Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Rise Of Agribots" IELTS READING

· Cam,Reading,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Dịch + Giải thích từ mới Passage "The Rise Of Agribots" IELTS READING

The Rise Of Agribots

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The use of robots and automation in the farming industry.

The next time you stand at the supermarket checkout, spare a thought for the farmers who helped fill your shopping basket as life is hard for them right now. This, in turn, inevitably means bigger grocery bills for consumers, and greater hardship for the millions in countries where food shortages are a matter of life and death. Worse, studies suggest that the world will need twice as much food by 2050. Yet while farmers must squeeze more out of the land, they must also address the necessity of reducing their impact on the soil, waterways and atmosphere. All this means rethinking how agriculture is practiced, and taking automation to a whole new level. On the new model farms of the future, precision will be key. Why dose a whole field with chemicals if you can spray only where they are needed? Each plant could get exactly the right amount of everything, no more or less, an approach that could slash chemical use and improve yields in one move. But this is easier said than done; the largest farms in Europe and the U.S. can cover thousands of acres. That’s why automation is key to precision farming. Specifically, say agricultural engineers, precision farming needs robot farmers.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Việc sử dụng robot và tự động hóa trong ngành nông nghiệp
  • Lần tới khi bạn đứng ở quầy thanh toán ở siêu thị, hãy suy nghĩ cho những người nông dân đã giúp lấp đầy giỏ hàng của bạn vì cuộc sống của họ lúc này thật khó khăn. Ở chiều ngược lại, điều này chắc chắn có nghĩa là hóa đơn hàng hóa lớn hơn cho người tiêu dùng và khó khăn hơn cho hàng triệu người ở các quốc gia nơi thiếu lương thực là vấn đề sinh tử. Tệ hơn nữa, các nghiên cứu cho rằng thế giới sẽ cần gấp đôi lượng lương thực vào năm 2050. Tuy nhiên, trong khi nông dân phải ngày càng vắt kiệt nguồn tài nguyên đất, thì họ cũng phải giải quyết sự cần thiết của việc giảm tác động của mình lên đất, đường nước và bầu khí quyển. Tất cả điều này có nghĩa là phải xem xét lại cách thức thực hành nông nghiệp và đưa tự động hóa lên một tầm cao mới. Trong các mô hình trang trại mới của tương lai, độ chính xác sẽ là chìa khóa quan trọng. Tại sao phải dùng hóa chất cho cả cánh đồng nếu bạn chỉ cần phun ở những nơi cần thiết? Mỗi nhà máy có thể nhận được chính xác số lượng phù hợp của mọi thứ, không nhiều hơn hoặc ít hơn, một cách tiếp cận có thể cắt giảm việc sử dụng hóa chất và cải thiện năng suất cùng lúc. Nhưng nói thì dễ hơn làm; các trang trại lớn nhất ở Châu Âu và Hoa Kỳ có thể rộng đến hàng nghìn mẫu Anh. Đó là lý do tại sao tự động hóa là chìa khóa để canh tác chính xác. Cụ thể, các kỹ sư nông nghiệp nói, canh tác chính xác cần những người nông dân robot.

One day, we might see fields with ‘agribots’ (agricultural robots) that can identify individual seedlings and encourage them along with drops of fertiliser. Other machines would distinguish problem weeds from crops and eliminate them with shots from high-power lasers or a microdot of pesticide. These machines will also be able to identify and harvest all kinds of vegetables. More than a century of mechanization has already turned farming into an industrial-scale activity in much of the world, with farms that grow cereals being the most heavily automated. But a variety of other crops, including oranges and tomatoes destined to become processed foods, are also picked mechanically, albeit to a slightly lesser extent. Yet the next wave of autonomous farm machinery is already at work. You probably haven’t even noticed, for these robots are disguised as tractors. Many are self-steering, use GPS to cross a field, and can even ‘talk’ to their implements – a plough or sprayer, for example. And the implements can talk back, telling the tractor that it’s going too fast or needs to move to the left. This kind of communication is also being developed in other farm vehicles. A new system allows a combine harvester, say, to send a call over to a tractor- trailer so the driver can unload the grain as and when necessary.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một ngày nào đó, chúng ta có thể thấy những cánh đồng với ‘agribots’ (rô bốt nông nghiệp) có thể xác định từng cây con và khuyến khích chúng cùng với những giọt phân bón. Các máy khác sẽ phân biệt cỏ dại có vấn đề với cây trồng và loại bỏ chúng bằng cách bắn từ tia laser công suất cao hoặc một microdot thuốc trừ sâu. Những chiếc máy này cũng sẽ có thể xác định và thu hoạch tất cả các loại rau. Hơn một thế kỷ cơ giới hóa đã biến nông nghiệp thành một hoạt động quy mô công nghiệp ở hầu hết thế giới, với các trang trại trồng ngũ cốc được tự động hóa nhiều nhất.
  • Nhưng nhiều loại cây trồng khác, bao gồm cả cam và cà chua được định hướng để trở thành thực phẩm chế biến, cũng được hái bằng máy móc, mặc dù ở mức độ thấp hơn một chút. Tuy nhiên, làn sóng tiếp theo của máy móc trang trại tự động đã đến. Bạn thậm chí còn không nhận thấy, vì những robot này được ngụy trang thành máy kéo. Nhiều trong số chúng tự lái, sử dụng GPS để băng qua cánh đồng và thậm chí có thể ‘nói chuyện’ với dụng cụ của mình – chẳng hạn như máy cày hoặc máy phun. Và những dụng cụ này có thể nói chuyện ngược lại, nói với máy kéo rằng nó đang chạy quá nhanh hoặc cần phải di chuyển sang trái. Loại giao tiếp này cũng đang được phát triển trên các loại xe nông trại khác. Một hệ thống mới cho phép máy gặt đập liên hợp gửi cuộc gọi đến một máy kéo để người lái có thể bốc dỡ ngũ cốc khi cần thiết.

However, when fully autonomous systems take to the field, they’ll look nothing like tractors. With their enormous size and weight, today’s farm machines have significant downsides: they compact the soil, reducing porosity and killing beneficial life, meaning crops don’t grow so well. Simon Blackmore, who researches agricultural technology at Harper Adams University College in England believes that fleets of lightweight autonomous robots have the potential to solve this problem and that replacing brute force with precision is key. ‘A seed only needs one cubic centimeter of soil to grow. If we cultivate just that we only put tiny amounts of energy in and the plants still grow nicely.’ There is another reason why automation may be the way forward according to Eldert van Henten, a robotics researcher at Wageningen University in the Netherlands. ‘While the population is growing and needs to be fed, a rapidly shrinking number of people are willing to work in agriculture,’ he points out.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, khi các hệ thống tự động hoàn toàn được đưa vào trang trại, chúng sẽ không giống như máy kéo. Với kích thước và trọng lượng khổng lồ, máy nông nghiệp ngày nay có những nhược điểm đáng kể: chúng nén chặt đất, giảm độ tơi xốp và giết chết sinh vật có lợi, làm cây trồng không phát triển tốt. Simon Blackmore, người nghiên cứu công nghệ nông nghiệp tại Đại học Harper Adams, Anh tin rằng đội robot tự động hạng nhẹ có tiềm năng giải quyết vấn đề này khi thay thế sức mạnh vật lý bằng độ chính xác là chìa khóa. Theo ông “một hạt giống chỉ cần một cm khối đất để phát triển và nếu chúng ta chỉ trồng có nhiêu đó thì chỉ cần đưa một lượng nhỏ năng lượng vào và cây cối vẫn phát triển tốt”. Trong khi đó, Eldert Van Henten, một nhà nghiên cứu người máy tại Đại học Wageningen, Hà Lan, cho rằng “trong khi dân số đang tăng và cần được cung cấp thức ăn, thì số lượng người sẵn sàng làm nông nghiệp đang sụt giảm nhanh chóng”.

Other researchers such as Linda Calvin, an economist at the U.S. Department of Agriculture, and Philip Martin at the University of California, Davis, have studied trends in mechanization to predict how US farms might fare. Calvin and Martin have observed how rising employment costs have led to the adoption of labour-saving farm technology in the past, citing the raisin industry as an example. In 2000, a bumper harvest crashed prices and, with profits squeezed, farmers looked for a solution. With labour one of their biggest costs – 42 percent of production expenses on U.S. farms, on average – they started using a mechanical harvester adapted from a machine used by wine makers. By 2007, almost half of California’s raisins were mechanically harvested and a labour force once numbering 50,000 had shrunk to 30,000.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các nhà nghiên cứu khác như Linda Calvin, một nhà kinh tế tại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Philip Martin tại Đại học California, Davis, đã nghiên cứu các xu hướng trong cơ giới hóa để dự đoán các trang trại của Hoa Kỳ có thể hoạt động như thế nào. Calvin và Martin đã quan sát xem chi phí nhân công tăng cao đã dẫn đến việc áp dụng công nghệ trang trại tiết kiệm lao động như thế nào trong quá khứ, lấy ngành công nghiệp nho khô làm ví dụ. Vào năm 2000, một vụ mùa bội thu khiến giá cả lao dốc và lợi nhuận bị vắt kiệt, những người nông dân đã tìm kiếm một giải pháp. Với chi phí lao động là một trong những chi phí lớn nhất của họ – trung bình là 42% chi phí sản xuất tại các trang trại ở Hoa Kỳ – họ bắt đầu sử dụng một máy thu hoạch cơ khí được điều chỉnh từ một chiếc máy được các nhà sản xuất rượu sử dụng. Đến năm 2007, gần một nửa số nho khô của California được thu hoạch bằng máy móc và lực lượng lao động từng là 50.000 đã giảm xuống còn 30.000.

As well as having an impact on the job market, the widespread adoption of agribots might bring changes at the supermarket. Lewis Holloway, who studies agriculture at the University of Hull, UK, says that robotic milking is likely to influence the genetics of dairy herds as farmers opt for ‘robot-friendly‘ cows, with udder shape, and even attitudes, suited to automated milking. Similarly, he says, it’s conceivable that agribots could influence what fruit or vegetable varieties get to the shops, since farmers may prefer to grow those with, say, leaf shapes that are easier for their robots to discriminate from weeds. Almost inevitably, these machines will eventually alter the landscape, too. The real tipping point for robot agriculture will come when farms are being designed with agribots in mind, says Salah Sukkarieh, a robotics researcher at the Australian Center for Field Robotics, Sydney. This could mean a return to smaller fields, with crops planted in grids rather than rows and fruit trees pruned into two- dimensional shapes to make harvesting easier. This alien terrain tended by robots is still a while away, he says ‘but it will happen‘.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngoài tác động đến thị trường việc làm, việc áp dụng rộng rãi các robot nông nghiệp có thể mang lại những thay đổi tại siêu thị. Lewis Holloway, người nghiên cứu nông nghiệp tại Đại học Hull, Vương quốc Anh, nói rằng vắt sữa bằng robot có khả năng ảnh hưởng đến di truyền của đàn bò sữa khi nông dân chọn những con bò ‘thân thiện với robot’, có hình dạng vú và thậm chí cả thái độ, phù hợp với hệ thống vắt sữa tự động. Tương tự, ông ấy nói, có thể tưởng tượng được rằng agribots có thể ảnh hưởng đến những loại rau quả hoặc trái cây đến cửa hàng, vì nông dân có thể thích trồng những loại có hình dạng lá để robot của họ dễ dàng phân biệt với cỏ dại hơn. Gần như chắc chắn, những chiếc máy này cuối cùng cũng sẽ làm thay đổi cảnh quan. Salah Sukkarieh, một nhà nghiên cứu người máy tại Trung tâm người máy thực địa Australia, Sydney, cho biết, điểm mấu chốt thực sự cho nông nghiệp robot sẽ đến khi các trang trại được thiết kế để phù hợp với người máy nông nghiệp. Điều này có nghĩa là quay trở lại các cánh đồng nhỏ hơn, với cây trồng được trồng theo lưới chứ không phải theo hàng và cây ăn quả được cắt tỉa thành các hình dạng hai chiều để thu hoạch dễ dàng hơn. Ông ấy nghĩ rằng địa hình lạ lẫm được chăm sóc bởi robot này vẫn còn một thời gian nữa mới đi vào thực tế, “nhưng nó sẽ xảy ra”.

Question 14-17

Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage? In boxes 14-17 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the information

NO if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

14. Governments should do more to ensure that food is generally affordable.

15. Farmers need to reduce the harm they do to the environment.

16. In the future, farmers are likely to increase their dependency on chemicals.

17. Farms in Europe and the US may find it hard to adapt to precision farming.

Question 18 - 21

Complete the sentences below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 18-21 on your answer sheet.

5. In the future, agribots will provide ................. to young plants.

6. Some machines will use chemicals or ................... to get rid of unwanted plants.

7. It is the production of ................. which currently uses most machinery on farms.

8. .................. between machines such as tractors is making farming more efficient.

Question 22 - 26

Look at the following researchers (Questions 22-26) and the list of statements below. Match each researcher with the correct statement, A-H. Write the correct letter, A-H, in boxes 22-26 on your answer sheet.

22. Simon Blackmore

23. Eldert van Henten

24. Linda Calvin and Philip Martin

25. Lewis Holloway

26. Salah Sukkarieh

List of Findings

A. The use of automation might impact on the development of particular animal and plant species.

B. We need to consider the effect on employment that increased automation will have.

C. We need machines of the future to be exact, not more powerful.

D. As farming becomes more automated the appearance of farmland will change.

E. New machinery may require more investment than certain farmers can afford.

F. There is a shortage of employees in the farming industry.

G. There are limits to the environmental benefits of automation.

H. Economic factors are often the driving force behind the development of machinery.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
IELTS READING
Tại sao chọn IELTS TUTOR