Dịch + Giải thích từ mới Passage "Flawed Beauty: the problem with toughened glass" IELTS READING

· Reading,Cam,Technology

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Flawed Beauty: the problem with toughened glass".

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Flawed Beauty: the problem with toughened glass" IELTS READING

Flawed Beauty: the problem with toughened glass

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

On 2nd August 1999, a particularly hot day in the town of Cirencester in the UK, a large pane of toughened glass in the roof of a shopping centre at Bishops Walk shattered without warning and fell from its frame.

When fragments were analysed by experts at the giant glass manufacturer Pilkington, which had made the pane, they found that minute crystals of nickel sulphide trapped inside the glass had almost certainly caused the failure.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vẻ đẹp bị rạn nứt: Vấn đề của kính cường lực
  • Vào ngày 2 tháng 8 năm 1999, một ngày đặc biệt nóng nực ở thị trấn Cirencester ở Vương quốc Anh, một tấm kính cường lực lớn trên mái của một trung tâm mua sắm tại Bishops Walk đã vỡ mà không báo trước và rơi khỏi khung của nó.
  • Khi các chuyên gia tại nhà sản xuất thủy tinh khổng lồ Pilkington, công ty sản xuất ô kính, phân tích các mảnh vỡ, họ phát hiện ra rằng các tinh thể niken sunfua nhỏ li ti bị mắc kẹt bên trong kính gần như chắc chắn đã gây ra hỏng hóc.

'The glass industry is aware of the issue,' says Brian Waldron, chairman of the standards committee at tine Glass and Glazing Federation, a British trade association, and standards development officer at Pilkington. But he insists that cases are few and far between. ‘It's a very rare phenomenon.' he says.

Others disagree. 'On average I see about one or two buildings a month suffering from nickel sulphide related failures,' says Barrie Josie, a consultant engineer involved in the Bishops Walk investigation. Other experts tell of similar experiences. Tony Wilmott of London based consulting engineers Sandberg, and Simon Armstrong at CladTech Associates in Hampshire both say they know of hundreds of cases. 'What you hear is only the tip of the iceberg.' says Trevor Ford, a glass expert at Resolve Engineering in Brisbane. Queensland. He believes the reason is simple: 'No-one wants bad press.'

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Brian Waldron, chủ tịch ủy ban tiêu chuẩn tại Liên đoàn Kính và Kính, một hiệp hội thương mại của Anh, đồng thời là quan chức phát triển tiêu chuẩn tại Pilkington, cho biết: “Ngành công nghiệp thủy tinh nhận thức được vấn đề này. Nhưng ông khẳng định rằng các trường hợp rất ít và xa vời. "Đó là một hiện tượng rất hiếm," ông nói.
 • Những người khác không đồng ý. Barrie Josie, một kỹ sư tư vấn tham gia cuộc điều tra Bishops Walk cho biết: “Trung bình mỗi tháng tôi thấy khoảng một hoặc hai tòa nhà bị ảnh hưởng liên quan đến niken sunfua. Các chuyên gia khác kể về những trải nghiệm tương tự. Tony Wilmott của kỹ sư tư vấn Sandberg có trụ sở tại London và Simon Armstrong tại CIadTech Associates ở Hampshire đều nói rằng họ biết hàng trăm trường hợp. Trevor Ford, một chuyên gia về kính tại Resolve Engineering ở Brisbane, Queensland, cho biết: “Những gì bạn nghe được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Anh ấy tin rằng lý do rất đơn giản: 'Không ai muốn báo chí nói xấu'.

Toughened glass is found everywhere, from cars and bus shelters to the windows, walls and roofs of thousands of buildings around the world. It's easy to see why. This glass has five times the strength of standard glass, and when it does break it shatters into tiny cubes rather than large, razor-sharp shards. Architects love it because large panels can be bolted together to make transparent walls, and turning it into ceilings and floors is almost as easy.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Kính cường lực được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ ô tô và nhà chờ xe buýt đến cửa sổ, tường và mái của hàng ngàn tòa nhà trên khắp thế giới. Thật dễ dàng để biết lý do tại sao. Loại kính này có độ bền gấp 5 lần so với kính tiêu chuẩn và khi bị vỡ, nó sẽ vỡ thành những khối nhỏ chứ không phải là những mảnh lớn, sắc như dao cạo. Các kiến trúc sư yêu thích nó vì các tấm lớn có thể được bắt vít với nhau để tạo thành những bức tường trong suốt, và biến nó thành trần nhà và sàn nhà gần như dễ dàng.

It is made by heating a sheet of ordinary glass to about 620°C to soften it slightly, allowing its structure to expand, and then cooling it rapidly with jets of cold air. This causes the outer layer of the pane to contract and solidify before the interior. When the interior finally solidifies and shrinks, it exerts a pull on the outer layer that leaves It in permanent compression and produces a tensile force inside the glass. As cracks propagate best in materials under tension, the compressive force on the surface must be overcome before the pane will break, making it more resistant to cracking.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nó được tạo ra bằng cách nung nóng một tấm kính thông thường đến khoảng 620°C để làm mềm nó một chút, cho phép cấu trúc của nó giãn nở, sau đó làm nguội nhanh bằng các luồng khí lạnh. Điều này làm cho lớp bên ngoài của khung co lại và đông đặc trước lớp bên trong. Cuối cùng, khi lớp bên trong cứng lại và co lại, nó sẽ tác dụng lực kéo lên lớp bên ngoài khiến nó bị nén vĩnh viễn và tạo ra lực kéo bên trong kính. Khi các vết nứt lan truyền tốt nhất trong các vật liệu chịu sức căng, lực nén trên bề mặt phải được khắc phục trước khi tấm kính bị vỡ, làm cho nó có khả năng chống nứt tốt hơn.

The problem starts when glass contains nickel sulphide impurities. Trace amounts of nickel and sulphur are usually present in the raw materials used to make glass, and nickel can also be introduced by fragments of nickel alloys falling into the molten glass. As the glass is heated, these atoms react to form tiny crystals of nickel sulphide. Just a tenth of a gram of nickel in the furnace can create up to 50,000 crystals.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Vấn đề bắt đầu khi thủy tinh có chứa tạp chất niken sunfua. Một lượng nhỏ niken và lưu huỳnh thường có trong các nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất thủy tinh và niken cũng có thể được đưa vào bởi các mảnh hợp kim niken rơi vào thủy tinh nóng chảy. Khi thủy tinh được nung nóng, các nguyên tử này phản ứng để tạo thành các tinh thể niken sunfua nhỏ. Chỉ cần một phần mười gram niken trong lò có thể tạo ra tới 50.000 tinh thể.

These crystals can exist in two forms: a dense form called the alpha phase, which is stable at high temperatures, and a less dense form called the beta phase, which is stable at room temperatures. The high temperatures used in the toughening process convert all the crystals to the dense, compact alpha form. But the subsequent cooling is so rapid that the crystals don't have time to change back to the beta phase. This leaves unstable alpha crystals in the glass, primed like a coiled spring, ready to revert to the beta phase without warning.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những tinh thể này có thể tồn tại ở hai dạng: dạng đậm đặc gọi là pha alpha, ổn định ở nhiệt độ cao và dạng ít đậm đặc hơn gọi là pha beta, ổn định ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ cao được sử dụng trong quá trình tôi luyện sẽ chuyển đổi tất cả các tinh thể thành dạng alpha nén, đặc. Nhưng quá trình làm lạnh sau đó diễn ra nhanh đến mức các tinh thể không có thời gian để chuyển về giai đoạn beta. Điều này để lại các tinh thể alpha không ổn định trong kính, bị nhồi ép giống như một lò xo cuộn, sẵn sàng trở lại giai đoạn beta mà không có cảnh báo.

When this happens, the crystals expand by up to 4%. And if they are within the central, tensile region of the pane, the stresses this unleashes can shatter the whole sheet. The time that elapses before failure occurs is unpredictable. It could happen just months after manufacture, or decades later, although if the glass is heated - by sunlight, for example - the process is speeded up. Ironically, says Graham Dodd, of consulting engineers Arup in London, the oldest pane of toughened glass known to have failed due to nickel sulphide inclusions was in Pilkington's glass research building in Lathom, Lancashire. The pane was 27 years old.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khi điều này xảy ra, các tinh thể mở rộng lên đến 4%. Và nếu chúng nằm trong khu vực kéo căng, trung tâm của ô, thì những ứng suất mà tinh thể này giải phóng có thể làm vỡ toàn bộ ô. Thời gian trôi qua trước khi sự cố xảy ra là không thể đoán trước. Nó có thể xảy ra chỉ vài tháng sau khi sản xuất, hoặc nhiều thập kỷ sau, mặc dù nếu thủy tinh được làm nóng - ví dụ như bằng ánh sáng mặt trời - thì quá trình này sẽ được tăng tốc. Trớ trêu thay, theo Graham Dodd, kỹ sư tư vấn của Arup ở London, tấm kính cường lực lâu đời nhất được biết là đã hỏng do tạp chất niken sunfua lại nằm trong tòa nhà nghiên cứu kính của Pilkington ở Lathom, Lancashire. Khung đã 27 tuổi.

Data showing the scale of the nickel sulphide problem is almost impossible to find. The picture is made more complicated by the fact that these crystals occur in batches. So even if, on average, there is only one inclusion in 7 tonnes of glass, if you experience one nickel sulphide failure in your building, that probably means you've got a problem in more than one pane. Josie says that in the last decade he has worked on over 15 buildings with the number of failures into double figures.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hầu như không thể tìm thấy dữ liệu cho thấy quy mô của vấn đề niken sunfua. Bức tranh trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là những tinh thể này xuất hiện theo đợt. Vì vậy, ngay cả khi tính trung bình, chỉ có một tạp chất trong 7 tấn kính, nhưng nếu bạn gặp phải một sự cố niken sunfua trong tòa nhà của mình, điều đó có thể có nghĩa là bạn đã gặp sự cố ở nhiều ô. Josie nói rằng trong thập kỷ qua, anh đã làm việc trên hơn 15 tòa nhà với số lần hư hại lên đến con số gấp đôi.

One of the worst examples of this is Waterfront Place, which was completed in 1990. Over the following decade the 40- storey Brisbane block suffered a rash of failures. Eighty panes of its toughened glass shattered due to inclusions before experts were finally called in. John Barry, an expert in nickel sulphide contamination at the University of Queensland, analysed every glass pane in the building. Using a studio camera, a photographer went up in a cradle to take photos of every pane. These were scanned under a modified microfiche reader for signs of nickel sulphide crystals. ‘We discovered at least another 120 panes with potentially dangerous inclusions which were then replaced,’ says Barry. ‘It was a very expensive and time consuming process that took around six months to complete.'

Though the project cost A$1.6 million (nearly £700,000), the alternative - re-cladding the entire building - would have cost ten times as much.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một trong những ví dụ tồi tệ nhất về điều này là Waterfront Place, được hoàn thiện vào năm 1990. Trong thập kỷ tiếp theo, khu nhà 40 tầng ở Brisbane đã phải hứng chịu hàng loạt hư hỏng. Tám mươi tấm kính cường lực của nó đã bị vỡ do tạp chất trước khi các chuyên gia cuối cùng được gọi đến. John Barry, một chuyên gia về ô nhiễm niken sunfua tại Đại học Queensland, đã phân tích từng ô kính trong tòa nhà. Sử dụng một chiếc máy ảnh studio, một nhiếp ảnh gia đã leo lên một cái nôi để chụp ảnh mọi ô cửa sổ. Chúng được quét dưới một đầu đọc vi phim đã sửa đổi để tìm dấu hiệu của các tinh thể niclrel sulphide. Barry cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện ra ít nhất 120 tấm kính khác có tạp chất nguy hiểm tiềm tàng và sau đó đã được thay thế. 'Đó là một quá trình rất tốn kém và tốn thời gian, mất khoảng sáu tháng để hoàn thành.'
 • Mặc dù dự án tiêu tốn 1,6 triệu đô la Úc (gần 700.000 bảng Anh), nhưng giải pháp thay thế - ốp lại toàn bộ tòa nhà - sẽ tốn kém gấp mười lần.

Questions 14-17

Look at the following people and the list of statements below. Match each person with the correct statement. Write the correct letter A-H in boxes 14-17 on your answer sheet.

14. Brian Waldron

15. Trevor Ford

16. Graham Dodd

17. John Barry

List of Statements

A. suggests that publicity about nickel sulphide failure has been suppressed

B. regularly sees cases of nickel sulphide failure

C. closely examined all the glass in one building

D. was involved with the construction of Bishops Walk

E. recommended the rebuilding of Waterfront Place

F. thinks the benefits of toughened glass are exaggerated

G. claims that nickel sulphide failure is very unusual

H. refers to the most extreme case of delayed failure

Questions 18-23

Complete the summary with the list of words A-P below. Write your answers in boxes 18-23 on your answer sheet.

Toughened Glass

Toughened glass is favoured by architects because it is much stronger than ordinary glass, and the fragments are not as 18 .................... when it breaks. However, it has one disadvantage: it can shatter 19 ........................ This fault is a result of the manufacturing process. Ordinary glass is first heated, then cooled very 20 ....................... .

The outer layer 21 ....................... before the inner layer and the tension between the two layers which is created because of this makes the glass stronger. However, if the glass contains nickel sulphide impurities, crystals of nickel sulphide are formed. These are unstable, and can expand suddenly, particularly if the weather is 22 ........................ If this happens, the pane of glass may break. The frequency with which such problems occur is 23 ....................... by glass experts. Furthermore, the crystals cannot be detected without sophisticated equipment.

A. numerous

B. detected

C. quickly

D. agreed

E. warm

F. sharp

G. expands

H. slowly

I. unexpectedly

J. removed

K. contracts

L. disputed

M. cold

N. moved

O. small

P. calculated

Questions 24-26

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2? vIn boxes 24-26 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

24. Little doubt was expressed about the reason for the Bishops Walk accident.

25. Toughened glass has the same appearance as ordinary glass.

26. There is plenty of documented evidence available about the incidence of nickel sulphide failure.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR