Dịch + Giải thích từ mới Passage "Striking Back at Lightning With Lasers" IELTS READING

· Reading,Cam,Technology

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "Striking Back at Lightning With Lasers" IELTS READING

Striking Back at Lightning With Lasers

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Seldom is the weather more dramatic than when thunderstorms strike. Their electrical fury inflicts death or serious injury on around 500 people each year in the United States alone. As the clouds roll in, a leisurely round of golf can become a terrifying dice with death - out in the open, a lone golfer maybe a lightning bolt's most inviting target. And there is damage to property too. Lightning damage costs American power companies more than $100 million a year.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Chống sét bằng tia lazer
  • Có lẽ chẳng có điều kiện thời tiết nào kinh khủng hơn khi có giông bão. Chỉ riêng ở Mỹ, dòng điện mạnh trong các trận bão đã gây ra thương vong hoặc thậm chí chết chóc cho khoảng 500 người mỗi năm. Khi những đám mây kéo đến nhiều, một trận golf giải trí ở ngoài trời có thể trở thành một trò may rủi thậm chí dẫn đến cái chết, một người chơi golf có thể bị sét đánh. Tài sản cũng có thể bị phá huỷ. Sự phá hủy của sét khiến cho các công ty năng lượng của Mỹ mất hơn 100 triệu dollar mỗi năm.

But researchers in the United States and Japan are planning to hit back. Already in laboratory trials they have tested strategies for neutralising the power of thunderstorms, and this winter they will brave real storms, equipped with an armoury of lasers that they will be pointing towards the heavens to discharge thunderclouds before lightning can strike.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhưng những nhà nghiên cứu ở Mỹ và Nhật đang có kế hoạch chống lại vấn nạn này. Trong các thử nghiệm ở phòng thí nghiệm họ đã thử nghiệm các chiến lược để trung hòa sức mạnh của sấm sét, và mùa đông này họ sẽ đương đầu với những cơn bão thật sự, họ sẽ dùng lasers hướng lên bầu trời để phóng mây dông trước khi sét đánh.

The idea of forcing storm clouds to discharge their lightning on command is not new. In the early 1960s, researchers tried firing rockets trailing wires into thunderclouds to set up an easy discharge path for the huge electric charges that these clouds generate. The technique survives to this day at a test site in Florida run by the University of Florida, with support from the Electrical Power Research Institute (EPRI), based in California. EPRI, which is funded by power companies, is looking at ways to protect the United States' power grid from lightning strikes. 'We can cause the lightning to strike where we want it to using rockets': says Ralph Bernstein, manager of lightning projects at EPRI. The rocket site is providing precise measurements of lightning voltages and allowing engineers to check how electrical equipment bears up.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ý tưởng điều khiển mây bão phóng sét theo ý muốn của mình không phải là mới. Những năm đầu 1960, những nhà nghiên cứu đã thử bắn tên lửa vào mây dông để tạo đường phóng sét dễ dàng hơn. Kỹ thuật này vẫn được sử dụng tại một điểm kiểm tra ở Floria thực hiện bởi Đại học Floria và được hỗ trợ từ Viện nghiên cứu năng lượng điện năng (EPRI), trụ sở tại California. Viện nghiên cứu năng lượng điện năng được tài trợ bởi các công ty năng lượng đang tìm cách để bảo vệ lưới điện của Mỹ khỏi sét. Ralph Bernstein, giám đốc của dự án tia chớp ở EPRI cho biết: Chúng ta có thể sử dụng những tia chớp để đánh vào nơi mà chúng ta muốn bằng cách sử dụng tên lửa. Điểm đặt tên lửa này đang cung cấp số liệu rất chính xác về điện áp của sấm sét và vì vậy các kỹ sư có thể dễ dàng kiểm tra các thiết bị điện chống đỡ như thế nào.

But while rockets are fine for research, they cannot provide the protection from lightning strikes that everyone is looking for. The rockets cost around $1,200 each, can only be fired at a limited frequency and their failure rate is about 40 per cent. And even when they do trigger lightning, things still do not always go according to plan. 'Lightning is not perfectly well behaved: says Bernstein. 'Occasionally, it will take a branch and go someplace it wasn't supposed to go.'

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nhưng mặc dù tên lửa khá hữu hiệu cho việc nghiên cứu sét, nó không thể bảo vệ con người khỏi những tia sét này như chúng ta mong muốn. Những tên lửa có giá khoảng $1,200 mỗi cái, thình thoảng mới được bắn và tỷ lệ thất bại của chúng là khoảng 40 phần trăm. Và ngay cả khi chúng đã chống được sét, mọi thứ vẫn không luôn luôn đi theo kế hoạch. Ông Bernstein nói rằng “sét không hoạt động như ta nghĩ. Thình thoảng nó sẽ đánh một nơi rồi đi đến nơi khác mà không đoán trước”.

And anyway, who would want to fire streams of rockets in a populated area? 'What goes up must come down,' points out Jean-Claude Diels of the University of New Mexico. Diets is leading a project, which is backed by EPRI, to try to use lasers to discharge lightning safely — and safety is a basic requirement since no one wants to put themselves or their expensive equipment at risk. With around $500,000 invested so far, a promising system is just emerging from the laboratory.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hơn thế nữa chẳng ai muốn phóng tên lửa ở nên dân cư đông đúc cả. Jean-Claude Diels của trường đại học New Mexico, đã từng chỉ ra rằng ‘Cái gì đi lên cũng sẽ đi xuống,’. Diels đang tiến hành một dự án với sự hỗ trợ của EPRI, dự án này nghiên cứu sử dụng tia laser để chống sét an toàn, và an toàn là yêu cầu hàng đầu vì không ai muốn mình hay các thiết bị đắt tiền của mình bị nguy hiểm. Với khoảng 500,000$ tiền đầu tư, cho đến nay người ta đang thiết kế được một hệ thống phòng chống sét đầy hứa hẹn.

The idea began some 20 years ago, when high-powered lasers were revealing their ability to extract electrons out of atoms and create ions. If a laser could generate a line of ionisation in the air all the way up to a storm cloud, this conducting path could be used to guide lightning to Earth, before the electric field becomes strong enough to break down the air in an uncontrollable surge. To stop the laser itself being struck, it would not be pointed straight at the clouds. Instead, it would be directed at a mirror, and from there into the sky. The mirror would be protected by placing lightning conductors dose by. Ideally, the cloud-zapper (gun) would be cheap enough to be installed around all key power installations, and portable enough to be taken to international sporting events to beam up at brewing storm clouds.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Ý tưởng này bắt đầu từ 20 năm trước, khi những tia lazer năng lượng cao cho thấy khả năng của nó có thể tách những electron ra khỏi nguyên tử và tạo ra các ion. Nếu một tia lazer có thể tạo ra một dòng ion hóa trong không khí, và đi lên đám mây bão, con đường này có thể được sử dụng để hướng sét tới Trái Đất, trước khi dòng điện trở nên đủ mạnh để xé toạc không khí một cách đột ngột không kiểm soát được. Để ngăn chặn tia laze tự đánh vào nó, nó sẽ không được nhắm thẳng vào các đám mây. Thay vào đó nó được nhắm thẳng vào một cái gương, và từ đó đi lên bầu trời. Chiếc gương này sẽ được bảo vệ bằng cách đặt gần dây dẫn sét. Lý tưởng thì bộ súng này sẽ đủ rẻ để có thể được cài vào tất cả thiết bị năng lượng chính, và dễ dàng được đưa vào những sự kiện thể thao quốc tế để chiếu lên những đám mây bão.

A stumbling block

However, there is still a big stumbling block. The laser is no nifty portable: it's a monster that takes up a whole room. Diels is trying to cut down the size and says that a laser around the size of a small table is in the offing. He plans to test this more manageable system on live thunderclouds next summer.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Một trở ngại
 • Tuy nhiên, vẫn có một hòn đá lớn cản đường. Lazer không thể di động dễ dàng: Nó là một tên quái vật có thể chiếm lấy cả không gian. Diels đang cố gắng cắt giảm kích cỡ và nói rằng lazer với kích cỡ của một cái bàn nhỏ sắp xảy ra. Ông định kiểm tra một hệ thống có thể quản lí dễ dàng hơn trong đám mây dông thực sự vào mùa hè tới.

Bernstein says that Diels's system is attracting lots of interest from the power companies. But they have not yet come up with the $5 million that EPRI says will be needed to develop a commercial system, by making the lasers yet smaller and cheaper. `I cannot say I have money yet, but I'm working on it,' says Bernstein. He reckons that the forthcoming field tests will be the turning point — and he's hoping for good news. Bernstein predicts `an avalanche of interest and support' if all goes well. He expects to see loud-zappers eventually costing $50,000 to $100,000 each.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Bernstein nói rằng hệ thống của Diels đang thu hút nhiều sự chú ý của các công ty năng lượng. Tuy nhiên họ chưa quyết định là với 5 triệu đô mà EPRI cho rằng sẽ cần để phát triển một hệ thống thương mại, bằng làm cho những tia laser nhỏ hơn và rẻ hơn. "Tôi không thể nói rằng tôi không có tiền tuy nhiên tôi vẫn đang xoay sở với nó” ông Bernstein nói. Ông cho rằng những thí nghiệm trong lĩnh vực sắp tới sẽ là bước ngoặt - và ông ta đang hy vọng sẽ gặp được tin tốt lành. Bernstein dự đoán “một loạt các đầu tư và hỗ trợ dồn dập” sẽ đến nếu mọi việc suôn sẻ. Ông ta hy vọng sẽ làm được chi phí của một bộ súng cuối cùng chỉ còn 50,000 đến 100,000$.

Other scientists could also benefit. With a lightning `switch' at their fingertips, materials scientists could find out what happens when mighty currents meet matter. Diels also hopes to see the birth of `interactive meteorology' — not just forecasting the weather but controlling it. `If we could discharge clouds, we might affect the weather,' he says.

And perhaps, says Diels, we'll be able to confront some other meteorological menaces. `We think we could prevent hail by inducing lightning,' he says. Thunder, the shock wave that comes from a lightning flash, is thought to be the trigger for the torrential rain that is typical of storms. A laser thunder factory could shake the moisture out of clouds, perhaps preventing the formation of the giant hailstones that threaten crops. With luck, as the storm clouds gather this winter, laser-toting researchers could, for the first time, strike back.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Các nhà khoa học khác cũng được hưởng lợi. Với một tia chớp 'chuyển đổi' dễ dàng, các nhà khoa học vật liệu có thể tìm hiểu những gì sẽ xảy ra khi dòng điện cực mạnh gặp vấn đề. Diels cũng hy vọng sẽ cho ra ra đời ngành "khí tượng tương tác '- không chỉ là dự báo thời tiết mà còn kiểm soát được nó. "Nếu chúng ta có thể xua đi những đám mây, chúng ta có thể tác động lên thời tiết," ông nói.
 • Và có lẽ, Diels nói, chúng ta sẽ có thể đối đầu với một số mối đe dọa khí tượng khác. "Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn chặn mưa đá bằng cách gây sét", ông nói. Sấm sét, sóng xung kích mà đến từ một tia sét đánh, được cho là nguyên nhân dẫn đến những cơn mưa xối xả - điển hình của các cơn bão. Một nhà máy sản xuất sấm sét lazer có thể rút phần ẩm ra khỏi đám mây, có lẽ để ngăn ngừa sự hình thành của các hạt mưa đá lớn khổng lồ đe dọa mùa màng. Nếu may mắn, khi những đám mây trong bão được thu thập trong mùa đông này, các nhà nghiên cứu lazer có thể, lần đầu tiên, tấn công trở lại nó.

Questions 1-3

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 1-3 on your answer sheet.

1. The main topic discussed in the text is

A. the damage caused to US golf courses and golf players by lightning strikes.

B. the effect of lightning on power supplies in the US and in Japan.

C. a variety of methods used in trying to control lightning strikes.

D. a laser technique used in trying to control lightning strikes.

2. According to the text, every year lightning

A. does considerable damage to buildings during thunderstorms.

B. kills or injures mainly golfers in the United States.

C. kills or injures around 500 people throughout the world.

D. damages more than 100 American power companies.

3. Researchers at the University of Florida and at the University of New Mexico

A. receive funds from the same source.

B. are using the same techniques.

C. are employed by commercial companies.

D. are in opposition to each other.

Questions 4-6

Complete the sentences below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 4-6 on your answer sheet.

4. EPRI receives financial support from ...............................

5. The advantage of the technique being developed by Diets is that it can be used .............................

6. The main difficulty associated with using the laser equipment is related to its .................................

Questions 7-10

Complete the summary using the list of words, A-I, below. Write the correct letter, A-I, in boxes 7-10 on your answer sheet.

In this method, a laser is used to create a line of ionisation by removing electrons from 7 ................... This laser is then directed at 8 ....................... in order to control electrical charges, a method which is less dangerous than using 9 ....................... As a protection for the lasers, the beams are aimed firstly at 10 .......................

A. cloud-zappers

B. atoms

C. storm clouds

D. mirrors

E. technique

F. ions

G. rockets

H. conductors

I. thunder

Questions 11-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 11-13 on your answer sheet write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

11. Power companies have given Diels enough money to develop his laser.

12. Obtaining money to improve the lasers will depend on tests in real storms.

13. Weather forecasters are intensely interested in Diels's system.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR