Dịch + Giải thích từ mới Passage "Sheet glass manufacture: the float process" IELTS READING

· Cam,Reading,Technology

Bên cạnh CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "Sheet glass manufacture: the float process" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Sheet glass manufacture: the float process" IELTS READING

Sheet glass manufacture: the float process

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Glass, which has been made since the time of the Mesopotamians and Egyptians, is little more than a mixture of sand, soda ash and lime. When heated to about 1500 degrees Celsius (°C) this becomes a molten mass that hardens when slowly cooled. The first successful method for making clear and flat glass involved spinning. This method was very effective as the glass had not touched any surfaces between being soft and becoming hard, so it stayed perfectly unblemished, with a 'fire finish'. However, the process took a long time and was labour intensive.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thuỷ tinh được làm từ thời Mesopotamians và Ai Cập, chúng chỉ đơn thuần là hỗn hợp gồm cát, xỉ và vôi. Khi nung nóng lên khoảng 1500 độ, hỗn hợp này biến thành một dung dịch nóng chảy, cứng lại khi nhiệt độ giảm. Phương pháp đầu tiên để là thuỷ tinh phẳng và trong có liên quan đến việc quay. Phương pháp này rất hiệu quả vì kính không chạm vào bất kỳ bề mặt nào trong giai đoạn chúng đông cứng nên chúng hoàn toàn không có bất kỳ tì vết nào. Tuy nhiên, quá trình này rất tốn thời gian và nhân lực.

Nevertheless, demand for flat glass was very high and glassmakers across the world were looking for a method of making it continuously. The first continuous ribbon process involved squeezing molten glass through two hot rollers, similar to an old mangle. This allowed glass of virtually any thickness to be made non-stop, but the rollers would leave both sides of the glass marked, and these would then need to be ground and polished. This part of the process rubbed away around 20 per cent of the glass, and the machines were very expensive.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng kính ngày càng tăng lên và các nhà chế tạo kính trên khắp thế giới đang tìm một phương pháp sản xuất thuỷ tinh liên tục. Quá trình sản xuất thuỷ tinh liên tục đầu tiên ra đời bằng cách ép thuỷ tinh nóng chảy qua hai cuộn nóng. Điều này giúp chúng ta có thể sản xuất thuỷ tinh ở hầu như mọi độ dày liên tục, nhưng các con lăn sẽ để lại nhiều vết sần sùi trên hai cạnh của thuỷ tinh nên sau đó ta phải mất công mài và đánh bóng chúng. Việc đánh bóng sẽ làm mất khoảng 20% thủy tinh, và máy để mài thuỷ tinh rất đắt.

The float process for making flat glass was invented by Alistair Pilkington. This process allows the manufacture of clear, tinted and coated glass for buildings, and clear and tinted glass for vehicles. Pilkington had been experimenting with improving the melting process, and in 1952 he had the idea of using a bed of molten metal to form the flat glass, eliminating altogether the need for rollers within the float bath. The metal had to melt at a temperature less than the hardening point of glass (about 600°C), but could not boil at a temperature below the temperature of the molten glass (about 1500°C). The best metal for the job was tin.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Quá trình tạo ra thuỷ tinh phẳng được phát minh bởi Alistair Pilkington. Quá trình này đã giúp sản xuất thuỷ tinh trong và được tráng men cho nhà cửa và kính sạch và màu cho xecộ. Pilkington đã liên tục làm thí nghiệm để cải thiện quá trình làm tan chảy thuỷ tinh, và năm 1952 ông đã có ý tưởng sử dụng một tấm kim loại nóng chảy để sản xuất thủy tinh phẳng mà không cần sử dụng con lăn nữa. Kim loại này cần phải tan chảy ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đông đặc của thủy tinh (khoảng 600C), nhưng không thể sôi ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ thuỷ tinh nóng chảy (khoảng 1500 ° C). Kim loại tốt nhất có tính chất này là thiếc.

The rest of the concept relied on gravity, which guaranteed that the surface of the molten metal was perfectly flat and horizontal. Consequently, when pouring molten glass onto the molten tin, the underside of the glass would also be perfectly flat. If the glass were kept hot enough, it would flow over the molten tin until the top surface was also flat, horizontal and perfectly parallel to the bottom surface. Once the glass cooled to 604°C or less it was too hard to mark and could be transported out of the cooling zone by rollers. The glass settled to a thickness of six millimetres because of surface tension interactions between the glass and the tin. By fortunate coincidence, 60 per cent of the flat glass market at that time was for six millimetre glass.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Phần còn lại của quá trình này dựa vào trọng lực giúp đảm bảo bề mặt của kim loại nóng chảy sẽ tạo thành một mặt phẳng. Do đó, khi đổ thuỷ tinh lỏng vào thiếc nóng chảy, mặt dưới của thuỷ tinh cũng sẽ phẳng. Nếu thuỷ tinh được giữ đủ nóng, nó sẽ chảy qua thiếc nóng chảy cho đến khi mặt trên cùng cũng phẳng, ngang và song song với mặt đấy. Khi thủy tinh nguội xuống 604°C hoặc thấp hơn, nó sẽ không còn bị vết nữa và các con lăn sẽ đưa những tấm thuỷ tinh này ra khỏi vùng làm mát. Thủy tinh đã có thể lắng xuống độ dày sáu milimet. Trùng hợp ngẫu nhiên là kính phẳng với độ dày 6mm chiếm 60% thị trường thuỷ tinh lúc đó.

Pilkington built a pilot plant in 1953 and by 1955 he had convinced his company to build a full-scale plant. However, it took 14 months of non-stop production, costing the company £100,000 a month, before the plant produced any usable glass. Furthermore, once they succeeded in making marketable flat glass, the machine was turned off for a service to prepare it for years of continuous production. When it started up again it took another four months to get the process right again. They finally succeeded in 1959 and there are now float plants all over the world, with each able to produce around 1000 tons of glass every day, non-stop for around 15 years.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Pilkington đã xây dựng một nhà máy thí điểm vào năm 1953 và năm 1955 ông đã thuyết phục công ty của mình xây dựng một nhà máy quy mô toàn diện. Tuy nhiên, phải mất 14 tháng sản xuất không ngừng, chi phí cho công ty 100,000 bảng mỗi tháng, trước khi nhà máy sản xuất ra bất kỳ loại cốc có thể sử dụng được. Hơn nữa, một khi họ đã thành công trong việc sản xuất kính phẳng, máy đã bị tắt để phục vụ cho việc sản xuất nó liên tục trong nhiều năm. Khi nó bắt đầu lại một lần nữa phải mất bốn tháng nữa để có được quá trình ngay. Họ cuối cùng đã thành công vào năm 1959 và hiện nay có các nhà máy nổi trên toàn thế giới, mỗi ngày có thể sản xuất khoảng 1000 tấn thủy tinh mỗi ngày, không ngừng trong khoảng 15 năm.

Float plants today make glass of near optical quality. Several processes — melting, refining, homogenising — take place simultaneously in the 2000 tonnes of molten glass in the furnace. They occur in separate zones in a complex glass flow driven by high temperatures. It adds up to a continuous melting process, lasting as long as 50 hours, that delivers glass smoothly and continuously to the float bath, and from there to a coating zone and finally a heat treatment zone, where stresses formed during cooling are relieved.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các nhà máy nổi ngày nay làm cho chất lượng của kính gần chất lượng quang học. Một số quy trình - tan chảy, tinh chế, đồng nhất - diễn ra đồng thời trong 2000 tấn thủy tinh nóng chảy trong lò. Chúng xảy ra trong các khu riêng biệt trong một dòng chảy thủy tinh phức hợp điều khiển bởi nhiệt độ cao. Nó làm tăng quá trình tan chảy liên tục, kéo dài 50 giờ, cung cấp thủy tinh liên tục và liên tục cho bồn nổi, và từ đó đến vùng phủ và cuối cùng là khu xử lý nhiệt, nơi những căng thẳng hình thành trong quá trình làm mát được giảm bớt.

The principle of float glass is unchanged since the 1950s. However, the product has changed dramatically, from a single thickness of 6.8 mm to a range from sub-millimetre to 25 mm, from a ribbon frequently marred by inclusions and bubbles to almost optical perfection. To ensure the highest quality, inspection takes place at every stage. Occasionally, a bubble is not removed during refining, a sand grain refuses to melt, a tremor in the tin puts ripples into the glass ribbon. Automated on-line inspection does two things. Firstly, it reveals process faults upstream that can be corrected. Inspection-technology allows more than 100 million measurements a second to be made across the ribbon, locating flaws the unaided eye would be unable to see. Secondly, it enables computers downstream to steer cutters around flaws.

Float glass is sold by the square metre, and at the final stage computers translate customer requirements into patterns of cuts designed to minimise waste.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nguyên lý thủy tinh nổi không thay đổi kể từ những năm 1950. Tuy nhiên, sản phẩm đã thay đổi đáng kể, từ độ dày đơn từ 6,8 mm đến một dải từ dưới milimet đến 25 mm, từ một dải ruy băng thường xuyên bị nứt bởi sự kết dính và bọt khí đến sự hoàn hảo gần như quang học. Để đảm bảo chất lượng cao nhất, kiểm tra diễn ra ở mọi giai đoạn. Thỉnh thoảng, bong bóng không bị loại bỏ trong quá trình tinh chế, hạt cát không bị tan chảy, sự run rẩy trong hộp thiếc rơi vào ruy băng thủy tinh. Tự động kiểm tra trên mạng có hai việc. Thứ nhất, nó cho thấy các lỗi quá trình ở thượng nguồn có thể được sửa chữa. Công nghệ kiểm tra cho phép thực hiện hơn 100 triệu phép đo một giây qua băng, tìm ra những sai sót mà mắt không nhìn thấy sẽ không nhìn thấy được. Thứ hai, nó cho phép các máy tính hạ lưu để điều khiển máy cắt xung quanh các khiếm khuyết.
  • Kính nổi được bán bởi mét vuông, và ở giai đoạn cuối máy tính chuyển yêu cầu của khách hàng thành các mẫu cắt giảm được thiết kế để giảm thiểu chất thải.

Questions 1-8

Complete the table and diagram below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.

Sheet glass

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 9-13 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

9. The metal used in the float process had to have specific properties.

10. Pilkington invested some of his own money in his float plant.

11. Pilkington's first full-scale plant was an instant commercial success.

12. The process invented by Pilkington has now been improved.

13. Computers are better than humans at detecting faults in glass.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR