Dịch + Giải thích từ mới Passage "The power of the big screen" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "The power of the big screen" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The power of the big screen" IELTS READING

The power of the big screen

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. The Lumière Brothers opened their Cinematographe, at 14 Boulevard des Capucines in Paris, to 100 paying customers over 100 years ago, on December 8, 1985. Before the eyes of the stunned, thrilled audience, photographs came to life and moved across a flat screen.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sức mạnh của màn hình lớn
  • The Lumière Brothers đã mở rạp chiếu phim của họ tại số 14 Boulevard des Capucines ở Paris, cho 100 khách hàng trả tiền hơn 100 năm trước, vào 8/12/1985. Trước những con mắt của những khán giả sửng sốt, hồi hộp, những bức ảnh trở nên sống động và di chuyền khắp màn hình phẳng.

B. So ordinary and routine has this become to us that it takes a determined leap of imagination to grasp the impact of those first moving images. But it is worth trying, for to understand the initial shock of those images is to understand the extraordinary power and magic of cinema, the unique, hypnotic quality that has made films the most dynamic, effective art form of the 20th century.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Điều này trở thành quá bình thường và thông thường đối với chúng ta đến mức chúng ta cần phải có một bước nhảy vọt về trí tưởng tượng để nắm bắt được ảnh hưởng của những bức ảnh chuyển động đầu tiên đó. Nhưng điều đó đáng để thử, vì để hiểu được cú sốc ban đầu của những hình ảnh đó là hiểu được sức mạnh phi thường và sự kì diệu của nghệ thuật điện ảnh, tính chất mê hoặc, độc lạ đó đã làm cho những bộ phim trở thành loại hình nghệ thuật năng động và có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

C. One of the Lumière Borthers’ earliest films was a 30-second piece which showed a section of a railway platform flooded with sunshine. A train appears and heads straight for the camera. And that is all that happens. Yet the Russian director Andrei Tarkovsky, one of the greatest of all film artists, described the film as a ‘work of genius’. ‘As the train approached,’ wrote Tarkovsky, ’panic started in the theatre: people jumped and ran away. That was the moment when cinema was born. The frightened audience could not accept that they were watching a mere picture. Pictures were still, only reality moved; this must, therefore, be reality. In their confusion, they feared that a real train was about to crush them.’

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một trong những bộ phim đầu tiên của Lumière Borthers là một đoạn phim dài 30 giây chiếu một đoạn sân ga ngập tràn ánh nắng. Một đoàn tàu xuất hiện và tiến thằng đến máy ảnh. Và đó là tất cả những gì xảy ra. Tuy nhiên, giám đốc người Nga Andrei Tarkovsky, là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất, đã mô tả bộ phim như một tác phẩm của thiên tài. Tarkovsky viết: "Khi đoàn tàu đến gần, cơn hoảng loạn đã bắt đầu trong rạp chiếu phim: mọi người nhảy lên và bỏ chạy. Đó là khoảnh khắc mà rạp chiếu phim ra đời. Những khán giả sợ hãi không chấp nhận rằng họ đang xem một bức tranh đơn thuần. Những bức tranh vẫn đứng yên, chỉ thực tế là chuyển động; do vậy đoàn tàu đang đến gần phải là hiện thực. Trong lúc bối rối, họ sợ hãi rằng một đoàn tàu thực sự sắp nghiền nát họ.

D. Early cinema audiences often experienced the same confusion. In time, the idea of films became familiar, the magic was accepted - but it never stopped being magic. Film has never lost its unique power to embrace its audience and transport them to a different world. For Tarkovsky, the key to that magic dynamic image of the real flow of events. A still picture could only imply the existence of time, while time in a novel passed at the whim of the reader. But in cinema, the real, objective flow of time was captured.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Những khán giả đến rạp ban đầu thường trải qua sự bối rối tương tự. Theo thời gian, ý tưởng về các bộ phim trở nên quen thuộc hơn, phép thuật được chấp nhận nhưng nó không bao giờ ngưng làm phép thuật. Phim chưa bao giờ mất đi quyền lực độc nhất của nó để chiếm lấy khán giả của nó và đưa họ tới một thế giới khác. Đối với Taekovsky, điểm quan trọng đối với những bức ảnh động kỳ diệu của dòng sự kiện thực là một bức ảnh tĩnh có thể chỉ ám chỉ sự tồn tại của thời gian trong khi thời gian trong tiểu thuyết trôi qua theo ý thích của người đọc, nhưng trong rạp chiếu phim người ta nắm bắt được dòng thời gian thực, khách quan.

E. One effect of this realism was to educate the world about itself. For cinema makes the world smaller. Long before people travelled to America or anywhere else, they knew what other places looked like; they knew how other people worked and lived. Overwhelmingly, the lives recorded at least in film fiction - have been American. From the earliest days of the industry, Hollywood has dominated the world film market. American imagery-the cars, the cities, the cowboys became the primary imagery of film. Film carried American life and values around the globe.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một hiệu ứng của chủ nghĩa hiện thực này là nhằm dạy thế giới về chính nó. Vì điện ảnh làm cho thế giới nhỏ hơn. Rất lâu trước khi mọi người đi đến Mỹ và bất kỳ nơi nào khác, họ biết những nơi khác trông như thế nào; họ biết mọi người sống và làm việc ra sao. Ngạc nhiên thay, cuộc sống được ghi lại ít nhất là trong phim viễn tưởng đều là người Mỹ. Từ thuở ban đầu của ngành công nghiệp, Hollywood đã thống lĩnh thị trường phim thế giới. Hình ảnh Mỹ xe hơn, những thành phố, cao bồi trở nên những hình ảnh chính của phim. Phim mang cuộc sống và giá trị của người Mỹ trên toàn cầu.

F. And, thanks to film, future generations will know the 20-th century more intimately than any other period. We can only imagine what life was like in the 14th century or in classical Rome. But the life of the modern world has been recorded on film in massive encyclopaedic detail. We shall be known better than any preceding generations.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Và, nhờ điện ảnh, các thế hệ tương lai sẽ biết đến thế kỷ 20 một cách tường tận hơn bất kỳ thời kỳ nào khác. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng cuộc sống vào thế kỷ 14 hoặc ở La Mã cổ điển sẽ như thế nào. Nhưng cuộc sống của thế giới hiện đại đã được ghi lại trên phim với độ chi tiết bách khoa đồ sộ. Chúng ta sẽ được biết đến nhiều hơn bất kỳ thế hệ đi trước nào.

G. The 'star' was another natural consequence of cinema. The cinema star was effectively born in 1910. Film personalities have such an immediate presence that inevitably, they become super-real. Because we watch them so closely and because everybody in the world seems to know who they are, they appear more real to us than we do ourselves. The star as magnified human self is one of cinema's most strange and enduring legacies.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ngôi sao là một hệ quả tự nhiên khác của điện ảnh. Ngôi sao điện ảnh ra đời vào 1910. Các nhân vật điện ảnh có sự hiện diện gần gũi đến nổi chắc chắn họ trở nên rất thực. Bởi vì chúng ta xem họ quá gần và bởi vì mọi người trên thế giới dường như biết họ là ai, họ dường như thực với chúng ta hơn là chính chúng ta. Ngôi sao được phóng đại như chính bản thân con người là một trong những di sản lâu dài và kỳ lạ nhất của điện ảnh.

H. Cinema has also given a new lease of life to the idea of the story. When the Lumiere Brothers and other pioneers began showing off this new invention, it was by no means obvious how it would be used. All that mattered at first was the wonder of movement. Indeed, some said that, once this novelty had worn off, cinema would fade away. It was no more than a passing gimmick, a fairground attraction.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Điện ảnh cũng tạo ra một luồng sinh khí mới cho ý tưởng của câu chuyện. Khi Anh em nhà Lumiere và những người tiên phong bắt đầu giới thiệu phát minh mới này, không có gì rõ ràng là nó sẽ được sử dụng như thế nào. Tất cả những gì quan trọng lúc đầu là sự kỳ diệu của chuyển động. Thật vậy, một vài người nói rằng, một khi tính mới mẻ này mất đi, điện ảnh sẽ mờ nhạt dần đi. Nó không có gì hơn một mánh lới quảng cáo trôi qua, một điểm thu hút hội chợ.

I. Cinema might, for example, have become primarily a documentary form. Or it might have developed like television -as a strange noisy transfer of music, information and narrative. But what happened was that it became, overwhelmingly, a medium for telling stories. Originally these were conceived as short stories- early producers doubted the ability of audiences to concentrate for more than the length of a reel. Then, in 1912, an Italian 2-hour film was hugely successful, and Hollywood settled upon the novel-length narrative that remains the dominant cinematic convention of today.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ví dụ điện ảnh có thể chủ yếu trở thành một dạng phim tài liệu. Hay nó có thể phát triển như tivi như một sự chuyển tải âm nhạc, thông tin và câu chuyện ồn ào, kỳ lạ. Nhưng những gì đã xảy ra là điều là nó đã trở thành một phương tiện kể chuyện một cách áp đảo. Ban đầu chúng được coi là truyện ngắn - những nhà sản xuất đầu tiên nghi ngờ khả năng tập trung của khán giả đối với độ dài của một cuộn phim. Sau đó, một bộ phim Ý hai giờ đã thành công vang dội, và Hollywood đã giải quyết dựa trên câu chuyện có độ dài tiểu thuyết vẫn là quy ước điện ảnh thống trị ngày nay.

J. And it has all happened so quickly. Almost unbelievably, it is a mere 100 years since that train arrived and the audience screamed and fled, convinced by the dangerous reality of what they saw, and, perhaps, suddenly aware that the world could never be the same again - that, maybe, it could be better, brighter, more astonishing, more real than reality.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Và tất cả những gì xảy ra quá nhanh. Hầu như không thể tin được, chỉ 100 năm kể từ khi đoàn tàu đến và khán giả la hét và bỏ chạy, bị thuyết phục bởi sự thực nguy hiểm về những gì họ thấy và có lẽ bất thình lình nhận ra rằng thế giới có thể không bao giờ giống như vậy nữa rắng có thể nó sẽ tốt hơn, sáng hơn, đáng kinh ngạc hơn thực hơn thực tế.

Questions 1-5

Reading Passage 1 has ten paragraphs, A-J. Write the correct letter, A-J. in boxes 1-5 on your answer sheet.

Which paragraph contains the following information?

1. the location of [he first cinema

2. how cinema came to focus on stories

3. the speed with which cinema has changed

4. how cinema teaches us about other cultures

5. the attraction of actors in films

Questions 6-9

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 1? In boxes 6-9 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the views of the writer

NO if the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

6. It is important to understand how the first audiences reacted to the cinema.

7. The Lumiere Brothers' film about the train was one of the greatest films ever made.

8. Cinema presents a biased view of other countries.

9. Storylines were important in very early cinema.

Questions 10-13

Choose the correct letter. A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 10-13 on your answer sheet.

10. The writer refers to the film of the train in order lo demonstrate

A. the simplicity of early films.

B. the impact of early films.

C. how short early films were.

D. how imaginative early films were.

11. In Tarkovsky's opinion, the attraction of the cinema is that it

A. aims to impress its audience.

B. tells stories better through books.

C. illustrates the passing of lime.

D. describes familiar events.

12. When cinema first began, people thought that

A. it would always tell stories.

B. it should be used in fairgrounds.

C. US audiences were unappreciative.

D. its future was uncertain.

13. What is the best title for this passage?

A. The rise of the cinema star

B. Cinema and novels compared

C. The domination of Hollywood

D. The power of the big screen.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR