Dịch + Giải thích từ mới Passage "THE IRON BRIDGE" IELTS READING

· Reading,Cam,Technology

Bên cạnh hướng dẫn Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR cung cấp dịch + giải thích từ mới Passage "THE IRON BRIDGE" IELTS READING.

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "THE IRON BRIDGE" IELTS READING

THE IRON BRIDGE

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The Iron Bridge was the first of its kind in Europe and is universally recognised as a symbol of the Industrial Revolution.

A. The Iron Bridge crosses the River Severn in Coalbrookdale, in the west of England. It was the first cast-iron bridge to be successfully erected, and the first large cast-iron structure of the industrial age in Europe, although the Chinese were expert iron-casters many centuries earlier.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • CẦU SẮT
  • Cầu Sắt là cây cầu đầu tiên thuộc loại này ở Châu Âu và được mọi người công nhận là biểu tượng của Cách mạng Công nghiệp.
   • A. Cầu Sắt bắc qua sông Severn ở Coalbrookdale, phía tây nước Anh. Đây là cây cầu gang đầu tiên được dựng lên thành công và là công trình kiến trúc bằng gang lớn đầu tiên của thời đại công nghiệp ở châu Âu, mặc dù người Trung Quốc là những thợ đúc sắt lão luyện từ nhiều thế kỷ trước.

B. Rivers used to be the equivalent of today’s motorways, in that they were extensively used for transportation. The River Severn, which starts its life on the Welsh mountains and eventually enters the sea between Cardiff and Bristol, is the longest navigable river in Britain. It was ideal for transportation purposes, and special boats were built to navigate the waters. By the middle of the eighteenth century, the Severn was one of the busiest rivers in Europe. Local goods, including coal, iron products, wool, grain and cider, were sent by river. Among the goods coming upstream were luxuries such as sugar, tea, coffee and wine. In places, the riverbanks were lined with wharves and the river was often crowded with boats loading or unloading.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • B. Các con sông từng tương đương với đường cao tốc ngày nay ở chỗ chúng được sử dụng rộng rãi để vận chuyển. Sông Severn, bắt đầu từ dãy núi xứ Wales và cuối cùng đổ ra biển giữa Cardiff và Bristol, là con sông dài nhất có thể đi lại được ở Anh. Đó là nơi lý tưởng cho mục đích vận chuyển, và những chiếc thuyền đặc biệt được chế tạo để điều hướng dòng nước. Vào giữa thế kỷ 18, Severn là một trong những con sông nhộn nhịp nhất châu Âu. Hàng hóa địa phương, bao gồm than đá, sản phẩm sắt, len, ngũ cốc và rượu táo, được chuyển bằng đường sông. Trong số những hàng hóa đi ngược dòng có những mặt hàng xa xỉ như đường, trà, cà phê và rượu. Có nơi, hai bên bờ sông có bến cảng và dòng sông thường xuyên tấp nập thuyền bè bốc dỡ hàng hóa.

C. In 1638, Basil Brooke patented a steel-making process and built a furnace at Coalbrookdale. This later became the property of Abraham Darby (referred to as Abraham Darby I to distinguish him from his son and grandson of the same name). After serving an apprenticeship in Birmingham, Darby had started a business in Bristol, but he moved to Coalbrookdale in 1710 with an idea that coke derived from coal could provide a more economical alternative to charcoal as a fuel for iron making. This led to cheaper, more efficient iron making from the abundant supplies of coal, iron and limestone in the area.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • C. Năm 1638, Basil Brooke được cấp bằng sáng chế cho quy trình sản xuất thép và xây dựng một lò nung ở Coalbrookdale. Cái này sau đó trở thành tài sản của Abraham Darby (được gọi là Abraham Darby I để phân biệt với con trai và cháu trai cùng tên của ông). Sau khi học việc ở Birmingham, Darby bắt đầu kinh doanh ở Bristol, nhưng ông chuyển đến Coalbrookdale vào năm 1710 với ý tưởng rằng than cốc có nguồn gốc từ than đá có thể cung cấp một giải pháp thay thế kinh tế hơn cho than củi làm nhiên liệu luyện gang. Điều này dẫn đến việc sản xuất sắt rẻ hơn, hiệu quả hơn từ nguồn cung cấp than, sắt và đá vôi dồi dào trong khu vực.

D. His son, Abraham Darby II, pioneered the manufacture of cast iron, and had the idea of building a bridge over the Severn, as ferrying stores of all kinds across the river, particularly the large quantities of fuel for the furnaces at Coalbrookdale and other surrounding ironworks, involved considerable expense and delay. However, it was his son Abraham Darby III (born in 1750) who, in 1775, organised a meeting to plan the building of a bridge. This was designed by a local architect, Thomas Pritchard, who had the idea of constructing it of iron.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • D. Con trai của ông, Abraham Darby II, đi tiên phong trong việc sản xuất gang, và có ý tưởng xây dựng một cây cầu bắc qua sông Severn, dùng để chuyên chở các loại hàng hóa qua sông, đặc biệt là số lượng lớn nhiên liệu cho các lò ở Coalbrookdale và các công trình sắt xung quanh khác, liên quan đến chi phí đáng kể và sự chậm trễ. Tuy nhiên, chính con trai ông là Abraham Darby III (sinh năm 1750), vào năm 1775, đã tổ chức một cuộc họp để lên kế hoạch xây dựng cây cầu. Công trình này được thiết kế bởi một kiến trúc sư địa phương, Thomas Pritchard, người có ý tưởng xây dựng nó bằng sắt.

E. Sections were cast during the winter of 1778-9 for a 7-metre-wide bridge with a span of 31 metres, 12 metres above the river. Construction took three months during the summer of 1779, and remarkably, nobody was injured during the construction process – a feat almost unheard of even in modern major civil engineering projects. Work on the approach roads continued for another two years, and the bridge was opened to traffic in 1781. Abraham Darby III funded the bridge by commissioning paintings and engravings, but he lost a lot on the project, which had cost nearly double the estimate, and he died leaving massive debts in 1789, aged only 39. The district did not flourish for much longer, and during the nineteenth and early twentieth centuries factories closed down. Since 1934 the bridge has been open only to pedestrians. Universally recognised as the symbol of the Industrial Revolution, the Iron Bridge now stands at the heart of the Iron bridge Gorge World Heritage Site.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • E. Các phần được đúc vào mùa đông năm 1778-9 cho cây cầu rộng 7 mét với nhịp 31 mét, cao 12 mét trên sông. Quá trình xây dựng kéo dài ba tháng vào mùa hè năm 1779, và đáng chú ý là không có ai bị thương trong quá trình xây dựng - một kỳ tích gần như chưa từng có ngay cả trong các dự án công trình dân dụng lớn hiện đại. Công việc trên những con đường tiếp cận tiếp tục trong hai năm nữa, và cây cầu được thông xe vào năm 1781. Abraham Darby III đã tài trợ cho cây cầu bằng cách vận hành các bức tranh và bản khắc, nhưng ông đã thua lỗ rất nhiều trong dự án, vốn có chi phí gần gấp đôi so với ước tính. và ông qua đời để lại những khoản nợ khổng lồ vào năm 1789, khi mới 39 tuổi. Quận này không phát triển được lâu hơn nữa, và trong suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các nhà máy đóng cửa. Kể từ năm 1934, cây cầu chỉ mở cửa cho người đi bộ. Được toàn thế giới công nhận là biểu tượng của Cách mạng Công nghiệp, Cầu Sắt hiện nằm ở trung tâm của Di sản Thế giới Hẻm núi Cầu Sắt.

F. It has always been a mystery how the bridge was built. Despite its pioneering technology, no eye-witness accounts are known which describe the iron bridge being erected – and certainly no plans have survived. However, recent discoveries, research and experiments have shed new light on exactly how it was built, challenging the assumptions of recent decades. In 1997 a small watercolour sketch by Elias Martin came to light in the Swedish capital, Stockholm. Although there is a wealth of early views of the bridge by numerous artists, this is the only one which actually shows it under construction.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • F. Cây cầu được xây dựng như thế nào vẫn luôn là một bí ẩn. Bất chấp công nghệ tiên phong của nó, không có sự mô tả nhân chứng nào mô tả cây cầu sắt đang được dựng lên – và chắc chắn không có kế hoạch nào tồn tại. Tuy nhiên, những khám phá, nghiên cứu và thí nghiệm gần đây đã làm sáng tỏ chính xác cách nó được xây dựng, thách thức các giả định của những thập kỷ gần đây. Năm 1997, một bức ký họa màu nước nhỏ của Elias Martin được ra mắt tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Mặc dù có rất nhiều bức ảnh ban đầu về cây cầu của nhiều nghệ sĩ, nhưng đây là bức ảnh duy nhất thực sự cho thấy nó đang được xây dựng.

G. Up until recently it had been assumed that the bridge had been built from both banks, with the inner supports tilted across the river. This would have allowed river traffic to continue unimpeded during construction. But the picture clearly shows sections of the bridge being raised from a barge in the river. It contradicted everything historians had assumed about the bridge, and it was even considered that the picture could have been a fake as no other had come to light. So in 2001 a half-scale model of the bridge was built, in order to see if it could have been constructed in the way depicted in the watercolour. Meanwhile, a detailed archaeological, historical and photographic survey was done by the Iron bridge Gorge Museum Trust, along with a 3D CAD (computer-aided design) model by English Heritage.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • G. Cho đến gần đây, người ta vẫn cho rằng cây cầu được xây dựng từ cả hai bờ, với các trụ đỡ bên trong nghiêng qua sông. Điều này sẽ cho phép giao thông đường sông tiếp tục không bị cản trở trong quá trình xây dựng. Nhưng hình ảnh cho thấy rõ ràng các phần của cây cầu được nâng lên từ một chiếc sà lan trên sông. Nó mâu thuẫn với tất cả những gì các nhà sử học đã giả định về cây cầu, và thậm chí người ta còn cho rằng bức tranh có thể là giả vì không có bức tranh nào khác được đưa ra ánh sáng. Vì vậy, vào năm 2001, một mô hình nửa tỷ lệ của cây cầu đã được xây dựng để xem liệu nó có thể được xây dựng theo cách được mô tả trong màu nước hay không. Trong khi đó, một cuộc khảo sát chi tiết về khảo cổ học, lịch sử và nhiếp ảnh đã được thực hiện bởi Iron bridge Gorge Museum Trust, cùng với mô hình CAD 3D (thiết kế có sự trợ giúp của máy tính) của English Heritage.

H. The results tell us a lot more about how the bridge was built. We now know that all the large castings were made individually as they are all slightly different. The bridge wasn’t welded or bolted together as metal bridges are these days. Instead it was fitted together using a complex system of joints normally used for wood – but this was the traditional way in which iron structures were joined at the time. The construction of the model proved that the painting shows a very realistic method of constructing the bridge that could work and was in all probability the method used.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • H. Kết quả cho chúng ta biết nhiều hơn về cách cây cầu được xây dựng. Bây giờ chúng ta biết rằng tất cả các vật đúc lớn đều được làm riêng lẻ vì chúng đều hơi khác nhau. Cây cầu không được hàn hoặc bắt vít với nhau như những cây cầu kim loại ngày nay. Thay vào đó, nó được lắp với nhau bằng một hệ thống khớp nối phức tạp thường được sử dụng cho gỗ - nhưng đây là cách truyền thống để nối các cấu trúc bằng sắt vào thời điểm đó. Việc xây dựng mô hình đã chứng minh rằng bức tranh cho thấy một phương pháp xây dựng cây cầu rất thực tế có thể hoạt động và rất có thể là phương pháp được sử dụng.

I. Now only one mystery remains in the Iron Bridge story. The Swedish watercolour sketch had apparently been torn from a book which would have contained similar sketches. It had been drawn by a Swedish artist who lived in London for 12 years and travelled Britain drawing what he saw. Nobody knows what has happened to the rest of the book, but perhaps the other sketches still exist somewhere. If they are ever found they could provide further valuable evidence of how the Iron Bridge was constructed.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • I. Bây giờ chỉ còn một bí ẩn trong câu chuyện Cầu Sắt. Bản phác thảo màu nước của Thụy Điển dường như đã bị xé ra từ một cuốn sách có chứa những bản phác thảo tương tự. Nó được vẽ bởi một nghệ sĩ người Thụy Điển sống ở London trong 12 năm và đi du lịch nước Anh để vẽ những gì anh ta nhìn thấy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với phần còn lại của cuốn sách, nhưng có lẽ những bức phác thảo khác vẫn còn tồn tại ở đâu đó. Nếu chúng được tìm thấy, chúng có thể cung cấp thêm bằng chứng có giá trị về cách Cầu Sắt được xây dựng.

Question 28-31

Answer the questions below. Choose ONE NUMBER ONLY from the text for each answer. Write your answers in boxes 28-31 on your answer sheet.

28. When was the furnace bought by Darby originally constructed?

29. When were the roads leading to the bridge completed?

30. When was the bridge closed to traffic?

31. When was a model of the bridge built?

Questions 32 - 36

Do the following statements agree with the information given in the text? In boxes 32 - 36 on your answer sheet, write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

32. There is no written evidence of how the original bridge was constructed.

33. The painting by Elias Martin is the only one of the bridge when it was new.

34. The painting shows that the bridge was constructed from the two banks.

35. The original bridge and the model took equally long to construct.

36. Elias Martin is thought to have made other paintings of the bridge.

Question 37-40

The text has nine paragraphs, A-I.

Which paragraph of the text contains the following information?

Write the correct letter A - I, in boxes 37 - 40 on your answer sheet.

37. why a bridge was required across the River Severn

38. a method used to raise money for the bridge

39. why Coalbrookdale became attractive to iron makers

40. how the sections of the bridge were connected to each other.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR