Dịch + Giải thích từ mới Passage "Driverless cars" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Driverless cars" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Driverless cars" IELTS READING

Driverless cars

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. The automotive sector is well used to adapting to automation in manufacturing. The implementation of robotic car manufacture from the 1970s onwards led to significant cost savings and improvements in the reliability and flexibility of vehicle mass production. A new challenge to vehicle production is now on the horizon and, again, it comes from automation. However, this time it is not to do with the manufacturing process, but with the vehicles themselves.

Research projects on vehicle automation are not new. Vehicles with limited self-driving capabilities have been around for more than 50 years, resulting in significant contributions towards driver assistance systems. But since Google announced in 2010 that it had been trialling self-driving cars on the streets of California, progress in this field has quickly gathered pace.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Xe không người lái
  • A. Ngành ô tô đã quen với việc thích ứng với tự động hóa trong sản xuất. Việc thực hiện chế tạo ô tô bằng rô bốt từ những năm 1970 trở đi dẫn đến việc tiết kiệm chi phí đáng kể và những cải thiện về độ tin cậy, tính linh hoạt trong sản xuất ô tô hàng loạt. Một thách thức mới đối với sản xuất xe hiện đang ở trước mắt và một lần nữa thách thức đó lại đến từ tự động hóa. Tuy nhiên, lần này không đến từ quy trình sản xuất mà đến từ chính những chiếc xe.
  • Các dự án nghiên cứu về tự động hóa xe cộ không còn mới. Các phương tiện với khả năng tự lái có giới hạn đã tồn tại hơn 50 năm tạo nên những đóng góp to lớn đối với hệ thống hỗ trợ người lái. Nhưng lúc Google thông báo vào năm 2020 rằng họ đang thử những chiếc xe tự lái trên đường phố California, tiến trình trong lĩnh vực này đang nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ.

B. There are many reasons why technology is advancing so fast. One frequently cited motive is safety; indeed, research at the UK’s Transport Research Laboratory has demonstrated that more than 90 percent of road collisions involve human error as a contributory factor, and it is the primary cause in the vast majority. Automation may help to reduce the incidence of this.

Another aim is to free the time people spend driving for other purposes. If the vehicle can do some or all of the driving, it may be possible to be productive, to socialise or simply to relax while automation systems have responsibility for safe control of the vehicle. If the vehicle can do the driving, those who are challenged by existing mobility models – such as older or disabled travellers – may be able to enjoy significantly greater travel autonomy.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Có nhiều lý do tại sao công nghệ lại tiến bộ quá nhanh. Một lý do thường được đưa ra là sự an toàn, quả thực nghiên cứu tại phòng thí nghiệm nghiên cứu Giao thông vận tải của Vương quốc Anh đã chứng minh rằng hơn 90% va chạm trên đường liên quan đến lỗi sai của con người như là một nhân tố góp phần và nó cũng là nguyên nhân chủ yếu trong đại đa số các vụ va chạm. Tự động hóa có thể giúp chúng ta giảm tỷ lệ này.
 • Mục đích khác nhằm giải phóng thời gian lái xe để mọi người có thể làm việc khác. Nếu phương tiện xe cộ có thể làm một vài hoặc tất cả công việc lái xe thì con người có thể hoạt động hiệu quả, giao tiếp xã hội hoặc giải trí trong khi các hệ thống tự động chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn cho phương tiện xe cộ. Nếu các phương tiện xe cộ có thể làm công việc lái xe thì những người mà gặp khó khăn trong các mô hình di chuyển hiện tại như là du khách lớn tuổi hoặc người khuyết tật có lẽ cũng sẽ tận hưởng sự tự do đi lại tuyệt vời đáng kể.

C. Beyond these direct benefits, we can consider the wider implications for transport and society, and how manufacturing processes might need to respond as a result. At present, the average car spends more than 90 percent of its life parked. Automation means that initiatives for car-sharing become much more viable, particularly in urban areas with significant travel demand. If a significant proportion of the population choose to use shared automated vehicles, mobility demand can be met by far fewer vehicles.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Trước những lợi ích trực tiếp này, chúng ta có thể xem xét đến những tác động rộng hơn cho giao thông và xã hội, và dẫn đến việc xem xét các quy trình sản xuất cần đáp ứng như thế nào. Hiện tại, trung bình xe hơi dành hơn 90% vòng đời đậu ở bãi xe. Tự động hóa có nghĩa là các sáng kiến về việc chia sẻ xe trở nên khả thi hơn, đặc biệt ở các khu vực đô thị nơi mà nhu cầu đi lại rất đáng kể. Nếu một tỷ lệ lớn dân số chọn sử dụng phương tiện tự động được chia sẻ, ít phương tiện hơn nhiều cũng có thể đáp ứng được nhu cầu di chuyển.

D. The Massachusetts Institute of Technology investigated automated mobility in Singapore, finding that fewer than 30 percent of the vehicles currently used would be required if fully automated car sharing could be implemented. If this is the case, it might mean that we need to manufacture far fewer vehicles to meet demand. However, the number of trips being taken would probably increase, partly because empty vehicles would have to be moved from one customer to the next.

Modelling work by the University of Michigan Transportation Research Institute suggests automated vehicles might reduce vehicle ownership by 43 percent, but that vehicles’ average annual mileage double as a result. As a consequence, each vehicle would be used more intensively, and might need replacing sooner. This faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Viện kỹ thuật Massachusetts đã điều tra di chuyển tự động tại Singapore, phát hiện ra rằng sẽ cần ít hơn 30% phương tiện được sử dụng nếu việc chia sẻ xe tự động hoàn toàn được thực hiện. Nếu điều này xảy ra, có nghĩa rằng chúng ta cần phải sản xuất ít hơn nhiều phương tiện để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên số chuyến đi được thực hiện sẽ tăng lên, một phần bởi vì phương tiện trống sẽ di chuyển từ khách hàng này đến khách hàng kế tiếp.
 • Nghiên cứu mô hình hóa thực hiện bởi Viện nghiên cứu giao thông của Đại học Michigan cho thấy rằng các phương tiện tự động hóa có lẽ sẽ giảm 43% chủ sở hữu phương tiện nhưng số dặm trung bình hàng năm sẽ tăng lên gấp đôi. Kết quả là, mỗi phương tiện sẽ sử dụng với cường độ nhiều hơn và cần thay thế sớm hơn. Tốc độ thay đổi nhanh hơn này có nghĩa việc sản xuất phương tiện sẽ không nhất thiết giảm.

E. Automation may prompt other changes in vehicle manufacture. If we move to a model where consumers are tending not to own a single vehicle but to purchase access to a range of vehicle through a mobility provider, drivers will have the freedom to select one that best suits their needs for a particular journey, rather than making a compromise across all their requirements.

Since, for most of the time, most of the seats in most cars are unoccupied, this may boost production of a smaller, more efficient range of vehicles that suit the needs of individuals. Specialised vehicles may then be available for exceptional journeys, such as going on a family camping trip or helping a son or daughter move to university.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sự tự động hóa có lẽ sẽ thúc đẩy những cơ hội khác trong sản xuất xe cộ. Nếu chúng ta chuyển đến một hình thức nơi mà người tiêu dùng có xu hướng không sở hữu phương tiện riêng nhưng mua quyền sử dụng một loạt các phương tiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ lưu động, người lái sẽ có quyền tự do lựa chọn phương tiện phù hợp nhất với nhu cầu của họ cho chuyến hành trình đặc biệt thay cho việc chấp nhận một lựa chọn phù hợp cho tất cả các nhu cầu.
 • Vì hầu hết thời gian mà hầu hết các ghế trong xe bị trống, điều này thúc đẩy sự sản xuất nhiều phương tiện nhỏ hơn và hiệu quả hơn để phù hợp với nhu cầu cá nhân. Những phương tiện chuyên biệt nên có sẵn cho các hành trình đặc biệt như là đi du lịch với gia đình hoặc đưa con đi học.

F. There are a number of hurdles to overcome in delivering automated vehicles to our roads. These include the technical difficulties in ensuring that the vehicle works reliably in the infinite range of traffic, weather and road situations it might encounter; the regulatory challenges in understanding how liability and enforcement might change when drivers are no longer essential for vehicle operation; and the societal changes that may be required for communities to trust and accept automated vehicles as being a valuable part of the mobility landscape.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Có những trở ngại cần phải vượt qua trong việc cung cấp phương tiện tự động trên đường. Nó bao gồm những khó khăn về kỹ thuật trong việc đảm bảo rằng các phương tiện hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi giao thông rộng lớn, các tình huống thời tiết và đường xá có thể gặp phải; những khó khăn về quy định trong việc hiểu trách nhiệm pháp lý và việc thực thi có thể thay đổi như thế nào khi người lái xe không còn cần thiết cho việc vận hành phương tiện; và những thay đổi mang tính xã hội cần thiết để cộng đồng tin cậy và chấp nhận phương tiện tự động như một phần giá trị trong bối cảnh lưu động.

G. It’s clear that there are many challenges that need to be addressed but, through robust and targeted research, these can most probably be conquered within the next 10 years. Mobility will change in such potentially significant ways and in association with so many other technological developments, such as telepresence and virtual reality, that it is hard to make concrete predictions about the future. However, one thing is certain: change is coming, and the need to be flexible in response to this will be vital for those involved in manufacturing the vehicles that will deliver future mobility.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Rõ ràng là có rất nhiều thách thức cần được giải quyết nhưng thông qua các nghiên cứu thiết thực và có mục tiêu, những điều này có lẽ sẽ được chinh phục trong vòng 10 năm tới. Tính di động sẽ thay đổi bằng những phương pháp có ý nghĩa tiềm năng như vậy và kết hợp với nhiều sự phát triển kỹ thuật khác như gọi video và công nghệ thực tế ảo, thật là khó để đưa ra một dự đoán cụ thể về tương lai. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là sự thay đổi sẽ xảy ra, và việc cần phải linh hoạt để phù hợp với các thay đổi là tối quan trọng cho những người tham gia vào sản xuất các phương tiện mang lại tính di động trong tương lai.

Questions 14-18

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 14-18 on your answer sheet.

14. reference to the amount of time when a car is not in use

15. mention of several advantages of driverless vehicles for individual road-users

16. reference to the opportunity of choosing the most appropriate vehicle for each trip

17. an estimate of how long it will take to overcome a number of problems

18. a suggestion that the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicles manufactured

Questions 19-22

Complete the summary below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 19-22 on your answer sheet.

The impact of driverless cars

Figures from the Transport Research Laboratory indicate that most motor accidents are partly due to 19……………………., so the introduction of driverless vehicles will result in greater safety. In addition to the direct benefits of automation, it may bring other advantages. For example, schemes for 20………………………. will be more workable, especially in towns and cities, resulting in fewer cars on the road.

According to the University of Michigan Transportation Research Institute, there could be a 43 percent drop in 21…………………….. of cars. However, this would mean that the yearly 22…………………….. of each car would, on average, be twice as high as it currently is. this would lead to a higher turnover of vehicles, and therefore no reduction in automotive manufacturing.

Questions 23 and 24

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet.

Which TWO benefits of automated vehicles does the writer mention?

A. Car travellers could enjoy considerable cost savings.

B. It would be easier to find parking spaces in urban areas.

C. Travellers could spend journeys doing something other than driving.

D. People who find driving physically difficult could travel independently.

E. A reduction in the number of cars would mean a reduction in pollution.

Questions 25 and 26

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet.

Which TWO challenges to automated vehicle development does the writer mention?

A. making sure the general public has confidence in automated vehicles

B. managing the pace of transition from conventional to automated vehicles

C. deciding how to compensate professional drivers who become redundant

D. setting up the infrastructure to make roads suitable for automated vehicles

E. getting automated vehicles to adapt to various different driving conditions.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR