Dịch + giải thích transcript “What helped Stewart” IELTS LISTENING SECTION 3

· Listening

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề “What helped Stewart” IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài “What helped Stewart” IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript “What helped Stewart” IELTS LISTENING SECTION 3

Tutor: Right Stewart, well I’ve read your draft report on your work placement at the Central Museum Association Sounds as if you had an interesting time. So you ended up making a film for them?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Được rồi Stewart, tôi đã đọc bản thảo báo cáo của bạn về công việc thực tập của bạn tại Hiệp hội Bảo tàng Trung tâm Nghe như thể bạn đã có một khoảng thời gian thú vị. Và bạn rốt cuộc đã làm một bộ phim cho họ?
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • work placement: công việc thực tập

Stewart: Yeah. It was a film to train the employees in different museums in the techniques they should use for labelling ancient objects without damaging them. Some of them are really fragile.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Vâng. Đó là một bộ phim để đào tạo các nhân viên trong các viện bảo tàng khác nhau về các kỹ thuật mà họ nên sử dụng để dán nhãn các đồ vật cổ mà không làm hỏng chúng. Một số thực sự dễ vỡ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: OK. So in your report, you go through the main stages in making the film. Let’s discuss that in a little more detail. You had to find a location – somewhere to shoot the film.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: OK. Vậy, trong báo cáo của bạn, bạn đi qua các giai đoạn chính trong quá trình làm phim. Hãy thảo luận chi tiết hơn về vấn đề đó. Bạn phải tìm một địa điểm – một nơi nào đó để quay phim.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • shoot the film: quay phim

Stewart: That took quite a few days because I had to look at different museums all over the country, but I’d allowed time for it. And even though it was the middle of winter, there wasn’t any snow, so I didn’t have any transport problems.

 •  IELTS TUTOR dịch: Stewart: Điều đó mất một vài ngày vì em phải xem xét các bảo tàng khác nhau trên khắp đất nước, nhưng em đã có thời gian cho việc đó. Và mặc dù đang là giữa mùa đông nhưng không có tuyết rơi nên em không gặp vấn đề gì về giao thông.

Tutor: Right. Did you have to decide what equipment you’d need for the filming?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: OK. Bạn có phải quyết định thiết bị nào bạn cần cho việc quay phim không?

Stewart: Yes. I think they were quite surprised at how well I managed that. It was just the luck of the draw actually, I’d done that project with you last year…

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Có ạ. Em nghĩ họ đã khá ngạc nhiên về cách em làm điều đó tốt như thế nào. Thực ra em cũng khá hên vì em đã thực hiện dự án đó với thầy vào năm ngoái …
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: Oh, on recording technology? So you knew a bit about it from that, right.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Ồ, về công nghệ ghi âm? Vì vậy, bạn đã biết một chút về nó từ đó, phải không.

Stewart: Yeah. What I found really hard was actually writing the script. I had a deadline for that but the Association had to extend it. I couldn’t have done it otherwise

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Vâng. Điều em thực sự thấy khó là viết kịch bản. Em đã có thời hạn nộp cho việc đó nhưng Hiệp hội phải kéo dài hạn cho em. Nếu không thì em không thể hoàn thành được.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: Would it have helped if you’d had some training there?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Nếu được đào tạo ở đó thì sẽ có ích nhỉ?

Stewart: I think you’re right, I probably needed that, yeah.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: em nghĩ thầy nói đúng, em có lẽ cần điều đó.

Tutor: Right. Now from your draft report it sounds as if you had one or two problems deciding who was going to actually appear in the video.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Được rồi. Ngay bây giờ từ báo cáo nháp của bạn, có vẻ như bạn gặp một hoặc hai vấn đề trong việc quyết định ai sẽ thực sự xuất hiện trong video.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Stewart: The casting? Yeah. I’d expected that the people who worked for the Association would be really keen on taking part…

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Diễn viên? Đúng vậy. Em mong rằng những người làm việc cho Hiệp hội sẽ thực sự quan tâm đến việc tham gia …
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: But they weren’t?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Nhưng họ đã không?

Stewart: The thing was, they were all so busy. And it did mean some of them had to travel. But Janice King, who I was reporting to for the project. She was great. She arranged for people to have time off and for their work to be covered. So that was a big help for me.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Vấn đề là, tất cả họ đều rất bận rộn. Và nó có nghĩa là một số người trong số họ phải đi lại nhiều. Nhưng Janice King, người mà em đã báo cáo cho dự án. Cô ấy rất tuyệt. Cô sắp xếp để mọi người có thời gian nghỉ ngơi và để công việc của họ được hoàn thành. Vì vậy, đó là một sự giúp đỡ lớn cho em.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: Right. And it sounds like the filming itself went well. I gather you found a company who provided an online introduction to the techniques.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Được rồi. Và có vẻ như việc quay phim đã diễn ra tốt đẹp. Tôi thu thập được là bạn đã tìm thấy một công ty cung cấp phần giới thiệu trực tuyến về các kỹ thuật.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Stewart: Yeah.It was really informative and very user-friendly. I learned a lot from it.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Vâng. Nó thực sự nhiều thông tin và rất thân thiện với người dùng. Em học được rất nhiều từ nó.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Informative: nhiều thông tin

Tutor: And then the editing?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Và sau đó là chỉnh sửa?

Stewart: For that, the Association put me in touch with someone who works for one of the big movie companies and I went down to the studio and sat with him in front of his computer for a day, learning how to cut and paste, and deal with the soundtrack and so on.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Với điều đó, Hiệp hội đã cho em liên hệ với một người làm việc cho một trong những công ty điện ảnh lớn và em đã xuống trường quay và ngồi với ông ấy trước máy tính trong một ngày, học cách cắt và dán, và xử lý nhạc phim, v.v.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Be in touch with someone: liên hệ, liên lạc ai đó

Tutor: So was that all?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Vậy chỉ có vậy thôi à?

Stewart: No, I didn’t include this in my draft report but I had to design the cover for the DVD as well… the lettering and everything.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Không, em không đưa điều này vào báo cáo nháp của mình nhưng em phải thiết kế bìa cho DVD … chữ và mọi thứ.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:
  • Cover(n) bìa

Tutor: Have you done any of that sort of design work before?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Bạn đã từng làm bất kỳ công việc thiết kế nào như vậy trước đây chưa?

Stewart: No, but I did a rough draft and then talked it through with a couple of my mates and they gave me some more ideas, and when I’d finished it, I showed it to the people who worked at the Association and they really liked it.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Chưa ạ, nhưng em đã làm một bản nháp sơ bộ và sau đó nói chuyện với một vài người bạn của em và họ cho em thêm một số ý tưởng, và khi em hoàn thành nó, em đã đưa nó cho những người làm việc tại Hiệp hội và họ thực sự thích nó.

Tutor: Excellent.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Xuất sắc.

Tutor: Now as well as your own draft report, I’ve also received some written evaluation from the Association on the work you did during your placement, and how it was of benefit to them. I noticed that you haven’t included anything on that in your report yet.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Bây giờ cũng như báo cáo dự thảo của riêng bạn, tôi cũng đã nhận được một số đánh giá bằng văn bản từ Hiệp hội về công việc bạn đã làm trong lúc thực tập và nó mang lại lợi ích như thế nào cho họ. Tôi nhận thấy rằng bạn chưa bao gồm bất kỳ điều gì về vấn đề đó trong báo cáo của mình.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Stewart: How my project benefited the Association, you mean? So do I have to include that?

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Ý thầy là dự án của em đã mang lại lợi ích như thế nào cho Hiệp hội? Vậy em có phải bao gồm cái đó không?

Tutor: Yes.

Stewart: Well, let’s think … I suppose if I hadn’t made the film for them, they’d have had to get an outside company to do it. But because I was actually working for the Association, I’d got much more of a feeling for what their aims are. Things like their responsibility for the conservation of the exhibits. I don’t think an outside company would have had that understanding, they’d have been more detached.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Chà, để em nghĩ xem ạ… Em cho rằng nếu em không làm phim cho họ, họ sẽ phải nhờ một công ty bên ngoài làm. Nhưng bởi vì em thực sự đang làm việc cho Hiệp hội, em có nhiều cảm giác hơn về mục tiêu của họ. Những thứ như trách nhiệm của họ đối với việc bảo tồn các cuộc triển lãm. Em không nghĩ rằng một công ty bên ngoài sẽ có được sự hiểu biết đó, họ kiểu tách biệt ra.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tutor: Right. And the Association also said that because of your background, you had a good idea of where to go to get the best deal for the equipment you needed. They said the saving in expense made it worthwhile even though sourcing it took quite a bit of time.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: OK. Và Hiệp hội cũng nói rằng vì lý lịch của bạn, bạn biết rõ về nơi để đến để có được thỏa thuận tốt nhất cho các thiết bị bạn cần. Họ cho biết việc tiết kiệm chi phí rất đáng giá mặc dù việc tìm nguồn cung ứng mất khá nhiều thời gian.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Stewart: Yes, that’s true.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Vâng, đó là sự thật ạ.

Tutor: The Association also said making the film had a very positive effect in getting staff to work together more closely.

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Hiệp hội cũng cho biết việc làm phim có tác dụng rất tích cực trong việc khiến các nhân viên làm việc với nhau chặt chẽ hơn.
 • IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Stewart: Oh. I hadn’t heard that. That’s good. And certainly, people weren’t afraid to tell me what they thought about it as I was making it, so I was able to get lots of feedback at every stage.That was useful for me but it also meant the final product worked better for them.

 • IELTS TUTOR dịch: Stewart: Ồ. Em giờ mới biết. Tốt quá. Và chắc chắn, mọi người không ngại nói cho em biết họ nghĩ gì về nó khi em tạo ra nó, vì vậy em có thể nhận được rất nhiều phản hồi ở mọi giai đoạn. Điều đó hữu ích cho em nhưng nó cũng có nghĩa là sản phẩm cuối cùng hoạt động tốt hơn cho họ.

Tutor: Can you think of any other benefits?

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ lợi ích nào khác không?

Stewart: Well, I don’t think they’d really thought out what they’d do with the film once it was made. I made quite a few suggestions for the distribution – other people we could send it to as well as museum staff.

 • IELTS TUTOR dịch: Stwart: Chà, em không nghĩ rằng họ sẽ thực sự nghĩ ra những gì họ sẽ làm với bộ phim sau khi nó được thực hiện. Em đã đưa ra một số gợi ý về việc phân phối – những người khác mà họ có thể gửi nó đến cũng như nhân viên bảo tàng.

Tutor: Yes, they mentioned that. OK, good, well it sounds like they certainly …

 • IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Đúng rồi, họ đã đề cập đến điều đó. OK, tốt, có vẻ như họ chắc chắn …
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4