mà anh ấy đang tìm kiếm.

Anna:Well, one thing you have to remember is that in a marketing report you've got to have what they call an executive summary at the beginning. I forgot that and I got marked down.

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Chà, một điều bạn phải nhớ là trong một báo cáo tiếp thị, bạn phải có cái mà họ gọi là phần tóm tắt chung ngay từ đầu. Tôi quên điều đó và tôi đã bị đánh dấu xuống.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • executive summary: tóm tắt chung

Leo:Yeah, I've drafted it. I've got an overview.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Vâng, tôi đã phác thảo nó. Tôi đã có một cái nhìn tổng quan.

Anna:Have you got something about the background there?

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Bạn có thông tin gì về bối cảnh ở đó không?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Background: bối cảnh

Leo:Yeah.

Anna:Good

Leo:So I've just made a summary of the main points. I wasn't sure whether or not I should have my aims there.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Vậy, tôi vừa tóm tắt những điểm chính. Tôi không chắc mình có nên đặt mục tiêu ở đó hay không.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Anna:No, that's too personal. The executive summary is just, like, what a manager would read to get a general idea of your report if he was in a hurry.

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Không, điều đó quá riêng tư. Phần tóm tắt chung giống như những gì người quản lý sẽ đọc để có ý tưởng chung về báo cáo của bạn nếu anh ta đang vội.

Leo:Right. Then I'm OK for the first main part, all of the macroenvironment stuff, but it's when I get onto the problems section ... I've listed all the problems that CoffeeNow and Shaffers are facing, but then what?

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Đúng. Sau đó, tôi ổn với phần chính đầu tiên, tất cả các nội dung về môi trường vĩ mô, nhưng đó là khi tôi bắt đầu phần vấn đề... Tôi đã liệt kê tất cả các vấn đề mà CoffeeNow và Shaffers đang gặp phải, nhưng sau đó thì sao?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Macroenvironment: môi trường vĩ mô

Anna:Well you have to prioritise, so indicate the main problems, and then you analyse each one by connecting it with a theory... that's where your reading comes in.

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Chà, bạn phải sắp xếp thứ tự ưu tiên, vì vậy hãy chỉ ra những vấn đề chính, sau đó bạn phân tích từng vấn đề bằng cách kết nối nó với một lý thuyết... đó là lúc phần đọc của bạn phát huy tác dụng.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
Leo:OK

Anna:Have you done your implementation section yet?

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Bạn đã hoàn thành phần triển khai của mình chưa?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Implementation: sự triển khai, thực hiện

Leo:I've thought about it - so that's where I write about what could be done about the problems.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Tôi đã nghĩ về nó - vì vậy đó là nơi tôi viết về những gì có thể được thực hiện đối với các vấn đề.

Anna:Yes, and it's got to be practical so don't forget to specify things like who would be involved, and the cost, and the order that things would be done in.

Leo:Right. Well that shouldn't take long.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Đúng. Vâng, điều đó không nên mất nhiều thời gian.

Anna:You'd be surprised. Actually that's the bit that tends to get badly done because people run out of time. That and the conclusion...

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Trên thực tế, đó là phần có xu hướng hoàn thành kém vì mọi người hết thời gian. Đó và kết luận...
 • ELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Leo:Any hints for that?

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Có gợi ý nào cho điều đó không?

Anna:Well, it's got to draw out the main points from your report, so it's got to be quite general. You need to avoid introducing new stuff here, it's got to sum up what you've said earlier.

 • IELTS TUTOR dịch: Anna: Chà, nó phải rút ra những điểm chính từ báo cáo của bạn, vì vậy nó phải khá chung chung. Bạn cần tránh giới thiệu những thứ mới ở đây, nó phải tổng hợp những gì bạn đã nói trước đó.
 • ELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Leo:OK. Thanks Anna. That's been a big help.

 • IELTS TUTOR dịch: Leo: Được. Cảm ơn Anna. Đó là một sự giúp đỡ lớn.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4