Giải thích từ mới passage ''A CHRONICLE OF TIMEKEEPING''

· Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''A CHRONICLE OF TIMEKEEPING''.

A CHRONICLE OF TIMEKEEPING

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Our conception of time depends on the way we measure it.

According to archaeological evidence, at least 5,000 years ago, and long before the advent of the Roman Empire, the Babylonians began to measure time, introducing calendars to co-ordinate communal activities, to plan the shipment of goods and, in particular, to regulate planting and harvesting. They based their calendars on three natural cycles: the solar day, marked by the successive periods of light and darkness as the earth rotates on its axis; the lunar month, following the phases of the moon as it orbits the earth; and the solar year, defined by the changing seasons that accompany our planet's revolution around the sun.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • MỘT BIÊN NIÊN SỬ CỦA ĐỊNH MỨC THỜI GIAN
  • Quan niệm của chúng ta về thời gian phụ thuộc vào cách chúng ta đo lường nó.
  • Theo các bằng chứng khảo cổ học, cách đây ít nhất 5.000 năm, và rất lâu trước khi Đế chế La Mã ra đời, người Babylon đã bắt đầu đo lường thời gian, đưa ra lịch để điều phối các hoạt động cộng đồng, lên kế hoạch vận chuyển hàng hóa và đặc biệt là để điều tiết trồng trọt và thu hoạch. Họ căn cứ lịch của mình theo ba chu kỳ tự nhiên: ngày mặt trời, được đánh dấu bằng các khoảng thời gian ánh sáng và bóng tối nối tiếp nhau khi trái đất quay trên trục; tháng âm lịch, theo các giai đoạn của mặt trăng khi nó quay quanh trái đất; và năm mặt trời, được xác định bởi các mùa thay đổi đi kèm với sự xoay vòng của hành tinh chúng ta xung quanh mặt trời.

Before the invention of artificial light, the moon had greater social impact. And, for those living near the equator in particular, its waxing and waning was more conspicuous than the passing of the seasons. Hence, the calendars that were developed at the lower latitudes were influenced more by the lunar cycle than by the solar year. In more northern climes, however, where seasonal agriculture was practised, the solar year became more crucial. As the Roman Empire expanded northward, it organised its activity chart for the most part around the solar year.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Trước khi phát minh ra ánh sáng nhân tạo, mặt trăng đã có tác động xã hội vĩ đại hơn. Và, đối với những người sống gần đường xích đạo nói riêng, sự tròn lên và khuyết đi của nó còn dễ thấy hơn cả sự trôi qua của các mùa trong năm. Do đó, các lịch được phát triển ở vĩ độ thấp hơn chịu ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng nhiều hơn bởi năm mặt trời. Tuy nhiên, ở những vùng khí hậu phía bắc hơn, nơi nông nghiệp theo mùa được thực hiện, năm mặt trời trở nên quan trọng hơn. Khi Đế chế La Mã mở rộng về phía bắc, họ đã sắp xếp biểu đồ hoạt động của mình trong hầu hết các năm dương lịch.

Centuries before the Roman Empire, the Egyptians had formulated a municipal calendar having 12 months of 30 days, with five days added to approximate the solar year. Each period of ten days was marked by the appearance of special groups of stars called decans. At the rise of the star Sirius just before sunrise, which occurred around the all-important annual flooding of the Nile, 12 decans could be seen spanning the heavens. The cosmic significance the Egyptians placed in the 12 decans led them to develop a system in which each interval of darkness (and later, each interval of daylight) was divided into a dozen equal parts. These periods became known as temporal hours because their duration varied according to the changing length of days and nights with the passing of the seasons. Summer hours were long, winter ones short; only at the spring and autumn equinoxes were the hours of daylight and darkness equal. Temporal hours, which were first adopted by the Greeks and then the Romans, who disseminated them through Europe, remained in use for more than 2,500 years.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhiều thế kỷ trước Đế chế La Mã, người Ai Cập đã xây dựng lịch có 12 tháng 30 ngày, với năm ngày được thêm vào để gần đúng với năm mặt trời. Mỗi khoảng thời gian mười ngày được đánh dấu bằng sự xuất hiện của các nhóm sao đặc biệt được gọi là decan. Khi sao Sirius mọc lên ngay trước khi mặt trời mọc, điều này xảy ra xung quanh trận lũ lụt hàng năm quan trọng của sông Nile, 12 decan có thể được nhìn thấy trải dài trên bầu trời. Ý nghĩa vũ trụ mà người Ai Cập đặt trong 12 decan đã khiến họ phát triển một hệ thống trong đó mỗi khoảng thời gian bóng tối (và sau đó là mỗi khoảng thời gian ánh sáng ban ngày) được chia thành 12 phần bằng nhau. Những khoảng thời gian này được gọi là giờ thời gian bởi vì thời gian của chúng thay đổi theo độ dài ngày và đêm với sự trôi qua của các mùa. Giờ mùa hè dài, giờ mùa đông ngắn; chỉ vào thời điểm xuân phân và thu phân thì giờ ban ngày và ban đêm mới bằng nhau. Giờ thời gian, được người Hy Lạp áp dụng lần đầu tiên và sau đó là người La Mã, những người đã phổ biến chúng qua châu Âu, vẫn được sử dụng trong hơn 2.500 năm.

In order to track temporal hours during the day, inventors created sundials, which indicate time by the length or direction of the sun's shadow. The sundial's counterpart, the water clock, was designed to measure temporal hours at night. One of the first water clocks was a basin with a small hole near the bottom through which the water dripped out. The falling water level denoted the passing hour as it dipped below hour lines inscribed on the inner surface. Although these devices performed satisfactorily around the Mediterranean, they could not always be depended on in the cloudy and often freezing weather of northern Europe.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Để theo dõi thời gian trong ngày, các nhà phát minh đã tạo ra đồng hồ mặt trời, biểu thị thời gian bằng độ dài hoặc hướng của bóng mặt trời. Bản đối chiếu của đồng hồ mặt trời - đồng hồ nước, được thiết kế để đo thời gian vào ban đêm. Một trong những chiếc đồng hồ nước đầu tiên là một cái chậu có một lỗ nhỏ gần đáy để nước chảy ra. Mực nước giảm biểu thị giờ trôi qua khi nó chìm xuống dưới các vạch giờ được ghi trên bề mặt bên trong. Mặc dù các thiết bị này hoạt động tốt ở xung quanh Địa Trung Hải, nhưng chúng không thể luôn phụ thuộc vào thời tiết nhiều mây và thường xuyên đóng băng ở Bắc Âu.

The advent of the mechanical clock meant that although it could be adjusted to maintain temporal hours, it was naturally suited to keeping equal ones. With these, however, arose the question of when to begin counting, and so, in the early 14th century, a number of systems evolved. The schemes that divided the day into 24 equal parts varied according to the start of the count: Italian hours began at sunset, Babylonian hours at sunrise, astronomical hours at midday and 'great clock' hours, used for some large public clocks in Germany, at midnight. Eventually these were superseded by 'small clock', or French, hours, which split the day into two 12-hour periods commencing at midnight.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sự ra đời của đồng hồ cơ học có nghĩa là mặc dù nó có thể được điều chỉnh để duy trì giờ biểu thị, nó phù hợp một cách tự nhiên để duy trì các khoảng thời gian bằng nhau. Tuy nhiên, với những điều này, đã đặt ra câu hỏi về thời điểm bắt đầu đếm, và do đó, vào đầu thế kỷ 14, một số hệ thống đã phát triển. Các lược đồ chia ngày thành 24 phần bằng nhau thay đổi tùy theo thời điểm bắt đầu đếm: giờ Ý bắt đầu lúc hoàng hôn, giờ Babylon lúc mặt trời mọc, giờ thiên văn vào giữa trưa và giờ 'đại đồng hồ', được sử dụng cho một số đồng hồ công cộng lớn ở Đức, lúc nửa đêm. Cuối cùng những thứ này đã được thay thế bằng 'đồng hồ nhỏ', hoặc tiếng Pháp, các giờ - chia ngày thành hai khoảng thời gian 12 giờ bắt đầu vào lúc nửa đêm.

The earliest recorded weight-driven mechanical clock was built in 1283 in Bedfordshire in England. The revolutionary aspect of this new timekeeper was neither the descending weight that provided its motive force nor the gear wheels (which had been around for at least 1,300 years) that transferred the power; It was the part called the escapement. In the early 1400s came the invention of the coiled spring or fusee which maintained constant force to the gear wheels of the timekeeper despite the changing tension of its mainspring. By the 16th century, a pendulum clock had been devised, but the pendulum swung in a large arc and thus was not very efficient.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đồng hồ cơ học điều khiển trọng lượng được ghi nhận sớm nhất được chế tạo vào năm 1283 tại Bedfordshire, Anh. Khía cạnh mang tính cách mạng của dụng cụ mới này không phải là trọng lượng giảm dần mà cung cấp động lực của nó cũng như các bánh răng (đã tồn tại ít nhất 1.300 năm) để truyền năng lượng; Đó là phần được gọi là bộ thoát. Vào đầu những năm 1400, người ta đã phát minh ra lò xo cuộn hoặc cầu chì duy trì lực không đổi lên các bánh răng của máy chấm công bất chấp sự thay đổi sức căng của lò xo chính. Vào thế kỷ 16, một chiếc đồng hồ quả lắc đã được phát minh ra, nhưng con lắc quay theo một cung lớn và do đó không hiệu quả lắm.

To address this, a variation on the original escapement was invented in 1670, in England. It was called the anchor escapement, which was a lever-based device shaped like a ship's anchor. The motion of a pendulum rocks this device so that it catches and then releases each tooth of the escape wheel, in turn allowing it to turn a precise amount. Unlike the original form used in early pendulum clocks, the anchor escapement permitted the pendulum to travel in a very small arc. Moreover, this invention allowed the use of a long pendulum which could beat once a second and thus led to the development of a new floor-standing case design, which became known as the grandfather clock.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Để giải quyết vấn đề này, một biến thể trên bộ thoát ban đầu đã được phát minh vào năm 1670, ở Anh. Nó được gọi là bộ thoát neo, là một thiết bị dựa trên đòn bẩy có hình dạng giống như mỏ neo của một con tàu. Chuyển động của một con lắc làm rung chuyển thiết bị này để nó bắt và sau đó nhả từng răng của bánh xe, lần lượt cho phép nó quay một lượng chính xác. Không giống như dạng ban đầu được sử dụng trong đồng hồ quả lắc thời kỳ đầu, bộ thoát mỏ neo cho phép con lắc chuyển động theo một cung rất nhỏ. Hơn nữa, phát minh này cho phép sử dụng một con lắc dài có thể đập một lần một giây và do đó dẫn đến sự phát triển của thiết kế vỏ đứng trên sàn mới, được gọi là đồng hồ ông nội.

Today, highly accurate timekeeping instruments set the beat for most electronic devices. Nearly all computers contain a quartz-crystal clock to regulate their operation. Moreover, not only do time signals beamed down from Global Positioning System satellites calibrate the functions of precision navigation equipment, they do so as well for mobile phones, instant stock-trading systems and nationwide power-distribution grids. So integral have these time-based technologies become to day-to-day existence that our dependency on them is recognised only when they fail to work.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngày nay, các công cụ chấm công có độ chính xác cao thiết lập nhịp điệu cho hầu hết các thiết bị điện tử. Gần như tất cả các máy tính đều có một đồng hồ tinh thể thạch anh để điều chỉnh hoạt động của chúng. Hơn nữa, tín hiệu thời gian không chỉ chiếu xuống từ các vệ tinh của Hệ thống Định vị Toàn cầu hiệu chỉnh các chức năng của thiết bị định vị chính xác, chúng còn làm như vậy đối với điện thoại di động, hệ thống giao dịch chứng khoán tức thời và lưới điện phân phối trên toàn quốc. Vì vậy, những công nghệ dựa trên thời gian này trở nên tồn tại hàng ngày mà sự phụ thuộc của chúng ta vào chúng chỉ được nhận ra khi chúng không hoạt động.

Label the diagram below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

Giải thích từ mới

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE